Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

10 let OOK

No description
by

Luana Malec

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 10 let OOK

sodobne knjižnične storitvOsrednje območne knjižnice zagotavljamo članom splošnih knjižnic brezplačno, časovno in prostorsko neomejeno
uporabo elektronskih
podatkovnih zbirk.
Zbirka vsebuje 30.000 e-knjig v angleškem jeziku, skrbno izbranih za uporabnike javnih knjižnic.
Najpomembnejša funkcionalnost zbirke je možnost izposoje e-knjig, ki jih lahko za obdobje izposoje prebirate na svojih računalnikih in kar je najpomembneje, na svojih prenosnih napravah (bralnikih, tabličnih računalnikih, pametnih telefonih), tudi v času, ko niste priključeni na internet.

Brezplačen dostop na daljavo za člane knjižnic iz naslednjih
območij (za dostop kliknite zeleno ikonco):
DOMOZNANSKA DEJAVNOST
OSREDNJIH OBMOČNIH KNJIŽNIC
BIOLEKS
DOLENJSKE
PRIMORCI.SI
CELJSKOZASAVSKI.SI
GORENJCI.SI
POMURCI.SI
OBMOČNI BIOGRAFSKI
LEKSIKONI
V območnih leksikonih so predstavljene osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in širše na območjih. Zbirke osebnosti rastejo in se dopolnjujejo, tako
da nikoli niso dokončne.
Območne spletne biografske leksikone
upravljajo Osrednje območne
knjižnice v sodelovanju z
osrednjimi knjižnicami na območjih.
Osrednje območne knjižnice
PRIHODNOST JE ŽE TU!
elektronske podatkovne zbirke od doma, iz šole, službe, ...
Osrednje območne knjižnice
Osrednje območne knjižnice
Za vstop v izbrani leksikon kliknite
na modro ikonco.
večji in zahtevnejši izbor gradiva ter informacij
strokovna pomoč knjižnicam na območju
koordinirano upravljanje domoznanstva
izločanje gradiva iz območij
elektronske podatkovne zbirke
dostop na daljavo
spletni biografski leksikoni
digitalizacija
kamra
strokovne analize, raziskave
Največji dosežki na domoznanskem
področju so v izvedeni digitalizaciji
knjižničnega gradiva, ki je pomembno za celotno
območje in vsem dostopno preko spleta na
portalih dLib in Kamra.
digitalizacija
klikni na ikonco za vstop v potral
biografika
Portal omogoča dostop do digitaliziranih vsebin: polnih besedil, slik, video in avdio gradiva.

Vsebine so primarno predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili in pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki.
Poslanstvo in cilji portala KAMRA:
koordinirati zbiranje in omogočanje spletnega dostopa do domoznanskih vsebin,
omogočiti uporabnikom kreativno sodelovanje v kulturnem in socialnem dogajanju v lokalni skupnosti,
približati premete kulturne dediščine in dejavnosti, ki jih izvajajo knjižice, arhivi in muzeji (KAM) vsem prebivalcem Slovenije,
promovirati digitalne vsebine KAM, ki postajajo eden izmed vodilnih generatorjev e-vsebin za potrebe partnerjev v gospodarskih panogah kot so turizem, kreativna industrija e-vsebin, izobraževanje,
promovirati slovensko znanje in kulturo v svetu,
olajšati dostop do kulturnih vsebin vsem, ki iz različnih razlogov ne morejo obiskati kulturnih inštitucij,
trajno ohraniti slovensko lokalno kulturno dediščino v digitalni obliki.

KAMRA je spletni informacijski sistem, ki združuje vsebine s področja domoznanstva, kot jih zdaj na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne in druge ustanove.

Na osnovi vzajemnega sodelovanja vpeljuje sistematičen, postopen in kooperativen pristop k uresničevanju poslanstva sodobnih knjižnic, to je zbiranja, ohranjanja in omogočanja dostopa do tradicionalnega in elektronskega gradiva.

