Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FILOSOFI

No description
by

Berit Hanssen

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FILOSOFI

FILOSOFI
Filosofi handler om å stille kritiske spørsmål og om å utfordre våre tanker om verden og den virkeligheten vi lever i.
ordet betyr kjærlighet til visdom
I følge læreplanen skal dere kunne
drøfte
synet på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer. Historisk sett er mannen satt som "normalen" og kvinnen som avviket. Hvordan begrunnes synet på kjønnroller?
Kjønn og kjønnsroller
I læreplanen står at dere skal kunne presentere noen temaer i europeisk filosofihistorie. I boka står det om viten, vennskap og ondskap.

Temaer i europeisk filosofihistorie
Læreplanen sier at dere skal kunne gjøre rede for hovedsynspunktene til en filosof fra antikken, en fra moderne tid og en indisk eller kinesisk.

Jeg har valgt Sokrates, Kierkegaard og Gandhi fra boka
3 filosofer og deres hovedsynspunkt
all viten om rett og galt ligger allerede i mennesket.
gjennom samtale og bruk av fornuft, vil man få selvinnsikt
rett innsikt ville da gi rett handling
KJENN DEG SELV! Fokus på mennesket.
mente at filosofi var en måte å leve på
hadde sterk tro på enkeltindividet og at man sammen med andre ble dannet som mennesker

levde i en tid hvor bystatene ble dannet, ca. 400 f.v.t., i antikken
var av stor betydning for Kierkegaard og humanismen
SOKRATES
Viten er sann, begrunnet tro, men hva kan vi
begrunne
med? Dette er sentralt ifht RELIGION. Hvordan kan vi
vite
at det finnes en gud?
Empirisme: viten må bygge på hva man
erfarer
, altså sanseinntrykk. (jeg har følt guds nærvær, jeg så spøkelset, jeg kjenner guds kraft og helbredende evner)
Rasjonalisme: viten må være i samsvar med
fornuft
. Man stoler ikke på sansene. (naturvitenskap). (Gud kan ikke bevises gjennom bruk av vitenskapelig metode og man kan derfor ikke si for sikkert at gud finnes)

Men må religion og vitenskap konkurrere? Kan begge deler eksistere samtidig, som to ulike tilganger til virkeligheten?

Man møter etiske utfordringer når vitenskapens kunnskaper skal brukes eller ikke (moralfilosofi).
atombomben - genteknologi - fosterreduksjon - osv.
VITEN - hvordan kan vi vite noe sikkert?
Religions- og livssynskritikk - hva
er
religion?
satte VALGET i sentrum og mente at mennesket får
angst
av alle mulighetene og friheten som ligger åpne.
om å ta ansvar for sitt eget liv i verden (eksistensialisme). Velger du å gifte deg "fordi det er noe alle gjør" eller har du tatt et
bevisst
valg?
mente at mennesket går gjennom tre stadier
det estetiske stadiet (frihet, vil ha det mest mulig gøy)
det etiske stadiet (prøver å finne ut hva vi vil oppnå i livet, angsten for innsikten om døden)
det religiøse stadiet (her bør vi bli lidenskapelig religiøse, hvor fornuften settes til side til fordel for religiøs tro)
Sannheten er individuell og personlig
Innen filosofien er vennskap knyttet til etikken.
Hva
er
en venn og hva er en
god
venn?Aristoteles:
lys
t og
nytte
er sider ved et vennskap. Venner hjelper hverandre, bl.a. med å bli et
bedre
menneske. Derfor er vennskap for Aristoteles det mest nødvendige i livet.

