Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

7.- revestiments

classe amidaments i pressupost

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 7.- revestiments

ml tapajunts en canvi de paviment amb pletina ...
curs 2017-2018
revestiments
revestiments horitzontals, paviments
m2 subbase de grava
de 15 cm de gruix
m2 làmina de polietilè 100 gr/m2
m2 aïllament poliestirè ext 40 mm
m2 malla electrosoldada 15x15 cm, D 6 mm
m2 solera formigó 15 cm gruix
forjat
m2 làmina acústica absorvent impactes
m2 capa de morter de repartiment 50 mm
m2 paviment gres pres amb ciment cola
ml sòcol gres 10 cm alçària
acabats
inclou làmina foam de recolzament
m2 paviment parquet flotant gruix ..., lamel.les amplària...
ml marxapeu pedra natural 20 cm amplària
elements singulars
ml graonat 2 peces, estesa i frontal, dimensions...
m2 capa de morter de repartiment 40 mm
m2 capa d'allisament de 5 mm de gruix
m2 paviment continu PVC, gruix...
ml sòcol mitja canya revestit PVC
m2 estucat monocapa acabat raspat
m2 enrajolat vertical interior peces ...x...
m2 arrebossat mestrejat vertical interior
m2 enguixat a bona vista vertical interior
m2 malla per a retracció, tipus Mallatex
inclou junts de treball cada .. m2
m2 arrebossat a bona vista vertical exterior
m2 aplacat fusta de ... de 19 mm gruix ...
m2 rastrellat sota aplacat cada 30 cm
m2 aplacat exterior amb pedra de ..., de dimensjons ..., i gruix 30 mm, col.locat amb morter ... i ganxos d'acer inoxidable cada...
m2 cel ras amb guia vista, model ...
...indicar dimensions i gruix, tipus de guia, perfils auxiliars de remat en parament vertical
m2 cel ras continu amb placa de cartró-guix
ml cortiner per a cel ras de secció 15x20 cm
ml davanter per a cel ras de 20 cm d'amplària
revestiments verticals
revestiments horitzontals, cels rasos
bases i soleres
pintura
elaborar un capítol únic per a pintura
des del primer capítol revisar qualsevol partida "pintable"
estructures
revestiments
fusteria
instal.lacions
serralleria
m2 pintat anticarbonatació o pintat antigraffiti
m2 pintat estructura
metàl.lica
m2 pintat sobre guix vertical interior
m2 pintat sobre ciment vert/horitz int/ext
m2 pintat / envernissat sobre paraments fusta
m2 pintat barana/reixa
ml pintat passamà o element lineal
m2 envernissat sobre fust int/ext
m2 pintat sobre fusteria int/ext
ut pintat d'element de radiador
ml pintat tub
tipus de pintura
esmalt sintètic
plàstica
gotelé
estucat...
com es medeix la pintura
tubs o conductes: ml, indicant en descripció D aproximat
baranes: m2, multiplicant la superfície d'1 cara per
x3
fusteries: m2, multiplicant la superfície d'1 cara per
x2
estructura acer laminat: m2, amidament real o per quantia (m2/kg)
revestiments: m2, per superfície executada
Full transcript