Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENTADBIRAN DAN BIROKRASI

No description
by

Yatno Ladiqi

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENTADBIRAN DAN BIROKRASI

09 - PENTADBIRAN DAN BIROKRASI
Definisi Birokrasi
Ciri-ciri Am Birokrasi
Birokrasi ala Weber
Kepentingan Birokrasi dalam Kajian Pentadbiran Awam
Birokrasi dalam Sistem Kerajaan Moden

09 - PENTADBIRAN DAN BIROKRASI
Birokrasi mempunyai kaitan yang rapat degan pentadbiran awam.
Birokasi melambangkan jentera dan organisasi pentadbiran sesuatu negara sementara pentadbiran awam meliputi semua aspek birokrasi.
Pentadbiran awam dan birokrasi sama-sama mementingkan masyarakat atau kepentingan awam daripada individu.
Pembangunan, kemajuan serta perkembangan dalam pentadbiran awam berjalan seiring dengan birokrasi.
Birokrasi yang cekap dan berkesan serta moden membawa kepada kemajuan masyarakat dalam sesebuah negara.
KEPENTINGAN BIROKRASI DLM KAJIAN PENTADBIRAN AWAM -1
Kerasionalan
: merujuk bahawa birokrat akan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan rasional dan mengambil berat keputusan-keputusan yang dapat menolong mereka mencapai matlamat organisasi.
Kelayakan (merit):
amat mustahak melantik seseorang itu berdasarkan kelayakannya (merit) jika hendak menjadikan ia pakar (specialist), di mana diberikan galakkan seperti kenaikan pangkat agar ia kekal dalam organisasi.
Pengelasan Keahlian:
ahli-ahli akan dibahagikan ke bahagian-bahagian yang lebih kecil, di mana semua ahli dalam kumpulan tersebut akan diberikan hak yang sama dalam membuat dasar dan tidak ada diskriminasi.

CIRI-CIRI AM BIROKRASI
Istilah birokrasi merujuk kepada sehelai kain yang menutupi meja-meja pegawai kerajaan Perancis dalam abad ke-19.
Istilah biro menghubungkan unsur-unsur peraturan kerajaan yang penting: melibatkan aspek pemerintahan dan pentabdiran negara.
Nama yang baik bagi birokrasi ialah
“perkhidmatan awam”
yang merujuk kepada kerajaan yang tetap (
a nicer name is “civil service”
—is that is the permanent government).
Kerajaan yang kekal atau tetap adalah perkhidmatan awam.
DEFINISI BIROKRASI -1
Max Weber Harold Laski
Terminologi birokrasi (
bureaucracy
) banyak memberikan kontasi negatif iaitu mengenai ketidakcekapan dan penangguhan semasa rakyat berurusan dengan kerajaan.
Sebenarnya tidak, di mana
Max Weber
seorang ahli sosiologi Jerman telah menyatakan sebaliknya walaupun birokrasi tidak dapat dielakkan.
Pada asasnya, birokrasi merupakan suatu ciri yang wujud dalam organisasi berkenaan perlantikan pegawai awam yang bertanggungjawab dalam melaksanakan undang-undang dan dasar.
Secara idealnya, birokrasi beroperasi di bawah peraturan dan prosedur melalui sistem rantaian arahan (
chain of comman
) atau melalui hireraki autoriti (
hierarchy of authority
) dan diaplikasikan terhadap dasar tertentu.
Ringkasnya, tiada birokrasi; tiada kerajaan
(no bureaucracy; no government
).
PENGENALAN
Bureaucracy
Birokrasi dalam sistem pentadbiran moden pada hari ini mempunyai beberap peranan tersendiri yang berkaitan secara langsung dengan pentadbiran dan perkhidmatan awam.
Apa beza pentadbiran awam dan perkhidmatan awam?
Dalam sistem birokrasi moden ia menggabungkan beberapa
peranan birokrasi
sebagai
(1) pentadbir, (2) memberi khidmat, (3) penguasa, (4) pengeluar lesen, (5) memperolehi maklumat
.
BIROKRASI DALAM SISTEM MODEN
Birokrasi awam dikatakan sebagai pentadbiran awam dan merupakan alat jentera kepada pentadbiran dalam menjalankann peranan penting bagi mengendalikan kerajaan.
Melibatkan sistem hireraki dan hubungan antara pegawai atasan dengan bawahan dari segi kedudukan, kuasa dan arahan.
Wujudnya konsep
empowerment
dan desentralisasi kuasa
Peranan Birokrasi -
Pentadbiran

