Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JakToMam.cz

No description
by

Marek Paral

on 13 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JakToMam.cz

JakToMam.cz
testovací aplikace
Účel JakToMam.cz
test, který zatím není na webu.
zábavnost + validita (plynulá škála od zábavného po vážnou práci)
(Hledání samonosného ekonomického modelu.)
základní automatické vyhodnocení.
návody k další práci s výsledky (blog, vlog).
malý prodejní model - sms za kompletní vyhodnocení, možnost tvorby vlastních testových sad atd.
přidanou hodnotu k www (jak to mám s ... ?) - vstupní brána k dalším službám.
placené osobní vyhodnocení.
získat data pro další validaci testu.
Otázky
Možnost zvolit více či méně symbolů pro hodnotu zřejmě zkresluje výsledek.
Vyhodnocování dalších ukazatelů: pořadí hodnoty, čas hodnoty, zrušené hodnoty.
Hodnoty sloužící jako kritéria se účastní téže soutěže (+/- - dobro/zlo).
Metavyhodnocování.
Kód.
Rozeznání špatně vyplněných testů.
Původ testu
Podklady
Přínos pro klienta
Zábavná hodnota (erudovaná věštírna:)
Zároveň validní test s odbornými výstupy.
JakToMam.cz
Validita
Multidimenzionální škálování
Omezení
Testovací sety
Představuji si, že v sobě nosíme celý svět, jeho obraz. Nebo aspoň kousky. Snažíme se ten velký a složitý svět kolem v sobě nějak obsáhnout, pobrat, zvládnout. Protože je to buď od nás vyžadováno nebo to chceme sami.

A ty kousky, části a obrazy se v nás někdy perou, přetahují, přetlačují, někdy na sebe nedosáhnout, nevidí se, a někdy si dokážou pomáhat, doplňovat, zapadnout do sebe...

A právě obraz těchto částí a jejich vztahů se snaží JakToMám zviditelnit. Barevnými kolečky čárkami, grafy i slovy.

Jaktomam.cz vychází z klasického testu sémantického výběru (např. zde), jehož výsledky zobrazuje více metodami, např. pomocí multidimenzionálního škálování. Jako například na tomto obrázku.

http://www.psychosoft.cz/TSem.aspxMůžeme tak vidět, které dvojice slov si jsou "nejblíže" a které "nejdál". Toto řazení může tvořit hodnotný materiál pro další analýzu, na níž však musí aktivně participovat klient. Obvykle se doporučuje postupovat tak, že klientovi předložíme takto strukturovaný diagram a vyzveme jej, aby jej okomentoval, aby si všímal souvislostí, které jsou pro nějž překvapivé nebo nesrozumitelné. Vedeme jej k tomu, aby se zabýval jak horní částí grafu, která vyjadřuje významově blízkou shodu, tak i dolní část grafu reprezentující významovou neshodu. Praxe ukazuje, že to představuje velmi dobrý podklad pro strukturovanou exploraci opírající se o zjištěná data.

V rozhovoru se věnujeme jednak umístění jednotlivých slov v pořadí (resp. na jeho pólech), jednak se snažíme klienta vést ke zobecnění, tzn. ke hledání nějakého společného "faktoru", který je odpovědný za to, že se podnětová slova seskupují vůči jinému podnětovému slovu právě tímto způsobem. Tento postup je pro klienty interpretačně atraktivní, se zájmem se mu věnují a ve svém výsledku tvoří kvalitní materiál pro další psychoterapeutický postup.


Volbou této funkce, někdy též označovanou jako "Clusterová analýza", je provedena analýza matice podle následujícího pravidla: Podle zvolené minimální úrovně počtu shod (implicitně 8, zde 5) jsou vybrány ty pojmy, které mají spolu (každý s každým) stejný nebo větší počet shod. Takto vytvořený trs pojmů je vypsán v levém horním rohu diagramu. Pokud je takových trsů na zvolené úrovni počtu shod více, jsou graficky zobrazeny (kroužky a úsečky k pojmům, které do trsu patří). Ukazovátkem na kroužcích (fialová barva) můžeme pohybovat kliknutím myší a zobrazit tak pojmy, které do vybraného trsu patří. V dolní části diagramu je zobrazen počet trsů (sektorů) vzniknuvších na zvolené úrovni. Čísla v kroužcích vyjadřují počet pojmů v příslušném sektoru (trsu).

