Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CONTRACTACIÓ

No description
by

Jorgina MB

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CONTRACTACIÓ

Quines dificultats troben les
Entitats
i
Associacions
en la Gestió Laboral del Personal?
LA CONTRACTACIÓ I LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL MÓN
ASSOCIATIU
DIFICULTATS
NORMES D'APLICACIÓ
En matèria d’afiliació i cotització a la seguretat social
SOCIETATS MERCANTILS
X
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
X
En matèria de convenis col·lectius
X
En matèria de prevenció de riscos laborals
X
X
En matèria de procediment laboral
X
X
X
En matèria d’infraccions i sancions
X
X
En matèria d’acció sindical
X
X
En matèria de contractació
X
X
Contractes d’inserció i qualsevol altre acollit a programes públics d’ocupació
__
X
EMPRESA = ENTITAT
IDÈNTIQUES EN DRETS I OBLIGACIONS JURÍDIC-LABORALS
NORMES D’APLICACIÓ A AMBDÓS TIPUS D’ORGANITZACIÓ
ENTITATS
VOLUNTARIS/ES
PERSONAL QUE PARTICIPA A LES ENTITATS
TREBALLADOR/A AUTÒNOM
TREBALLADOR/A PER COMPTE ALIÈ
Conjunt de tasques que assumeix la persona lliurament
sense ànim de lucre
i
sense compensació econòmica
i contribueix:
- Al benestar de la comunitat.
- A millorar la qualitat de vida dels altres.
- A eradicar o modificar les causes que produeixen necessitat i exclusió.
- A transformar la realitat social que provoca aquesta exclusió.
- A promoure la participació i animar a la cooperació i solidaritat de la societat.

ACCIÓ VOLUNTÀRIA
Al voluntari se'l pot retribuir???
Compensar despeses justificades que el voluntari hagi tingut en l’exercici de la seva activitat

Mai no poden retribuir-se quantitats que no siguin despeses reals
INCORPORACIÓ VOLUNTARIS
PLA DE VOLUNTARIAT
PER PART DE L’ENTITAT


DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT
INCORPORACIÓ
Pla de Voluntariat
DESVINCULACIÓ
CAPTACIÓ DE VOLUNTARIAT
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR AL VOLUNTARI/A
- Acord de compromís de col·laboració
- Drets i Deures de la persona voluntària; Llei 6/96, de 15 de gener, del Voluntariat
- Assegurança
- Compensació despeses
- LOPD, Llei de Protecció de dades personals
- Prevenció de Riscos Laborals del lloc a desenvolupar

On podem trobar voluntaris/es?
Boca a Boca

Internet
Xarxa de Voluntariat
Entres voluntaris/es
Plataformes i federacions de voluntariat a nivell territorial i estatal

Chandra : http://www.hacesfalta.org
Xarxa Associativa: http://www.redasociativa.org

LA RELACIÓ AMB LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
http://www.seg-social.es

TA2

TC1
TC2

- Altes i baixes mèdiques- Partes de confirmació
Alta: realitzar abans de l'inici de l'activitat. (màxim 60 dies)
Baixa: dins el termini dels 6 dies naturals següents a la finalització del contracte.
Modificació: 6 dies naturals
TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ
Treballadors que voluntàriament presten el seus serveis retribuïts dins l'àmbit d'organització i gestió d'una altra persona, o persona jurídica, conegut com a empresari/a o autònoms/es ".
Liquidació de quotes de la Seguretat Social, es complementa a partir de les dades que trobem al TC2.
Mensual
Relació nominal de treballadors amb les seves bases de cotització.
Mensual

INFRACCIONS PER L'INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE LA SEGURETAT SOCIAL
Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'Agost, Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LISOS).
Infraccions
Lleus
Greus
- No comunicar a temps o forma altes, baixes o variacions dels treballadors.

- No conservar durant anys la documentació que acrediti el complimient de les obligacions en matèria d'afiliación a la Seguretat Social.

