Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Milena Chabera

on 25 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

„Mówię, tańczę, śpiewam”

Innowacja pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

Program „Mówię, tańczę, śpiewam”, przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uzdolnionych muzycznie oraz dzieci z zaburzeniami wymowy.
Czas realizacji programu przeznaczono na jeden rok szkolny. Całość programu zawiera się w 30 godzinach zegarowych. Zajęcia przewiduje się na 1 godzinę w tygodniu.

Rozkład zajęć
Niniejsza innowacja jest dziełem nauczycielki mgr Mileny Chabera Autorka swój program wdrożyła do realizacji w przedszkolu "Modern Garden" w roku 2014/ 2015
Propozycje zapisane w niniejszym programie skupiają się na integracji dzieci uzdolnionych muzycznie oraz dzieci z wadami wymowy. Program udziela odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób poprowadzić zajęcia dodatkowe, aby doprowadzić do pełnej integracji wyżej wspomnianych grup dzieci. Koncepcja programu Mówię, tańczę, śpiewam” nawiązuje do zainteresowań dzieci. Program uwzględnia udział w zajęciach gości – specjalistów w zakresie prowadzenia dodatkowych lekcji nauki np. zajęć logopedycznych, tańca, zajęć muzycznych i innych w zależności od tematyki zajęć i potrzeby dzieci.
Dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci
Innowacja ta, pt. „Mówię, tańczę, śpiewam” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program zakłada, że grupa, w której prowadzone będą zajęcia, będzie ograniczona pod względem ilości dzieci. Grupa powinna zawierać maksymalnie 15osób. Dzieci (dziecko) uzdolnione będą mogły pracować indywidualnie z nauczycielem, ćwicząc poprawność wymowy, poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń, słownych/czytanych, połączonych z muzyką. Inny przykład stanowić mogą ćwiczenia dotyczące śpiewania piosenek i układania choreografii do danej piosenki, śpiewania i grania na instrumentach z jednoczesnym śpiewaniem

Warunki do realizacji
Niezbędnym warunkiem do realizacji
niniejszego programu jest wyposażenie sali zajęciowej.
W skład, którego powinny wchodzić następujące komponenty:
• lustra i lusterka,
• korki,
• teksty dykcyjne,
• sprzęt audiowizualny,
• płyty CD z piosenkami dla dzieci,
• tablica interaktywna,
• instrumenty muzyczne,
• przyrządy ułatwiające prowadzenie i wykonanie zajęć ruchowych,
• stroje do tańców

Cele ogólne i szczegółowe kształcenia i wychowania
Stymulowanie rozwoju dziecka jest ściśle
związane z celami kształcenia i wychowania. Cele odnoszą się do uczniów i opisują zmianę, jaką chcemy w nich uzyskać. Z uwagi na to, iż punkt wyjścia tej zmiany jest różny (każde dziecko jest inne), zwykle odnosimy je do zmian końcowych. Aby zrealizować cele edukacyjne, określone w nowej podstawie programowej i w programie nauczania, należy:
• znać dokładnie dziecko i jego środowisko społeczne,
• dostosowywać wymagania do jego możliwości,
• współpracować z jego rodziną.

cele szczegółowe:
Cele szczegółowe:
• Kształcenia:
• Poprawnie wyprowadza samogłoski z gardła.
• Poprawnie czyta tekst pod względem dykcyjnym.
• Zna i stosuje metody prawidłowego oddychania.
• Wykonuje ćwiczenia korygujące wady wymowy.
• Zna budowę gardła i ucha.
• Poprawnie wykonuje ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy.
• Zna i prezentuje podstawowe kroki tańców nowoczesnych i standardowych.
• Stosuje elementy poznanych tańców we własnym układzie tanecznym.
• Zna i prawidłowo zapisuje nuty na pięciolinii.
• Śpiewa ze słuchu poznane utwory.
• Zna wartości muzyczne i prezentuje je z wykorzystaniem wybranych
instrumentów muzycznych.
• Prawidłowo klasyfikuje wybrane instrumenty muzyczne.

b) wychowania:
• Nie drwi z dzieci z wadami wymowy.
• Akceptuje ludzi bez względu na ich deficyty.
• Nie ocenia ludzi po wyglądzie.
• Przestrzega zasad zawartych w kodeksie stworzonym wspólnie z
nauczycielem.
• Zna i stosuje zasady pracy w grupie i pracy indywidualnej.
• Systematycznie uczęszcza na zajęcia i bierze w nich aktywny udział.
• Wykazuje się cierpliwością i zrozumieniem podczas zajęć.


