Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketingplan

description
by

Roel Camps

on 11 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketingplan

Marketingplan
1. Marktanalyse
1.1 Omschrijving en afbakening markt
1.2 Structuur van de markt
1.3 Marktgrootte en marktevolutie
1.4 Opsplitsing van de markt in segmenten
1.5 Marktpositie en spelers in de markt (marktaandeel en marktevolutie
1.6 Demografische ontwikkelingen
1.7 Belangrijke trends / Ontwikkelingen in de markt
2. Analyse klanten
2.1 Aantal klanten
2.2 Algemene kenmerken van klanten
2.3 Belangrijkste klanten
2.4 Potentiële klanten, nieuwe doelgroep
2.5 Klantbehoeften
2.6 Perceptie van de klanten / Klanttevredenheid
3. Analyse van de onderneming
3.1 Bedrijfsstrategie
3.2 Kernactiviteiten
3.2.1 Het fysiek product
3.2.2 Het uitgebreid product
3.2.3 Het generiek product
3.3 Resultaten
3.4 Bedrijfstructuur en bedrijfscultuur
3.5 Technologie
4. Analyse van de concurrenten
6. Doelstellingen en strategie
7. Marketinginstrumenten
- Boeken
- Strips
- Tijdschriften
- Kranten
- Cd's
- Dvd's
- Luisterboeken
- IBL
- cyberhoek
- Internet
- Mediargus
- Biblion
- Selectie nuttige websites over onderwerpen uit de collectie
- Bibliotheekcatalogus
- Dienstverlening
- Aanbod IBL
- Automatische in- en uitleentoestellen
- Hoofdbalie
- Internetbalie
- Hoofdbibliotheek en 2 uitleenposten
- Activiteiten voor de verschillende gebruikersgroepen
- Bibliotheekweek
- Voorleesmomenten
- Rondleidingen voor scholen
- Letterfretter
- Behulpzaam personeel
- Opstelling
- Leeshoek volwassenen
- Leeshoek jeugd
- Speelhoek
- Opstelling rekken creëert een open en gezellige ruimte
- Openingsuren
- Collectie:
klassieke muziek
reisgidsen, strips
bijzonder aanbod voor de jeugdafdeling
talrijke gratis actviteiten
- Dienstverlening:
automatische uitleensysteem waardoor er meer tijd besteed kan worden aan informatiebemiddeling en informatievoorziening
- Gratis lidmaatschap voor inwoners en niet-inwoners
SWOT
In de nabije omtrek (zie plan) bevinden zich:
2 boekhandels
2 videotheken
muziekwinkels
meerdere krantenwinkels.

In de nabije gemeenten bevinden zich:
meerdere bibliotheken:
- hoofdbibliotheken
- kleine filialen

Ook aandacht voor het eigen imago, de huidige profilering is zwak.
- Stabroek, Schilde, Kalmthout en Antwerpen -
Strategische doorlichting
Interne factoren
Externe factoren
Sterkten
Zwakten
Bedreigingen
Kansen
-Aantal leners van de bib is en blijft hoog: ¼ van de inwoners is lid
-Bib is gratis
-Ruime, diverse en kwaliteitsvolle collectie wordt door leners erg gewaardeerd
-Inleverbus
-Online gaan van de bib
-Goede relatie met lagere scholen
-Relatie met secundaire scholen is bijna onbestaande
-Huidige imago van de bib: profilering is zwak
-Samenwerkingsverbanden met andere gemeentelijke diensten zijn bijna onbestaande
- Meer aandacht voor nevenactiviteiten als promotie
- Relatie met secundaire scholen verbeteren
- Personeel anders opleiden: nieuwe “klantgerichte” vorming.
- Sterker doelgroepenbeleid voeren
- Samenwerking met andere gemeentelijke diensten, vooral met jeugddienst en cultuurcentrum kan (nog meer) uitgebouwd worden
- Profilering van de bib in de gemeente kan beter: professioneler en eigentijdser
- Verhouding collectievorming en nevenactiviteiten moet in balans blijven, moeten met elkaar verzoend worden.
- Nieuw takenpakket personeel
- Extra budget nodig voor (professionele) klantenverwerving
- Concurrentie met marktgerichte sector
5. SWOT - analyse
Marketingplan - Nathalie Wilms - Roel Camps

