Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pranatacara lan Pidhato Ambal Warsa Sekolah

No description
by

Dhanty Novya Bunga Prillyanti

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pranatacara lan Pidhato Ambal Warsa Sekolah

Pranatacara lan Pidhato Ambal Warsa Sekolah
design by Dóri Sirály for Prezi
Assalamualaikum.wr.wb

Kepareng dhumateng Bapak Kepala SMA N 1 Sewon ingkang dahat kinabekten. Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan. Para siswa kelas X,XI saha XII ingkang kula tresnani.
Sumangga ingkang kapisan kula lan panjenengan sedaya tansah manungku puji miwah puji syukur dhumateng Allah SWT awit sampun maringaken berkah pengestu dhumateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saged kempal manunggal wonten ing papan menika.
Assalamualaikum.wr.wb
Kepareng dhumateng Bapak Kepala SMA N 1 Sewon ingkang dahat kinabekten. Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan. Para siswa kelas X,XI saha XII ingkang kula tresnani.
Sumangga ingkang kapisan kula lan panjenengan sedaya tansah manungku puji miwah puji syukur dhumateng Allah SWT awit sampun maringaken berkah pengestu dhumateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saged kempal manunggal wonten ing papan menika.
Salajengipun kepareng kula ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinonce :
1. Purwaka
2. Atur Pambagyaharja
3. Atur Pangandikan saking Ketua Osis
4. Atur Pangandikan saking Kepala Sekolah
5. Dhahar sesarengan
6. Ndonga sesarengan
7. Wasana
Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan, salajengipun kesekecakaken lenggah dumugi paripurnaning adicara.
Ingkang kapisan, mangga kita panjenengan sedaya purwakani adicara menika dening waosan basmalah. Kula ndherekaken. Matur nuwun, dhumateng panjenengan sedaya amargi sampin kersa purwakani adicara menika dening waosan basmalah.
Salajengipun atur pambagyaharja saking Kasiswaan Bapak Bambang Utoro. Bapak Bambang Utoro kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Bmbang Utoro ingkang sampun kersa atur pambagyaharja.
Salajengipun, atur pangandikan saking Kang Mas Muhammad Aly Said minangka Ketua Osis. Kang Mas Said kula sumanggakaken. Matur nuwun dening Kang Mas Said ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.
Salajengipun, atur pangandikan saking Bapak Joko minangka Kepala Sekolah. Bapak Joko kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Joko ingkang sampun kersa paring atur pangandikan.
Salajengipun, mangga panjenengan sedaya dhahar wonten Aula SMA N 1 Sewon.
Salajengipun, mangga kita lan panjenengan sedaya ndonga sesarengan ingkang badhe dipundhereaken dening Bapak Sumarsono. Bapak Sumarsono, kula sumanggakaken. Matur nuwun dhumateng Bapak Sumarsono, amargi sampun ndherekaken ndonga sesarengan menika.
Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana. Kula minangka pranatcara nyuwun agunging pangapunten dhumateng panjenengan sedaya menawi kula kathah kalepatan.
Sumangga kita pungkasi adicara menika dening waosan hamdallah. Kula ndherekaken. Matur nuwun.