(Administration)
Birokasi mengikut pandangan ahli-ahli sosiologi klasik sebagai
“servant and master power”.
Birokrat mempunyai pengawalan yang penting terhadap pelaksanaan dasar dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat.
Bertanggungjawab menentukan kejayaan dan keberkesanan sesuatu dasar itu dilaksanakan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat.
Peranan Birokrasi - Perkhidmatan
(Services)
Apabila membincangkan tentang birokrasi, sumbangan Max Weber tidak boleh diketepikan.
Weber memperkenalkan kenyataan birokrasi klasik sebagai satu kejadian sosial.
Ahli sosiologi mengambil dua pendekatan asas berkenaan kepentingan dan perkembangan birokrasi:
Seseorang mesti melakukan sesuatu dengan kuasa dan satu lagi ialah kedudukan birokrasi dalam pembangunan masyarakat.
Weber menganggap organisasi birokrasi sebagai “
servant
” (pekerja/penjawat) termasuk juga alat rasional dan cekap untuk melaksanakan matlamat.
BIROKRASI ALA WEBER
Bidang kuasa pegawai kerajaan, menetapkan dengan undang-undang dan peraturan.
Prinsip hierarki jabatan, melibatkan pengawasan jabatan bawahan dan atasan.
Bekerja berasaskan pemeliharaan pengurusan rekod-rekod; latihan dan pengkhususan personel dalam kemahiran pengurusan jabatan, kepatuhan dan perhatian sepenuhnya oleh pegawai-pegawai kepada aktiviti mereka sekurang-kurangnya dalam masa pekerjaan; kemunculan prosedural, peraturan, pentadbiran, kesimpulan umum dan keupayaan untuk dipelajari oleh semua pegawai.
Kriteria Birokratik menurut Weber
Aktiviti biasa yang perlu dilakukan, dilaksanakan dalam cara yang telah ditetapkan sebagai sebahagian daripada tugas.
Kelayakan dalam bidang-bidang tertentu menjadi asas pembahagian pekerjaan yang sistematik. Terdapat perbezaan nyata antara jenis pekerjaan berdasarkan kelayakan.
Pekerja dikenakan sekatan, peraturan yang sistematik dan kawalan dalam menguruskan pejabatnya.
Semua operasi dilaksanakan dengan sistem yang selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Terdapat ketegasan dalam penggunaan peraturan di sesetengah keadaan.
Ciri-ciri Birokrasi menurut Weber memiliki sifat-sifat berikut - 1
Birokrasi memberikan sumbangan besar dalam menguatkuasakan peraturan.
Pegawai kerajaan diberikan kuasa untuk melaksanakan peraturan dan mengeluarkan arahan-arahan kerajaan kepada rakyat.
Memastikan setiap aktiviti dan keputusan yang dibuat perlu mematuhi prosedur dann peraturan yang telah ditetapkan.

Peranan Birokrasi - Menguatkuasakan Peraturan

(Regulation)
Birokrasi awam bertanggungjawab dalam menyimpan rekod, mencatatkan butiran-butiran penting sesuatu perkara, menyampaikan maklumat dan mengawal maklumat daripada diperolehi sesuka hati.
Dalam sistem birokrasi awam (rasmi) ada maklumat yang bersifat umum, sulit, rahsia dan rahsia besar (contoh: bajet 2011).
Birokrasi awam berkuasa dan berhak untuk mendapatkan maklumat untuk kepentingan negara dan kepentingan umum.
Sentiasa mengemaskini maklumat dan menyimpannya untuk tujuan rekod (arkib).
Peranan Birokrasi - Perolehan Maklumat
(Information Gathering)
Hanya birokrasi awam sahaja yang layak dan sah dalam mengeluarkan lesen atau memberikan kebenaran kepada mana-mana pihak mengikut bidang kuasa yang telah ditetapkan.
Setiap aktiviti dan dasar yang dibuat perlu ada autoriti (idea Weber) disertakan dengan kebenaran demi kepentingan awam.
Menjadi suatu kesalahan jika menjalankan sesuatu aktiviti dan program tanpa kebenaran atau tiada sebarang lesen dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau melalui birokrasi awam.
Peranan Birokrasi - Aspek Perlesenan

(Licensing)
atau Memberikan Kebenaran
Walaupun kerajaan yang memerintah bertukar tangan daripada satu parti kepada parti yang lain, tetapi perkhidmatan awam akan kekal dengan peranan dan fungsinya.
Cuma perlantikan kakitangan akan berlaku dalam situasi
“come and go”
... tamat tempoh perkhidmatan akan bersara .
Max Webe
r
mendefinisikan bahawa birokrasi ialah sesuatu yang menetapkan satu perhubungan antara orang atasan dan pegawai bawahan dari segi hak dan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan bertulis.
Harold Laski
... birokrasi sebagai sistem kerajaan, pengawalan keseluruhannya dalam tangan pegawai dan kuasa mereka boleh mengancam kebebasan warganegara
DEFINISI BIROKRASI -2
Untuk mendapatkan sistem birokasi yang lebih cekap dan berkesan, kajian yang lebih mendalam patut ditumpukan terhadap pentadbiran awam.
Pentadbiran awam dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh birokrasi awam melalui aktiviti penyelidikan dan perundingan.
Pengetahuan dalam kajian pentadbiran awam juga membolehkan seseorang warganegara dalam negara demokrasi meneliti dan menilai aktiviti dan birokrasi awam.
KEPENTINGAN BIROKRASI DLM KAJIAN PENTADBIRAN AWAM -2
Keadaannya berdasarkan hierarki. Setiap bahagian yang di bawah dikawal dan diarah oleh bahagian yang lebih tinggi.
Pegawai-pegawai diberikan kuasa berdasarkan tanggungjawab mereka, semakin tinggi tingkat tanggungjawabnya semakin luas kuasanya.
Calon-calon dilantik berasaskan kelayakan teknikal. Biasanya kelayakan ini ditunjukkan dalam bentuk sijil, ijazah dan lain-lain.
Sistem naik pangkat dalam birokrasi biasanya dibuat setelah dilihat kejayaan seseorang itu atau berapa lama ia telah bekerja atau kedua-duanya.
Mereka bebas dan hanya terikat sewaktu menjalankan tugas sahaja.
Ciri-ciri Birokrasi menurut Weber memiliki sifat-sifat berikut 2
GMGA 1024 - Dr. SUYATNO, School of Government, COLGIS - UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
Full transcript