Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ewolucja - Jej dowody i mechanizmy.

Prezentacja dostosowana do formatu 16:9.
by

Jędrzej Wyczółkowski

on 10 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ewolucja - Jej dowody i mechanizmy.

JEJ DOWODY I MECHANIZMY MECHANIZMY EWOLUCJI DOWODY EWOLUCJI Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji. Dzielimy je na: CZYM JEST EWOLUCJA? Ewolucją nazywamy ogół procesów prowadzący do powstania ogromnego i zróżnicowanego współczesnego świata organicznego, od powstania życia na Ziemi, przez formy coraz bardziej złożone powstające na drodze różnicowania i rozwoju gatunków już istniejących. Procesy prowadzące do zmiany częstości alleli w populacji nazywamy mechanizmami ewolucji. Najogólniej można podzielić je na:

mechanizmy ukierunkowane
oraz
mechanizmy neutralne DOBÓR MECHANIZMY NEUTRALNE Czyli mechanizmy ukierunkowane. W doborze kierunek ewolucji jest określony koniecznością wynikającą z dostosowania fenotypu. Czyli Mechanizmy o całkowicie losowym podłożu, zwane ogólnie ewolucją neutralną. Neutralne mechanizmy ewolucji, zostały po raz pierwszy zaproponowane neutralnej teorii ewolucji Motta Kimury. Kimura wykazał, że allel który jest całkowicie neutralny ze względu na selekcję, tzn. nie niesie żadnej korzyści ani nie jest szkodliwy, może zdominować populację w wyniku całkowicie losowego procesu. Uważa się, że większość mutacji ma charakter neutralny. Neutralna teoria ewolucji jest zgodna z założeniami teorii ewolucji i jako taka stanowi część Syntetycznej Teorii Ewolucji. Wśród naturalnych mechanizmów ewolucji wyróżniamy: Dryf genetyczny Dryf genetyczny jest podstawowym procesem neutralnej ewolucji. Jego istotą są zmiany częstości alleli będące wynikiem ich losowych fluktuacji, a nie doboru naturalnego. Proces ten jest szczególnie widoczny w małych populacjach. Efekt założyciela Szczególny przypadek dryfu genetycznego, związanego z przejściową, drastyczną redukcją liczby osobników w populacji wskutek migracji niewielkiej liczby osobników na izolowaną wyspę nazywamy efektem założyciela. Pula genowa nowych populacji będzie zawsze różna i uboższa niż pula genowa populacji macierzystej Efekt wąskiego gardła Efekt wąskiego gardła to nagła i przypadkowa zmiana frekwencji alleli, spowodowana eliminacją dużej liczby osobników populacji przez gwałtownie działający czynnik środowiskowy (np. przez katastofę).
Pula genowa populacji odtworzonej z osobników, które przeżyły, będzie różna i uboższa od puli genowej populacji wyjściowej. Spowoduje to wzrost homozygotyczności i częstsze ujawnianie się alleli recesywnych. Dobór naturalny Dobór sztuczny Dobór płciowy Dobór krewniaczy Dobór naturalny jest mechanizmem ewolucji zaproponowanym oryginalnie przez Karola Darwina i Alfreda R. Wallace'a jako logiczna konsekwencja założeń ewolucji. Dobór naturalny polega na tym, że środowisko naturalne eliminuje osobniki o niekorzystnych cechach fenotypowych, a promuje osobniki o cechach korzystnych. Dobór naturalny jest głównym mechanizmem odpowiedzialnym za proces adaptacji ewolucyjnej. RODZAJE DOBORU
NATURALNEGO Stabilizujący
eliminuje skrajne fenotypy. Kierunkowy
sprzyja fenotypom o cechach na jednym z ramion krzywej rozkładu normalnego. Rozrywający
faworyzuje fenotypy skrajne W doborze sztucznym źródłem selekcji jest subiektywna ocena człowieka, który rozmnaża i krzyżuje według swojego uznania pożyteczne dla niego organizmy. Dobór sztuczny zwykle produkuje osobniki o cechach nieprzydatnych w warunkach naturalnych. Został zauważony przez Karola Darwina, choć nieświadomie był stosowany przez tysiąclecia we wszystkich kulturach ludzkich. Współczesne rośliny uprawne oraz udomowione zwierzęta są przykładem działania doboru sztucznego. Dobór płciowy jest formą doboru naturalnego, która polega na konkurencji między osobnikami tej samej płci o partnera płci przeciwnej. Dobór płciowy przejawia się jako różnego rodzaju rytuały godowe, zaloty, wabienie, a także walki samców o samice czy prezentowanie cech płciowych u zwierząt z wyraźnym dymorfizmem płciowym. Dobór krewniaczy jest jednym z mechanizmów ewolucji, będący formą doboru naturalnego, który wyjaśniający ewolucję altruizmu biologicznego wśród spokrewnionych osobników. Teoria doboru krewniaczego została zaproponowana przez W.D. Hamiltona w 1964. BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE SKAMIENIAŁOŚCI ŻYWE SKAMIENIAŁOŚCI Martwe skamieniałości w postaci wykopalisk dzielimy na:
