Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байгууллагын бүтэц, түүний өсөлт

No description
by

Tsend Tumurbaatar

on 5 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байгууллагын бүтэц, түүний өсөлт

Байгууллагын бүтэц,
түүний өсөлт

Агуулга
Удиртгал
I.Байгууллага ба түүний бүтцийн тухай ойлголт
1.1 Байгууллага, түүний тухай ойлголт
1.2 Байгууллагын бүтэц, түүний ангилал
1.3 Байгууллагын бүтцийн өсөлт
II.“Хас банк”-ны бүтэц, зохион байгуулалтын жишээн дээр
2.1 “Хас” банк, түүний үйл ажиллагааны танилцуулга
2.2 “Хас” банкны ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалт
Дүгнэлт

Удиртгал
Байгууллага нь зорилгоо үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан, дотоод бүтэц, зохион байгуулалтаа төлөвлөсөн, үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлсон байх хэрэгтэй юм. Тиймээс аливаа зүйл нь тодорхой дэс дараалалтай, ойлгомжтой байх нь миний хувьд чухал учир энэхүү сэдвийг сонгож авсан юм.
I. Байгууллага ба түүний
бүтцийн тухай ойлголт
1.1 Байгууллага, түүний тухай ойлголт

Эрхэм зорилгууд нь дараах шаардлагуудад нийцсэн байх ёстой
Бодитой байх
Тодорхой байх
Компанийн тодорхой онцлог шинж дээр тулгуурласан байх
Мотиваци өгөх
Байгууллагны бүтэц, түүний ангилал
Байгууллагын бүтэц гэдэг нь байгууллагын зорилгод хамгийн үр ашигтай хүрэхүйц хэлбэрээр зохион байгуулсан удирдлагын түвшин болон байгууллагын үүрэг бүхий талуудын учир шалтгааны харилцаа холбоог хэлнэ.
Байгууллагын бүтцийн ангилал:
Хөдөлмөрийн хөндлөн хуваарилалт
Хөдөлмөрийн босоо хуваарилалт
Байгууллага гэдэг нь тодорхой зорилгодоо хүрэхийн тулд үйл ажиллагаагаа ухамсартайгаар уялдуулан нэгдсэн хоёр болон түүнээс дээш хүмүүсийн нэгдлийг хэлнэ.
Үндсэн шинжүүд:
1. Нийтлэг нэг зорилготой
2. Хоёр буюу түүнээс дээш гишүүдтэй байх
3. Тодорхой хэмжээний нөөцтэй байх
• Хүний нөөц: боловсон хүчин, ажиллагсад, суралцагсад
• Санхүүгийн нөөц: мөнгө, капитал, зээл, татвар, татаас
• Биет нөөц: бүх төрлийн мэдээлэл зэрэг хамаарагдана.
Эрхэм зорилго (mission)
Удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц
Удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц гэдэг
нь
байгууллага нь өмнөө тавьсан зор
илгодоо
хүрэх зорилгоор буй болгосон
хөдөлмөри
йн хөндлөн хуварилалтын дүн
болох функ
циональ хэсэг, хөдөлмөрийн
босоо хуваарилал
тын үр дүн болох
удирдлагы
н
төвшин хо
орондын логик
хамаарал ю
м.
Үүнийг то
дорхойлогч үндсэн ойлголт нь
хяналтын х
үрээ, удирлагын төвшний тоо юм.
Хяналтын
тоо гэдэг нь удирдагчид шууд
харъяалагда
ж байгаа нийт хүний тоог хэлнэ.
Нэг удирдагчийн шууд удирдлагад ажиллагчдын тоо нь олон бол өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулалтын бүтэц гэнэ.
Хэрэв нэг удирдлагын дор ажиллаж байгаа ажилчдын тоо нь цөөн, харин төвшин нь олон бол хязгаарлагдмал хүрээний зохион байгуулалтын бүтэц гэнэ.
Байгууллагын бүтцийн шинжүүд:
Анхны алхам
Бүтэц
Байгууллагын уур амьсгал
Учир шалтгаан
Дэвших хөдөлгөөн
Амжилттай байх байгууллагын бүтэц
• Жижиг бие даасан салбарууд
• Тэгш шатлан захирах ёс
• Дээд зэргийн хурд
• Үлдэгдэлийн хэмжээ бага
• Тогтмол удирдах төхөөрөмж
• Хурдан сэргээлт
• Хамтаар эзэмших итгэл
• Матрицаар шатлан захирах ёс