V klinické praxi se tento typ zobrazení výsledků často a efektivně využívá. Klient je konfrontován s vlastními, takto prezentovanými výsledky a je vyzván, aby se pokusil najít vysvětlení pro individuální řazení podobností mezi podnětovými slovy. Takový postup často vede k odhalení i pro probanda nečekaných souvislostí, které lze pak dále v psychoterapii využít. Prakticky postupujeme tak, že vyzveme klienta, aby se nad výsledky zamyslel a pokusil se najít vztahy mezi jednotlivými pojmy, které jsou pro něho zatím málo srozumitelné, a současně, aby se pokusil najít ve své osobní historii vysvětlení, které by zjištěný vztah objasňovalo, verifikovalo (nebo vyvracelo). Často se tímto způsobem dostáváme k informacím, které by byly jinak nedostupné, jsou pro psychoterapeutický proces nové a někdy i určující.

Všechny hodnocené pojmy jsou touto metodou seskupeny do clusterů (trsů) , které jsou definovány tím, že všechny pojmy v trsu jsou spolu významově propojeny na úrovni (počtu shod), kterou je možno zvolit. Jako významné jsou většinou uvažovány sektory se šesti a více shodami. Tímto postupem získáme trsy, u nichž můžeme předpokládat, že jsou syceny nějakým společným (konotativním, emotivním, vztahovým) faktorem.

http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf
Tomáš Urbánek
Optimální škálování Testu sémantického výběru

Uvedený postup lze zatím považovat pouze za návrh možné budoucí praxe používání
Testu sémantického výběru.
Nicméně je již jisté, že nějaký alternativní způsob zpracování
výsledků tohoto testu bude třeba najít, protože stávající praxe je nevyhovující.


Oprávněnost optimálního škálování bude v tomto případě ještě nutné doložit prostřednictvím empirických studií,
které by byly schopny kriticky zhodnotit výsledky, které lze takovým postupem získat z hlediska jejich relevance pro psychologický výzkum a praxi.

Relativní složitostí celého postupu by se nikdo neměl nechat odradit – jeho rutinní
používání je jen otázkou vhodné počítačové implementace.


V době, kdy množství klasických
psychologických metod administrují počítače, není problém představit si, že budou vznikat i
metody, jejichž použití je na použití počítačů zcela závislé. Jejich hodnotu ovšem musí
prokázat nejprve výzkum a potom praxe.
Program sémantického výběru umožňuje provádět strukturální rozbor individuálních významových (percepčně kongitivních, emocionálních) vazeb volených pojmů, získávat mapy sémantického výběru posuzované osoby a sledovat seskupení pojmů do významově podmíněných skupin. Psycholog zvolí pro posuzovanou osobu individuální přiměřenou sestavu pojmů, například jména osob referenční skupiny posuzované osoby, názvy zaměstnání, významově nejasné nebo konfliktní pojmy a podobně. K této skupině pojmů, podle svého uvážení, přiřadí několik párů referenčních pojmů, jako radost – smutek, pokoj – napětí, láska – nenávist a podobně. Přiměřenou volbou pojmů je možné sestavit tématický výběr pro různé oblasti. Posuzovaná osoba je vyzvaná, aby ke každému z pojmů přiřadila osm ze šestnácti standardních podnětů (alternativně barvy, slova, obrázky). Po zadání dat program vypočte matici hodnot, představujících počty shodných hodnocení mezi volbami pro jednotlivé pojmy, zjistí, které pojmy posuzovaná osoba hodnotí podobně, které rozdílně a míru podobnosti mezi jednotlivými pojmy. Navíc provede analýzu matice z hlediska výskytu významových skupin, do nichž se pojmy seskupují. Tuto metodu je možné administrovat v plné počítačové verzi, ve všech třech formách – barvy, slova, obrázky.
"počítačová" metoda, vyjímečně i "tužka - papír"
maximálně 30 zkoumaných pojmů
3 formy testu
čas administrace : 30 – 45 minut
Test tělesného schématu
Pokud je hodnota příliš pozitivní, pravděpodobně bere (zástupně?) pozornost jiným (obtížnějším) hodnotám.
Testovací set RODINA (cca 15 min)

