Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Néhány pszichiátriai vonatkozású újdonság az új Ptk.-ból

No description
by

Lívia Ilku

on 15 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Néhány pszichiátriai vonatkozású újdonság az új Ptk.-ból

Néhány pszichiátriai vonatkozású újdonság az új Ptk.-ból
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata alapján az előadásban elhangzottak nem minősülnek sem állásfoglalásának, sem jogi iránymutatásnak.

A „kóros elmeállapot” az „új Btk.”-ban
17. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen.

"Kábítószer-bűncselekmények” a
„régi”
és az
„új"
Btk.-ban
Visszaélés kábítószerrel
Visszaélés kábítószer-prekurzorral
Visszaélés új pszichoaktív anyaggal
dr. jur. et med. Vizi János
NyGyK-OPAI vizjan@gmail.com

A (már nem annyira) „új Btk.”
2012. évi C. törvény a
Büntető Törvénykönyvről

Hatálybalépés: 2013.07.01.

A PÉLDÁLÓZÓ felsorolást „kiirtották”… már csak a „kóros elmeállapotot” kellett volna

Kábítószer-kereskedelem
Kábítószer birtoklása
Kóros szenvedélykeltés
Kábítószer készítésének elősegítése
Kábítószer-prekurzorral visszaélés
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
A változások lényege
többféle tényállás, cselekmény
az alkalmi fogyasztót újra büntetni rendeli
a függőséget nem értékeli
az elterelés lehetősége nagyon beszűkült
szigorúbb büntetések

Az „új Btk.” indokolásából
"A joggyakorlat nem tudott a jogbiztonság szempontjából megnyugtató rendszert kialakítani annak eldöntésére, hogy ki számít kábítószerfüggőnek, egymásnak ellentmondó szakértői vélemények, ítéletek születtek. A szakértők és jogalkalmazók munkáját nem könnyítette meg a módszertani levél sem, az illetékes szakmai testület
nem tudott objektív szempontokat megjelölni a vizsgálatok elvégzéséhez és a vélemények elkészítéséhez. A törvény megszünteti a kábítószerfüggőkre vonatkozó speciális szabályokat, így olyan joggyakorlat alakítható ki, amely nagyobb jogbiztonságot jelent. "

Az új Ptk-ról általában
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Törvény)
Kihirdették
DE csak jövő év március 15-én lép hatályba
– még módosulhat!
„monista” rendszer – családi jogi, társasági jogi, ingatlannyilvántartási szabályok IS
– az ezeket taratlmazó tövények is hatályukat vesztik jövőre

nyolc könyvből áll:
Bevezető rendelkezések
Az ember mint jogalany
A jogi személy
Családjog
Dologi jog
Kötelmi jog
Öröklési jog
Záró rendelkezések
jelenleg több mint másfél ezer szakasz

„Korlátozó” gondnokság
Hatályos Ptk.:

„belátási képessége a pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt”


Törvény:

„mentális zavara következtében”
ÉS: „egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel”
„részlegesen sem korlátozható, ha …jogainak védelme… más módon biztosítható.
Hatályos Ptk.: korlátozott

- általános
- mozaik


Törvény:

részlegesen korlátozott, csak ügycsoportokban, csak mozaik!
felsorolás NINCS, a bíróság határozza meg
Eü. ellátással kapcsolatosan+/-? – max. 5 évenkénti kötelező felülvizsgálatnál változhat!

„Kizáró” gondnokság
marad általános
hasonló szabályozás – körülmények vizsgálata, stb.
max. 10 évenként kötelező felülvizsgálat

Támogatott döntéshozatal
Törvény 2:38.
(1) A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, annak kérelmére … támogató kirendeléséről határoz.
(2) Ha a … perben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett személy meghatározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasítja, és határozatát közli a gyámhatósággal. A támogatót a bíróság határozata alapján az érintettel egyetértésben a gyámhatóság rendeli ki.
(3) A támogató kirendelése a nagykorú cselekvőképességét nem érinti.

2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról
a jogvédők szerint „minigondnokság”
egyelőre nem világos, mi dolgunk lesz velük
majd meglátjuk…

Sérelemdíj
Hatályos Ptk.:

vagyoni+
nem vagyoni kár


Törvény: vagyoni kár+sérelemdíj 2:52. §

(1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.
(2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire –különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára – a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni,
azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.

Néhány személyiségi jog és sérelem
élethez
testi-lelki épséghez
egészséghez való jog
sérelmet jelent megaláztatás
testi-lelki szenvedés okozása

Elég a JOGsértés!!!
NEM kell bizonyítani semmiféle egyéb hátrányt!!!
De hogy „hátránymentes” jogsértésért mennyit lehet majd kapni, azt a bírói gyakorlat határozza majd meg…

Büntető kártérítésre jellemző elemek
hasonlít a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéshez
a hátrány NEM tényállási elem
nem csak a károsult kompenzálása a cél, hanem
az károkozó szankcionálása is –

megtorlás+prevenció
Törvény 2:52 (3)
A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire –különösen
jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a
felróhatóság mértékére,
a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására –tekintettel, egy összegben határozza meg.

„Minősítő körülmények”

A sérelemdíj néhány további jellemzője

egy összegben
ítélik meg, nem vagyoni sérelemért járadékot nem lehet majd megítélni
másra át nem ruházható
nem örökölhető
, de ha a sértett megindította a pert és közben meghal, az arra jogosultak perbeli jogutódlással folytathatják a pert
korlátozott cselekvőképességű személy
önálló perindítási jogosultsággal
rendelkezik majd
a
jogsértés napjával esedékes, kamatait
is meg kell majd fizetni

A sérelemdíj eljárásjogi kérdései

Pp. 23. §. (1) g)
törvényszéki hatáskör
be tartoznak a személyhez fűződő jogok megsértése miatti polg. jogi igények érvényesítése iránti perek ideértve az e
jogok megsértése miatti kártérítési pereket is, ha az előbbiekkel együtt/alatt indítják meg

Csak vagyoni kártérítésre megy perérték szerint, vagy is-is a törvényszéken.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! vagy a 97%-ot…
Full transcript