Байгууллагын бүтцийн
өсөлт
Байгууллагын өсөлт гэдэг нь байгууллагын үр ашиг болон туршлага өсөхөд төлөвлөгдсөн байгуулалтын өргөжилтийг хэлнэ.
Курт Левин (1898–1947) нь байгууллагын өсөлтийн үндэслэгч бөгөөд тэрээр өөд болохоосоо өмнө 1950-иад оны дунд үед уг урсгалын ойлготыг бий болгосон юм. Байгууллагын өсөлт нь хязгаарлагдмал хүрээний зохион байгуулалтын бүтцээс эхлэн цааш өргөн хүрээтэй зохион байгуулалтын бүтэцтэй болон хөгждөг.
Байгууллагын бүтцийн өсөлтийн тухай ярихдаа байгууллагын амьдралын үе шатыг авч үзэх хэрэгтэй юм.
II. “Хас банк”-ны бүтэц, зохион байгуулалтын жишээн дээр
2.1 “Хас” банк, түүний үйл ажиллагааны танилцуулга
1998 онд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байсан “МикроСтарт” хэмээх төсөл нь Хөгжлийн Алтан Сан ХХК-ийн тулгын чулууг анх тавьсан юм. Тун удалгүй зургаан Төрийн Бус Байгууллага (ТББ)-тай нэгдэн Монгол улсын хамгийн анхны Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага (ББСБ) үүсгэн байгуулсан. 2001 онд Говийн эхлэл ББСБ-тай нэгдэн ХасБанк нэрээр Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарт, тэр дундаа бичил санхүүгийн секторт хүч түрэн орж ирсэн байна. Өдгөө тус банк нь Монгол Улсын бичил санхүүгийн салбарт тэргүүлэгч төдийгүй үйл ажиллагаандаа дэлхийн хэмжээний стандарт, загваруудыг нэвтрүүлэн бусдыгаа түүчээлэн ажиллаж байна. ХасБанк нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах замаар нэмүү өртөгийг бий болгон, баялаг бүтээдэг үйлдвэрүүдийн тоог нэмэгдүүлж Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах зорилгоор Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон уул, уурхайн бизнес эрхлэгчдэд зориулан, Бизнес үйлчилгээний төвүүдийг байгуулан ажиллаж байна.
Хас банкны ерөнхий бүтэц зохион байгуулалт
Хасбанкны бүтцийн давуу болон сул тал
Давуу тал:
 Хасбанкны хэлтсүүд нь хэт том учраас чиг үүргийн үндсэн хэсгүүдийг дотор нь хэсэглэн хувааж төрөлжилтийн давуу талыг бүрэн ашиглахын хамт удирдлагын хэт ачааллаас зайлсхийдэг байна.
 Ажил хэргийн болон мэргэжлийн төрөлжилтийг хөхүүлэн дэмждэг
 Чиг үүргийн салбаруудад материаллаг нөөцүүдийн хэрэглээ болон хүч чармайлтыг давхардуулж зарцуулахыг багасгадаг
 Чиг үүргүүдийн уялдааг сайжруулдаг зэрэг давуу талуудыг нэрлэж болох юм.
Сул тал:
 Хэлтэс салбарууд нь байгууллагынхаа ерөнхий зорилгуудаас илүү өөр өөрсдийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийг сонирхож болно.Энэ нь байгууллагын дотоод чиг үүргийн хооронд зөрөлдөөн үүсгэх боломж бүрдүүлдэг.
 Том хэмжээний байгууллагын хувьд удирдагчаас шууд гүйцэтгэгчид өгөх захирамжлалын гинж нь хэт уртасдаг.

Дүгнэлт
Байгууллагын бүтэц, түүний өсөлт хэмээх энэхүү сэдвийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны амжилт, дэвшил нь дотоод бүтцийн зөв, нарийн зохион байгуулалттайгаа чухал холбоотой гэдгийг мөн удирдах үйл ажиллагаанд зохион байгуулалт хамгийн гол чухал үүрэгтэйг ойлголоо. Мөн хүн бусдыг удирдахын тулд өөрөө тэдний оронд өөгийгөө тавих ньудирдагч хүний нэгэн шинж билээ. Инэгснээр аливаад зохион багуулалттайгаар хандаж үйл ажиллагаагаа явуулбал амжилтанд хүрнэ. Хэрэв бүтцээ цаашид хөгжиж болохуйцаар зохион байгуулвал үйл ажиллагаа нь өсөн дэвжих боломжийг олгодог.
Full transcript