Dítě 1 | Dítě 2 | Dítě 3 | Dítě 4 | Dítě 5 | Dobro | Já | Láska | Manželství | Manželství 2 | Manželství 3 | Manželství 4 | Manželství 5 | Matka | matka matky | matka otce | Nemoc | Otec | otec matky | otec otce | Partner | Partner 2 | Partner 3 | Partner 4 | Partner 5 | Partner 6 | Radost | Rodina | Smrt | Smutek | Sourozenec 1 | Sourozenec 2 | Sourozenec 3 | Sourozenec 4 | Sourozenec 5 | Sourozenec 6 | Strach | Tabu | Vina | Zdraví |
Testovací set BASIC (cca 12 min)

Budoucnost | Děti | Dobro | Já | Láska | Matka | Minulost | Muž | Nemoc | Otec | Partner | Partner 2 | Peníze | Práce | Radost | Rodina | Smutek | Strach | Úspěch | Vina | Zdraví | Žena |
Tento test funguje jako virtuální konstelace - ukáže sílu a pozici jakou zaujímají elementy ve vašem vnitřním světě či postoj, jaký máte vy k nim.

Díky NEdotazníkovému způsobu vyplňování dokáže být test velmi upřímný a ukáže, kam se vaše energie ve skutečnosti nejvíce upírá.

Předmět vaší otázky se tak ukáže v síti vašeho světa obklopen tím, co je mu blízké a podporuje ho a vzdálen tomu, co je mu ve vás cizí.
Vyplňování
15 - 35 min
záleží na počtu hodnot (podnětů)
překážka, nudnost
Prodejní model
Výstupy
Automatické vyhodnocení
!!!
Prosím, omluvte grafiku.
Na profesionálního grafika projekt teprve čeká.
Jeden z mnoha testů.
Délka vyplňování.
Vhodné a nevhodné typy otázek.
Omezení automatického vyhodnocení
(zatím nepřehledná změť).
Spojení
Spojení MDS
Spojení TOP
Plus
Mínus
Abs
Oblíbenost
Použití
Ambivalence/Jednoznačnost
Přetížení
Kombinovaný výsledek

Relativní/Absolutní
=> nutnost přepracování kódu
Virtuální "konstelace"
Ukazatele
<?php

class Mds {
//node - pole tvaru [[x, y, label], ...]
// public $link;
public $nodes = array();
public $idtest = 0;

//tvaru [source][target]=distance
public $givenDistances = array();
public $currentDistances = array();

public function mysqliConnect($dbserver, $dbpass, $dbuser, $dbname) {
global $link, $dbuser,$dbpass,$dbname,$dbserver;
$link = mysqli_connect($dbserver,$dbuser,$dbpass,$dbname) or die("Some error occurred during connection " . mysqli_error($con));

mysqli_query($link, "SET CHARACTER SET utf8");
mysqli_query($link, "SET NAMES utf8");
return $link;
}

public function prepareData($data) {
$nodesMap = array();
$xxxx = 10000;
$xxx= 1000;

// $xxxx = 5000;
// $xxx = 600;

foreach($data as $link) {
$source = $link[0];
$target = $link[1];
if(!isset($nodesMap[$source])) {
$nodesMap[$source] = true;
$this->nodes[]=array((float) rand(1,$xxxx) / $xxx, (float) rand(1,$xxxx) / $xxx, $source);
}
if(!isset($nodesMap[$target])) {
$nodesMap[$target] = true;
$this->nodes[]= array((float) rand(1,$xxxx) / $xxx, (float) rand(1,$xxxx) / $xxx, $target);
}
}
//vytvori matici pro ulozeni vzdalenosti
foreach($this->nodes as $node) {
$this->givenDistances[$node[2]] = array();
$this->currentDistances[$node[2]] = array();
}
foreach($data as $link) {
$source = $link[0];
$target = $link[1];
$distance = $link[2];
$this->givenDistances[$source][$target] = $distance;
$this->givenDistances[$target][$source] = $distance;
}
}

