Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

U08 SISTEMES AUTOMÀTICS DE CONTROL

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Curs 2011-12
by

Javier González

on 21 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of U08 SISTEMES AUTOMÀTICS DE CONTROL

U08 - Sistemes automàtics i de control
La
tecnologia de control
abasta tots els procediments i sistemes que permeten automatitzar màquines, aparells i processos de fabricació.
Sistema de control
és el conjunt d’elements que actuen coordinadament per aconseguir una acció de govern dins d’un procés, mitjançant la manipulació directa o indirecta de les magnituds que hi intervenen.
Sistema de control automàtic
és el conjunt d’elements tècnics que té per objectiu aconseguir que una màquina o un procés faci les seves funcions amb una intervenció humana mínima.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17183&p_to=control&p_niv=2234&p_are=648
Classificació de tecnologies de control
Lògica cablejada
Fluídica
Relés electromagnètics
Electrònica discreta
Limitacions:
· Equips voluminosos
· Poca flexibilitat
· Dificultat en la resolució de les avaries
· Greus limitacions per aplicacions complexes
Lògica programada
Sistemes informàtics
Microsistemes
Autòmats programables
Avantatges:
· Equips petits
· Molt flexibles
· Simplificació en la resolució de les avaries
· Capacitat per aplicacions complexes
Senyal digital
Una informació digital consisteix en la presència o l’absència d'un esdeveniment.
Si el senyal és present l'identificarem amb un 1 i si no hi ha senyal se li atorga el valor 0.
Una altra forma d'indicar-ho seria tot-res.
Exemples: bombeta (encesa-apagada), interruptor (obert-tancat), ..

Senyal analògic
Variable que pot prendre qualsevol valor dins d'un rang fixat prèviament, en una escala continua.
Exemples: temperatura, pressió, tensió, distància, ..
Tipus de senyals
Es caracteritzen perquè, un cop activats, executen el procés durant un temps prefi xat, independentment del resultat obtingut.

El resultat del procés no afecta al control, no supervisa el resultat
de la sortida del procés.
Sitemes de control de llaç obert
Un cop donada l’ordre per iniciar el procés, el resultat o sortida del procés és analitzat, i si no compleix una consigna determinada el dispositiu de control n’és informat i manté el procés actiu fi ns a assolir a la sortida allò que estableix la consigna.

Es compara la sortida amb una consigna mitjançant un procés continu de realimentació.
Sistemes de control de llaç tancat
Dispositius responsables d’elaborar el senyal corrector que constantment és enviat a l’element fi nal de regulació del procés. Tipus:
Tot o res
Control proporcional (P) (error permanent: offset)
Control Integral (I) (exacte, però resposta lenta)
Control Derivatiu (D) (resposta dinàmica més ràpida)
Combinacions dels anteriors: P+I, P+I+D
Simulació de controladors:
Controladors
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electro/regulation.html
Dispositius d'entrada d'ordres
Dispositius d'entrada d'informació
Unitat de control
Dispositius de sortida d'informació
Actuadors i preactuadors
Components d'un sistema de control
Els transductors són dispositius que transformen una magnitud física en una altra magnitud física, sovint un senyal elèctric, entre les quals hi ha una relació determinada.
Transductors
http://www.honeywellsp.com/
Generadors de consigna
Comparadors
Preactuadors (relés)
Actuadors
Motors i servomotors
Cilindres
Bombes
Resistències, estufes,...
Làmpades
Visualitzadors
Altres elements
És una màquina electrònica dissenyada per fer, en temps real i en ambient industrial, automatismes combinacionals i seqüencials, i pensada per ser programada per personal no informàtic.
L'autòmat programable o PLC
La funció de transferència o transmitància és l’
expressió matemàtica
que, en un bloc, relaciona la variable de sortida amb la variable d’entrada.
La funció de transferència
Exemple d'una resistència
Sensorde Color
Exemple sobre sistemes de control
Full transcript