Academiejaar 2009 - 2010: eerste semester
GBDI module D7 - Luc Van Sant
Informatie
Educatie
Vrijetijdsmarkt
Ontmoeting
Cultuurparticipatie
Culturele benadering
Bibliotheken in Vlaanderen vallen als instantie onder het lokaal cultuurbeleid en worden ook beschouwd als sociaal-cultureel werk. Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport ziet in dit sociaal-cultureel werk een belangrijke functie in:
het scheppen van sociale samenhang
het democratiseren van cultuur
het bevorderen van cultuurtoename
Spreiding Vlaanderen
284 gemeenten
8 intergemeentelijke verenigingen
openbare bibliotheek
in 300 van 308 gemeenten
Vlaamse Gemeeschapscommissie
15 gemeentebesturen
Nederlandstalige openbare bibliotheek
in 16 van de 19 Brusselse gemeenten
Bron: http://www.cjsm.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid/bibliotheken/index.htm
Bron: http://www.cjsm.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid/bibliotheken/index.htm
De grote beleidsdomeinen
Cultuurbeleid Vlaanderen
Bepaalt ondersteuning aan gemeenten voor:

1° de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan

2° de uitbouw van de werking van een cultuurcentrum

3° de uitbouw van de werking van de openbare bibliotheek opdat elke burger via deze voorziening gelijke en vrije toegang krijgt tot kennis, cultuur en informatie, opgeslagen in gedrukte en andere informatiedragers.
De openbare bibliotheek schept een voorwaarde voor levenslang leren, culturele ontwikkeling van individuen en het democratisch functioneren van de samenleving.
Distributiekanalen cultuur
Distributiekanalen media
Stijging internetgebruik: thuis en andere plaatsen
Daling algemeen bibliotheekgebruik
Lenersaantal stagneert
Stagnering aanbod gedrukte materialen sinds 2006
Stijging aanbod audio-visuele materialen
Enkele feiten:
100 meter
2 kilometer
Spreiding bibliotheken Vlaanderen
2006
Evolutie aantal leners Vlaanderen
Percentage bibliotheekgebruikers
tov
totale Vlaamse bevolking
in 2007
Bron: http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/algemeen/bijlagen/2009-07-13-vic2009.pdf
Bsron: http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx
Bevolking naar leeftijd en geslacht
Vlaams Gewest
2008
Bevolking naar leeftijd en geslacht
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2008
Evolutie bevolking Vlaams Gewest
Evolutie bevolking Brussels Hoofdstedelijk Gewest
25,5 % van de Vlaamse bevolking is lid van een bibliotheek
"Elke gemeente in Vlaanderen met 750 inwoners of meer is verplicht een openbare bibliotheek in te richten en in stand te houden. Een gemeente mag deze voorwaarde vervullen door samen te werken met (een) andere gemeente(n)."
Bron: http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/algemeen/bijlagen/vrind2009/2009-07-01-vrind2009-hfdst07.pdf
Stijging bevolkingsaantal
Daling aantal leners
Oorzaak en gevolg?
Geslacht
Vlaamse bibliotheekgebruikers:
65% vrouwen
35% mannen
Leeftijd
Bron: http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Publiekswerking/Gebruikersonderzoek/Bibliotheek/rapport_fase%201_vlaanderen.pdf
Gedifferentieerde marketing
In Vlaanderen onderscheid men 6 types bibliotheken ook wel clusters genoemd. Aan de hand van deze clusters kunnen bibiliotheken op basis van indicatoren in groepen ingedeeld worden en vergeleken worden met andere clusters en/of de totale bevolking van Vlaanderen.