protected function countCurrentDistances() {

$mean = 0;
$i = 0;

foreach($this->nodes as $nodeA) {
foreach($this->nodes as $nodeB) {
$dist = sqrt(($nodeB[0]-$nodeA[0])*($nodeB[0]-$nodeA[0]) + ($nodeB[1]-$nodeA[1])*($nodeB[1]-$nodeA[1]));
$this->currentDistances[$nodeA[2]][$nodeB[2]] = $dist;

if($nodeA[2]!==$nodeB[2]) {
$mean += $this->givenDistances[$nodeA[2]][$nodeB[2]];
}
}
}
$check = array();
$dotaz = '';
$radek = 1;
foreach($this->currentDistances as $key => $value){

foreach($value as $key2 => $val){
if ($val != 0){

$hodnoty = $key." ".$key2;
if (!in_array($hodnoty, $check)){
$id_composed = $this->idtest.$key.$key2;
$dotaz .= "UPDATE arcs_results_aspects SET mds = '$val' WHERE id_composed = '$id_composed';";
$radek++;
$id_composed = $this->idtest.$key2.$key;
$dotaz .= "UPDATE arcs_results_aspects SET mds = '$val' WHERE id_composed = '$id_composed';";
$radek++;
}
$check[] = $key2." ".$key;
}
}
}
mysql_close();
$link = $this -> mysqliConnect($this->dbserver, $this -> dbpass, $this -> dbuser, $this -> dbname);
mysqli_multi_query($link, $dotaz);
mysqli_close($link);
PripojDB();

$nodesCount = count($this->nodes);
$this->mean = $mean/($nodesCount*$nodesCount);
}

public function getRSquared() {
$this->countCurrentDistances();

$sum = 0;
$SStot = 0;
$SSres = 0;
foreach($this->nodes as $nodeA) {
foreach($this->nodes as $nodeB) {
$aLab = $nodeA[2];
$bLab = $nodeB[2];
if($aLab===$bLab) {
continue;
}

$given = $this->givenDistances[$aLab][$bLab];
$computed = $this->currentDistances[$aLab][$bLab];

$SSres+=(($given-$computed)*($given-$computed));
$SStot+= ($given-$this->mean)*($given-$this->mean);
}
}

return 1 - ($SSres/$SStot);
}

protected function iterate($inverseCoefStrenth=1) {
for($i=0; $i<count($this->nodes); $i++) {
$nodeA = $this->nodes[$i];
$move = array(0,0);
$moves = 0;

for($j=0; $j<count($this->nodes); $j++) {
if($j===$i) {
continue;
}

$nodeB = $this->nodes[$j];
$dist = $this->givenDistances[$nodeA[2]][$nodeB[2]];

$AB = array($nodeB[0]-$nodeA[0], $nodeB[1]-$nodeA[1]);
$lAB = sqrt(($AB[0]*$AB[0])+($AB[1]*$AB[1]));

$coef = ($lAB - $dist)/$lAB;

$AA1 = array($AB[0]*$coef, $AB[1]*$coef);

$moves++;
$move[0]+=$AA1[0];
$move[1]+=$AA1[1];
}

if($moves>0) {
$resultingMoveX = $move[0]/($moves*$inverseCoefStrenth);
$resultingMoveY = $move[1]/($moves*$inverseCoefStrenth);
$this->nodes[$i][0]+=$resultingMoveX;
$this->nodes[$i][1]+=$resultingMoveY;
}
}
}


public function scale($iterations, $coefIncrease=0) {
$basicCoef=1;
for($i=0; $i<$iterations; $i++) {
$this->iterate($basicCoef);
//echo $this->getRSquared();
//echo " | ";

$basicCoef+=$coefIncrease;
}
}

public function coordsAsString() {
$coords = array();
foreach($this->nodes as $node) {
$coords[]="[{$node[0]}, {$node[1]}]";
}