- No facilitar a les entitats corresponents les dades, certificacions i declaracions que estan obligats a proporcionar,

- No remitir a l' Entitat corresponent les còpies de les baixes mèdiques, confirmació de la baixa o alta d' incapacitat temporal facilitades pels treballadors.
SANCIÓ
-Grau mínim: 60 a 125 euros
- Grau mig: 126 a 310 euros
- Grau màxim: 311 a 625 euros.
-Grau mínim: 626 a 1.250 euros
- Grau mig: 1.251 a 3.125 euros
- Grau màxim: 3.126 a 6.250 euros
-Grau mínim: 3.126 a 6.250 euros
- Grau mig: 6.251 a 8.000 euros
- Grau màxim: 8.001 a 10.000 euros.

-Grau mínim: del 50 al 65%
- Grau mig: del 65,01 al 80 %
- Grau màxim: 80,01 al 100 %
De l'import de les quotes de la Seguretat Social i altres conceptes de recaudació conjunta no ingressats, recàrrecs i interessos.
-Grau mínim: 626 a 1.250 euros
- Grau mig: 1.251 a 3.125 euros
- Grau màxim: 3.126 a 6.250 euros.
-Grau mínim: 626 a 1.250 euros
- Grau mig: 1.251 a 3.125 euros
- Grau màxim: 3.126 a 6.250 euros.
Molt Greus
-Grau mínim: 100,01 al 115 %
- Grau mig: 115,01 al 130 %;
- Grau màxim: 130,01 al 150 %.
De l'import de les quotes de la Seguretat Social i altres conceptes de recaudació
-Grau mínim: 10.001 a 25.000 euros
- Grau mig: 25.001 a 100.005euros
- Gr au màxim: 100.006 a 187.515 euros

-Grau mínim: 6.251 a 25.000 euros
- Grau mig: 25.001 a 100.005 euros euros
- Grau màxim: 100.006 a 187.515 euros.

Servicio Público de Empleo Estatal
http://www.sepe.es

COMUNICACIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL
(10 dies naturals)

COMUNICACIÓ CERTIFICATS D’EMPRESA
(10 dies)

LA RELACIÓ AMB L´ OTG
TIPUS DE CONTRACTES
Contracte Indefinit
Contracte Indefinit
Contracte Discapacitats
Contracte Obra i Servei
Contracte de relleu
Contracte a Temps parcial
Contracte d'Interinitat
Contracte d'Inserció
Contracte temporal per a treballadors desocupats en situació d'exclusió social
Temporal/Indefinit
850€ / any
1650€/any menors 30 anys
Màxim 3 anys
600 € durant 4 anys
Contracte Fix-Discontinu
Contracte temporal per circumstàncies de la producció
Període de Prova6 mesos per Titulats
2 mesos per la resta
Optatiu/Escrit
MÀXIM
LA RELACIÓ AMB HISENDA
Declaració trimestral de les retencions per arrendament de locals o oficines
Resum anual de retencions d'arrendaments
Resum anual de retencions de rendiments de treball, rendiments d'activitats professionals i premis
Model 347
Model 182
Model 115
DECLARACIONS INFORMATIVES MÉS HABITUALS

http://www.agenciatributaria.es
Model 180
Model 190
- Compres
- Vendes
- Subvencions
- Pagaments o cobraments en efectiu > 6.000€
- Cobraments per compte d'altres > 300, 51€
Declaració anual de donacions rebudes
Model 390
Resum anual d'IVA, per aquelles entitats que han presentat un o més models 303 durant l'exercici
Obligacions Fiscals de les entitats
NIF
Número d'identificació fiscal
IVA
Impost sobre el Valor Afegit
IAE
Impost sobre Activitats
G: Associacions i Fundacions
F: Cooperatives
Model 036:
Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris i professionals.
Model 036:
s'indicarà el codi o epígraf
que millor es correspongui amb l'activitat a desenvolupar.