kości z ery mezozoicznej
odciski stóp – tropy zwierząt
sylwetki ludzi i zwierząt wydobyte ze zmarzlin lodowych
torfupaprotniki, skrzypy, widłaki i paprocie w postaci odcisków na płytach węglowych Żywe skamieniałości są organizmami żyjącymi współcześnie, które w porównaniu ze swoimi przeodkami sprzed kilku milionów lat, niewiele się zmieniły. PRZYKŁADY ŻYWYCH SKAMIENIAŁOŚCI RYBA TRZONOPŁETWNA LATIMERIA
(OCEAN INDYJSKI) SKORPION OKAPI
(AFRYKA) DZIOBAK AUSTARILSKI
(AUSTRALIA) Najcenniejszymi dowodami bezpośrednimi są:
szczątki kopalne – fragmenty organizmów występujących w poprzednich okresach geologicznych. Pozwalają ustalić wygląd oraz poziom rozwoju tych organizmów,
odciski – powstały jako ślady twardych elementów w miękkim podłożu,
odlewy – powstały jako “odlewo-formy” szkieletu, który z czasem był wymyty przez wodę,
ślady ruchu – ślady odcisku na podłożu piaszczystym lub mulistym, które uległy skamienieniu,
kaprolity – szczątki odchodów zwierząt,
inkuzje – zachowanie całych niezmienionych organizmów w bursztynie, lodowcu, iłach z woskiem ziemnym. Dowody pośrednie pozwalają określić przebieg ewolucji oraz wspólne pochodzenie form żywych na podstawie analizy podobieństw istniejących dzisiaj organizmów. Dane z zakresu różnych nauk pozwalają przedstawić dowody pośrednie ewolucji. Dziedziny nauk, z których ewolucjoniści czerpią dowody pośrednie to: biochemia, fizjologia, anatomia oraz embriologia. DOWODY Z BIOCHEMII Według ewolucjonistów wszystkie organizmy występujące na Ziemi powstały na drodze ewolucyjnych przemian od form najprostszych (jednokomórkowych) do wysoko zorganizowanych. Miejscem powstania form życia była woda. Na jednorodność żywej materii wskazują: obecność takich samych pierwiastków w organizmach roślinnych i zwierzęcych obecność takich samych związków drobnocząsteczkowych (fosforany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe) oraz dużych cząsteczek (tłuszczów, białek, kwasów nukleinowych) obecność swoistych białek jako składników budulcowych wszystkie organizmy zaopatrzone są w materiał genetyczny w postaci kwasów nukleinowych oraz istnienie kodu genetycznego organizmy posiadają związki biologicznie czynne, takie jak kwasy organiczne, hormony, enzymy powszechne występowanie porfiryn: chlorofilu u roślin, a hemoglobiny u zwierząt istnieje stałość pierwiastków występujących w płynach fizjologicznych oraz ich podobieństwo do wody oceanicznej wszystkie organizmy charakteryzują się podobnymi cechami fizycznymi: odżywianiem, oddychaniem, wydalaniem, pobudliwością, zdolnością do rozrodu DOWODY Z EMBRIOLOGII Dane z zakresu embriologii wskazują na zbliżony sposób przebiegu rozwoju zarodkowego spokrewnionych ze sobą grup organizmów. Na przykład w początkowym okresie rozwoju kręgowców wszystkie zarodki mają strunę grzbietową, ogon oraz zawiązki łuków skrzelowych. NARZĄDY SZCZĄTKOWE Narządy szczątkowe to narządy, które uległy uwstecznieniu, co jest wynikiem ograniczenia ich funkcji i ostatecznym zaprzestaniem ich używania na skutek zmiany warunków środowiska. Przykładem są szczątkowe kości obręczy miednicznej u pytona, włosy na skórze słonia, oczy kreta, u człowieka – kręgi ogonowe, mięśnie małżowiny usznej, zęby mądrości, owłosienie ciała, u roślin np. zredukowane działki okwiatu marchwi. NARZĄDY ANALOGICZNE NARZĄDY HOMOLOGICZNE Narządy analogiczne to narządy zwierzęce i roślinne, które nie mają wspólnego pochodzenia, ale przybierają podobny kształt i wygląd, gdyż spełniają u różnych gatunków te same funkcje. (np. skrzydło owada i skrzydło ptaka). Analogia może dotyczyć nie tylko narządów, ale i całości organizmów. Narządy homologiczne to narządy zwierzęce lub roślinne, które mają wspólne pochodzenie tzn. ich struktury są złożone z podobnych elementów na tym samym miejscu, choć spełniać mogą różne funkcje, a przez to różnią się wyglądem. Narządy homologiczne świadczą o pokrewieństwie. Przykłady narządów homologicznych to np. kończyna przednia kreta i nietoperza, czy szyja myszy i żyrafy. PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁ
Jędrzej Wyczółowski IIIf
Full transcript