Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Awans zawodowy nauczyciela - Eliza Bałdyga

No description
by

Eliza Bałdyga

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Awans zawodowy nauczyciela - Eliza Bałdyga

Prezentacja realizacji stażu
Imię i nazwisko:
mgr inż. Eliza Bałdyga
Nazwa i adres szkoły:
Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
Przedmiot:
informatyka, przedmioty informatyczne zawodowe
Czas trwania stażu:
01.09.2011 r. – 30.08.2014 r

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
i wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Podstawa prawna
1. Posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Posiedzeniach Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej
3. Posiedzeniach Zespołu Wychowawczego
4. Posiedzeniach zespołów nauczających
5. Pracach szkolnych komisji przedmiotowych
6. Brałam udział w pracach komisji ds. Promocji Szkoły
7. Pracach zespołów zadaniowych

Uczestniczyłam w:
Dokonując wyboru form pozaszkolnych realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych starałam się kierować zainteresowaniami uczniów, chęcią wskazania zainteresowań, podniesieniem jakości pracy szkoły i podniesieniem umiejętności zawodowych młodzieży.

Kierowałam się również potrzebami uczniów w zakresie potrzeb kulturalnych i duchowych, realizacji podstawy kształcenia ogólnego, poznania historii regionu i Polski. Umożliwienie młodzieży zdobycia pewnych umiejętności życiowych, ukierunkowanie postaw i zachowań uczniów.

Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, dużej części z nich byłam współorganizatorem:
Zewnątrz szkolne doskonalenie nauczycieli:
Szkolenia zawodowe - branżowe
Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywałam się staż.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz rozdziału 3 art. 9 Karty Nauczyciela, skupiając się na awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W czasie trwania mojego stażu, w 2013 r., weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r., a w 2014 zmieniła się Ustawa Karta Nauczyciela, z którymi również się zapoznałam.

Pisząc plan awansu w oparciu o powyższe przepisy wybrałam ścieżkę własnego rozwoju zawodowego umożliwiającą mi własny rozwój, możliwość wykorzystania nabytych umiejętności na rzecz ucznia, wychowanka i szkoły.

Nawiązanie współpracy z opiekunem staży p.Piotrem Pietracho.

Cenną lekcją a właściwie lekcjami były dla mnie zajęcia przeprowadzone przez opiekuna stażu w mojej obecności.
Dokonane przeze mnie obserwacje zajęć pozwoliły mi wypracować wiele cennych wskazówek dotyczących zagadnień merytorycznych jak i metod i form pracy.
Zajęcia prowadzone we współpracy z opiekunem stażu były dla mnie bardzo cenne, pozwoliły mi wzbogacić własną pracę,
przyczyniły się wzrostu moich umiejętności zawodowych
. Wyznaczyły mi cele do dalszej pracy.
Chętnie wysłuchiwałam rad i obserwowałam metody wychowawcze stosowane przez opiekuna, co służyło mi ogromna pomocą w szczególności, wobec mojego pierwszego wychowawstwa i problemów z jakimi w trakcie jego trwania się spotkałam. Dzięki temu dokonałam wnikliwej analizy dotychczasowych osiągnięć w pracy z uczniami, nasza współpraca naświetliła mi nowe kierunki do dalszej pracy.
Swój warsztat pracy doskonalę poprzez udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach, kursach stacjonarnych i e-learnigowych. Korzystam również z doświadczeń koleżanek i kolegów z pracy.

Dokonując wyboru form szkoleń i ich tematyki kieruję się potrzebami własnymi mogącymi podnieść jakość mojej pracy jako pedagoga i dydaktyka, oraz jakość pracy szkoły, poziom wiedzy i umiejętności uczniów

Wybierając szkolenia, staram się dzielić z innymi zdobytą wiedzą, przeprowadzając szkolenia wewnętrzne Rady pedagogicznej:
,
,Szkolnie Bezpieczna Szkoła, bezpieczny uczeń”
,
oraz szkolenie z
obsługi tablicy interaktywnej i zestawu do testów elektronicznych IVote.