Model 303:
Informar de les operacions d'IVA realitzades
Trimestrament
Personal contractat laboralment

Serveis de professionals autònoms

Serveis de ponents de cursos, conferències o altre tipus de propietat intel·lectual

Premis superiors a 300 €

Beques d'estudi

1 mes
 Rendes sotmeses a retenció de l'IRPF
Model 111

Trimestralment
Iniciar l'activitat sense sol·licitar la seva inscripció a la Seguretat Social
No sol·licitar l'afiliació inicial o l'alta dels treballadors que entrin el seu servei, o sol·licitar la mateixa, com a conseqüència de l'actuació inspectora, fora del termini establert.
No ingressar, en la forma i terminis reglamentaris, les quotes corresponents que per tots els conceptes recauda la Tresoreria de la Seguretat Social o no efectuar l' ingrés en la quantitat deguda, tot i haver presentat la documentació de cotització.
Obtenir o disfrutar indegudament reduccions o bonificacions en el pagament de les quotes socials.
La sol·licitud d'afiliació o de l' alta dels treballadors que ingressen el seu servei fora del termini establert a l'efecte, sense actuació inspectora.
No ingressar, en el termini i formes reglamentaris, les quotes corresponents que per tots els conceptes recapta la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Donar ocupació com a treballadors a beneficiaris o sol·licitants de pensions o altres prestacions periòdiques de la Seguretat Social, el qual pot ser incompatible amb el treball per compte aliè, quan no s'ha donat d'alta a la Seguretat Social amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.
Falsejament de documents per tal que els treballadors aconsegueixin o gaudeixin fraudulentment de pensions, o per obtenir prestacions indegudes o superiors a les aplicables en cada cas.
Pactar amb els seus treballadors individualment o col·lectivament l'obligació`per part d'ells que paguin total o parcialment la prima o part de quotes a càrrec de l'empresari.

Augmentar indegudament la base de cotització del treballador d'una manera que provoca un augment en les prestacions que s'apliquin, així com la simulació de la contractació laboral per l'obtenció indeguda de prestacions.

Fer declaracions o proporcionar dades falses inexactes en els documents de cotització que ocasionen deduccions fraudulentes en les quotes a satisfer a la seguretat Social.
L'autònom/a
Assegurança del local per danys a tercers
Tràmits a la Delegació Provincial de Treball
Tràmits Laborals
Tràmits Fiscals
Tràmits Administració local
Tràmits per ser autònom/a
Llicència d'obertura de local on es desenvolupa l'activitat
Doc: Fotocòpia DNI / NIE
Alta Activitat (IAE): model 037
Declaració anual IRPF: Model D-100
IVA: model 303
Tresoreia General de la Seguretat Social
Administració d'Hisenda Pública
Ajuntament
Doc: Fotocòpia DNI / NIE
Original i còpia de la declaració censal d'alta
Alta RETA: Model TA-0521
30 dies naturals següents a l'inici de l'activitat
Model TA6: habilita per contractar a treballadors
Opció cobertura AT i MP INSS o mútua
Serveis Territorials del Dept. de Treball del territori
Comunicar l'obertura, la instal·lació, trasllat i ampliació del centre de treball.
Model oficial per quadruplicat
30 dies següents a l'obertura del centre
Empresa Asseguradora

Sol.licitud i Registre del Llibre de Visites
Inspecció de treball
A l'inici de l'activitat
JA SÓC AUTÒNOM!!!
PERSONA FÍSICA QUE REALITZA DE FORMA HABITUAL, PERSONAL, DIRECTA I PER COMPTE PROPI I FORA DE L’ÀMBIT DE DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ D’UNA ALTRA PERSONA, UNA ACTIVITAT ECONÒMICA O PROFESSIONAL, TINGUI O NO TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ
L’entitat es converteix en client i l’autònom duu a terme el servei amb els seus propis mitjans, lliurant el resultat final convingut. Els rendiments que l’autònom obté, doncs, no són rendiments del treball, sinó d’una activitat econòmica.

LA RELACIÓ AMB L'ENTITAT

GRÀCIES
http://prezi.com/vfdize1b4xme/edit/#23_88343
Genidees, Consultoria Pel Bé Comú
Jorgina Martínez
info@genidees.org


http://www.linkedin.com/in/jorginamartinez
Figures confuses:
- Voluntari
- Autònom

Baixa professionalització de la direcció de les entitats i en particular, en la gestió del personal i l'administració de persones

Legislació de durada efímera i continuament canviant
Configuració del dret Laboral i de la Seguretat Social Complexa i dispersa
Formadora:
Jorgina Martínez
http://es.linkedin.com/in/jorginamartinez/
Genidees, Consultoria Pel Bé Comú
http://www.genidees.org
Full transcript