De openbare bibliotheek van Kapellen valt onder cluster IV:

De bibliotheken uit cluster IV zijn de iets grotere bibliotheken.
Gemiddeld 10 personen tewerkgesteld (VTE).
AVM:
- muziekcd’s (8.597)
- cd-rom’s (800)
- dvd’s of video’s (968).
26.594 jeugdboeken
23.776 fictieboeken voor volwassenen
23.385 non-fictie boeken voor volwassenen.
Bron: http://www.locusnet.be/portaal/Locus/Publiekswerking/Gebruikersonderzoek/Bibliotheek/rapport_fase%201_vlaanderen.pdf
Onderwijsniveau
Bibliotheekbezoek door Vlamingen naar leeftijd
Marktsegmentatie op basis van clusters
De Vlaamse volwassen bibliotheekgebruiker:
overwegend vrouwelijk
hoog opgeleid
jonger dan 60 jaar
overgrote meerderheid is lid van de bibliotheek in de eigen stad of gemeente
één vierde van de bibliotheekgebruikers is lid van meerdere bibliotheken
over het algemeen zeer tevreden

Gebruik van de bibliotheek:
meerderheid van de bezoekers zoeken:
- een goed boek: ondanks de uitbreiding van het aanbod, zijn boeken nog steeds de belangrijkste publiekstrekker
- cd of video/dvd

--> ontspanningsfunctie staat centraal
--> belangrijke informatieve functie
--> meerwaarde voor ontwikkeling van de kinderen.
--> ontmoetingsfunctie minder centraal
--> Bibliotheken met een beperkt aanbod hebben minder klanten uit naburige gemeenten
dan bibliotheken met een ruim aanbod.

Frequentie bezoek bibliotheek:
meeste bezoekers komen maandelijks of vaker naar de bibliotheek
duurtijd gemiddeld bezoek: half uur.

Zoekmethoden:
grasduinen tussen de rekken en bakken
rechtstreeks naar desbetreffende materialen
het minst zoekt men tussen de net teruggebrachte materialen of met de hulp van het bibliotheekpersoneel.

Wegblijvers:
de gepensioneerden
lager opgeleiden

Enkele feiten:
Driekwart van de bibliotheekgebruikers heeft thuis een computer met internetaansluiting.
Computers worden meer gebruikt door mensen met een laag inkomen die anders misschien geen toegang hebben tot een computer of tot internet.

Collectie en dienstverlening:
Meer dan 85 procent van de Vlaamse bibliotheekgebruikers is tevreden over het aanbod en de bekwaamheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid en beschikbaarheid van het bibliotheekpersoneel.
De Vlaamse openbare bibliotheken, sport- en cultuurcentra kennen een daling in gebruik door de Vlamingen. Gebruikersonderzoeken voor Vlaanderen wijzen uit dat bibliotheken vooral gebruikt worden als onspanningsmodaliteit.
In deze veranderende (digitale) omgeving, kunnen bibliotheken de functie van ontspanning en inspiratiebron evolueren om tegemoet te komen aan de huidige generatie met een sneltijdsverloop.

Een uitdijend palet van vrijetijdsbestedingen kan opgevuld worden met het aanbieden van bepaalde luxefacilliteiten. Aanbieden van gaming-units, luister- en kijkunits zoals bijvoorbeeld homecinema-installaties. Deze faciliteiten kunnen een versterking betekenen voor het al veel geraadpleegde AVM-materiaal.

De bibliotheek als inspiratiebron : aandacht voor aspecten.
Het internetgebruik door Vlamingen is sinds 2000 sterk toegenomen en zal de komende jaren allicht blijven stijgen. Het medium internet wordt gebruikt als ontspanning maar ook als informatietoestroom. Echter het vinden van de juiste informatie is niet gemakkelijk.
De openbare bibliotheken kunnen een belangrijke voortrekkersrol spelen in deze veranderende digitale omgeving door kennis van dit werkveld adequaat aan de gebruikers aan te bieden.