$res = join(", ",$coords);
return "[$res]";
}

public function pointsCoords() {
$coords = array();
foreach($this->nodes as $node) {
$res['x'] = round($node[0]*100);
$res['y'] = round($node[1]*100);
$res['label'] = $node[2];
$coords[] = $res;
}
return $coords;
}

}

MDS
???
Ideálně ve smysluplných větách.
V přehledné, líbivé grafice.
Testovací set KOMPLET (cca 20 min)

Bezmoc | Budoucnost | Bůh | Člověk | Ďábel | Děti | Dětství | Dítě 1 | Dítě 2 | Dítě 3 | Dobro | Druhé pohlaví | Já | Krása | Láska | Manželství | Matka | Minulost | Muž | Nemoc | Nenávist | Otec | Partner | Partner 2 | Partner 5 | Peníze | Práce | Radost | Rodina | Sex | Smrt | Smutek | Sourozenec 1 | Sourozenec 2 | Sourozenec 3 | Srdce | Stáří | Strach | Škola | Úspěch | Vášeň | Vina | Zdraví | Žena |
Testovací set TĚLO

Kolena | Lokty | Břicho | Dobro | Hlas | Hlava | Hněv | Já | Krk | Láska | Neklid | Nemoc | Nohy | Oči | Pohlaví | Radost | Ruce | Smutek | Smutek | Srdce | Strach | Ústa | Uši | Vina | Záda | Zdraví | Zuby |
Tělesné
schéma
Sourozenec 2 je blízký hodnotě Nemoc
Všichni sourozenci jsou vzdálenější
Partner 2 je blízký hodnotám Otec, Smrt, Strach.
Středem Já (12 skupin).
Práce je spojená s Já, Bůh, Dobro, Zdraví, Úspěch, Rodina - tj. silně pozitivními hodnotami.
Škola je vzdálená.
Budoucnost je spojená s Dětství.

(tento test je výsledkem dotazu na "práce")

Reálná fakta: Sourozenec1 těžce mentálně postižený, po smrti. Manželka rakovinu, manželství v krizi. Dítě1 problémové, upřednostňuje babičku.

Nabízí se myšlenka graficky vhodného zpracování proporční figury - jednotlivé části těla by ve výsledném obrázku byly proporčně zvětšené/změnšené s ohledem na výsledky.
Propojení s čínskou medicínou?
http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf
Autorovo přepracování do excelu
s automatickou administrací
http://www.psychosoft.cz/TSem.aspx
snímací obrazovka
Na závěr určení oblíbenosti symbolů
- pořadí
Co chceme měřit?
BLOG/VLOG
I když je možné, že test nemůže stát sám o sobě (jeho úplné automatické vyhodnocení není reálné), je možné jej využít jako základ pro komunikaci s klienty...
Tělesné schéma
Multidimenzionální škálování
Test sémantického výběru
Výběr symbolů - počet,
pořadí, čas, zrušený výběr
Tag cloud
Centrální hodnota
Zárodek textového vyhodnocení
grafické pořadí hodnot
Tělesné schéma - idea vizualizace výstupu
=
Test sémantického výběru
Existují různá zpracování, žádné webové, žádné volně dostupné a žádné s multidimenzionálním škálováním.
Možnost různých sad symbolů, pořadí symbolů.
vyplněné zešednou
Prototyp
Spojení
- počty shod
Spojení MDS
- blízkost via MDS
Spojení TOP
- pouze silná spojení
Plus
- počty shod s plus hodnotami
Mínus
- počty shod s minus hodnotami
Abs
- rozdíl plus a mínus
Oblíbenost
- počet plus symbolů
Použití
- počet nejpoužívanějších symbolů
Ambivalence
-
Přetížení
- příliš mnoho spojení, příliš plus, příliš oblíbenosti.

