Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Respektowanie norm społecznych w Gimnazjum nr 119

No description
by

Małgorzata Grzelewska

on 26 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Respektowanie norm społecznych w Gimnazjum nr 119

Respektowanie norm społecznych
w Gimnazjum nr 119

Przygotowanie do Ewaluacji
1. Czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
3.Czy w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń?
 Ewaluacja została wykonana w oparciu o:
Ankietę wykonaną przez zespół psychologiczno-pedagogiczny „Czy czujesz się bezpiecznie w szkole”

Wywiad środowiskowy z rodzicami i uczniami

Obserwacje badaczy oraz innych pracowników Gimnazjum nr 119

Co stało się naszym przedmiotem badań?
Respektowanie norm społecznych przez uczniów
w stosunku do innych uczniów;

Respektowanie norm społecznych przez uczniów
w stosunku do nauczycieli;

Respektowanie norm społecznych przez nauczycieli w stosunku do uczniów – w szkole podczas godzin lekcyjnych oraz w trakcie projektów organizowanych przez szkołę

 Pytania kluczowe postawione
podczas badania:
Czy sytuacja w szkole pod względem bezpieczeństwa jest twoim zdaniem
W jakich miejscach uczniowie czują się zagrożeni?
Nauczyciele prowadzą obserwacje zachowań uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych, zajęć edukacyjnych,
w czasie wycieczek, uroczystości szkolnych, dyskotek. Pracownicy szkoły obserwują zachowanie uczniów w szkole i na boisku szkolnym.
Ewaluacja przeprowadzona przez zespół:
Jolanta Kowalik
Małgorzata Grzelewska
Elżbieta Czajka
Anna Grzymkowska

-respektowanie norm spol, w Gim.119-
2.Czy uczniowie znają normy społeczne obowiązujące w szkole?
1.Czy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?
3.Czy w szkole prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń?
4. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające
na celu eliminacje niepożądanych zachowań oraz zmniejszenie zagrożenia?
5.Czy działania wychowawcze mające na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań oraz zmniejszenie zagrożeń są elastyczne i konsultowane ze środowiskiem?
2. Czy uczniowie znają normy
społeczne obowiązujące w szkole
W klasach wywieszone są kodeksy, które uwzględniają informację na temat norm, które zostały ustalone podczas pierwszych godzin wychowawczych lub wyjazdach integracyjnych.
Normy są przedstawione i zapisane w kluczowych dokumentach szkolnych.
Są też wyeksponowane na informacyjnej gazetce na korytarzu szkolnym.
W oparciu o ankietę i wynikające z niej wnioski, można stwierdzić, że jest pewien odsetek dzieci, które nie znają norm społecznych obowiązujących w szkole, ponieważ badanie wykazało, że uczniowie doświadczyli różnego rodzaju przemocy na terenie szkoły.
4.W szkole prowadzone są działania wychowawcze mające na celu eliminację niepożądanych zachowań o czym świadczą następujące działania wykonane przez dyrektora Gimnazjum nr 119 oraz Radę Pedagogiczną:
a)Ewaluacja programów wychowawczych ;
b)Wcielanie w życie procedur, które podejmowane są w przypadku łamania regulaminu szkolnego;
c)Ewaluacja regulaminu Gimnazjum nr 119;
d)Monitoring, który cały czas jest rozbudowywany;
e)W szkole wobec diagnozowanych zagrożeń podejmowane są działania wynikające z programu profilaktyki, takie jak spotkania z Policją i Strażą Miejską;
f)W klasach, w których pojawił się problem organizowane są zajęcia ze specjalistami, które mają na celu eliminację problemu;
g)Do działań wzmacniających pożądane zachowania uczniów należy zaliczyć działalność szkolnego klubu wolontariusza i udział w różnorodnych akacjach charytatywnych;
h)Dokumenty szkolne potwierdzają przeprowadzenie akcji i lekcji wychowawczych na temat Cyberprzemocy, szkodliwości używek na organizm młodego człowieka, poczucia bezpieczeństwa i występowania zjawiska przemocy na terenie szkoły.
i)Z obserwowanych lekcji wynika, że nauczyciele dbają o fizyczne bezpieczeństwo uczniów. Reagują na zachowanie uczniów
w sposób ciągły i zwracają uwagę na złe postępowanie. O problemach bezpieczeństwa dużo się rozmawia z uczniami, dzięki czemu mają oni większą świadomość zagrożeń.


4. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminacje niepożądanych zachowań oraz zmniejszenie zagrożenia?
a)Program wychowawczy i profilaktyczny są zatwierdzane i konsultowana z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym;

b)Od II semestru roku szkolnego 2012/2013 decyzją Dyrektora Szkoły zostały zwiększone ilości dyżurów czasie przerw międzylekcyjnych, w celu obserwacji uczniów oraz zmniejszenia niepożądanych zachowań


WNIOSKI
Nie wszyscy Uczniowie potrafią wyznaczyć granicę pomiędzy zabawą a niebezpiecznym zachowaniem
• Często Uczniowie nie przewidują konsekwencji swoich działań i „zabaw”
• Należy prowadzić pracę nad ewaluacją dokumentacji szkolnej, która ma na celu wprowadzenie wzmacnianie respektowania norm społecznych obowiązujących
w szkole
• Należy zwiększyć ilość godzin wychowawczych na temat norm społecznych,
co wynika również z ankiety – 37% ankietowanych wyraziło taką potrzebę
• Podczas wyjazdów klas I należy zwrócić większą uwagę na normy społeczne,
które będą obowiązywać w „nowej rzeczywistości szkolnej”.
• Stała obserwacja uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, także
w różnych obszarach szkoły: biblioteka, świetlica TPD, stołówka, przestrzeń rekreacyjna, szatnie.
• Bezpośrednie reagowanie przez wszystkich pracowników szkoły na wszelkie przejawy łamania norm społecznych na terenie szkoły i poza nią.
• Ustalenie jasnego systemu upomnień i kar za łamanie norm społecznych
i konsekwentne ich stosowanie.
• Wzmocnienie współpracy z instytucjami wspierającymi wychowanie młodzieży.

5. Czy działania wychowawcze mające na celu wyelimionowanie niepożądanych zachowań oraz zmniejszenie zagrożeń są elastyczne i konsultowane ze środowiskiem?
3. Czy w szkole prowadzona jest diagnoza
zachowań uczniów i zagrożeń?
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)
c)Dyrektor i Rada Pedagogiczna Gimnazjum stale konsultują potrzebę respektowania przez uczniów ustalonych norm społecznych z następującymi instytucjami:
•Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
w Warszawie
•Straż Miejska
•Ośrodek Pomocy Społecznej
•Młodzieżowa Rada Dzielnicy
•Stowarzyszenie Sąsiedzkie „Stara Miłosna”
•Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Szczep nr 44 (harcówka w Gimnazjum)
Konsultacje dają efekt poprzez różny rodzaj współpracy: wykłady, spotkania, pogadanki, rozmowy indywidualne, wspólne akcje itd.
Dokumenty w oparciu o które placówka dba o przestrzeganie norm spolecznych.
1. Statut
2. Regulamin Gimnazjum
3. Program wychowawczy
4. Regulamin pracy
* uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole,
* mają prawo do ustalenia zasad przeprowadzenia sprawdzianów,
*mogą wyrażać swoje opinie i zdanie w sprawie zajęć dodatkowych, konkursów, apeli.
PRZYKŁADY NORM, KTÓRE SĄ PRESTRZEGANE PRZEZ UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI:
Full transcript