Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HORIZON 2020

No description
by

Başar Kaya

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HORIZON 2020

HORIZON 2020'ye Genel Bakış
KOBİ'lere Yönelik Fırsatlar
Faaliyet Tipleri ve Uygunluk Kriterleri:
AB Çerçeve Programları
*6. Çerçeve Programı (2002-2006)
: 17,5 Milyar Euro
*7. Çerçeve Programı (2007-2013):
53,2 Milyar Euro
*H2020 Programı (2014-2020):
71 Milyar Euro

7. Çerçeve Programlarına Türkiye’den Yapılan Başvurular:

*3927 Üniversite
*127 Araştırma Merkezi
*910 Kamu Kurumu
*1557 KOBİ
*608 Sanayi Firması
*260 STK
*67 KOBİ Birliği

Program, AB 7.Çerçeve Programının devamı olarak 2014-2020 yılları arasında sürdürülecek olup bu kapsamda ön görülen toplam program bütçesi 71 Milyar Euro olarak belirlenmiştir.
Amaç
-Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik yatırımların artması
-Ticarileşebilir nitelikte teknolojik bilginin üretilmesi
-Sektörler, ülkeler ve bölgeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi
-Nitelikli işgücünün arttırılması
-Uluslararası rekabet edebilirliğin sağlanması

Hedef
-Yeni iş sahalarının açılması
-Ekonomik büyümenin sağlanması
-Halkın geçim, güvenlik ve çevre gibi konulardaki endişelerinin giderilmesini
sağlamak
-Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak
-AB’nin başta ABD ve Uzakdoğu olmak üzere diğer dünya devletleri ve topluluklar karşısındaki rekabet gücünü arttırmak

Bu kapsamda tanımlanmış olan somut hedefler:

-İşsizlik ve yoksulluğun azaltılması: 20-64 yaş arası nüfusun en az %75’inin iş sahibi
olmasının sağlanması

-AB genelinde Ar-Ge harcamalarına yönelik olarak GSMH içerisinden ayrılan payın %3’e
yükseltilmesi

-İklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir enerji politikaların geliştirilmesi:
Enerji verimliliğinde %20 artış ve Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında
artış sağlanması.

-Eğitim düzey ve oranının yükseltilmesi: Okul terk oranının %10’un altına düşürülmesi.

H2020 Programındaki Yenilikler
-Üç ayrı program/girişimin tek programda birleştirilmesi
*Çerçeve Programı (FP)
*Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı
*Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

-Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi ve araştırmadan ticarileştirmeye geçiş.
-AB’nin başta sağlık, temiz enerji ve ulaştırma gibi toplumsal sorunlara yoğunlaşılması
-Basitleştirilmiş katılım koşulları

H2020’de Yer Almanın Kazançları:
Bilgiye Erişim ve Paylaşım:

-Alanınızdaki en son teknolojiye erişim
-Çok disiplinli ve uzmanlıkları tamamlayıcı projeler tasarlayabilirsiniz
-Ulusalın yanı sıra uluslararası alanda çalışarak bilgi kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz
- Avrupa çapındaki en iyi araştırmacılarla biraraya gelerek
bilgi/deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz
-AB çapında rakiplerinizi tanıma ve kıyaslama
(bench-mark) olanağı

Yeni İşbirliği Fırsatları:

-İyi bir ekip/konsorsiyum ile, tek başınıza yapacağınızdan daha fazlasını elde edebilirsiniz
-ÇP projelerinde yer almak, diğer Ar-Ge programlarında da işbirliklerinizi artırır (ikili işbirlikleri, COST, EUREKA)
-Uluslararası networklerde yer alma fırsatı yakalarsınız
-Devam projelerinde de yer alma fırsatı yakalarsınız.

Prestij:

-Dünya çapında isim yapmış programlardan fon alarak özgeçmişinizi güçlendirir ve görünürlüğünüzü artırır
-Brüksel’in sizin isminize aşina olmasını sağlarsınız.

H2020’nin Yapısı:
Programın;
Endüstriyel Liderlik”
, “
Toplumsal Sorunlara Çözümler
” ve “
Bilimsel Mükemmeliyet
” olmak üzere 3 ana önceliği bulunmaktadır.
Endüstriyel Liderlik:
Toplam bütçe 17 Milyar Euro
Hedef:

-Biyoteknoloji, Bilgi teknolojileri ile uzay ve havacılık gibi kilit teknolojileri yatırım yapılması ve bu alanlarda Yeni Üretim Teknolojilerinin (NMP) geliştirilmesini sağlamak
-Ar-Ge’ye daha çok yatırımın yapılmasını ve bu kapsamda daha fazla KOBİ’nin katılımının sağlanması.