Chętnie uczestniczę we wszelkich projektach edukacyjnych mogących przyczynić się do poprawy moich umiejętności, umiejętności uczniów i poprawić jakość pracy szkoły.


NAGRODY
• Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w 2011 roku.

• Nagroda Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w 2013 roku.

• Gratulacje i podziękowania od Zarządu i Rady Powiatu w Płocku z okazji 65 rocznicy powstania Publicznej Szkoły Zawodowej w Gąbinie.

Wstęp
W Zespole Szkół im St. Staszica w Gabinie jestem zatrudniona od 1 września 2007 roku.
W 2009 po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych dotyczących wykształcenia i wynikających z rozporządzenia otrzymałam tytuł
nauczyciela kontraktowego.
1 września 2011
roku rozpoczęłam staż ubiegając się o awans na nauczyciela mianowanego.
Staż zakończył się
30 sierpnia 2014r
z powodów nieobecności .

Staż rozpoczęłam od wnikliwej analizy prawa oświatowego m.in.:

Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Kartą Nauczyciela

Na podstawie tych dokumentów opracowałam Plan awansu zawodowego.


Rozpoczęłam współpracę z opiekunem stażu:

Panem Piotrem Pietracho,
z którym:

Wspólnie dokonaliśmy analizy moich celów oraz dokonaliśmy wstępnych ustaleń dotyczących stażu.

Przeanalizowaliśmy dokumentację szkolną, związaną z jej specyfiką i specyfiką nauczanych zawodów i związaną z rolą wychowawcy.
Współpracowałam z:
Pedagogiem szkolnym
Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Sądem Rejonowym
Pielęgniarką szkolną
Centrum multimedialnym
Opiekunem świetlicy szkolnej
Młodzieżowym wolontariatem„ "Klub Ośmiu”.
Współpraca z klubowiczami "Mam haka na raka”
Innymi nauczycielami, dyrekcją, sekretariatem szkolnym;
Samorządem Uczniowskim;
Współpracowałam również z rodzicami, nie tylko wychowanków, ale również z rodzicami uczniów, których uczyłam lub uczę. Podczas zebrań szkolnych i spotkań w pierwsze poniedziałki miesiąca omawiałam problemy wychowawcze i edukacyjne uczniów. Współpracowałam z rodzicami przy organizacji imprez szkolnych, np. wigilia, integracja klasowa, studniówka.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych staram się stworzyć uczniom właściwe warunki do zdobywania umiejętności szczególnie poszukiwanych na rynku pracy.
Realizując podstawę programową, ucząc wg. standardów wymagań egzaminacyjnych przygotowuję młodzież do przystąpienia do egzaminów zewnętrznych realizując tym samym jedno z zadań szkoły jakim jest przygotowanie do nich ucznia.


Uwzględniając potrzeby uczniów i współczesnego rynku pracy stworzyłam uczniom możliwość uzyskania dodatkowych certyfikowanych umiejętności podczas szkoleń oraz zdobycie stopnia IT – Essentials – szkolenia uznawanego na całym świecie.

W trakcie prowadzenia zajęć zwracam szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci,
właściwego wyszukiwania i porządkowania odnalezionych informacji.

Mając na uwadze skalę problemu bezpieczeństwa w sieci – j
ednego ze współczesnych problemów cywilizacyjnych
staram się popularyzować wśród naszej społeczności hasła głoszone za pomocą ogólnopolskich akcji –
Dzień Bezpiecznego Komputera
oraz
Dzień Bezpiecznego Internetu
. Co roku organizuję akcje , konkursy tematyczne, ulotki, prezentacje – angażując młodzież.

Z mojej inicjatywy akcję skierowaliśmy również do młodszych użytkowników sieci – uczniów gimnazjum Im. Jana Pawła II w Gąbinie organizując lekcję dla wszystkich uczniów klas III.

