Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Agricluture

No description
by

no name

on 11 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Agricluture

Rolnictwo i jego rola w gospodarce Dane statystyczne Wysokosc skladek wyniosla .....
Wysokosc zbiorów
inne dane...........................................................
inne dane etc. .....................................................
................................................................................ Kataster – publiczny rejestr danych o gruntach i budynkach (przedmioty katastru) oraz o ich właścicielach i władających (podmioty katastru).Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez ewidencję gruntów i budynków (kataster) rozumie się jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami lub lokalami.Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są: jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna ( której identyfikator informuje nas o jej specyficznych cechach - zasilenie miejskich budżetów z racji zwiększonych wpływów podatkowych

- zwiększone dochody budżetu spowodują rozwój infrastruktury na obszarach miejskich

- będzie dostarczać informacji o faktycznym stanie nieruchomości

- posiada procykliczny charakter Zagrożenia wynikające z wprowadzenia katastru :
1.posiadają obywatelstwo polskie lub

2.przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej, lub
• ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników; Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik(zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego
małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu
społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub
renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych. Osoby nie spełniające warunków do podlegania
obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza
stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, po złożeniu w jednostce KRUS stosownego wniosku.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, którzy nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty, mogą być objęci ubezpieczeniem: Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe wynosi 10% emerytury podstawowej (do 30.09.2009 r. składka na to ubezpieczenie była opłacana w
wymiarze kwartalnym, odpowiadającym kwocie 30% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału). Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca na ubezpieczenie emerytalno-rentowe również dodatkową składkę miesięczną w wysokości:

1.12% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;

2.24% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;

3.36% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

4.48% emerytury podstawowej - w przypadku gdy gospodarstwo rolne
obejmuje obszar użytków rolnych powyżej
300 ha przeliczeniowych. 1. Emeryt (rencista) powinien zaprzestać prowadzenia
działalności rolniczej poprzez przeniesienie własności i
posiadania gospodarstwa rolnego na inną osobę.

2. Wypłata pełnego świadczenia emerytalno-rentowego nastąpi również w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym
gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

3. Osiągnięcia wieku 67 lat. ROLNIK - czyli właściwie kto ? • osoba fizyczna lub prawna lub grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty, określonym w art. 299 Traktatu, oraz która prowadzi działalność rolniczą;

• pełnoletnia osoba fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia; • osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo;

• osoba prowadząca działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach WARUNKI UZNANIA ZA ROLNIKA INDYWIDUALNEGO •Powierzchnia użytków rolnych nie mniejszej od 1 ha i nie większej od 300 ha • Zamieszkuje w gminie, w której leży jedna z nieruchomości wchodzących w skład tego gospodarstwa •Posiada, co najmniej zasadnicze wykształcenie rolniczelub jakiekolwiek wyksztalcenie średnie czy wyższe, lub •Prowadzi gospodarstwo osobiście •osobiście prowadziła gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat lub pracowała w nim przez co najmniej 5 lat. •Właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych •Podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Renta Strukturalna Cel Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyśpieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który: 5) prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym, w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników; rentę strukturalną;

6) nie jest emerytem ani rencistą. 1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego (mężczyzna – 65 lat, kobieta – 60 lat)
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu składania wniosku o rentę strukturalną

3) przekazał gospodarstwo rolne następcy;

4) zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej; -przejmowane w całości gospodarstwo rolne: - jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia, 4) Do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych 3) W sposób trwały na cele związane z ochroną środowiska lub
na zalesienie; Sposoby Przekazania 1) Następcy - nie ukończyła 40 roku życia, - po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego, - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej, 2) Innemu producentowi na powiększenie gospodarstwa rolnego - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej, Rolnik KRUS 3. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, którzy: 3.są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 4. PODZIAŁ • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia: Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje
zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS,
pod nadzorem Rady Rolników. 5. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE (Z MOCY USTAWY) 6. UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE
(NA WNIOSEK) •w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

•lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. 7. SKŁADKI 8. WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in.:

• osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

• rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

• osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę,

• członkowie rodzin ww. rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. 1. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Sposób finansowania składek zdrowotnych:
w gospodarstwach o powierzchni gruntów rolnych: 2. SKŁADKA 1. poniżej 6 ha przeliczeniowych - składkę opłaca budżet państwa za każdego
ubezpieczonego rolnika i domownika, w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy;

2. 6 i więcej ha przeliczeniowych - składkę opłaca rolnik za każdą osobę ubezpieczoną, w wysokości 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy;

3. poniżej 6 ha przeliczeniowych i w działach specjalnych produkcji rolnej, tj. gdy
praca w gospodarstwie rolnym jest łączona z prowadzeniem działu specjalnego:

- składkę opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego domownika w
gospodarstwie poniżej 6 ha przeliczeniowych , w wysokości 1 zł za każdy
ha przeliczeniowy;