Het aanbieden van toegang tot het internet zal binnen een bepaalde termijn niet meer volstaan. Daarom is het belangrijk nu al stil te staan bij digitale dienstverlening en andere toepassingsmogelijkheden die de digitale wereld de gerbruikers biedt. Extra opgeleid personeel is nodig om in de toekomstige digitale behoeften te voorzien.
De welvaart is over de afgelopen jaren toegenomen, maar recente gebeurtenissen tonen aan dat crisissen niet ondenkbaar zijn.
Tijdens crisisperiodes besparen mensen op artikelen, zoals boeken, reisgidsen, ...

Bibliotheken bieden deze materialen aan een meer rendabele prijs dan winstgevende organisaties.
Daarom is het belangrijk steeds kenbaar te maken aan de gebruikers wat de faciliteiten, mogelijkheden en dienstverlening van een bibliotheek inhouden.

Het boek heeft volgens de laatste gebruikeronderzoeken nog steeds de hoogste uitleencijfers. Klanten komen vooral voor boeken naar de openbare bibliotheek. De reden hiervoor is om in een behoefte naar informatief en ontspanning te voldoen.
Mits een juiste aanpak kan het medium internet een bondgenoot worden van de bibliotheek i.p.v. een concurrent.

Het beleid van openbare bibliotheken moet daarom inspelen en gebruik maken van alle aspecten en functies van het internet.
Ook dient er nagedacht te worden over de verschillende wegen die de digitale wereld te bieden heeft en hoe deze wegen zich in de toekomst kunnen uitbouwen.

Bijvoorbeeld het uitbouwen van een adequaat, digitaal en informatief platform in samenwerking met andere organistaties, stedelijke en landelijke omgevingen.
Ontspanningsfunctie: Uitdijend palet van mogelijke vrijetijdsbestedingen
Sociaal en cultureel: hectiek van het moderne leven legt geen prioriteit bij het bibliotheekbezoek
Informatiefuncie: Internet als voornaamste concurrent
Welvaart is toegenomen: mensen kopen steeds vaker een boek
Inspelen op factoren zoals de belevingsbibliotheek, samenwerkingsverbanden, de bibliotheek als koepelgebouw voor andere non-profit- en profit organisaties kan een stijging bij de gebruikers betekenen.

Hectiek van het moderne leven gaat vaak gepaard met afstand en tijd tussen dagelijkse bezigheden en andere familiale verplichtingen: afstand tussen woon-werk-winkel-school-creche...

Bepaalde modaliteiten kunnen samenhuizen met een bibliotheek waardoor het begrip "de belevingsbibliotheek" een breed afzetgebied wordt.
De bibliotheek als centrum van een dorp/stad met als medepartners in hetzelfde gebouw zoals hierboven beschreven.

Hierdoor kan op een langetermijn de hectiek van het moderne leven verminderen en komt de prioriteit op de bibliotheek hoger te liggen.
Veranderende trends op het gebied van mediagebruik, informatiezoekgedrag en communicatie
5 beleidsthema's:
Cultureel erfgoed
Gemeenschapsvorming
Een aanbod voor iedereen
Kwalitatieve Dienstverlening
Communicatie, informatie en zichtbaarheid
2007: 16.498
2008: 18.106
groei van 10,3%

2008 Actieve leden: 8.733
Totaal leden
Potentiële klanten
Bewoners van asielcentrum Kapellen:
- Momenteel kunnen deze mensen enkel lid
worden indien hun adresgegevens formeel
zijn. Het asielcentrum wil voorlopig geen
verantwoordelijkheid dragen voor mensen
die omschreven worden in Brocade als
"Sans Papiers".
Product
Plaats
Prijs
Promotie
Personeel
convenience goods: boeken, tijdschriften, strips, luisterboeken
shopping goods: dvd's en cd's, snelheid van internet, IBL
speciality goods: daisy-speler, Mediargus,
Nieuwe producten in de kijker:
ZIZO
Daisyboeken
Assortiment: geheel aan producten volgens cluster IV
Breedte: breed assortiment
Lengte: 2.149.596 objecten
Diepte: ondiep assortiment