Przeprowadziłam cykl certyfikowanych szkloleń e-lerningowe przy współpracy z programem IT-Szkoła (kontynuacji Informatyki+):
,,Ochrona komputerów przed atakami z sieci Internet - dobre praktyki
” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.
Przeszkoliłam I, II, III i IV TI oraz klasy Liceum ogólnokształcącego: I LO i II LOa
Podstawowym celem kursu było zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sposobami ochrony komputerów przed atakami z sieci Internet.

Starałam się wpłynąć na świadomość wychowawczą i pedagogiczną rodziców poprzez wspieranie relacji szkoła – rodzic. Starałam się uświadomić rodziców, że ich partnerstwo ze szkołą ma ogromne znaczenie w procesie edukacji ich dzieci. Angażowałam rodziców w prace w Radzie Klasowej, Radzie Rodziców, we współorganizowanie imprez klasowych.

Starałam się wspierać uczniów w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych w jakich się znaleźli. Jestem otwarta na ich problemy i potrzeby. W rozwiązywaniu problemów starałam się być obiektywna, wyrozumiała i sprawiedliwa.

Uwzględniając potrzeby ucznia organizuję zajęcia dodatkowe zawodowe, mające na celu pomoc uczniowi słabemu oraz przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych.

W swej pracy uwzględniałam opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych dostosowując wymagania do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

Współpracowałam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i sądem rejonowym, pisząc opinie wychowawcy. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym rozwiązując problemy wychowawcze wychowanków. Zapraszałam pedagoga szkolnego i pielęgniarkę szkolną na lekcje wychowawcze.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Z racji specyfiki nauczanego przedmiotu stosowanie technik IT jest konieczne. Młodzież w obecnych czasach poszukuje nowych i nowoczesnych rozwiązań i chętnie z nich korzysta. Na co dzień podczas zajęć towarzyszy mi zestaw multimedialny, bardzo często wykorzystuję tablicę interaktywną.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala mi przygotowywać materiały na lekcję: prezentację, filmy instruktażowe, pokazy, oraz potrzebną dokumentację: plany, sprawozdania dotyczące np. stażu, dokumenty szkolne, scenariusze zajęć.
Chętnie korzystam z możliwości tworzenia materiałów do tablic interaktywnych: wykresów, schematów blokowych, zadań do lekcji.
Bardzo ważnym źródłem wykorzystywanym na lekcjach jest sieć Internet i jej zasoby.
Obecnie jestem administratorem szkolnej strony internetowej, którą ciągle staram się udoskonalać i modyfikować. Na bieżąca publikuję na niej efekty pracy naszej społeczności szkolnej, umieszczam informację o ważnych wydarzeniach i uroczystościach.


Podsumowanie
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W trakcie trwania stażu:
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego:

Ustawa o systemie oświaty
Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
Uczestnicząc w wymienionych formach pracy szkoły realizowałam zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze wynikające ze statutu i potrzeb szkoły.

Brałam czynny udział w Radach Pedagogicznych, prezentując wyniki śródsemestralne, śródroczne i roczne wychowanków, analizując ich osiągnięcia i niepowodzenia, rozpatrywałam problemy i trudności z jakimi się spotykali. W trakcie zespołów nauczających dokonywałam wnikliwej analizy sytuacji uczniów analizowałam ich możliwości. Ustaliliśmy program pracy z uczniem słabym lub uczniem z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Co roku prezentowałam opracowane wyniki analizy próbnych w właściwych egzaminów zawodowych w starej i nowej podstawie programowej. Wyciągane wnioski wdrażałam.
W ramach komisji przedmiotów matematyczno-informatycznej działając jako przewodnicząca i członek przygotowywałam plan pracy komisji, arkusze i zadania na próbne egzaminy zawodowe, konkursy, zajęcia dodatkowe, analizowałam wyniki pracy komisji, dokonywałam ich ewaluacji. Opracowywałam program nauczania dla technikum informatycznego, rozkłady materiałów, plany pracy. Dokonywałam ich ewaluacji. Dokonywałam wyboru podręczników.

Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych jako przewodzniczaca, członek i asystent techniczny podczas egzaminów wg. nowej i starej formuły oraz egzaminów maturalnych.

Wywiązywałam się ze wszystkich zadań powierzonych mi w ramach zespołów zadaniowych jak spis z natury, czynny udział w komisji rekrutacyjnej.

Organizowałam, współorganizowałam, pełniłam rolę opiekuna podczas:
Zwiedzanie wystawy „Ostatnia droga” w Muzeum Ziemi Gąbińskiej
Integracje klasowe nad jeziorem i w pizzerii,
Opieka nad wolontariuszami klubu ośmiu na spotkaniach integracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach z okazji dnia dziecka i Dnia zakochanych,
Organizator i opiekun młodzieży z klasy podczas wyjazdu do Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie z programem artystycznym z okazji Dnia kobiet,
Wycieczki do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w ramach projektu INFORMATYKA+ na wykłady i ćwiczenia o różnej tematyce informatycznej.
Wycieczka podsumowująca projekt Informatyka+ połączona ze zwiedzaniem Centrum Nauki Kopernik
Promocja Dnia Bezpiecznego Internetu, wycieczka z młodzieżą do Gimnazjum w Gąbinie, gdzie propagowaliśmy tematykę związaną z DBI
Udział w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych
Wycieczka do kina do Płocka - film „Bitwa warszawska 1920” oraz wykład "trzeci wymiar w kinie światowym”,
Teatr Dramatyczny w Płocku – spektakl „Mieszczanin – szlachcicem” oraz zwiedzanie starówki i Katedry w Płocku,
Wycieczka do Opinogóry – zwiedzanie Muzeum Romantyzmu,
Wycieczka do Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi – wykład „Usługi sieciowe – nowoczesny paradygmat programowania” oraz projekcja filmu SkyFall,
Wycieczka do PWSZ w Płocku – wykład w ramach promocji kierunków matematyczno-informatycznych (organizator)
Opieka nad uczniami podczas „Pielgrzymki maturzystów do Częstochowy”
Nasz sukces:
Aktywna działalność naszej szkoły została odnotowana w rankingu szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła, który był sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów, nauczycieli oraz szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych działaniach projektu -
Informatyka+
, gdzie zajęliśmy wysokie
13 miejsce spośród blisko 1000 szkół, które brały udział w projekcie i 7 w województwie mazowieckim (z ok 250 szkół)
1)
,,Profesjon@lny nauczyciel”
– celem kursu było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania multimediów w nauczaniu, aktywizujących metod nauczania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz modernizacji kształcenia zawodowego rok szkolny 30.09 – 14.11.2013
2)
Szkolenie na egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszwie egzaminu zawodowego w zawodzie: Technik Informatyk E.12, E.13, E.14. Technik Teleinformatyk E.13. pod numerem ewidencyjnym 7-02530
3) Konferencja ,
,E-Book, MultiBook czy Platforma Edukacyjna?
” Jak uczyć nowocześnie w oparciu o darmowe narzędzia – HelionEdukacja 23.04.2003r.
4) ,
,Jak uczyć ciekawie, nowocześnie i efektywnie”
- 31.03. 2014
5) Konferencje
,,Kształcimy zawodowo"2013 i 2014
Wsip 4 czerwca 2013, 20 maja2014r.
6) Konferencja branżowa promująca rezultaty projektu –
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego dotyczącej zawodów: technik teleinformatyk, technik informatyk
– 26 04.2012r.
7) ,
,Monitorowanie podstawy programowej
– dokumentacja nauczyciela i dyrektora” 08.01.2013r.
8)
,,Planowanie i realizacja wymagań edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową”
29.02.2012r.