- składkę opłaca rolnik z własnych środków za każdego ubezpieczonego rolnika
z działu specjalnego produkcji rolnej, w wysokości 9% od zadeklarowanego
dochodu z działu specjalnego, nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia; 1 .6 ha i więcej ha przeliczeniowych i w działach specjalnych produkcji rolnej, tj. gdy praca w gospodarstwie rolnym jest łączona z prowadzeniem działu specjalnego, składkę opłaca rolnik, w wysokości:

- za ubezpieczonego domownika w gospodarstwie rolnym - 1 zł za każdy ha przeliczeniowy;

- za każdego ubezpieczonego rolnika z działu specjalnego - składka wynosi 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia (135zł, tj. 9%x 1500 zł);

2 .stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej – składkę opłaca rolnik:

- za każdego ubezpieczonego rolnika - w wysokości 9% kwoty zadeklarowanego dochodu, nie mniej niż 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

- za domownika - 9% kwoty podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującej w czwartym kwartale roku poprzedniego. Renta strukturalna Płatności Bezpośrednie 1. płatności bezpośrednie,
a) jednolitą płatność obszarową (single areapayment),
b) płatności z tytułu owoców miękkich

2. uzupełniające płatności obszarowe z tytułu określonych upraw:
a) chmiel,
b) rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt, tzw. płatności zwierzęce,
c) inne rośliny (zboża, rośliny oleiste, len, konopie)

3) płatność cukrową

4) płatność do pomidorów

5) wsparcie specjalne:
a) płatność do krów i owiec
b) specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja każdego roku powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jeżeli:

1) w tym dniu rolnik posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; minimalna powierzchnia sumowanych działek rolnych wynosi 0,1 ha,

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami (koszenie, wypasanie zwierząt raz do roku, ugorowanie) przez cały rok kalendarzowy,

3) rolnikowi został nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (jeden numer na małżeństwo).

Jednolita Płatność Obszarowa przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa. Płatności Bezpośrednie Fundusz Celowy Fundusz emerytalno - rentowy KRUS PODSTAWA PRAWNA
FER KRUS Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291,z późn. zm.).

Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa RolniczegoUbezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Zadania funduszu Głównym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych
przez państwo świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a ponadto finansowanie
emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami
z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych
rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń
Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację ŹRÓDŁA I STRUKTURA PRZYCHODÓW Fundusz finansowany jest przede wszystkim z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków. Zgodnie z wykonaniem planu finansowego funduszu za 2011 r. wpływy ze składek wyniosły: 1.404.243 tys. zł i stanowiły zaledwie 8,5% ogółu przychodów funduszu.

Przychody funduszu emerytalno-rentowego zaplanowane w wysokości 16.559.685 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 16.567.365 tys. zł, z tego:
dotacja z budżetu państwa – 15.120.037 tys. zł,

przypis składek od rolników – 1.387.870 tys. zł,

przypis pozostałych przychodów oraz inne przychody – 59.458 tys. zł. Zrealizowane przychody stanowiły 100% planu, a w stosunku do przychodów za 2010 r. są wyższe o 1,3%.

Przychody funduszu przeznaczone były m.in. na finansowanie:

- emerytur oraz rent rolniczych,

- zasiłków pogrzebowych,

- składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników. REALIZACJA ZADAŃ I WYDATKI Z NIĄ ZWIĄZANE Wydatki funduszu emerytalno-rentowego w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 16.498.510 tys. zł i stanowiły 99,2% planu według ustawy budżetowej.
Najważniejszym zadaniem funduszu jest finansowanie wydatków na emerytury i renty rolne. Wydatki na ten cel wyniosły 13.340.225 tys. zł, co stanowi 80,9% wydatków ogółem i były niższe od ustalonych w planie ustawy budżetowej o kwotę 76.214 tys. zł ze względu na spadek liczby emerytur i rent.
Liczba świadczeniobiorców wyniosła 1.326,6 tys. osób, a przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe ukształtowało się na poziomie 837,97 zł. FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI PODSTAWA PRAWNA I ZADANIA: Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) i przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z:

− zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników m.in. poprzez:

− analizowanie przyczyn wypadków i chorób,

− prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej, − upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczych chorobach zawodowych;

− finansowaniem działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do
świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji albo zagrożonym taką niezdolnością, w tym m.in.:

− kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,

− prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej,

− prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy,

− promocję zdrowia. PRZYCHODY

Fundusz tworzy się z odpisu od funduszu składkowego, w wysokości do 5% planowanych wydatków tego funduszu, oraz z dotacji z budżetu państwa. Przychody funduszu prewencji i rehabilitacji wyniosły w 2011 r. 35.450 tys. zł.