Ukazatele
$amb = 100 - abs($aspect_pm[$key]['plus_poradi'] - $aspect_pm[$key]['minus_poradi']);
Ambivalence
jeden z výstupů...
výstup 1
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
Hodnoty si blízké
Hodnoty vzdálené (extrémy)
(klasické zobrazení)
Meta
Zpracování uložených testů.
(Obtížné v PHP... exporty, aplikace?)
!!!
Přetížení
Co měří?
Ukazuje vztahy
problém plus/mínus hodnot, které jsou takto určené předem (dobro/zlo, láska/lhostejnost)
Můžeme tak vidět, které dvojice slov si jsou "nejblíže" a které "nejdál". Toto řazení může tvořit hodnotný materiál pro další analýzu, na níž však musí aktivně participovat klient. Obvykle se doporučuje postupovat tak, že klientovi předložíme takto strukturovaný diagram a vyzveme jej, aby jej okomentoval, aby si všímal souvislostí, které jsou pro nějž překvapivé nebo nesrozumitelné. Vedeme jej k tomu, aby se zabýval jak horní částí grafu, která vyjadřuje významově blízkou shodu, tak i dolní část grafu reprezentující významovou neshodu. Praxe ukazuje, že to představuje velmi dobrý podklad pro strukturovanou exploraci opírající se o zjištěná data.

http://www.psychosoft.cz/TSem.aspx
Práce s testem
psychosomatika
hledání ekonomického modelu
!!!
Typy stávajících výstupů
Poloha na ose dvou hodnot
"všechno vůči všemu"
častý obrazec (zde není způsobeno počtem vybraných symbolů)
- Čtyři měsíce fulltime práce na prototypu.
- Napsat nový kód je nad mé možnosti.
- Samonosný ekonomický model je asi nereálný.
- Pro akademický model chybí odborná garance.

Reálie
Miroslav Flip 2003 MU Brno - Test sémantického výběru jako psychodiagnostická metoda


Psychologie osobních konstruktů
Raschův model (Andrich 1988)

chí-kvadrát
incidenční matrice
singulární hodnota

dimenze hodnocení

náhodná data

porovnání testů
metatesty (průměry)
možnost otáčení
lžiskór
čas
vzorce symbolů (vizuální kontrola)
Symboly v grafu
Srovnání indiv vůči metagrafu
skupinormy
Urbánek uvažuje o symbolech (užití muži a ženami, muži vůči mužům x vůči ženám)
Indentifikace skupinových aspektů významu x individuálních
"Odlišení skupinových, individuálních a situačních, stavových nebo náhodných struktur...
Asociační notmy Novák 1996, Maršálová 1972, 1974
Čemu jsou přiřazovány symboly - statistika
stupnice Aktivita
Learyho Dotazník interpersonální diagnózy
Eysenckův osobnostní dotazník
Dotazník významu manželů Kretlerových

Hawkens Strukturalismus a sémiotiky
Hrabal SO-RA-D Sociometricky - ratingový dotazník
Chase Tyranny of words
jung
Klimusová 1996 Metoda sémantického výběru. Ověření sémantické hodnoty podnětových obrázků.

Kouřilová 2003, Psychometrické charakteristiky Testu sémantického výběru. MU Brno
Lakoff, Johnson Metafory, kterými žijeme
Osgood
Urbánek - základy psychometriky
Urbánek - Optimální škálování Testu sémantického výběru.

TSV - navržen biochemikem a psychiatrem Doležalem (Smékal 1990)

Poděkování Janu Širůčkovi...


Návrh validizačního procesu?
Somatický testovací set - porovnání s diagnózou
a subjektivním zanesením problémových míst
Připravit webový snímač tělesného schématu a symptomů

???
polohy symbolů a co z toho
3D model (1st person view of data) - být přímo v konstelaci
Návrhy validace
Návrhy využití
Somatický model
Čínská medicína (proč dublovat, co funguje?)