9)
AKADEMIA SIECI CISCO
– szkolenie instruktorskie w zakresie prowadzenia kursu IT Essentials: PC Hardware and Software – 21.03.2012r.
10) 21.02.2012 –
kurs CISCO – IT Essentials
dający uprawnienia instruktora. Pozwalający prowadzić samodzielnie certyfikowane kursy dla młodzieży.
11) Spotkanie - Zapraszamy do edukacyjnej podróży z Wydawnictwem pedagogicznym OPERON.
,,Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły”
– Poziom ponadgimnazjalny – przedmiot informatyka 24.04.2012
12) Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów informatycznych z zakresu pracy z uczniem uzdolnionym
(Sieci informatyczne – jak o nich uczyć w szkole ponadgimnazjalnej?)
Inforamtyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 23-24.03.2012r.
13) Szkolenie E-LEARNINGOWE w ramach projektu Akademia Zdalnej Edukacji 08.02.2012
14)
CCNA Discovery: Networking for Home and Small Bussinesses
30.03.2012
15) Kształcenie zawodowe w świetle nowej podstawy programowej. 08.02-21.02.2012r.
16) Szkolenie Szkoła Nowych Technologii dla nauczyciela koordynatora – 11.04.2012r.
17)
Szkolenie internetowe „Tydzień z Prezi”
zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, program eTwinning – celem szkolenia było utworzenie autorskiej, dynamicznej prezentacji multimedialnej na potrzeby projektu międzynarodowego 30.06 – 7. 07 2014r.
Szkolenia z zakresu pedagogiki i wychowania
1.
,,Bezpieczna Szkoła 2014”
– Studium Prawa Europejskiego – rok szkolny 2013/2014
2. Warsztaty organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. – 03.12.2013
3. Warsztaty
„,Jak motywować dzieci i młodzież do uczęszczania do szkoły?”
Przeciwdziałanie wagarom w praktyce edukacyjnej. 29.04. 2013r.
4. Warsztaty
,,Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania”
26.02 2013r.
5. Kurs
,,Jak pracować z dzieckiem zdolnym oraz jak skutecznie interweniować w sytuacjach kryzysowych u dzieci i młodzieży”
12.02.2013r.
6.
,,Myśleć pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”
30.11.2012r.
7. ,
,Praca zespołowa w radzie pedagogicznej”
10.10.2011r.
8.
,,Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce”
26.10-16.11.2011r.

1)
Szkolenie w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
– szkolenie okresowe BHP i P.POŻ dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych (nauczyciele/wychowawcy) - 28.11.2013r.
2)
,,Ochrona danych osobowych”
13.02. 2014
3)
Rozszerzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
4.04.2013r.
4) Czerwiec 2014 rozpoczęłam szkolenie z zakresu Studium Prawa Europejskiego:
,,Administrator danych osobowych w szkole i placówce”

Inne:
Podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasowego starałam się utrzymywać dobry kontakt z wychowankami, starałam się żeby tematyka godzin wychowawczych była dla nich wartościowa i wychowawcza.
Starałam się uświadomić podopiecznym problem uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków
. Próbowałam wskazać problemy wynikające z uzależnień związane z nauką, zdrowiem i przyszłym życiem.


Starałam się wskazać negatywne skutki prawne jakie mogą zaistnieć w wyniku łamania prawa obowiązującego w naszym kraju
organizując spotkanie dla klasy i części uczniów szkoły z przedstawicielem prawa:
asystentem sędziego sądu okręgowego (obecnie sędzią) w Płocku: Panią Wiolettą Lewandowską ,,Podstawowe zasady odpowiedzialności prawno-karnej. Wybrane typy przestępstw
” mającym na celu uświadomienie młodzieży skutków prawnych niektórych zdarzeń i postępowań jakich bywają świadkami lub uczestnikami.

Przeanalizowałam następujące wewnątrzszkolne dokumenty dotyczące funkcjonowania i organizacji szkoły oraz przepisy z zakresu systemu oświaty:
Statut Szkoły z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Szkolny Program Profilaktyki
Strategię Wychowawczą
Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Regulaminy Pracy Szkoły


Po odbytym stażu potrafię posługiwać się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły. Znajomość przepisów ułatwia mi codzienną pracę zawodową.

