Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

No description
by

Dondog Luvsan-Ochir

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

62
ECG
bpm
Thank You!
Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнд мэргэжлийн ёс зүйн тангараг өргөж,
тангарагийн батламжид гарын үсэг зурна. Тангарагийн батламжийг нэг хувь үйлдэж
МНББХ-д хадгална

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн тангараг:


“Би мэргэжлийн нягтлан бодогчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ хууль тогтоомж, мэргэжлийн ёс зүй, стандарт, зарчмыг удирдлага болгон ард түмэн, төр, ажил
олгогчийн итгэлийг дааж, үнэнч шударга ажиллахаа нэр төртэйгээр батлан
тангараглая. Хэрэв өргөсөн тангарагаасаа няцвал төрийн хуулийн дагуу
хариуцлага хүлээх болно”.

Тангараг өргөсөн тухай гэрчилгээ олгоно

Тангараг өргөсөн нягтлан бодогч 2 жил тутам ёс зүйн тайлан гаргаж хамгаалснаар
МНББХ-ийн тэргүүний шийдвэрээр гэрчилгээг 2 жилээр сунгана. Гэрчилгээний хугацаа дууссан өдрөөс хүчингүйд тооцогдно.

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн тангараг өргөсөн нягтлан бодогч нь МНББХ-ийн гишүүн болж, гишүүнчлэлийн журмын дагуу гишүүний бүрэн эрхийг эдэлнэ.Мэргэжлийн ёс зүйн тангараг

Мэргэжлийн болон бизнесийн нууцыг өөрийн болон
гуравдагч талын ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй байх

Байгууллагын ажил хэргийн, бизнесийн, техник, технологийн мэдээллийг хуулиар шаардсанаас бусад тохиолдолд ажиллаж байх үедээ болон тухайн байгууллагаас гарсны дараа ч бусдад ямар нэгэн байдлаар мэдээлэхгүй байх

Байгууллагын мэдээллийн нууцыг хадгалах үүргийг удирдлагадаа байгаа ажилтнуудаар сахиулах

Нууц хадгалах зарчмыг зөрчихөөс өөрийгөө ямагт хамгаалж байх


Нууц хадгалах зарчим

Бизнесийн мэдээлэл нь зөвхөн бодитойгоор хэрэгжсэн болон одоогийн
байгаа үнэн зөв байдлыг илэрхийлсэн байх явдал юм.

Хувийн явцуу шунахай үзэл бодлын үүднээс мэргэжлийн болон бизнесийн үйл ажиллагаанд хандахгүй байвал зохино.

Ойрын садан төрлийн хүмүүс, хамтын бизнестэй хүмүүс, найз нөхөд, дотно танилын холбооноос үүсэх ашиг сонирхлын зөрчилд орохгүй байвал зохино

Бусдын зохисгүй нөлөөнд орж өөрийн бодитой хандлагын зарчмыг алдагдуулахгүй байвал зохино

Нягтлан бодогч нь бодитой хандлагын зарчмыг зөрчихөөс өөрийгөө ямагт хамгаалж байвал зохино.

Бодитой хандлагын зарчим

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн
ёс зүйн дүрэм

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн дүрэм гэж байхгүй бол ёс зүйн талаар нягтлан бодогчид ойлголт бага байна.

Ёс зүйн дүрэмд хийж болохгүй үйлдлүүд, мөн зөрчлөөс өөрийгөө хамгаалах арга-
мэдлэгтэй болох

Нягтлан бодогч хүн ёс зүйн дүрмийн хориглосон заалтуудыг ямагт санаж, элдэв зөрчлөөс
өөрийгөө хамгаалах сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болох
нь
хамгийн гол ач холбогдол нь оршиж байдаг.

Мөн нягтлан бодогч ёс зүйн тангараг өргөсөн учраас буруу үйлдэл хийхгүй гэдэг сэтгэлгээг олон түмэнд ойлгуулах ач холбогдолтой. Байгууллагын удирдлага болон бусад талаас нягтлан бодогчид ирэх элдэв
дарамт шахалт багасна

гэсэн үг юм.


Ёс зүйн дүрмийг ач холбогдол

Томилогдсон ажлын хэсгийн дүгнэлтээр
Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн нь
тогтоогдвол зохигчдод Нягтлан бодох бүртгэлийн
тухай, Аудитын тухай болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх саналыг Сангийн яам, нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагч буюу шаардлагатай тохиолдолд хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Хариуцлага

Ёс зүйн дүрмийг мөрдөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих талаар МНББХ дараах
үүрэг гүйцэтгэнэ.

Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрмийг сурталчлах, нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгуулах;

Хүрээлэнгийн гишүүн нягтлан бодогчдын бүртгэл хөтөлж, ёс зүйн тангараг өргүүлэх, гишүүдийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих,

Ёс зүйн асуудлаар гарсан гомдол маргааныг шалгаж дүгнэлт гаргах;

Гишүүн мэргэжлийн нягтлан бодогчийн тасралтгүй боловсролын сургалтыг зохион байгуулах;

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийн талаар Сангийн яаманд мэдээлэл өгөх


Ёс зүйн дүрмийг мөрдөх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Нягтлан бодогч нь мэргэжлийн ёс зүйн зарчмыг гажуудуулахын эсрэг хамгаалалтыг
ажлын байранд бүрдүүлсэн байвал зохино

Мэргэжлийн ёс зүйн зарчмыг өөрийн удирдлагад болон ажлын хамт олонд байнга танилцуулж, сануулж байх;

Байгууллагын хэмжээнд ажилтнуудын харилцааны ёс зүйг тогтоох ажлыг дэмжих, бий болгох ажлыг санаачлах, батлуулж хэрэгжүүлэх;

Байгууллагын дотоод хяналтын хүчирхэг тогтолцоог бий болгох, үр дүнтэй ажиллах явдлыг дэмжих ;

Ёс зүйн зөрчлийн асуудлаар байгууллагын удирдлагад мэдээлэх, Ёс зүйн талаар дээд удирдлагын зүгээс бодлого боловсруулахад нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, санал, санаачлага гаргах хэрэгжүүлэх

 Ёс зүйн зарчмыг гажуудуулахын эсрэг гадаад хамгаалалтыг үр дүнтэй ашиглах

Ёс зүйн дүрмийг боловсронгуй болгох талаар санал гаргаж, өөрийн хувь нэмрийг оруулах;

Ёс зүйн зарчмыг гажуудуулахад хүргэж байгаа нөлөөллийн талаар мэргэжлийн байгууллага болон тухайн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэхМэргэжлийн ёс зүйн зарчмыг гажуудуулахын
эсрэг хамгаалалт

Мэргэжлээ дээдлэх зарчим гэдэг нь мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалж, ямагт цэвэр
тунгалаг байлгах явдал юм


Ажил үүргээ чин шударга бөгөөд мэргэжлийн өндөр төвшинд гүйцэтгэж, үр дүнтэй ажиллах;

Мэргэжил нэгт бусад хүмүүс, мэргэжлийн байгууллагын нэр хүндийг гутаах, доромжлох эсвэл үндэслэлгүй харьцуулалт хийж бусдын ажил, үр дүнг бууруулах буюу дарагдуулахгүй байх;

Санал болгож байгаа үйлчилгээ, эзэмшсэн мэргэжил чадвар болон хуримтлуулсан туршлагаасаа хэтрүүлсэн сурталчилгаа хийхгүй байх;

Мэргэжлээ дээдлэх зарчмыг зөрчихөөс сэргийлж, мэргэжлийн нэр хүндийг гутаахын эсрэг тууштай тэмцэнэ

Мэргэжлийн нэр хүндийг гутаах үйлдэл хийхээс өөрөө ямагт сэрэмжлэх;

Мэргэжил нэгт бусад нөхдийн зүгээс мэргэжлийн нэр хүндийг гутаасан үйлдлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах;
Мэргэжлээ дээдлэх зарчим

Тухайн ажил албан тушаалыг эрхлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн мэдлэг, ур
чадвартай, мэргэжлийн стандартыг баримталдаг байх

Мэргэшсэн нягтлан бодогч шаардсан ажлын байранд тухайн мэргэжлийн
зэргийг аваагүй бол ажиллахаас татгалзана.

Нягтлан бодогч мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэний дараах тасралтгүй
боловсролын шаардлагыг хангах зорилгоор 2 жил тутамд 30 кредит цагаас
багагүй албан ёсны сургалтад сууж мэргэжлийн шинэ мэдээллийг авсан байх.

Нягтлан бодогч нь СТОУС, УСНББОУС, ЖДААН-ийн СТОУС зэрэг мэргэжлийн
олон улсын болон үндэсний стандарт мөн төрийн хууль тогтоомж, эрх бүхий
байгууллагаас гаргасан албан ёсны дүрэм журам, заавар аргачлал
баримтлах, тэдгээрийг зөрчдөггүй байх

Мэргэжлийн болон бизнесийн үйл ажиллагаанд хянамгай хандаж, алдаа
гаргахаас сэрэмжлэн ажиллах

Удирдлагад байгаа ажилтнуудыг мэдлэгтэй, дадлага туршлагатай,
алдаа дутагдалгүй, нууцыг хадгалан ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх,

Энэ зарчмыг зөрчихөөс өөрийгөө ямагт хамгаалбал зохино
Мэргэжлийн ур чадвар, хянамгай байдлын зарчим

Шударга байдлын зарчим гэдэг нь мэргэжлийн болон бизнесийн
бүхий л харилцаанд шудрага бөгөөд үнэнч байх явдал мөн

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн бэлтгэсэн, хянасан буюу баталсан санхүү, бизнесийн мэдээлэл нь материалллаг хэмжээний алдааг агуулаагүй байвал зохино. /АШБ бодитой хуурамч бус, тооцоо алдаагүй, тайлан мэдээ алдаагүй, хуурамч бус/

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн бэлтгэсэн, хянасан буюу баталсан мэдээлэл нь хэрэглэгчдийг төөрөгдүүлэх үзэл санаа агуулаагүй байвал зохино/мэдээ нь хэрэглэгчийг төөрөгдүүлэхээргүй,буруу тайлбарлаагүй, элдэв алдаагүй/

Мэдээллийг орхигдуулсан эсвэл бүрхэгдүүлсэн алдаа агуулаагүй байвал зохино.

