Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2014

No description
by

Rafał Król

on 17 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2014

Proces Budowlany
Koncepcja budowlana
Bez pomysłu i koncepcji nie ma inwestycji. Każdy proces inwestycyjny rozpoczyna się od pomysłu. Inicjatorem nowej koncepcji może być każdy dlatego że nie jest ona usankcjonowana warunkami prawnymi, powinna jednak dawać jednoznaczny obraz inwestycji, planowanych prac budowlanych, itp. Nie powinna być oderwana od rzeczywistości.

Uzyskanie Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Jest to przepis, który powstał wyłącznie na potrzeby prawa budowlanego. Ma on umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę również osobom, które nie są właścicielami nieruchomości. Pojęcie to jest o tyle istotne, że jest jednym z warunków koniecznych uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca (przepisem art. 33 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)) nakłada na inwestora obowiązek załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozwiązanie to prowadzi przede wszystkim do zapobiegania sytuacjom, w których osoba nieposiadająca tytułu prawnego do nieruchomości próbuje na niej wybudować obiekt budowlany. Konieczność wykazania się tytułem do nieruchomości ma na celu administracyjno-prawną ochronę prawa własności oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości. Organ sprawdza, czy ten, kto występuje o pozwolenie na budowę ma tytuł prawny w postaci własności lub inny tytuł pochodzący od właściciela uprawniający go do realizacji planowanej inwestycji.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opracowanie projektu budowlanego
Budowa obiektu budowlanego
Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie.
Utrzymanie obiektu budowlanego
Uzyskanie decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego
Rozbiórka obiektu budowlanego
Rozbiórka została zakwalifikowana na gruncie ustawy Prawo budowlane jako rodzaj robót budowlanych (art. 3 pkt 7 ustawy). Polega ona na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Takie przypisanie rozbiórki do kategorii robót budowlanych powoduje odpowiednie konsekwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie rozbiórki.
Uczestnicy procesu budowlanego
Inwestor
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych. Artykuł 61-72

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń i oporności izolacji przewodów.
Art. 63. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Projekt budowlany to opracowanie będące podstawą do realizacji budowy, które należy zatwierdzić prawnie. Jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę obiektów budowlanych będących podstawą jego wszczęcia. Projekt budowlany to projekt całej inwestycji budowlanej. Powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – zgodnie z decyzą o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany powinien zawierać:
• projekt zagospodarowania działki lub terenu, określający m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, również miejsce podłączenia mediów oraz odprowadzania ścieków
• projekt architektoniczno-budowlany
• oświadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a także o odprowadzeniu ścieków i przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp.
• w zależności od potrzeb: wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Projektant

Kierownik Budowy
Budowa, jako realizacja obiektu budowlanego jest tylko jednym z kilku etapów procesu budowlanego. Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę (w przypadku prostych obiektów wystarczy zgłoszenie), która musi stać się decyzją ostateczną.
Budowa realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest z mocy art. 18 p.b. do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności. W przypadku budowy są to projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Oprócz ww. osób może okazać się niezbędnym włącznie w proces budowy innych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych.

Inspektor nadzoru

Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowe
Krok 1. MPZP lub WZ.
W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy.
-Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Trwa to zwykle 14 – 30 dni.
-Mając MPZP lub WZ , należy dokładnie sprawdzić wymagania planu zagospodarowania terenu dla konkretnej działki, aby mieć pewność wyboru odpowiedniego projektu pasującego do uwarunkowań działki.

Krok 2. Geodeta i mapa do celów projektowych.
Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego

Krok 3. Projekt architektoniczno – budowlany.
Kluczowym załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany, który zawsze jest wydawany w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafi do organu nadzoru budowlanego, pozostałe dwa egzemplarze projektu wracają do Inwestora.

Krok 4. Adaptacja projektu do działki.
Adaptacja (dostosowanie) projektu gotowego do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania) oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora przez uprawnionego architekta. Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni.

Krok 5. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:
• energii elektrycznej,
• gazu,
• wody,
• zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.


Pozwolenie na budowę domu krok po kroku:
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:
 oryginał dziennika budowy,
 oświadczenie kierownika budowy:
a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 protokoły badań i sprawdzeń;
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy.
 kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Proces budowlany – zainicjowanie prac budowlanych w określonym miejscu lub terenie. Uruchomienie procesu budowlanego jest związane z przestrzeganiem Prawa Budowlanego. To właśnie ta ustawa definiuje obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za niego.
Inwestor
Inwestor
Inwestor
Inwestor
Inwestor
Inwestor
Ustawą, która reguluje kwestie związane z rozbiórką obiektów, jest Prawo budowlane. Zgodnie z art. 32 tej ustawy pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
• przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska,
• uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów,
• wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku budowy gazociągów o zasięgu krajowym lub gdy budowa ta wynika z umów międzynarodowych.
Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo powiatowe lub w przypadku miasta na prawach powiatu - urząd gminy (wydział architektury/urbanistyki/budownictwa itp.).