Znam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

W okresie stażu niejednokrotnie odwoływałam się w realizacji swoich działań wychowawczych do Programu Profilaktyki Szkoły i Strategii Wychowawczej.
W czasie trwania stażu starałam się w różny sposób
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, wykorzystując ją na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uczestniczyłam w szkoleniach, które były pomocne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych m.in.:
Warsztaty „Jak motywować dzieci i młodzież do uczęszczania do szkoły?” Przeciwdziałanie wagarom w praktyce edukacyjnej.”
Warsztaty „
Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania”.

Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze.
Jako wychowawca opracowywałam plan pracy wychowawczej, dostosowując go do potrzeb uczniów, wymagań szkoły i oczekiwań rodziców z uwzględnieniem problematyki społecznej.

W pracy wychowawcy staram się
diagnozować
sytuację rodzinną wychowanków prowadząc rozmowy z rodzicami, nauczycielami, uczniami, pedagogiem szkolnym. Analizuje dokumentację szkolną uczniów – wyniki egzaminów i świadectw szkolnych. Jest to pomocne w organizacji pracy szczególnie z nowymi uczniami.

Dokumenty związane ze specyfiką nauczanego zawodu:
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. - technik informatyk 351203

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Standardami przeprowadzania egzaminów potwierdzjacych kwalifikacje z podziałem na kwalifikacjie
E.12, E.13, E.14
Szkolenie na egzaminatora OKE:
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszwie egzaminu zawodowego w zawodzie:
Technik Informatyk E.12, E.13, E.14.
Technik Teleinformatyk E.13.
pod numerem ewidencyjnym 7-02530

Brałam udział w szkoleniach dla członków komisji egzaminacyjnych w Płocku oraz wewnątrz szkolnych przeprowadzanych przez Przewodniczącego Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół.
Zapoznałam się z wewnątrzszkolnymi dokumentami dotyczące funkcjonowania i organizacji szkoły oraz przepisami z zakresu systemu oświaty w oparciu o które zostały opracowane:
min.:
Statut Szkoły z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Szkolny Program Profilaktyki
Strategię Wychowawczą
Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Organizacji 65 lecia Szkolnictwa Zawodowego połączonego z II Zjazdem absolwentów Szkół Zawodowych opracowując:
Publikację Okolicznościową
oraz okolicznościową stronę internetową i zaproszenia – moja praca została dostrzeżona, otrzymałam:
Gratulacje i podziękowania od Zarządu i Rady Powiatu w Płocku z okazji 65 rocznicy powstania Publicznej Szkoły Zawodowej w Gąbinie

Sympozjum Szkół Staszicowskich, współudział w organizacji części artystycznej.

Oprawy innych uroczystości szkolnych opracowując materiały okolicznościowe: Zaproszenia, Ulotki, Prezentacje, Plakaty, min: Zakończenie roku absolwentów szkół programowo najstarszych, szkół zawodowych, Studniówka, apele.

Organizacji stoiska promującego kierunki informatyczne.

Opracowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.

Wywiązywałam się ze wszystkich powierzonych zadań w realizacji działań szkolnych, brałam udział w organizacji :
Wprowadzanie szkoły w nauczanie młodzieży w świetle nowej podstawy programowej w technikum informatycznym

Dokonywać właściwego opracowania dokumentacji szkolnej – programów nauczania, rozkładów materiałów, ewaluacji wewnętrznej, itp

Wybór nowych aktywizujących metod nauczania;

Podniesienie kompetencji młodzieży ;

Zachęcenie do uczęszczania na zajęcia;

Postępowania z uczniem słabym, z trudnościami, z uczniem zdolnym;

Sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia czy prowokacyjnych młodzieży.