Assortimentsanering of -uitbreiding:
afvoeren van oude, beschadigde en materialen volgens nullijsten
line filling
line stretching: aankoop TV-series
Productbeleid
Type product - consumptiegoederen
Bibliotheekbezoekers naar leeftijd
2004
2008
18-29 jarigen: stijging van 5 %
30 - 44 jarigen: daling van 3,1 %
45 - 59 jarigen: stijging van 2,9 %
60 +: daling van 4,8%
Bibliotheekbezoekers naar geslacht
Bibliotheekgebruikers naar opleiding en beroep
bron: Gebruikersonderzoek 2004
Redenen om de bib te bezoeken
Gebruikersonderzoek 2004
Huidige behoeften
Omdat uit reacties van de klanten is gebleken dat de gebruikerstijd van internet te kort is, wordt deze verlengd van 30 min naar 45 min. Afhankelijk van de bezetting van de cyberhoek en in overleg met de bibliotheekmedewerker, is een verlenging van 45 min mogelijk.

Het aantal strips dat kan uitgeleend worden, wordt verhoogd. Nu kunnen er 3 strips uitgeleend worden per kaart. Wanneer het nieuwe reglement in voegen gaat, kunnen er 10 strips of boeken (of een mengeling tussen de twee) meegenomen worden.
Klanttevredenheid
collectie en dienstverlening
Klanttevredenheid
openingstijden en infrastructuur
Klanttevredenheid
Catalogus en internet
Klanttevredenheid
Lidgeld
Cultureel erfgoed
Een aanbod voor iedereen
Gemeenschapsvorming
Dienstverlening
Communicatie, informatie
en zichtbaarheid
SD1: “Cultureel erfgoed heeft een plaats binnen het gemeentebeleid en maakt deel uit van het ruime cultuuraanbod. Alle inwoners ontdekken de geheimen en curiositeiten van hun woonplaats via vertellingen en beeldmateriaal .”

OD1: Patrimonium in de gemeente wordt geïnventariseerd, gewaardeerd en bekend gemaakt bij de inwoners. Patrimonium krijgt op deze wijze een plaats binnen het Kapelse erfgoed.

OD2: Roerend erfgoed wordt ‘ontdekt’ in Kapellen. Via beeldmateriaal, vertellingen en curiositeitenverzamelingen krijgen inwoners van Kapellen de kans om kleine geschiedenissen te ontdekken.

OD3: Cultureel erfgoed in Kapellen wordt via diverse en toegankelijke activiteiten tot bij de mensen gebracht. Tradities, gebruiken en belevingen worden uitgewisseld, gehoord, gesmaakt en gezien.
SD2: “Alle inwoners voelen zich thuis in hun gemeente. Tijdens culturele activiteiten is er tijd en ruimte voor ontmoeting en gezelligheid wat resulteert in een hechtere gemeenschap”.

OD4: De bibliotheek en het cultuurcentrum zijn een open huis voor iedereen. Door hun activiteiten en projecten bevorderen de diensten de informele contacten tussen de inwoners.

OD5: Onze inwoners worden gestimuleerd om actief mee te werken aan een leefbare en aantrekkelijke gemeente. Inspanningen van zowel verenigingen als individuele initiatieven worden op verschillende wijzen ondersteund.

OD6: Inwoners worden gestimuleerd elkaar meer te ontmoeten en te leren kennen, door socio-culturele activiteiten te laten plaatsvinden in ruimtes en op locaties die niet meteen vanzelfsprekend zijn.

OD7: Bibliotheek en cultuurcentrum kunnen rekenen op een sterke vrijwilligerswerking. Door de inzet van vrijwilligers worden projecten en activiteiten gerealiseerd die de gemeenschapsvorming bevorderen.
SD3: “Een breed en gevarieerd cultureel aanbod zorgt ervoor dat elke inwoner zich minstens één maal per jaar aangesproken voelt”.

OD8: Inwoners van Kapellen worden door bibliotheek en cultuurcentrum ondersteund en aangemoedigd om levenslang te leren. Inwoners hebben de mogelijkheid om zich bij te scholen in de eigen gemeente.