Wassalamualaikum.wr.wb

Afifah Dwi Resturika (03)
Cintya Wanda Fastabiq (10)
Dhanty Novya Bunga Prillyanti (11)
Nastiti Fikri Brilliani (22)
Teks Perwara
PAMBUKA
Uluk salam
Assalamu’alaikum wr.wb
Atur Pakurmatan
Kepala SMA N Ajibarang ingkang tansah kinabekten
Bapak/Ibu guru uga karyawan/karyawati SMA N Ajibarang ingkang dahat kinurmatan
Lan mboten kesupen sedaya kanca-kanca SMA N Ajibarang ingkang kula tresnani
Atur Pamuji
Minangka atur pambuka mangga kula lan panjenengan syukuri ni’matipun gusti Allah ingkang kathah tanpa wilangan. Shalawat lan salam mugi konjuk dhumateng panutuping para Nabi lan Rosul, Nabi Muhammad SAW, dalah ahli waris, para sahabat, lan pendherekipun.
ISI
Wigatining Atur
Para sedherek ingkang wonten ing SMA N Ajibarang, dinten niki kula lan panjenengan saged bangga amarga dinten niki dinten ulang tahun sekolah ingkang kula lan panjenengan tresnani, yaiku SMA N Ajibarang ingkang kaping 30 yuswanipun.
Pangarep arep
Para sedherek, ing wekdal niki kula badhe ngaturaken pidhato utawa sesorah ingkang mewakili sedaya kanca ing SMA N Ajibarang. Ancasanipun kangge meriahaken acara dinten niki ..................................................................................Kathah uga perubahan ingkang dilakuaken demi kenyamanan murid belajar supados nggapai cita-citanipun , pokoke kathah jasa-jasa sekolah kanggo kula lan panjenengan.
PANUTUP
Atur Panuwun
Mekaten pidhato ingkang kula aturaken. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged dados generasi sekolah ingkang banggaaken. Kula nyuwun pangangpunten menawi woten kelepatan utawa kekhilafan.
Uluk Salam
Wassalamu’alaikum wr.wb
Struktur Teks Sesoreh
Kelompok 6 :
Salam pambuka
Assalamualaikum.wr.wb
Atur pakurmatan
Kepareng dhumateng Bapak Kepala SMA N 1 Sewon ingkang dahat kinabekten. Bapak/Ibu Guru, karyawan ingkang kinurmatan. Para siswa kelas X,XI saha XII ingkang kula tresnani.
Atur pamuji
Sumangga ingkang kapisan kula lan panjenengan sedaya tansah manungku puji miwah puji syukur dhumateng Allah SWT awit sampun maringaken berkah pengestu dhumateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saged kempal manunggal wonten ing papan menika.
Isi
Salajengipun kepareng kula ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang sampun rinonce :
1. Purwaka
2. Atur Pambagyaharja
3. Atur Pangandikan saking Ketua Osis......................
.................................................................................... Matur nuwun dhumateng Bapak Sumarsono, amargi sampun ndherekaken ndonga sesarengan menika.
Salam Panutup
Adicara ingkang pungkasan inggih menika wasana. Kula minangka pranatcara nyuwun agunging pangapunten dhumateng panjenengan sedaya menawi kula kathah kalepatan.
Sumangga kita pungkasi adicara menika dening waosan hamdallah. Kula ndherekaken. Matur nuwun.
Wassalamualaikum.wr.wb
Struktur Teks Perwara
Assalamu’alaikum wr.wb

Kepala SMA N Ajibarang ingkang tansah kinabekten
Bapak/Ibu guru uga karyawan/karyawati SMA N Ajibarang ingkang dahat kinurmatan
Lan mboten kesupen sedaya kanca-kanca SMA N Ajibarang ingkang kula tresnani
Minangka atur pambuka mangga kula lan panjenengan syukuri ni’matipun gusti Allah ingkang kathah tanpa wilangan. Shalawat lan salam mugi konjuk dhumateng panutuping para Nabi lan Rosul, Nabi Muhammad SAW, dalah ahli waris, para sahabat, lan pendherekipun.
Para sedherek ingkang wonten ing SMA N Ajibarang, dinten niki kula lan panjenengan saged bangga amarga dinten niki dinten ulang tahun sekolah ingkang kula lan panjenengan tresnani, yaiku SMA N Ajibarang ingkang kaping 30 yuswanipun.
Para sedherek, ing wekdal niki kula badhe ngaturaken pidhato utawa sesorah ingkang mewakili sedaya kanca ing SMA N Ajibarang. Ancasanipun kangge meriahaken acara dinten niki. Nanging, sederengipun kula ngaturaken pidhato, kula ingkang mewakili sedaya kanca-kanca kula ngaturaken rihin “sugeng tanggap warsa kangge SMA N Ajibarang” mugi-mugi sekolah niki dados sekolah ingkang sae, disenengi dening tiyang kathah amarga saged nglairaken bocah-bocah ingkang sukses. Amin…
17 Februari 1984 yaiku tanggal laire utawa berdirine sekolah niki, awit biyen ngantos seniki, taun 2014, diitung-itung yuswanipun sekolah kula lan panjenengan 30 taun. Yuswa 30 niku benten usia ingkang enom nanging yuswa ingkang kalebu dewasa, Alhamdulillah miturut kula sekolah niki sampun dewasa, dewasanipun sekolah niki katingal saking perjuanganipun sekolah niki dados sekolah ingkang patut dipertimbangake sekolah lain, guru-guru ingkang telaten, sabar ndidik murid supados berprestasi, berpendidikan, berakhlak sae uga turut mewarnai perkembangan sekolah. Kathah uga perubahan ingkang dilakuaken demi kenyamanan murid belajar supados nggapai cita-citanipun , pokoke kathah jasa-jasa sekolah kanggo kula lan panjenengan.
Mekaten pidhato ingkang kula aturaken. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged dados generasi sekolah ingkang banggaaken. Kula nyuwun pangangpunten menawi woten kelepatan utawa kekhilafan.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Teks Sesorah
Full transcript