Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eğitsel Yazılım Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

Öğretim Tasarım Modelleri
by

Çiğdem Erkoç

on 29 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eğitsel Yazılım Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme

Öğretim Tasarımı Nedir?
Bilgisayar II - Hafta 5
Ders Yazılımlarını Tasarlama,
Geliştirme ve Değerlendirme Süreci

Ç. Erkoç
Öğretim Tasarımının Amacı
Öğrenmeyi daha verimli ve etkili kılmak ve öğrenmeyi daha kolay hale getirmektir.
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı
Öğretim tasarımı, öğrenme teorileri ile eğitsel uygulamalar arasında köprü kurulmasını sağlayan bağlayıcı bir bilim dalı olarak kabul görmektedir.

Öğretim tasarımı, başarı ve etki gibi arzu edilen sonuçlara ulaşmak adına bir takım öğretimsel etkinliklerin tanımlanmasıdır.
Daha açık ifadeyle öğretim tasarımı, hedeflenen bilgi ve becerilerin belirli bir içerik ve belirli bir hedef kitle kapsamında öğrencilere kazandırılması için en uygun öğretim metotlarının oluşturulması sürecidir.
Öğretim Tasarımı
Öğretim tasarımlarının hazırlanmasında, aktivitelerin belirlenmesinde büyük öneme sahip ve özellikle bilgisayar destekli eğitimlerin tasarımında temel alınan davranışçı, bilişsel ve yapısalcı olmak üzere üç temel öğrenme teorisi bulunmaktadır.
Davranışçı Teori
Davranışçı yaklaşımın, bilgisayar destekli eğitimlerde, ödül, ceza, tepki, geri bildirim verme yöntemleri, sürekli pratik yapabilme imkanı, vb . aktiviteler aracılığıyla kullanıldığı görülmektedir.
Bilişsel Teoriler
Algı ve algının öğrenme üzerindeki etkisini vurgulayan Gestalt teorisi ise özellikle ekran tasarımında oldukça yol gösterici olmaktadır. Şekil-taban kontrastı, basitlik, yakınlık ve simetri gibi bazı algı kuralları web sayfalarının ve online eğitimlerin tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yapısalcı Teori
Yapısalcı yaklaşım kullanılarak öğrenciler, kendi grafiklerini, web sayfalarını ya da konuyla ilgili herhangi bir projeyi üretebilir; takım çalışmalarına yönlendirilebilir; konuları e-posta ya da sohbet odalarında tartışabilir; ses, video ve sanal ortamlarla simülasyonlu deneyler ya da benzeri aktiviteler yoluyla problem çözme becerilerini geliştirerek gerçekçi bir ortamda öğrenebilirler.
Öğretim Tasarımı Modeli
Öğretim tasarımı süreci içerisinde yer alan temel unsurların, süreçlerin ve birbirleriyle ilişkilerinin görsel olarak sunulması şeklinde tanımlanmaktadır.
60'tan fazla Öğretim Tasarımı modeli vardır.
Öğretim Tasarımı Modelleri
Genel olarak bütün modeller beş aşamadan oluşmaktadır.
Geliştirme
Uygulama
Analiz
Tasarım
Değerlendirme
Öğretim Tasarımı Modelleri
Dick ve Carey Modeli
ADDIE Modeli
ASSURE Modeli
Seels ve Glasgow Modeli
Morrison, Ross ve Kemp Modeli
Gerlach ve Ely Modeli
Smith ve Ragan Modeli
Dick ve Carey Modeli
ASSURE Modeli
Morrison, Ross ve Kemp Modeli
Gerlach ve Ely Modeli
Smith ve Ragan Modeli
Seels ve Glasgow Modeli
3 Modelin Karşılaştırılması
Modellerin Sınıflandırılması
Ders Yazılımlarını Tasarlama, Geliştirme ve Değerlendirme Süreci
Problem Analizi
Bilgi toplama
İdeal ve reel karşılaştırması
Performans analizi
Kaynak ve sınırlılıkların belirlenmesi
Öğrenme karakterinin belirlenmesi
Hedef ve öncelikli hedeflerin belirlenmesi
Problem cümlesinin yazılması
Bilgi Toplama Aşaması
Anket, gözlem, mülakat ve benzeri araçlar yardımıyla yapılacak çalışmanın içeriği, öğrenci ve çalışma ortamıyla ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır.
İdeal ve Reelin Karşılaştırılması
Öğretmenin ulaşmak istediği ideal nokta ile mevcut şartlarla ulaşılabilecek nokta karşılaştırılır.
Performans Analizi
Öğretmenin performansı, bilgisi, becerisi ve birikimi analiz edilir. Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki bilgi, motivasyon ve başarısı da bu aşamada değerlendirilir.
Öğrenme Karakterlerinin Belirlenmesi
İçeriğin ne tür davranışları kapsadığını, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların ne şekilde öğretilebileceğini kapsar.
Kaynak ve Sınırlılıkların Belirlenmesi
Öğretimde kullanılacak kaynaklar ve öğretim materyalleri incelenir, varsa sınırlılıklar belirtilir.
Hedef ve Öncelikli Hedeflerin İncelenmesi
Öğretimin ana hedefi belirlenir ve bununla ilgili öncelikli alt hedefler saptanır.
Problem Cümlesi Yazımı
Problem analizi bölümü cümle haline getirilerek analiz özetlenir ve problem analizi bu şekilde sonuçlandırılmış olur.
Görev ve Öğretim Analizi
Bu basamakta konuyla ilgili amaç ve davranışlar belirlenir. Öncelikle öğrencide bulunması gereken giriş davranışları belirlenir. Daha sonra dersin konusu, içeriği, amaçları ve bu amaçlara bağlı olarak öğrencinin kazanacağı hedef davranışlar belirlenir. Bu bölümde öğretimin amaçları ve bu öğretim amaçlarına uygun olarak öğrencide olması gereken bilgi ve beceriler hakkında bilgi toplanması gerekmektedir.
Amaçlar ve Hedef Davranışlar
Bu noktada belirlenen amaçlar, ders sonunda öğrencinin edinmesi gereken hedef davranışlar olmalıdır.
Giriş Davranışları
Öğrencilere, önceki ünitede görmüş oldukları konular ile, bu ders görmeye başlayacakları konular arasındaki benzerlikleri göstermek için gerekli olan giriş davranışlarının kazandırılması sağlanmalıdır.
Hedef ve Ölçütlerin Belirlenmesi
Bu basamakta içeriğin farklı formatlara göre hazırlanmış hedefleri yazılır. Daha sonra bu hedefleri ölçmeye yönelik ölçekler belirlenir.
ABCD formatı:
A: Audience (Dinleyiciler)
B: Behavior (Davranışlar)
C: Condition (Şartlar)
D: Degree (Derece)
Ön Test: Öğrencilerin konuya yönelik giriş davranışlarının tespiti için kullanılır.