Program Alt Başlıkları:

-Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (13,5 Milyar Euro)
“Bilgi ve iletim teknolojileri, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay”
-Risk Sermayesine Erişim (2,8 Milyar Euro)
“Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finansman desteği”
-KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı (0,6 Milyar Euro)
“Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesi”

İlgili Olduğu Sektörler ve Çalışma Alanları:

-Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
-Nanoteknoloji
-Biyoteknoloji
-İmalat Teknolojileri
-Uzay ve Havacılık

Toplumsal Sorunlara Çözümler
Toplam bütçesi 30 Milyar Euro
Hedef:

-İklim, çevre, enerji ve taşımacılık gibi toplumsal ve AB politikaları ile ilgili konularda proje ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi
-Multi-disipliner işbirliklerinin kurulması ve var olan işbirliklerinin geliştirilmesi
-Ölçeklenebilir ve uygulanabilir sonuçların elde edilmesi

Program Alt Başlıkları ve Çalışma Alanları:

-Sağlık, nüfus değişimi ve refah (7,5 Milyar Euro)
-Gıda, tarım, denizcilik ve biyoekonomi (3,9 Milyar Euro)
-Enerji (5,9 Milyar Euro)
-Ulaşım (6,4 Milyar Euro)
-İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (3,1 Milyar Euro)
-Güvenli toplumlar (3 Milyar Euro)

Bilimsel Mükemmeliyet
Toplam bütçe 24,4 Milyar Euro
Hedef:

-Bilimsel çalışmaların teknoloji düzeyini yükseltmek
-Tersine beyin göçünü sağlamak
-En iyi araştırma altyapılarına erişimin sağlanması

Program Alt Başlıkları

-Avrupa Araştırma Konseyi (13,1 Milyar Euro)
“En iyi bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırmalar”
-Yeni ve Gelişen Teknolojiler (2,7 Milyar Euro)
“Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliğinin sağlanması”
-Marie Curie Faaliyetleri (6,1 Milyar Euro)
“Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları”
-Araştırma Altyapıları (E-Alt yapılar dahil) (2,5 Milyar Euro)
“Birinci kalite imkanlara erişim”
AB’nin KOBİ Tanımı:

-Yıllık çalışan sayısı <250
-Yıllık Net Satış Hasılatı < 50 Milyon Euro
-Yıllık Mali Bilanço Toplamı ≤ 43 Milyon Euro
-Bağımsızlık (Başka Firma Hissesi) < % 25

KOBİ’ler için Sunulan Destekler:

H2020 kapsamında KOBİ’lere yönelik olarak toplamda 8,6 Milyar Euroluk destek sunulması öngörülmüş olup bahsi geçen destekler;

-“İşbirliği Projeleri (5,6 Milyar Euro)”
-“Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument – 3 Milyar Euro)”

olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir.

KOBİ Aracı (SME Instrument)
-Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik başlığı altında sunulan destekleri içermektedir.

-Sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvuru yapabilmekte olup üniversiteler ve
diğer organizasyonlarla da hizmet alımı yapmak suretiyle işbirliği kurulabilmektedir.

-KOBİ’ler herhangi bir ortağa gerek duymadan tek başlarına başvuru yapabilirler.

-Program kapsamında Pazar odaklı ve pazara yakın projeler desteklenmektedir.

-Program kapsamında sunulan destekler; toplam proje bütçesinin %70’i ve proje bütçesinden bağımsız %25 dolaylı maliyetler şeklinde geri ödemesiz (hibe) olarak sunulmaktadır.

-Program kapsamında KOBİ’lerin talep etmesi durumunda AB tarafından ücretsiz olarak koçluk/mentorlük hizmeti de verilmektedir.

-Program; Faz-1, Faz-2, ve Faz-3 olmak üzere 3 adımdan oluşmaktadır.