VENNER & VENNSKAP
- hva legger vi i begrepene?
Fornuften er filosofiens redskap og vi må tørre å utfordre vanetenkningen og bruke våre erfaringer.
"Fordi" er et sentralt ord innen filosofiske samtaler og hensikten er å komme frem til en sann forståelse av verden og finne ut av ting man ikke forstår.
grunnleggeren av eksistensialismen,
virkeligheten er slik du opplever den
Gandhi
man må kjempe for det man mener er sant og man må gå inn i konflikten for å forstå den
var for aktiv bruk av ikke-vold som politisk virkemiddel
å ha medfølelse for alt som lever og være åpen for alle religioner
å være god, selv mot de som handler ondt
sterk tro på gud og søken etter sannhet
ulike religioner er ulike veier til gud
mente at sannheten var det samme som gud,
og at sannheten alltid er til stede i alle vesener
levde i et India som kjempet for frigjøring fra den engelske kolonimakten på tidlig 1900-tallet.
Arne Næss kalte seg selv gandhist
ONDSKAP
Er ondskap bevisste eller ubevisste handlinger?
Sokrates: rett innsikt gir rett handling, ergo skyldes ondskap uvitenhet. Den som gjør andre ondt har derfor ikke forstått hva livet egentlig handler om! Ondskap er derfor
ubevisste
handlinger.

I.Kant: mener ondskap er
bevisste
handlinger som er utslag av hensynsløs egoisme.

A.J. Vetlesen er uenig, fordi man ikke alltid tjener på handlingen. Han har forsket på sadisme, altså ondskap som gir glede hos utøveren. Han mener ondskap skyldes misunnelse og mangel på innsikt.

http://www.forskning.no/artikler/2006/juni/1149766706.78
Platon
På hans tid ble fordeling av oppgaver begrunnet med biologiske forskjeller. Platon nedtonet kroppen til fordel for fornuften og mente at fornuften var likt fordelt mellom kjønnene. Kjønnsroller var derfor uviktig for ham.

Han mente at samfunnet burde styres av filosofer og ettersom kvinner hadde like mye fornuft som menn, kunne de også styre samfunnet/være filosofer.
Aristoteles
Det er mannen som er vesentlig i forplantningen. Ergo er mannen biologisk overlegen kvinnen og derfor målestokken. Kvinner ble definert ut i fra bestemte mangler - dvs de egenskapene som menn sitter inne med. Kvinner har fornuft, jada, men mangler autoritet og kan derfro ikke være med å styre. Det er naturlig for kvinner å være hjemme med barn, fordi det er de som føder dem.
Laozi
Idealet er likevekt mellom det feminine og det maskuline og universet må være i balanse mellom disse kreftene. Feminine yin-egenskaper og maskuline yang-egenskaper finnes hos begge kjønn og idealet er en likevekt mellom disse.


Simone de Beauvoir
Står bak en
konstruksjonistisk kjønnsforståelse
, som betyr at våre oppfatninger om hva som er
naturlig
, er egentlig bare noe vi i samfunnet har konstruert. Hun mente at vi oppdras til bestemte egenskaper. "Man fødes ikke som kvinne, man blir det", hevdet hun. Kvinner oppdras til å være til for mannens blikk og være et objekt for mannen som subjekt. Vi må bruke vår frihet for å kunne leve autentiske liv!
Som Kierkegaard er hun eksistensialist, hvor enkeltmenneskets frihet står i sentrum. Hvem vi er, bestemmes av konkrete , selvstendige valg og da er det et poeng å ikke hvile på nedarvede normer/kjønnsroller.
KIERKEGAARD
Feuerbach
Religion er et produkt av mennesket og er en projisering av egne egenskaper. Religion er et uttrykk for selvopptatthet og er en kompensasjon for utilfredstilte menneskelige behov.
Marx
Religion er et produkt av samfunnsforholdene og gir håp om bedre tider i det neste liv. Religion er opium for folket og er en illusjon av lykke som forhindrer folket i virkelig lykke. Religion er en plastblomst som er i stedet for virkelige blomster.
Freud
Religion er en felles nevrose, en projisering hvor det ubevisste menneske viser seg. Den gir trøst, men de som hengir seg til den, trenger hjelp.
Richard Dawkins
Religion er kun et produkt av biologisk utvikling og er årsak til undertrykkelse og vold. Religion er en vrangforestilling.

Er vennskap noe man velger, eller....? Når er man ikke venner lenger?
en grunnleggende side ved europeisk filosofi
Vi skiller mellom religionskritikk innenfra og utenfra
utenfra:
Religion er ikke en eksistens i seg selv, men er usann og er et middel for makt og undertrykkelse
innenfra:
Dessverre er det mennesker som misbruker sin makt innenfor religionene.
Full transcript