Zrealizowane i odbyte przeze mnie szkolenia pozwoliły mi min. na:
Organizacja i zaopatrzenie pracowni do nauki zawodu:
Brałam czynny udział w dokonywaniu wyboru zaopatrzenia pracowni komputerowych do wymagań i standardów nowej podstawy programowej w kwalifikacji E.12 i E.13. wg wymagań OKE

Przyczyniło się to do możliwości dobrego przygotowania uczniów do zdawania tych egzaminów jak i poprawy komfortu pracy oraz wyeliminowania konieczności zdawania egzaminów poza miejscem nauki.

IT –Essentials CISCO
Zrealizowałam kurs dla instruktora
IT Essential – CISCO
i przeprowadziłam szkolenie dla chętnej młodzieży pozwalające im uzyskać certyfikowane i uznawane na całym świecie umiejętności. Przeszkoliłam
18 osób z klasy kończącej Technikum Informatyczne:

Certyfikat IT Essentials
to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:
Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera,
Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie,
Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności,

Dostęp do materiałów i programów, m.in.:
CISCO VIRTUAL DESKTOP - Symulator komputera stacjonarnego;
CISCO VIRTUAL LAPTOP - Symulator komputera mobilnego;
CISCO PACKET TRACER
- Zaawansowane narzędzie do budowy i symulacji sieci komputerowych.
Kurs IT Essentials jest podstawowym kursem w ofercie programu Cisco Networking Academy. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e- learning oraz symulacje.”

Informatyka+ -> IT Szkoła
Włączyłam nasza szkołę do projektu
Informatyka+
i dzięki współpracy wszystkich nauczycieli i zaangażowaniu nauczycieli informatyki, uczniowie naszej szkoły skorzystali z bogatej oferty szkoleń z zakresu
Informatyki+
:

Wszechnicy porannej, Wszechnicy popołudniowej i Wszechnicy na kołach.

Ze szkoleń skorzystali również nauczyciele informatyki zdobywając dodatkowe umiejętności.

Udział uczniów i nauczycieli szkoleniach i wykładach Informatyka+:
Współorganizator wykładu dla młodzieży w ramach Wszechnicy na kołach z programu Informatyka+ o tematyce
,,Algorytmika Internetu + witryna WWW”
Wykład z zakresu Informatyki+ w ramach ,,Wszechnicy na kołach” wykładowcy WWSI przyjechali z wykładami dla uczniów ,
,Zasada tworzenia i funkcjonowania witryn internetowych” , ,,W poszukiwaniu treści multimedialnych”
IT-Szkoła – kontynuacji Informatyki+. Temat wykładu:
Nowoczesny paradygmat programowania usług sieciowych
. Zwiedzanie kampusu uczelni.
Dodatkowo nauczyciele zawodowcy z TI zdobyli dodatkowe kwalifikacje na trzydniowych szkoleniach z zakresu Baz danych i Sieci komputerowych. -> kwalifikacje E.13 i E.14

Akademia Sieci CISCO -> E.13
W ferie zimowe organizuję dla chętnych uczniów szkolenia z zakresu Akademii Sieci CISCO – umożliwiając zapoznanie młodzieży z najnowocześniejszymi standardami sieciowymi uznanej na całym świecie firmy zajmującej się technologiami sieciowymi, dzieląc się wiedzą zdobytą podczas jednego za szkoleń.
Szkoła Nowych Technologii
Zgłosiliśmy naszą Szkołę do Projektu: Szkoła Nowych Technologii – którego byłam koordynatorem

,,
Szkoła Nowych Technologii"
jest wyjątkowym międzynarodowym projektem realizowanym w ramach szeroko zakrojonego programu edukacyjnego firmy Microsoft – Partners in Learning. W Polsce w pierwszym roku trwania programu (rok szkolny 2011/ 2012) już 500 szkół ponadgimnazjalnych zdobyło certyfikaty Szkoły Nowych Technologii.