Faz-1: Kavram ve Fizibilite Analizi
-Sabit olarak proje başına 50.000 Euro destek sunulmaktadır.
-Max 6 aylık projeler sunulabilmektedir.
-Max 10 sayfalık proje dökümanı ile başvuru yapılmaktadır.
Desteklenen Faaliyetler:

-Fizibilite
-Risk Analizi
-FMH
-Ortak Arama


Faz-2: İnovasyon ve Ar-Ge Faaliyetleri:
-Proje başına 1-2,5 Milyon Euroluk destekler sunulmaktadır.
-12-24 Aylık projeler desteklenmektedir.
-Max 30 sayfalık proje dökümanı ile başvuru yapılmaktadır.

Desteklenen Faaliyetler:

-Dizayn
-Prototip
-Test
-Klinik Deneyler

Faz-3: Ticarileşme
-Program kapsamında doğrudan ya da dolaylı yoldan maddi destek sağlanmamaktadır.

-Finansmana erişim, eğitim, ağ oluşturma ve FMH Yönetimi konuları ile AB Finansman araçlarına ulaşım gibi konularda eğitim ve yönetim desteği sunulmaktadır.

Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri:
*Yeni bilgi ve/veya yeni/gelişen teknoloji, ürün, süreç ya da çözüm odaklı projeler.

İçerdiği Faaliyetler:

-Temel ve uygulamalı araştırma
-Teknoloji geliştirme ve entegrasyon
-Küçük ölçekli prototip test ve doğrulama
-Teknik fizibiliteyi göstermek için sınırlı demonstrasyon faaliyetleri

*Program kapsamında faaliyetlere yönelik olarak proje bütçesinin %100’ü + %25 dolaylı maliyetler olmak üzere destekler sağlanacaktır.

Yenilik Faaliyetleri:
*Yeni, değiştirilmiş/iyileştirilmiş ürün, süreç veya hizmetleri kapsayan projeler.
*Bu kapsamdaki projeler kısıtlı oranlarda Ar-Ge faaliyeti de içerebilir.

İçerdiği faaliyetler:

-Prototip üretimi
-Test
-Demonstrasyon
-Büyük ölçekte ürün doğrulama

*Demo veya pilot çalışma: Gerçek veya gerçeğe yakın bir ortamda doğrulama

*Program kapsamındaki faaliyetlere yönelik olarak proje bütçesinin %70’i + %25 dolaylı maliyetler olmak üzere destekler sağlanacaktır
(Sağlık sektörü hariç)

KOBİ Aracı
*Faz-1: Fizibilite ve Ekonomik Uygulanabilirlik

-Fizibilite, risk ve Pazar analizi, FMH ve ortak arama faaliyetleri desteklenecektir.

-Destek miktarı: 50.000 Euro (Sabit)

*Faz-2: İnovasyon Faaliyetleri

-Demonstrasyon, test, prototip imalatı, pilot uygulama, dizayn, klinik deneyler, ölçek büyütme ve minyatürizasyon faaliyetleri desteklenecektir.

-Destek oranı: %70 + % 25 Dolaylı maliyetler (İstisnai olarak sağlık alanında %100 destek)

*Faz-3: Ticarileştirme

*Doğrudan destek yok.

Koordinasyon ve Destek Eylemi:
-Sonuçların yayımı, farkındalık yaratma/arttırma, iletişim ve ağ kurma amacıyla seminer, bilgi günü, konferans ve toplantı gibi etkinliklerin organize edilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.

-Amaç; H2020’ye katılım arttırılmasını sağlamaktır.

-Kuruluşlar bireysel olarak da başvuru yapabilir.

-Destek oranı %100’dür.

Kimler Başvurabilir
AB Üyesi 27 Ülke
Aday Ülkeler
Asosiye Ülkeler
Üçüncü Ülkeler

*Bilimsel Mükemmeliyet Programı:
Bireysel araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Sanayi Firmaları, KOBİ’ler

*Endüstriyel Liderlik Programı:
Sanayi firmaları, KOBİ’ler, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları.

*Toplumsal Sorunlara Çözümler Programı:
Üniversiteler, Sanayi firmaları, KOBİ’ler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları, STK’lar.

