Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontext vzdělávání

OA/ÚdA
by

Vitek Docekal

on 3 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontext vzdělávání

Kontext (celožitovního) vzdělávání/učení dospělých
terminologický
prostředí vzdělávání
obecné prostředí
sociálně-demografické prostředí
ekonomické
technologické
legislativní
ukazatele důležité pro plánování a realizaci vzdělávání ale i řízení lidských zdrojů
funkční gramotnost
indikátor kvality lidského kapitálu v prostředí
schopnost participovat na světě informací, schopnost aktivně zacházet s informacemi a efektivně jich využívat
složky FG
literární
dokumentová
finanční
politická
numerická
jazyková
počítačová
schopnost ústící ve finanční zajištění sebe/rodiny
peněžní, cenová a rozpočtová
právní
měření funkční gramotnosti
(S)IALS
(Second) International Adult Literacy Survey
1994
a
1997/1998
neexistuje jednoduchá souvislost mezi funkční gramotností a dosaženým stupněm formálního vzdělání
SŠ dopadli lépe než VŠ (v porovnání s ostaními)
největší nedostatek - ve schopnosti vyhledávat, třídit, zobecňovat a kombinovat informace
dokumentová
numerická
literární
schopnost najít přesně vymezenou informaci, nebo provést jednoduchý početní výkon

schopnost na základě jednoduchého porovnání (podle jednoho kritéria) najít v textu požadovanou informaci, příp. najít v informacích rozpor

schopnost informace třídit a vyhodnocovat na základě platnosti určitých podmínek, či na základě propojování informací – aktivní práce s informacemi

schopnost selektovat informace podle jejich důležitosti, generalizovat, hodnotit
úrovně FG
PIAAC
Programme for International Assessment of Adult Competencies
předpoklady úspěchu v práci a životě
zkoumá činnosti, jimž se lidé věnují v každodenním životě (čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a technologií)
cíl: zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na život v moderní společnosti
cílová skupina: 16–65 let , zapojeno 27 zemí
2010–2013
PISA
Programme for International Student Assessment
03/06/09/12
poskytování základního vzdělání celé dětské populaci s patřičnou délkou pro osvojení
programy pro vzdělávání dospělých, zejména pro ty, kteří nezískali potřebné dovednosti v dětství a v dospívání
zjišťování výsledků patnáctiletých žáků různých zemí v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti
slouží jako zdroj informací pro vzdělávací systém
PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. třídy
čtení ze zájmu
čtení jako nástroj učení
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study
2011
1995–2007
4. a 8. třídy
zjišťování úrovně v matematice a přírodovědných oborech
podmínky rozvoje funkční gramotnosti
jak ovlivňuje sociálně-demografické prostředí vzdělávání?
na zkoušku si připravte příklady
www.czso.cz
změna technologie při vzdělávání
změna technologie způsobující nutnost vzdělávání
v organizaci i ve společnosti
příklady?
VD stále ukotveno nedostatečně
Poskytování VD obecně:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Realizace VD a FV:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Vyhlášky MPSV, které upravují rekvalifikační vzdělávání
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který upravuje diplomové vzdělávání
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (národní soustava kvalifikací: www.narodni-kvalifikace.cz)
§
Schéma mechanizmu celoživotního vzdělávání s využitím nástrojů NSP a NSK
http://www.casopisstavebnictvi.cz/
vliv vývoje ekonomiky světa/státu
důraz na vícezdrojové financování
(stát, EU, obce, kraje, zaměstavatelé, účastníci, profesní a zájmová sdružení...)
úkolové, pracovní prostředí
konkurence
klienti
regulátoři
dodavatelé
prostředí organizace
místní samospráva
technologií, vzdělávání, surovin
reagují na změny společenské, technologické, ekonomické, legislativní
příklady?
ovlivňuje výslednou podobu vzdělávací akce - více ve firemním vzdělávání
+ elitní gramotnost
schopnost najít informace v textu, který k tomu není primárně určen
schopnost sestavit srozumitelný text
schopnost aplikovat početní operace a interpretovat číselné údaje
schopnost číst a psát v cizím jazyce
schopnost orientace v politickém systému
sociální kapitál
kulturní kapitál
síť společenských kontatků
dovednost využívat informace
= nástroj přivlasťnování symbolické bohatství
základní orientace v legislativě
znalost práv a povinností
schopnost využívat počítač
schopnost pochopit informace a řídit se podle instrukcí
jízdní řád, daňové přiznání, návody
nicméně jisté souvislosti tu jsou
jakým způsobem lze rozvíjet sociální složku lidského kapitálu (u libovolné složky gramotnosti)?
https://goo.gl/KNGpyt
Full transcript