Organizatorami programu w naszym kraju jest  firma
Microsoft oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
– ekspert w zakresie nowoczesnego nauczania.Program wspiera edukację i polską szkołę. Jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stwarza nietuzinkową szansę zdobycia wiedzy z zakresu informacyjno-komunikacyjnego oraz umiejętności wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym. Program opiera się na cyklach bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez trenerów Microsoft Sp. z.o.o i ekspertów z dziedziny e-nauczania.

Działania Szkoła Nowych Technologii
Wraz z Panią Dyrektor szkoły Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk brałam udział w konferencji dyrektorów zorganizowanej w ramach projektu Szkoła Nowych Technologii

Udział w szkoleniu dla koordynatorów projektu Szkoła Nowych Technologii w Płocku a w tym samym czasie

Uczniom liceum i technikum przedstawiciele projektu, zaprezentowali technologie multimedialne Microsoftu (Kinect itp.)

Bezpieczeństwo w sieci
Szkoła z klasą 2.0
"SZKOŁA Z KLASĄ 2.0" program do, którego we wrześniu 2011 Nasza Szkoła została zgłoszona, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W wyniku działań uczestników projektu został stworzony (po konsultacjach z całą społecznością szkoły)
KODEKS 2.0, będący zbiorem zasad dotyczącym posługiwania się nowymi technologiami w Zespole Szkół.

Odbyła się seria spotkań mających na celu zaznajomienie i przeszkolenie uczestników projektu do obsługi tablicy interaktywnej i systemu testów Ivote do czego angażowaliśmy również młodzież
.

Zostały przygotowane materiały do szkolenia nauczycieli chętnych do wprowadzania do zajęć nowych technologii.

Przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli - z ww. tematu.

Szkoła otrzymała również wysokiej klasy router.

Wolontariat i działalność społeczna
Zachęcałam młodzież do włączenia się w działalność społeczną – zorganizowałam uroczystość obchodów ,
,Dnia Kobiet” dla Pań z Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,
organizowałam wyjazdy wolontariuszy ,,Klubu ośmiu” do
Domu Pomocy Społecznej
w Goślicach przy okazji różnych uroczystości:
Dnia Dziecka i Dnia zakochanych.
Współorganizowałam opiekę nad goszczącymi u nas pensjonariuszami i naszymi wolontariuszami z okazji co rocznych Integracji Szkolnych z uczniami
Szkół specjalnych z Goślic i Mocarzewa.
Praca z uczniem słabym i metody aktywizujące
Organizowałam zajęcia dodatkowe pozalekcyjne ukierunkowanych na pracę z słabym w celu podniesienia jego wiedzy, nadrobienia braków, miały charakter zajęć cyklicznych lub doraźnych.

Staram się indywidualizować pracę w trakcie każdej lekcji.

Włączałam do pracy metody aktywizujące min.

Metodę projektu jednoosobowego i grupowego w klasach I i II Technikum wg. nowej podstawy programowej -> realizujac wymagania podstawy programowej dla technikum inf.

Praca wychowawcza – org. Spotkania z asystentem sądu.
„Bezpieczna Szkoła 2014”
Wzięłam udział w szkoleniu e-learningowym
"Bezpieczna Szkoła – bezpieczny uczeń"
, szkolenie to trwało prawie cały rok szkolny i było jednym z elementów koniecznych do uzyskania przez szkołę Statutu –
"Bezpiecznej Szkoły”
szkolenie w ramach
Studium Prawa Europejskiego

Szkolenie poruszało wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem ucznia i nauczyciela w szkole,

''Bezpieczna szkoła 2014 III Edycja”. W ramach tej akcji przygotowałam gazetkę i ulotkę skierowana do rodziców w związku bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie oraz zestaw materiałów informacyjnych dostępnych w Centrum multimedialnym w formie elektronicznej.

Dziękuję za uwagę.

Eliza Bałdyga
,, W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to,
ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy,
ażeby również umiał być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich".

Jan Paweł II
1 wrzesień 2011
30 sierpień 2014
Full transcript