Cele ogólne:
• Kształcenie sprawności mówienia.
• Doskonalenie ekspresji ruchowej z wykorzystaniem tańca.
• Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
• Kształtowanie cech i postaw niezbędnych w pracy w grupie oraz w pracy indywidualnej.

1. Zajęcia organizacyjne
Ustalenie kontraktu obowiązującego w pracy na zajęciach.
Zabawa integrująca grupę.
Badanie poprawności wymowy z uwzględnieniem poziomu rytmizacji.
Poznanie podstawowych ćwiczeń rozgrzewających aparat mowy.
Zapoznanie z historią muzyki, krokami i strojem charakterystycznym do hip-hopu. Zajęcia odbędą się z udziałem takich gwiazd jak Tede, Peja czy też znany choreograf jakim jest Paweł Zając
Badanie poprawności wymowy z uwzględnieniem poziomu rytmizacji.
Zapoznanie z historią muzyki, krokami
i strojem charakterystycznym do
tańców standardowych .
Zajęcia odbędą się z udziałem
takich choreografów jak Iwona Pavlovic
Zapoznanie z historią muzyki, krokami i strojem charakterystycznym do tańca współczesnego połączonego z tańcami animacyjnymi. Zajęcia odbędą się przy pomocy Mileny Chabera
taniec animacyjny cowboy song
Ćwiczenie sprawnego wypowiadania głoski „sz”,
"cz", "k", "r", "s". Zajęcia poprowadzi słynna w polsce Pani dr Ewa Skorek.
Zapoznanie z zapisem nut na pięciolinii oraz poznanie wartości nutowych. Zajęcia poprowadzi Piotr Rubik
Prezentacja i klasyfikacja
instrumentów muzycznych, z udziałem Andra Bocielli
Konkurs piosenki "Must be the Kids". Nasze przedszkole będzie organizatorem tego konkursu. Udział w nim wezmą dzieci z przedszkoli z naszego województwa. Poprowadzą ten konkurs Maciek Rok i Paulina Sykut-Jeżyna. Jurorami będą Łozo, Kora, Ela Zapędowska, Adam Sztaba.
Dzień teatru.
- Zabawy: odgrywanie ról.
- Spotkanie z aktorem Arturem Barcisiem
- Własne scenki dramowe.

Dokonanie samooceny na podstawie kontraktu.
Dokonanie porównawczej diagnozy początkowej i końcowej dziecka – zebranie z rodzicami.
Zaprezentowanie przez dzieci przedstawienia pt. „Mówię, tańczę, śpiewam”.

Opis założonych osiągnięć dziecka
Po zrealizowaniu programu „Mówię , tańczę, śpiewam” zakłada się, iż dzieci uczęszczający na powyższe zajęcia będą poprawnie wyprowadzały samogłoski z gardła, czytały tekst pod względem dykcyjnym oraz stosowały metody prawidłowego oddychania
w życiu codziennym. Po powyższych zajęciach przewiduje się skorygowanie wad wymowy
u dzieci uczęszczających na zajęcia. Uczestnicy powyższych zajęć poza umiejętnościami logopedycznymi, nabędą umiejętności z zakresu edukacji muzycznej z elementami poznanych tańców.

Zajęcia muzyczne skoncentrowane są na tematy nieodłącznie związane
z poznaniem rozmieszczenia nut na pięciolinii oraz ich wartości rytmicznych.
Przewiduje się, iż po zrealizowaniu danego programu, dzieci nabędą uprzednio wspomniane umiejętności. Kolejnym elementem na którym skupia się program „Mówię, tańczę, śpiewam” jest klasyfikacja instrumentów muzycznych oraz doskonalenie umiejętności zarówno dzieci zdolnych jak i dzieci z deficytami wymowy w zakresie śpiewania. Program „Mówię, tańczę, śpiewam” koncentruje się zarówno na celach wychowania. Dzieci po powyższych zajęciach będą akceptowały ludzi bez względu na ich deficyty, staną się bardziej tolerancyjne oraz nie będą oceniać ludzi ze względu na ich wygląd zewnętrzny.
Ewaluacja
Ewaluacja programu „Mówię, tańczę, śpiewam” odbywać się będzie na podstawie diagnozy początkowej i końcowej z uwzględnieniem analizy dokumentów (testy). Na ostatnich planowanych zajęciach (z uczestnictwem rodziców) odbędzie się dokonanie analizy diagnozy początkowej jak i końcowej w celu porównania postępów uczniów. Ewaluacją będą zaproponowane przez nas konkursy.

kilka fotek ;)
Full transcript