Шударга байдлын зарчмыг зөрчихөөс өөрийгөө ямагт хамгаалж байвал зохино./зөрчилд орох үйлдэл хийхгүй байх, зөрчил гаргасанаа мэдсэн даруйд заларуулах, өөрөө хамаагүй бол хамгаалах арга хэмжээ авах


Шударга байдлын зарчим

Мэргэжлийн нягтлан бодогч бүр ёс зүйн дараах
зарчмуудыг баримтална:

Шударга байдлын

Бодитой хандлагын

Мэргэжлийн ур чадвар, хянамгай байдлын

Нууцыг хадгалах

Мэргэжлээ дээдлэх


Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн зарчим

Мэдээлэлийн үйлчилгээ

Танхимын сургалт
Онлайн сургалт
Мэдээлэлийн хэрэгсэлээр дамжуулах мэдээлэл

Мэргэшүүлэх сургалт

Гишүүддээ -Ерөнхий нягтлан бодогчийн мэргэшүүлэх сургалт

Гишүүдэд сургалтын үнийн хөнгөлөлт

Ажил мэргэжлийн эрх нь зөрчигдсөн гишүүддээ- эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

Хүрээлэнгийн гишүүн болсны давуу тал

МНББХ-ийн баталсан Ёс зүйн дүрмийг мөрдөх гэж байгаа учраас тус хүрээлэнгийн гишүүн болно.

Дүрмийг Сангийн сайд батлах ёстой, гэтэл 2013 онд 6/7068 албан тоотоор манай хүрээлэнд хандаж тус дүрмийг баталж, нийт нягтлан бодогчдод таниулан, дагаж мөрдүүлж ажиллах эрх олгосон

Ийм учраас МНББХ ёс зүйн дүрмийг сурталчлах, тангараг өргүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж байна

Хүрээлэнгийн салбарууд, ёс зүйн тайлангаар дамжуулан хяналт тавих


Ёс зүйн дүрмийн мөрдөлтөд хяналт тавих

Дараах нягтлан бодогчид мөрдөнө:

Улсын төсөвт байгууллагын

Бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн

ТББ, нам олон нийтийн байгууллагын

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага төслийн

Шинээр сургууль төгсөж байгаа мэргэжилтэн яах вэ?

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн диплом авсан бол

Бусад мэргэжлийн мэргэжилтнүүд яах вэ?

Эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, нягтлан
бодогчийн үндсэн орон тоогоор ажилладаг


Ёс зүйн дүрмийг хэн мөрдөх вэ?

Нягтлан бодогчид ёс зүйн дүрэмгүй байсан

Нягтлан бодогчдод сэтгэл зүйн бэлтгэл хэрэгтэй

Нягтлан Бодогчдын Олон Улсын Холбоо (НБОУХ) 2010 онд
шинэчилэн баталсан “Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн
дүрэм”-ийг дэлхийн бүх гишүүн орнуудад мөрдөхийг шаардаж
байгаа юм.

НБОУХ-ноос баталсан дээрх дүрэм дараах 3 хэсэгтэй:

Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн ерөнхий дүрэм
Нийтэд үйлчилдэг мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм
Бизнес дэх мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм

- Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм
-Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн дүрэм

Сангийн сайдын 2013 оны 6/7068 тоотоор ирүүлсэн зөвлөмж
Ёс зүйн дүрмийн шаардлага

Л.Дондог
Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнгийн тэргүүн, Монгол улсын
гавъяат эдийн засагч, доктор, профессор


Эрхэм ............................... овогтой ..............................нь

Ард түмэн, төр, ажил олгогчийн итгэлийг дааж, үнэнч шударга ажиллах тухай
Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн ёс зүйн тангараг өргөсөн тул байгууллагын санхүү, бүртгэлийн ажлыг удирдах итгэл хүлээлгэх боломжтойг нотлон ГЭРЧИЛГЭЭ олгов.
Энэ гэрчилгээ олгосон ба сунгасан өдрөөс хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй.
 


Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэнгийн тэргүүн
 
........................................................
Л.Дондог
Монгол улсын гавъяат эдийн засагч, доктор, профессор
 
201... оны .... сарын ..... өдөр

Сунгалт:
МОНГОЛЫН НЯГТЛАН БОДОХ
БҮРТГЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН
ГЭРЧИЛГЭЭ
Дугаар ..........

Мэргэжлийн нягтлан бодогчийн
ёс зүйн дүрэм
Full transcript