Son Test: Hedef davranışlara, öğretim sonunda sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi için kullanılır.
Öğretim Stratejileri Basamağı
Öğrencilerin dersten kopmalarını önlemek için gerekli öğretim stratejilerini etkili bir şekilde ve uygun dozda kullanmak gerekmektedir.
Düz Anlatım
Motivasyon Stratejileri
ARCS Motivasyon Stratejisi
Metafor
Kavram Haritaları
Biçimlendirici Değerlendirme
Bu basamakta, konumuzla ilgili öğretim projesini oluştururken yaptığımız her şeyi; kullandığımız öğretim stratejilerini, seçtiğimiz medyaları, bilgi toplarken kullandığımız metotları değerlendiriyoruz.

Bu değerlendirme modelin eksik kalan yönlerini saptamak ve eklenecek bilgilerin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.
Uygulama, Bakım ve Kontrol
Bu basamakta, tasarlanan öğretim modeli uygulanır, bunun nasıl işlediğine bakılır ve uygulamanın akışı kontrol edilir.
Eriş (Sonuç) Değerlendirme
Bu basamakta, uygulanan modelin nihai değerlendirmesi yapılır. Ne derece başarı elde edildiği belirlenir. Öğrencilere uygulanan ön test ve son test verilerini karşılaştırılarak eriş seviyesi belirlemek ve böylece öğretimin kalitesini kontrol etmek mümkündür.
Yayılım
Bu basamak tasarlanan modelin uygulanıp yayılımının yapıldığı, ürünün duyurulup dağıtım ve pazarlamasının yapıldığı basamaktır.
Full transcript