Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

งานส่งเสริมวินัยเเละควบคุมชั้นเรียน

No description
by

Pinyoh Keeya

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of งานส่งเสริมวินัยเเละควบคุมชั้นเรียน

๓)วินัยที่เกิดขึ้นจากการรู้จักความ
รับผิดชอบและเกียรติของตนเอง
ความสำคัญของการส่งเสริมระเบียบวินัย

การใช้วินัยในโรงเรียน
การใช้วินัยในโรงเรียน เป็นปัจจัยหลัก
ที่ขาดหรือหลีกเลี่ยงมิได้ด้วยดุจดังกรอบ
ปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติตามภายใต้
ความดูแลของครูอาจารย์ฝ่ายปกครอง
ซึ่งสามารถจำแนก ประเภทของวินัย
ที่ใช้ในโรงเรียนได้
ดังนี้

๑)วินัยเฉียบขาดแบบทหาร (Absolute Authority)
วินัยแบบนี้เป็นการใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือ นักเรียนจะทำดีเพราะกลัวการถูกลงโทษ
เป็นการวัดหาแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้อง
ความหมายของงานส่งเสริมวินัยนักเรียน
การปลูกฝังสิ่งที่ดีงามที่เหมาะที่ควรให้นักเรียนได้ประพฤติปฎิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
ซึ่งการจะเกิดวินัยกับตัวเองนั้น นักเรียนจะต้องรู้จักการปกครอง
ตนเอง กระทำตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกิดขึ้นโดยความ
สมัครใจของตัวนักเรียนเอง และเห็นคุณค่าที่เกิดจากการปฎิบัติ
อันจะนำมาซึ่งความสุข ความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคนในสังคมนั้น
งานส่งเสริมวินัยเเละควบคุมชั้นเรียน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

ถ้าใครทำผิดก็จะถูกลงโทษ
เป็นการบังคับนักเรียนให้อยู่ในกรอบ
๒)วินัยแบบดำเนินงานให้
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน
การขัดขืนระเบียบ วินัย
หลีกเลี่ยงปัญหา
กับความสนใจของนักเรียน เพื่อเป็นการ
เป็นการพยายาม สร้างให้นักเรียนนับถือเกียรติ
ของตนเอง และรู้จักรับผิดชอบต่อการที่จะรักษา
เกียรตินั้นไว้ ผลดีที่นักเรียนจะมีวินัยที่ดีด้วย
และต้องใช้เวลาพอสมควร
ความสมัครใจ แต่จะฝึกได้ยาก
ความหมายของการควบคุมชั้นเรียน
การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง การที่ครูสามารถควบคุม
สถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อยแต่มิได้หมายถึง
ครูใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่ การลงโทษ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน มีดังนี้

๕. เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๔. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมดูแลและปกครองตนเอง
ตามหลักประชาธิปไตย
๑.เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย

๓.เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ
๒.เพื่อให้มีความสามัคคี ปรองดองกัน ในหมู่นักเรียน
งานส่งเสริมวินัยเเละควบคุมชั้นเรียน
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวััดเชียงใหม่
บริบทของสถานศึกษา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
-ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ

-โรงเรียนตััวเลือกสุดท้าย
นักเรียนที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนอื่น
ของนักเรียนที่ไม่มีที่ศึกษาต่อ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ไม่ได้เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
หรือเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ
เเต่จะเน้นให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถเฉพาะของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
เเนวคิด/ทฤษฎีที่สอดคล้อง
กับงานส่งเสริมวินัยเเละควบคุมชั้นเรียน
แนวคิดการจัดการในชั้นเรียนของ Max Webber
ประกอบด้วยการใช้อำนาจ
(The Authoritarian Classroom Management Approach) เป็นวิธีการที่ครูควบคุมพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน
ด้วยการตั้งกฎระเบียบขึ้น มีคำนิยามชัดเจน จำกัดจำนวนข้อ แล้วชี้แจงให้เด็กเข้าใจเหตุผลอย่างกระจ่างชัด กฎระเบียบเหล่านี้ถูกใช้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรก
การทำตาม “ตำราอาหาร” (The Cookbook Classroom Management Approach)
เป็นวิธีการรวบรวมปัญหาของการจัดการในชั้นเรียน
และหนทางแก้ไข แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นรายการ
“ทำ” และ “ไม่ทำ” ประหนึ่งตำราอาหาร
การจัดการเรียนการสอน (The Instructional Classroom Management Approach)
เป็นวิธีการสนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครู
ที่มีการวางแผนการสอนอย่างรัดกุม มีสื่อการเรียนการสอน
และบทเรียนที่เหมาะสม มีกิจกรรมที่เร้าความสนใจของเด็กแต่ละคน ส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
การปรับพฤติกรรม (The Behavior Modification Classroom Management Approach)
เป็นวิธีการสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไป
ด้วยการเสริมแรงทางบวกทุกครั้งหลังจากเด็กได้แสดงออก
เช่น กล่าวชม ปรบมือ ตบหลังเบาๆ
และส่งจดหมายชมเชยถึงผู้ปกครอง เป็นต้น
การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์และสังคม
(The Socio-Emotional Climate Classroom Management Approach)
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน
ผ่านสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ระหว่างครูกับเด็ก และระหว่างเด็กกับเด็ก
การข่มขู่ (The Intimidation Classroom
Management Approach )
เป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมของเด็ก
ด้วยการบังคับขู่เข็ญให้เด็กเห็นด้วยตามที่ครูสั่ง
เด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากความกลัว
วิธีนี้ใช้ได้ผลชั่วคราวเท่านั้น
การให้อิสระ (The Permissive Classroom
Management Approach)
เป็นวิธีการตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
โดยให้อิสระแก่เด็กมากที่สุด ครูให้โอกาสเด็กทำสิ่งต่างๆ
ได้ด้วยตนเองเมื่อเด็กต้องการ
ขณะเดียวกันหาโอกาสเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเด็กเท่าที่จะทำได้
กระบวนการกลุ่ม (The Group Process Classroom
Management Approach)
เป็นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ด้วยการให้เด็กเรียนรวมเป็นกลุ่มและทำงานเป็นกลุ่ม
๑.เป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังสิ่งที่ดีงามที่เหมาะ
ที่ควรให้นักเรียนได้ประพฤติปฎิบัติ
๒.เป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีสามารถ
ปกครองตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
๓.เป็นการรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
โรงเรียนให้สมกับเป็นสถาบันการศึกษา


สอดคล้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผล
ของ แมคเคอแลนด์ (McClelland)
สะท้อนคิด /ย้อนเเย้ง
นักเรียนมีความหลากหลาย
(ชาติพัันธ์,พื้นฐานความรู้,สภาพสังคม)
ควบคุมนักเรียนโดยใช้ ยึดกฏระเบียบของโรงเรียนเป็นหลัก
ปัญหาของนักเรียน
มีความเเตกต่างกัน

พฤติกรรมของนักเรียนที่เเสดงออก
ก็มีความเเตกต่างกัน
ไม่สามารถเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างเเท้จริง
การส่งเสริมวินััยเเละควบคุมชั้นเรียนที่บรรลุเป้าหมายอย่างเเท้จริงนั้น
ต้องเกิดจาก การมีจิตสำนึก เเละความตระหนักในหน้าที่ของผู้เรียนเอง
นั่นหมายถึง "การเกิดวินัยในตนเอง" ครูจึงมีหน้าที่ในการสั่งสอนเเละขัดเกลาให้ผู้เรียนเกิด การมีวินัยในตนเอง โดยเครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้นั้นต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
Full transcript