Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogiek leerjaar 3

No description
by

S. Manuel

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogiek leerjaar 3

Pedagogiek leerjaar 3
Inleiding pedagogiek
Over het opvoeden van kinderen wordt veel gesproken. Er wordt doorlopend uitgebreid studie gedaan naar de voorwaarden waaraan een goede opvoeding moet voldoen. Over opvoeding is niet in alle tijden hetzelfde gedacht. Opvoedingsstijlen en opvoedingsmethoden wijzigen in de loop van de tijd. Door pedagogen en andere betrokkenen bij de kinderopvang wordt veel nagedacht over opvoeddoelen, opvoedmethoden en opvoedingsvaardigheden.
Opvoeden
Opvoeden doen we heel vanzelfsprekend. Het hoort bij kinderen krijgen en met kinderen omgaan. En dat doen we bijna allemaal.
Wat is opvoeden?
opvoeden is
Vier cultuuronafhankelijke opvoedersvaardigheden
Structureren
Stimuleren
Negeren
Communiceren
Definitie opvoeden
Opvoeden is het verzorgen, grootbrengen en vormen van kinderen door het bieden van structuur, het steunen en stimuleren van de sociaal-affectieve, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling en het sturen van gedrag; negatief gedrag wordt daarbij zoveel mogelijk genegeerd en positief gedrag beloond.
Vorm tweetallen.

Beschrijf met elkaar wat opvoeden is.

Wat vinden jullie belangrijk?
Wat is de rol van pedagogiek daarin?
Hoe komt jullie kennis tot uiting in de praktijk?

Wat weten jullie nog niet over pedagogiek en opvoeding?
Waar zou je nog meer over willen leren?

Invloeden op het opvoeden!
Ideeën, wensen en idealen
je persoonlijkheid
je eigen opvoeding
de samenleving
lezen, praten en voorbeelden zien
visies van pedagogen en ontwikkelingspsychologen
sturen,
steunen
en stimuleren
leiding geven en grenzen stellen:
veiligheid bieden
consequent zijn
reageren op storend gedrag
ouder-kind grend aangeven
bij de hand nemen en geven wat nodig is:
aandacht
begrip
geduldig
aanmoedigen zich te ontwikkelen:
ruimte bieden
een boeiende omgeving bieden
Wat is jouw mening over deze definitie?
Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot hij volwassen is. De pedagogiek bestudeert de ontwikkelingsfasen tot de volwassenheid, de opvoeding en de relatie tussen een kind en zijn omgeving.
Met omgeving wordt bedoeld: gezin, onderwijs, opvang, etc.
De nadruk ligt bij het handelen naar kinderen toe.
Visies op opvoeding
vier minimale kwaliteitseisen kinderopvang (Marianne Riksen-Walraven)
meer aandacht voor de ontwikkeling (Louis Tavecchio)
normen en waarden overdragen en ruzie (Tjeerd Olthof)
vrouwen en mannen (Martine Delfos)
televisiegeweld en interactieve media (Patti Valkenburg)
diversiteit (Pedagogenplatform)
temperament (Rien van IJzendoorn en Femmie Juffer)
een adaptief pedagogisch klimaat (Luc Stevens)
seksualiteit bij pubers (Rutgers Nisso Groep)
Opdracht:
In twee of drietallen de kern van een visie delen met de klas.
Wat is jullie mening over de visie?
Lesevaluatie:

Wat hebben we geleerd?
Waarvoor te gebruiken in de praktijk?
Tips/tops?
Hoe leren kinderen?
Geef in tweetallen antwoord op deze vraag.
Klassikale nabespreking..
Mensen leren en ontwikkelen zich. De manier waarop dit gebeurt, is voortdurend onderwerp van onderzoek. De inzichten over de manier waarop mensen zich ontwikkelen, veranderen dan ook. Bovendien zijn niet alle onderzoekers het met elkaar over die inzichten eens. Dit leidt tot verschillende stromingen in de ontwikkelingspsychologie.
Elke stroming belicht andere aspecten van leren.
Behaviorisme
Cognitivisme
Constructivisme
Gaat uit van het waarneembare gedrag van de mens, omdat we interne processen niet kunnen meten.
Principes:
gedrag is aan te leren
gedrag aanleren op basis van rolmodellen en nadoen
conditioneren d.m.v. straffen en belonen
vb. Tieners die kamer opruimen en dit twee weken netjes houden verdienen een ster.
Is een reactie op het behaviorisme en legt de nadruk niet zozeer op gedrag, maar op dat wat aan gedrag ten grondslag ligt. De theorie richt zich meer op de interne cognitieve processen.
Principes:
menselijk brein werkt als computer
informatiestroom gaat langs verschillende geheugens
brein heeft nieuwe kennis en ervaringen nodig
oefenen en herhalen van leerstof is belangrijk
Wanneer je kennis opdoet, dan moet je deze actief verwerken. Je moet de kennis eerst begrijpen, dan inpassen in wat je al weet en vervolgens ook nog kunnen gebruiken.
Begrijpen - Integreren - Toepassen
Het kort sensorisch geheugen (KSG) ontvangt alle indrukken. Heel veel verdwijnt in de prullenbak.
Als iets jouw aandacht heeft getrokken dan wordt dat overgebracht naar het kortetermijngeheugen (KTG), het kladblok!
Als je de info heel belangrijk vindt en je hoeft daar verder niets aan toe te voegen, dan breng je die over naar het langetermijngeheugen (LTG), de harde schijf!
Als je nog over iets wilt nadenken dan wordt de info niet naar de LTG overgebracht, maar naar het werkgeheugen (WG).
Het werkgeheugen haalt dan informatie (voorkennis) uit het LTG en vergelijkt die met de nieuwe kennis.
De oude kennis wordt als het ware ge-update!!
Het constructivisme distantieert zich nog verder van het behaviorisme dan het cognitivisme al deed.
Het benadrukt de actieve rol van de lerende bij het verwerken van informatie en het verwerken van kennis
Aanvullende principes:
zone van naaste ontwikkeling
wisselwerking met de omgeving
kind denkt zelfstandig na over de opgeslagen kennis
Volgens Vygotsky leren kinderen het beste door hen leerstof aan te bieden die net even verder gaat dan wat zij al weten.

Leren begint volgens het constructivisme met verkenning, bewustwording en activering van de eigen voorkennis. Het kind is daarbij actief en ontdekkend bezig.
Bij constructivisme zijn kernwoorden:


ervaringsgericht leren
authentiek leren
persoonlijke beleving en intuïtie is de basis van waaruit het leren plaatsvindt.
Jonge kinderen hebben een aangeboren drang tot leren en ontdekken. Ze zijn nieuwsgierig en hebben een enorm doorzettingsvermogen. Ze vallen en staan weer op. Ze gaan volledig in op waar ze mee bezig zijn. Vanwege deze totale betrokkenheid wordt in de pedagogiek van jonge kinderen uitgegaan van het holisme, een totale betrokkenheid.
Kinderen leren met hun handen, hoofd en hart!
Kinderen ontwikkelen zich op alle terreinen tegelijk. En dat doen ze grotendeels zelf. Een rode draad in het leren is dat de meeste kinderen nieuwsgierig zijn, graag willen leren, weten en kunnen. De meeste kinderen hebben een intrinsieke motivatie om iets nieuws onder de knie te krijgen.
"Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling" - Vygotsky
Zelf doen, zelf ervaren is van groot belang. Kinderen krijgen voorkeuren in manieren van leren.
Leerstijlen

De een is meer een 'doener' en de ander meer een 'denker'.
Wat later zie je ook dat sommige kinderen 'dromers' zijn: ze leren zonder dat je het merkt.
Anderen zijn 'uitvinders'. Zij kunnen met veel inventiviteit, fantasie en geduld oplossingen bedenken en uitvindingen doen.
Weer anderen zijn meer praktisch ingesteld en kunnen goed organiseren: de 'regelaars'.
Doeners, denkers, dromers, uitvinders en regelaars: ze hebben ieder een eigen leerstijl.
Jongens hebben vaak een andere leerstijl dan meisjes. Jongens leren meer dan meisjes vanuit een ruimtelijke en visuele orientatie. Dingen voor zich zien.
Opdracht: Vorm groepjes. Bedenk samen activiteiten die het leren van kinderen stimuleren. Je houdt in het groepje dus rekening met 'hoe kinderen leren'.1. groep 0-4
Bedenk minimaal 1 activiteit per leerstijl voor:
2. groepje jongens 4-13 jaar
3. groepje meisjes 4-13 jaar
Wat was jouw antwoord op de vraag?
Full transcript