Projelere Katılım Şekilleri
Proje Koordinatörü

-Proje fikri
-Projenin planlanması
-ÇP Proje Deneyimi
-İlgili araştırma alanında bilimsel yetkinlik
-Proje ekibini oluşturma

Proje Ortağı

-Proje fikri
-İlgili araştırma alanında bilimsel katkı sağlama
-Projenin iş paketlerinde görev alma

Başvuru Süreci
Değerlendirme Süreci
ECAS üzerinden online olarak başvurusu yapılan proje önerisi, Hakem Heyeti tarafından değerlendirilir.
Mükemmeliyet (Excellence)

-Çağrıya Uygunluk
-Yenilikçilik Yönü
-Yaklaşımın İnanılırlığı
-Multi-disipliner yönü

Etki (Impact)

-Çalışma programında listelenen
hedeflerle proje sonuçlarının etkilerinin uyumu
-AB’ye katkısı
-Proje sonucunda elde edilen bilgilerin yayılması için yapılan planlar

Uygulama (Implementation)

-Konsorsiyum ortaklarının bireysel ve toplu olarak değerlendirilmesi
-Kaynakların tahsisi
-Risk ve inovasyon yönetimi

*Her bir başlıkta 5 üzerinden minimum 3 puan alınmalı ve total puan 15 üzerinden minimum 10 olmalı.
Finansal Konular
Temel Finansal Konular
*Her bir firma, bağlı bulunduğu ülkenin muhasebesel kurallarına uygunluk göstermek durumundadır.

*Firmaların kendi kurumsal politikaları da uygulanmaya devam edilir.

*Mali katkılar dönemsel olarak yapılır.

Geçerli Masraf Türleri
-Personel (İşveren maliyeti)
-Seyahat (Ulaşım+konaklama+yemek+harcırah)
-Hizmet ve Danışmanlık Alımı
-Ekipman (Alet-Teçhizat)
-Malzeme

Önemli!

*Stoktan malzeme ve teçhizat kullanımında amortisman beyan edilerek maliyetlendirme yapılabilir.
*Sözleşme bedelleri KDV’siz değerden hesaplanır.
*Ayırt edilebilir durumlar için KDV beyan edilmez.

Müzakere Süreci:
*Hakem Değerlendirmeleri neticesinde, projeye ilişkin eleştiri ve önerileri içeren “
Evaluation Summary Report /ESR
” hazırlanır.

*Rapora bağlı olarak proje önerisinde yapılacak değişiklikler belirlenir. Bu amaçla “
Description of Work /DoW”
oluşturulur.

Bu kapsamda gelebilecek revizyon talepleri:

-Projenin Yönetim Yapısı
-Projenin Çıktıları
-Proje Faaliyetleri
-Proje Bütçesi

*URF Kayıtları tamamlanır.

*Kontrat hazırlık formları tamamlanır ve ortaklarca imzalanır.

Projenin Başlaması
İmza Süreçleri
-Proje Ortakları arasında
Konsorsiyum Anlaşması
imzalanır.

-Proje Koordinatörü ve Avrupa Komisyonunun ilgili birimi (Genel Müdürlük) arasında
Grant Agreement (Hibe Sözleşmesi)
imzalanır.

-Proje ortakları, kontratı onayladıklarını ve belirtilen koşullar ile yükümlülükleri kabul ettiklerini beyan eden bir kontrat onayı imzalar.

Ön Ödemenin Alınması
Ön Ödeme:
Proje bütçesinin AB’ye olan katkısının
yaklaşık %50’si kadarı koordinatör kuruluşa ödenir.

Ön Ödeme, koordinatörün proje adına açacağı özel hesaba yapılır.

Koordinatör, ön ödemeyi ortaklara zamanında ve adil bir şekilde dağıtmakla yükümlüdür.

Başlangıç Toplantısının
(Kick-Off Meeting) Yapılması
*Koordinatör kuruluş ile proje ortaklarının yetkililerinin katılacağı toplantıda;

-Görev ve sorumlulukların dağılımı
-İş ve zaman planı
-İletişim ve karar alma süreçleri
-Projenin imajı

gibi konular konuşulur ve gereken kararlar alınarak projeye başlanır.

HORIZON 2020 FIRSATLARI
Proje Çağrılarına Erişim
Başvuru Nasıl Yapılır
Yıldız Teknoloji Transfer Ofisinin Sağlayacağı Katkılar
*Projeniz Ortak Bulur
*Projenize Ortak Olur
*Projeniz için Gereken Akademisyen Eşleştirmelerini Sağlar
*Proje Dosyasının Yazım Sürecinde Teknik Destek Verir
*Projenin Yürütülmesi Sürecinde Organizasyon Desteği Verir
Full transcript