Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

интеграција музичко македонски опишување на предмет

македонски - музичко
by

Biljana Curlevska Manevska

on 13 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of интеграција музичко македонски опишување на предмет

опис на музички инструмент
да се оспособуваат да опишуваат
лица,суштества,растенија,
предмети
и појави;
цел
При опишување користиме три вида описи:


реалистичен
лирски
шеговит
и
точно едноставно и реално опишување , дури понекогаш и сувопарно изнесување на податоците
од она што се опишува.
Речениците се збиени и кратки,па затоа преовладува едноставниот јазик и претежноинформативен начин на изразување
подетален и сликовит и доаѓа до израз ученичкиот субјективен однос.Учениците внесувајќи ја содржината го внесуваат и својот емоционален однос иличен став кон предметот на опишување
Со лирскиот опис доаѓаат и поетските изразни средства: епитети,споредби,сликовитост ,музикалност...
многу ретко се користи зашто учениците од оваа возраст не се оспособени да го користат ова опишување и неговите изразни средства
За учениците од оваа возраст карактеристично е што се користи комбинација од реалистичкиот и литературниот опис.
Во основата на опишувањето се :

набљудувањето
избирањето на соодветни зборови за опис
и определувањето на логичкиот ред
набљудувањето
анализа и синтеза на она што се опишува и забележување во бележникот на основните податоци
утврдување на знаењата од набљудувањата
просторна и временска локација
опишување на битните својства
одредување на основната функција
јазична конкретизација (користење на споредби)
опишување
ХАРФА
Најзначајна активност при опишувањето треба да е откривање на битните својства и нивна јазична конкретизација,но при тоа треба утврдената особина да ја доведат до врска со други слични поими - да ја споредат.
*споредбите учениците ги терат да мислат ,помнат,асоцираат...а на описот му даваат убавина и живот. Сето тоа лектички и семантички го збгатува ученичкиот речник.
описот треба да заврши со вопштување кое често има улога на резиме
Мотивација
за
набљудување
техника
фотобура
содржинска подготовка
разговор за логички ред на опишувањето
правилно именување на деловите на предметот
елементите на описот
лексичко- синтаксичка подготовка
избор на зборови за опис
на форма ,
боја,
големина,
материјал
опишувањето може да биде усно и писмено
дискусија
Избор на најуспешен опис
претставување на описот со слика
Воочување на силата на уметничкиот збор и живоста што му ја дава на описот ,правилната употреба на споредбите и другите изразни средства во сликањето
Избери инструмент
Нацртај
обои
препознај ме по гласот
Билјана Чурлевска Маневска
2013
2013
Full transcript