Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tekliflerde Kolaylık

No description
by

Furkan Ongun

on 8 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tekliflerde Kolaylık

Teklif, Allah’ın (c.c.) kulunu bir işi yapma veya yapmama hususunda yükümlü tutması anlamına gelir. Herhangi bir hükmü yerine getirmekle yükümlü olan kişiye de mükellef denir. Kur’an’ın emir ve yasaklarına muhatap olan akıl sağlığı yerinde ve ergenliğe ulaşmış tüm bireyler mükelleftir
İslâm’ı ve hukukunu inanç ve ibadetiyle, muamele ve ahlâkıyla
bir bütün olarak evrensel kılan, onun, her zaman ve mekânda bireylerce
yaşanabilir nitelikte olmasıdır. Kuşkusuz bunun başlıca nedeni,
İslâm’ın, hemen bütün hukukî düzenlemelerde “kolaylık prensibini”
esas almış olması ve bunu her hal ve şartta gözetmiş bulunmasıdır.
Denilebilir ki kolaylık, Allah’ın rahmeti ile insan fıtratının
buluşma noktalarından biri, diğer bir ifadeyle Şâri ile insan arasındaki
ilişkide bir köprüdür. Kolaylaştırmayı teşvik eden ve zorlaştırmayı
açık ve kesin bir şekilde yasaklayan âyet ve hadislerden hareketle,
kolaylığın, hukukun gayelerinden olan adalet gibi üst değerlerin
gerçekleştirilmesinde gözetilen bir ilke olduğu söylenebilir. Dolayısıyla
kolaylaştırma, İslâm hukukunda temel ilke olarak benimsenmiştir.
Başka bir deyişle hukukun olmazsa olmaz ilkesidir. Kur’an-ı
Kerim ve Sünnet’te kolaylık/kolaylaştırma hususunda gösterilen bu
hassasiyet, ilk dönemden itibaren İslâm hukukçuları özellikle de
Hanefî fakihleri tarafından da titizlikle takip edilmiştir. Nitekim İslâm
hukuk külliyatına bakıldığında, ya doğrudan “kolaylık prensibi”nden
bahsedilerek ya da dolaylı olarak söz konusu prensip esas alınarak
farklı tabirlerle hükme bağlanan pek çok örnek bulmak mümkündür.

“Allah kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz”
-Hz Peygamber de ”Her şeyin en hayırlısının orta yol ve denge olduğunu,ifrat ve tefrit den kaçınmayı”
öğütlemiştir.
“Meşakket (Zorluk) kolaylığı getirir”.
“Bir iş zorlaşınca kolaylık gösterilir”
-İslam insanın üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar-mükellefiyet yüklememiştir.

GOAL!
TEKLİFLERDE KOLAYLIIK
İSLAM HUKUKUNDA
Gerek beşeri hukuk gerekse İslâm hukuku olsun, her hukuk
sisteminin gerçekleştirmek istediği birtakım gayeleri vardır. Bu gayelerin başlıcaları insanlara yarar sağlama, onlardan zararı giderme ve bu yolla toplum düzenini koruma şeklinde özetlenebilir.İslâm hukukunun, bunları gerçekleştirmek için benimsediği yollardan biri de kolaylaştırma/teysîr ve yumuşaklık/rıfktır

Düşünüp öğüt alınması, muttakilerin müjdelenmesi, inatçıların ise uyarılması için
bizzat kendisi kolaylaştırılmış olan ve içinden kolay olanın okunması
istenen Kur’an-ı Kerim’de; zayıf yaratılmışlık, zorluk, takat, yük,
unutma ve hata, zafiyet, güçlük, külfet, teysîr ve yararlı
iş/amel gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerde hafifletme yoluna
gidilmiş ve kolaylık sağlanmıştır. Kolaylıkla ilgili bu âyetler incelendiğinde,
kolaylığın genel anlamda merhamete ve itaate bağlı olarak
sağlandığı ve zorluk-kolaylık dengesinin gözetildiği söylenebilir
Dinimizin kolaylık dîni olduğuna dair tatbikattan bâzı misaller:
Dînimizde namaz kılmak için su ile abdest almak mecburiyeti vardır. Ancak su bulunamadığı veya su çok soğuk olup hastalanma ihtimali olduğu hallerde, toprakla teyemmüm yapılır. Toprak su yerine geçer.
- Dînimiz yolculara; yorgunluk, zaman darlığı gibi hikmetlere binaen 4 rek`atlı farz namazları iki rek`at olarak kılmak kolaylığını getirmiştir.
- Namazda ayakta durmak (kıyam) farzdır. Ancak ayakta duracak gücü olmayanlar, oturarak namaz kılarlar. - Hastalara ve yolculara Ramazanda oruç tutmak zor gelebilir. Bu sebeble dinimiz onları Ramazan`da, oruç tutup tutmamakta serbest bırakmıştır. Tutmazlarsa hiçbir mahzuru olmaz. İyileşince veya seyahatten dönünce, oruçlarını kazâ ederler.
- Hac yolunda hastalık, harb, v.s. gibi bir sebeble emniyetsizlik varsa, hacca gitmesi mecburî olan Müslümanlar, yoldaki tehlike kalkana kadar haclarını te`hir ederler.
-Soğukta abdest alırken,mest üzerine mesh yapmak,
-Yara olan yeri meshetmek yada yıkamamak,
-Ayakta duramayanların oturarak namaz kılması
-Ramazan ayında yolcu olanların isterlerse oruç tutmayıp sonra kaza etmeleri
6-Zengin olup hacca gidemeyecek derece de hasta olanlar yerlerine vekil gönderebilirler.

-“Yüridüllahu bikümül yüsra vela yüridü bikümül usr”
Allah sizin için kolaylık diler zorluk dilemez(Bakara 185. ayet)
-Yessirû vela tüassiru beşşiru vela tüneffirû”
Kolaylaştırınız,zorlaştırmayınız,Müjdeleyeniz,nefret ettirmeyiniz (Buhari,İman,12. hadis)
Full transcript