OD9: Culturele activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Prijzen worden zo laag mogelijk gehouden opdat elke inwoner de kans krijgt om te participeren.

OD10: Ook in de eigen wijk kunnen inwoners genieten van het culturele aanbod. Bibliotheek en cultuurcentrum streven naar een decentralisering van aanbod en activiteiten.

SD4: “Een gericht doelgroepenaanbod, voor jong en oud, met oog voor de culturele maatschappelijke diversiteit, kenmerkt het culturele aanbod in Kapellen”.

OD11: Activiteiten voor kinderen en jeugd worden ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met de andere vrije tijdsdiensten.

OD12: Cultuurcentrum en bibliotheek zijn een belangrijke partner voor de lokale scholen. Zij bieden een gericht aanbod aan voor zowel kleuters, lager als secundair onderwijs.

OD13: Senioren krijgen de kans om actief deel te nemen aan het culturele leven in Kapellen.

OD14: Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen hebben toegang tot het culturele leven in Kapellen. Zij worden aangemoedigd deel te nemen aan het cultureel aanbod.

SD5: “Alle inwoners hebben recht op een gevarieerd, kwaliteitsvol en eigentijds cultureel aanbod. Bibliotheek en cultuurcentrum blijven investeren in hun bestaande aanbod en gaan op zoek naar nieuwe projecten’.

OD15: Bibliotheek en cultuurcentrum blijven investeren in hun bestaande aanbod.

OD16: Bibliotheek en cultuurcentrum spelen in op trends en tendensen. Culturele activiteiten en het ter beschikking stellen van informatie, sluiten aan bij de leefwereld van de inwoners.


OD17: Cultuurcentrum en bibliotheek gaan samenwerkingsverbanden met andere partners aan om hun aanbod te verbreden en mogelijke leemtes op te vullen.
SD6: “Een hoge mate van kwaliteit en professionaliteit staan centraal in zowel aanbod als dienstverlening. Hierdoor wordt het publieksbereik geoptimaliseerd en is er een grotere klanttevredenheid”.

OD18: Personeel van cultuurcentrum en bibliotheek zijn professioneel (bij)geschoold en klantvriendelijk. Personeel kent het eigen aanbod en is in staat mensen te informeren of door te verwijzen waar nodig.

OD19: Nieuwe ontwikkelingen op vlak van informatica worden op de voet gevolgd en geïmplementeerd. De dienstverlening wordt hierdoor zowel kwalitatief als kwantitatief verhoogd.

OD20: Ruimtes waarin de eigen dienstverlening en activiteiten worden georganiseerd en ruimtes die verhuurd worden aan verenigingen of particulieren, worden toegankelijker, gemoderniseerd en aangepast aan nieuwe noden.
SD7: “ De inwoners van Kapellen zijn op de hoogte van het aanbod van de Kapelse vrijetijdsdiensten. Ze vinden gemakkelijk en op verschillende plaatsen een volledig overzicht van dit aanbod”.

OD21: De vrije tijdsdiensten hanteren een gemeenschappelijke huisstijl. Hierdoor worden zichtbaarheid en herkenning van de diensten binnen de gemeente vergroot.

OD22: Cultuurcentrum en bibliotheek investeren in een eigentijdse en kwaliteitsvolle communicatie. Inwoners worden via verschillende informatiekanalen op de hoogte gebracht van het culturele aanbod.

OD23: Inwoners en bezoekers vinden gemakkelijk hun weg naar culturele locaties

OD24: Bibliotheek en cultuurcentrum voeren samen met de andere vrije tijdsdiensten een doelgroepgerichte communicatie. Door aangepaste communicatie en promotie worden inwoners beter bereikt en meer betrokken.
Er is 1 hoofdbibliotheek en 2 filialen

Het filiaal van Putte is in 2005 vernieuwd en de hoofdbibliotheek in 2007.
Klanten kunnen materialen verlengen en reserveren via internet.
Geen lidgeld