Vizuální kontrola - pattern control
lžiskór
tento test je vyplněn náhodně
1st person view
možnost rozhlédnout se po svém grafu
přímé snímání poloh aspektů - jak se bude lišit od matic sejmutých testem (vědomé x nevědomé)?
možnost rozmístit hodnoty (verbální podněty) přímo myší
př.: http://jaktomam.cz/sens/622
tento test je vyplněn podle vzorce
MDS - verze výsledků?
výpočet MDS má více než jedno řešení
dvě výsledné MDS matice téhož testu
Identifikace os matice
První výraznější osa většinou odpovídá +/- dimenzi

Druhá osa má slabší vypovídací hodnotu a je variabilnější a hůře identifikovatelná (např. Vášeň, Srdce, Radost x Nenávist, Smrt, Skola)
možnost identifikovat osy automaticky (indexy!)
V pův. verzi TSV bylo třeba každému podnětu přiřadit přesně osm symbolů.
Prof. Urbánek navrhuje 4 až 12 ze 16.
Zde je zvoleno 6 až 11 symbolů z 18 (experimentálně).
Možnost zvolit různé sady symbolů.
Dnes moderní psychosomatika.
TSV - navržen biochemikem a psychiatrem Doležalem, poprvé zmínil Smékal 1990.

původní sada obrázků/symbolů
indikátory postupu
slovo/hodnota/
verbální podnět/aspekt
pokračování (není možné se vracet)
nekontrolované prostředí
při online testování
ochrana osobních údajů
ověření osobních údajů?
Jádro testu x další vrstvy
V jádru testu jde
pouze
o vyhodnocení vzájemných shod verbálních podnětů.
Výsledná matice proto nevyžaduje žádné normy ani indexy. V nejobecnější vrstvě je okamžitě srozumitelná.
interpretace symbolů
již vyžaduje srovnání s normami, které neexistují, je závislá kulturně ap.
korelace nelze počítat v php
Budoucnost 12.1604
Práce 12.8151
Škola 13.2003
Peníze 13.2577
Radost 13.2578
Nemoc 13.2581
Žena 13.5238
Bezmoc 13.5397
Smutek 13.756
Sex 14.2304
Minulost 15.6046
Láska 15.692
Srdce 15.6922
Vina 16.6078
Nenávist 16.7145
Úspěch 16.7683
Matka 17.3115
Muž 17.6029
Já 17.6075
Otec 18.4536
Zdraví 19.0283
Krása 19.9051
Stáří 21.3333
Rodina 23.1158
Strach 23.6818
Vášeň 25.2801
Smrt 26.9271
Druhé pohlaví 36.4932
Bůh 57.2976
Dobro 60.1308
Člověk 60.4072
Děti 61.5667
Ďábel 113.633
Dětství

Sex 10.6587
Škola 10.8704
Budoucnost 11.4045
Radost 11.4046
Peníze 11.4046
Nemoc 12.464
Vina 12.7652
Žena 13.1965
Práce 13.6378
Nenávist 14.2386
Bezmoc 14.2421
Smutek 16.484
Úspěch 16.5153
Muž 16.6681
Já 16.6739
Láska 16.7113
Srdce 16.7116
Krása 17.0385
Matka 17.1033
Rodina 17.3974
Minulost 18.9123
Otec 19.1265
Stáří 22.1576
Zdraví 24.3932
Druhé pohlaví 25.2213
Strach 26.643
Smrt 28.1416
Vášeň 29.1376
Bůh 55.8995
Dobro 60.4968
Člověk 61.4413
Děti 62.5681
Ďábel 114.359
Dětství 201.841

Sex 11.291
Škola 11.4567
Budoucnost 11.7283
Peníze 12.8956
Nemoc 12.8956
Radost 12.8956
Žena 13.4349
Práce 13.6089
Bezmoc 13.958
Vina 14.634
Smutek 15.7816
Láska 16.1469
Srdce 16.1469
Úspěch 16.7679
Nenávist 17.138
Matka 17.1883
Krása 17.2781
Muž 17.3599
Já 17.3601
Minulost 17.5653
Otec 19.1168
Zdraví 19.9933
Rodina 20.2757
Stáří 22.0935
Strach 25.1319
Vášeň 26.7999
Smrt 27.8416
Druhé pohlaví 32.4306
Bůh 55.5174
Člověk 61.2147
Děti 61.6638
Dobro 62.819
Ďábel 113.272
Dětství 201.334

Tři výsledky téhož testu po opakovaném výpočtu MDS
Potřeba nahradit stávající MDS postupem Optimálního škálování
Full transcript