WYDATKI

Wydatki funduszu ukształtowały się na poziomie 34.140 tys. zł, tj. 100,6% planu według ustawy budżetowej i 96,3% w stosunku do planu po zmianach. Natomiast w stosunku do roku 2010 wydatki zmniejszyły się o 21,8%. PROGRAMY UE DLA ROLNICTWA (tzw. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UE ) UNIJNE DOPŁATY DO ZIEMI: Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ruszyły programy dotacji, z których lwią część pieniędzy przeznacza się na finansowanie rolnictwa. Wielu rolników nie zdaje sobie jednak sprawy, jak duże pieniądze może otrzymać na rozwój swojego gospodarstwa. Od 15 marca ruszył nowy okres składania wniosków.
W życie weszły nowe zmiany, które w tym roku ułatwią otrzymanie dotacji dla rolników. Pierwszą zmianą, która pomoże rolnikom w rozwoju ich gospodarstwa, jest możliwość starania się o przyznanie dotacji na grunt, o powierzchni nawet 0,1 hektara (oczywiście, przy posiadaniu pola uprawnego powyżej 1ha). Dzięki ujednoliceniu formularzy, rolnicy łatwiej wypiszą wszelką ziemię, którą posiadają, otrzymując możliwie najwyższe dofinansowanie Kryteria przyznania dopłat: •posiadanie działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

•utrzymuje grunty rolne zgodnie z normami (minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

•posiadanie numeru identyfikacyjnego

•złożenie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych w wyznaczonym terminie

•faktycznie użytkuje grunty rolne. Wielkość Dopłat Podstawowa dopłata do ziemi wyniesie za 2012 r. 731,72 zł na hektar wobec ok. 710 zł /ha w 2011 r. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne i starają się o taką dopłatę wypełniając stosowny wniosek oraz spełniają inne unijne wymogi. Ponadto, rolnikom przysługuje szereg dopłat z tytułu hodowli i uprawy określonych gatunków. Są to tzw. dopłaty dodatkowe. W 2012 r. 10 proc. środków wypłacanych rolnikom w formie dopłat bezpośrednich pochodzić będzie z budżetu krajowego. W 2013 r. 100 proc. dopłat będzie płacona z unijnych pieniędzy .Nadal jednak występują spore dysproporcje między państwami członkowskimi w zakresie wielkości dopłat (np. Polska-180 euro/ha a Grecja 540euro/ha). O wsparcie za 2012 rok wystąpiło ok. 1 mln 360 tys. rolników.
Systemem dopłat zarządza w Polsce ARiMR. Od 2004 r., czyli od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ARiMR wypłaciła łącznie w ramach dopłat bezpośrednich blisko 77 mld zł. Z systemem pomocy UE związana jest również renta strukturalna Zalety wprowadzenia katastru nieruchomości - nie zachęca do inwestycji w posiadaną nieruchomość

- wieolokrotne opodatkowanie podmiotów

- utrata majątku bądź wymuszona sprzedaż ze względu na brak środków potrzebnych na pokrycie podatku

- poniesienie ogromnych wydatków związanych z przygotowaniem katastru Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ARIMR To polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej,
rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz
nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym utworzone na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999r. Obecny minister Stanisław Kalemba (PSL) od 31 lipca 2012. Do najważniejszych zadań resortu rolnictwa można obecnie zaliczyć aktywne uczestnictwo w dyskusji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla wszystkich obszarów wiejskich. Kolejnym istotnym zagadnieniem, który wymaga uzgodnienia jest kwestia wsparcia
infrastruktury internetowej na obszarach wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała
w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Realizowane działania:
•Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ARR AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Agencja Rynku Rolnego(ARR) - powstała w czerwcu 1990 roku.
Od 1 maja 2004 jest akredytowaną agencją płatniczą UE. Podstawą prawną jest Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z 11 marca 2004 roku, oraz Statut, który Agencji nadaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów •administruje Funduszami Promocji;
•monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych;
•uczestniczy, wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w procesie decyzyjnym UE poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych UE,
•udziela wsparcia państwom kandydującym do UE oraz państwom trzecim
•współpracuje z instytucjami płatniczymi innych państw członkowskich UE i organami UE, ARR administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz finansowanymi z budżetu krajowego.Do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR należą m.in.:
•interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,
•dopłaty do prywatnego przechowywania produktów, •pomoc w ramach mechanizmów i programów restrukturyzacji sektora cukrowniczego, Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną. Jest instytucją powierniczą, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie.Agencja działa na podstawie: ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r (Dz. U. z 2012 r., poz. 1187 tekst jednolity), Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności
w zakresie:
•tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych •Płatności bezpośrednie •dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności, •wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych, •zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, •administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, •obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne, •restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, •tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa, Kataster Nieruchomości Prezentacje przygotowali : Martyna Niedbała

Grzegorz Jaworski

Krzysztof Stuglik

Radosław Lasota
Full transcript