Cd's: € 0,25 per schijfje
Dvd's: € 1,00 per schijfje

Gratis internettoegang

Nieuwe lidkaart: € 5

Reservatie en IBL: € 0,50 per materiaal

Boetes: € 0,50 per boek, strip, tijdschrift of cd per week te laat
€ 2,00 per dvd per week te laat
+ eventuele verzendingskosten voor maningsbrieven

Verkoop van afgeschreven materialen: € 1 per boek of cd

Beschadiging: aankoopprijs + € 5 verwerkingskost
Nu:
Nieuw reglement
Inwoners van Kapellen gratis
Niet-inwoners jonger dan 18: gratis
Niet-inwoners ouder dan 18: € 5

Cd's: gratis
Dvd's: € 1 per doos
Personeelsformatie
De personeelsformatie bestaat uit 10,5 voltijdse equivalenten:
- 1VT bibliothecaris
- 1 VT adjunct-bibliothecaris
- 1 VT bibliotheek-assistent (ingevuld door 4 personeelsleden)
- 8 HT bibliotheek-assistenten
- 2 HT bibliotheek-bedienden

Daarnaast heeft de bibliotheek ook een administratieve personeelsformatie:
- 2 VT administratief-medewerkers
- 1 HT administratief –assistent (GESCO)
Technologie
8 Opac's
5 Internetcomputers
2 internetcomputers voor kort gebruik

2 zelfuitleenbalies
1 innamekast

1 betaalautomaat

1 kopieerapparaat
1 printer (zwart-wit)
Afgelopen jaar hebben bijna alle personeelsleden een bijscholing informatiebemiddeling gevolgd.

Er zijn drie nieuwe personeelsleden aangeworven, waarvan 1 assistent-dienstleider.
De verdeling van de taken moet opnieuw bekeken worden in samenspraak met de assisitent-dienstleider.

De enige vrijwilligers zijn de voorlezers.
Er wordt bekeken of de bibliotheek gaat starten met diensten aan huis en aan verzorgingstehuizen. Hiervoor zou er ook met vrijwilligers gewerkt worden.
Bibliotheekgebruik
Business definition en Missie
Business definition

De bibliotheek van Kapellen is een openbare instelling die informatie, cultuur en ontspanning biedt aan alle personen en instellingen van haar werkgebied. De bibliotheek biedt toegang tot boeken, strips, tijdschriften, kranten, audiovisuele materialen en digitale informatie.
Missie

Alle inwoners van het werkgebied Kapellen hebben vrije toegang tot een actuele, kwaliteitsvolle, klantgerichte en laagdrempelige openbare bibliotheek. Wij bieden onze diensten aan in een gastvrije en levendige sfeer en in een omgeving die voor iedereen fysiek toegankelijk is.
Wij streven ernaar te informeren, te verrijken, het levenslang leren te promoten, de liefde voor het lezen te bevorderen en de positie van elke persoon in onze gemeenschap te steunen door het creëren en bevorderen van de toegang tot een uitgebreid scala aan ideeën en informatie. Wij bieden toegang tot boeken en andere relevante materialen, zorgen voor toegang tot nationale en internationale informatiebronnen en wij dienen ons publiek met deskundige service die reikt naar alle leden van onze gemeenschap
Door actieve en innoverende samenwerking met andere diensten en instellingen binnen de gemeenschap willen wij de betrokkenheid van de gebruikers stimuleren en bijdragen tot het vormen van een hechte gemeenschap.
Bedrijfscultuur
Klantgericht:

Installatie van zelfuitleensysteem, zodat er meer tijd vrij is voor informatiebemiddeling.

Bijscholing dit jaar voor alle medewerkers "Informatiebemiddeling en communicatie". Volgend jaar volgt een tweede deel van deze cursus dat meer praktijkgericht zal zijn.
Uitleningen 2007-2008
deze resultaten gaan over de maanden maart t.e.m. december
in 2010 zal Letterfretter terug plaats vinden, een precieze datum is nog niet geweten
Vrijwilligers om voor te lezen
Full transcript