Wymagane dokumenty
Inwestor, który chce rozpocząć rozbiórkę, składa w wyżej wskazanym miejscu wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.
Do wniosku należy dołączyć:
• zgodę właściciela obiektu,
• szkic usytuowania obiektu budowlanego,
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
• informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy
• dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków
• dla obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ, tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika rozbiórki.

Inwestor
Projektant

Kierownik Budowy
Inspektor nadzoru

Inwestor
Projektant

krok po kroku:
Zanim w ogóle przystąpimy do sporządzania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, sprawdzić należy w urzędzie gminy czy:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest już uchwalony
prowadzone są prace nad planem i jak bardzo są one zaawansowane.

Krok drugi: sprawdzamy sąsiednią działkę
Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy musimy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeden z nich odnosi się do sąsiedniej działki.

Decyzji o warunkach zabudowy nie otrzymamy jeśli:

żadna z sąsiednich działek dostępnych z tej samej drogi publicznej nie jest w ogóle zabudowana

zabudowa sąsiednich działek nie umożliwia określenia wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów i cech w szczególności gabarytów i formy architektonicznej, linii budowlanej i zagęszczenia zabudowań, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie określić spójności między domami istniejącymi na sąsiednich działkach.

Innymi słowy nasz dom będzie musiał przypominać domy sąsiednie- nie zbudujemy nic większego, ani znacząco mniejszego, musimy zachować podobny styl zabudowy, kształt a nawet kolor dachu i zagęszczenie budynków. Natomiast jeśli w okolicy nie ma domów, lub są to na przykład stare chaty, lub budynki gospodarskie nie uzyskamy decyzji- nie będzie na czym jej wzorować.

Krok piąty: Decyzja i co dalej
Decyzja o warunkach zabudowach i zagospodarowania terenu zawiera m.in.:

jaki rodzaj inwestycji można przeprowadzić na danej działce
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych
warunki dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji- jakie sieci muszą być podciągnięte do budynku, lub jakie urządzenia należy zainstalować na działce (szambo, studnia),
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,
linie rozgraniczające inwestycji– obszar planowanej inwestycji z pełną infrastrukturą, wyznaczone na mapie,
okres ważności decyzji,
Decyzja wskaże nam też konieczne do uzyskania pozwolenia i decyzje, w celu uzyskania pozwolenia na budowę (np. zgoda na wycinkę drzew, uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków itp.)

Decyzja jest naszym kluczem do dalszej inwestycji.

Krok trzeci: sprawdzamy inne warunki
Innymi warunkami potrzebnymi do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy są:

dostęp do drogi publicznej,
istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
teren nie wymaga uzyskania zgody na odrolnienie (dot. gruntów I-III klasy), lub został uwzględniony jako nierolny w starych wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego.

Krok czwarty: sporządzamy wniosek
Wniosek składamy na formularzu kierując go do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta. W nim w zależności od formularza należy wskazać:

nasze dane jako wnioskodawcy
oznaczenie nieruchomości: adres, oraz dane ewidencyjne (nr działki itp.)
granice terenu objętego wnioskiem - oznaczone na kopii mapy zasadniczej (szczegóły dotyczące mapy zazwyczaj wskazane są na formularzu)
opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, określenie czy ma być budynkiem mieszkalny, przemysłowym, handlowo usługowym, czy mieszanym)
oznaczyć na mapie rozplanowanie położenia:
budynków (np. dom i garaż)
szamba itp.
miejsc postojowych
wjazdów
zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne).

FAZA II
FAZA III
FAZA IV
FAZA V
FAZA VI
FAZA VII
FAZA VIII
FAZA IX
FAZA X
Projektant

Kierownik Budowy
Kierownik Budowy
Pozwolenie na budowę to dokument, który jest wystawiany przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie. Droga do uzyskania tej decyzji administracyjnej jest zazwyczaj długa, a proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów – czasochłonny i skomplikowany. Rząd przyjął projekt założeń nowelizacji Prawa Budowlanego, zmierzającego do uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i skrócenia czasu wydawania pozwolenia na budowę. Zgodnie z założeniami projektu, zostanie zniesiona konieczność uzyskania pozwolenia na budowę części domów jednorodzinnych. Konieczne natomiast będzie zgłoszenie budowy z dołączonym projektem budowlanym.

Inwestor
Full transcript