Razvoj, upravljanje in gostovanje Kamre je zaupano Osrednji knjižnici Celje, ob tesnem sodelovanju z ostalimi osrednjimi območnimi knjižnicami, v katerih je sedež regijskih uredništev, in Združenjem splošnih knjižnic.
Leta 2010 se je portal vključil v projekt EuropeanaLocal, njegove vsebine so sedaj dostopne tudi v Evropski digitalni
knjižnici–Europeani.
V desetletnem obdobju so območne knjižnice s sredstvi pristojnega ministrstva zagotavljale povečan nakup zahtevnejšega knjižničnega gradiva, v zadnjem času predvsem elektronske podatkovne zbirke, dostopne na daljavo na vseh območjih od 1. julija 2011, kar omogoča uporabnikom prostorsko in časovno neomejeno uporabo knjižnic (24/7).
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega
izbora knjižničnega gradiva in informacij
Območne knjižnice dopolnjujemo zbirko z obveznimi izvodi, ki značilno opredeljujejo identiteto posameznih območij
(več na
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362
).

Nekatera območja so za uporabnike zagotovila še brezplačen dostop do knjižničnega gradiva iz knjižnic na območju z brezplačno medknjižnično izposojo.
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega
izbora knjižničnega gradiva in informacij (2)
Usmerjanje izločenega gradiva iz območja
Z usmerjanjem odpisanega gradiva območne knjižnice gradimo kakovostne območne zbirke in skrbimo, da bo zanamcem ostalo dostopno vse, kar je za določeno območje zanimivo in pomembno.
Strokovna pomoč knjižnicam območja
Med najbolj zahtevnimi nalogami je strokovna pomoč knjižnicam območja, ki jo izvajajo območne knjižnice na podlagi strokovnih izhodišč, katere v sodelovanju z območnimi knjižnicami pripravlja Narodna in univerzitetna knjižnica.

Za širjenje strokovnega znanja so, poleg individualnega svetovanja, pomembna izvedena izobraževanja in delavnice. Za krepitev medsebojnega povezovanja pa skupni projekti. Vse z namenom: širiti znanja in nuditi različnim uporabnikom raznolike vsebine in storitve.
Strokovna pomoč
knjižnicam območja
Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah (2012), izdelana na podlagi 24. člena Zakona (2001).
Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika (2012), izdelna na podlagi 13. člena Zakona (2001).
Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji: ocena depojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor (2012).
Informacijsko-komunikacijska tehnologija v splošnih knjižnicah: priročnik (2010).
Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva (2010).
Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in v UKM-u za leto 2007, 2009 (Smernice za bibliografsko obdelavo drobnega tiska in rokopisov, Smernice za izbor gradiva za domoznansko zbirko, Smernice za pridobivanje domoznanskega gradiva v splošnih knjižnicah).
Svetovalno delo območnih knjižnic (2012), izdelano na podlagi 8. člena Pravilnika (2003) in iz strokovnih razlogov, saj je bilo izvajanje te naloge med območnimi knjižnicami zelo široko in različno interpretirano.
Strokovna izhodišča 2003–2013
Območna knjižnica lahko izvaja strokovno pomoč učinkovito le po predhodno izdelanih raziskavah in analizah okolja, stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti na svojem območju, razvojnih potreb glede informacijske tehnologije za posamezno območje in razvejanosti občinskih ter medobčinskih knjižničnih mrež.

Strokovna pomoč knjižnicam vključuje:
vsebinsko opredelitev in izbor projektov ter sodobnih informacijskih storitev za uporabnike,
izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva,
sodelovanje s šolskimi knjižnicami območja pri skupnem razvoju bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake ter
spodbujanju e-vključenosti različnih skupin prebivalstva (starejši, brezdomci).

Poleg naštetega strokovna pomoč knjižnicam vključuje še:
opredelitev ciljev, koordinacijo ali izvedbo knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov,
sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami in
opredelitev ciljev, koordinacijo ali izvedbo mednarodnega sodelovanja na območju OOK.
Kadri
Osrednje območne knjižnice
Trenutno delujejo tri delovne skupine
za pripravo strokovnih izhodišč:

delovna skupina za specializirane centre,
delovna skupina za pripravo enotnih metodoloških izhodišč za popis domoznanstva in izhodišč za vrednotenje po območjih,
delovna skupina za pripravo strokovnih izhodišč in metodologije za popis (bibliografijo) serijskih publikacij ter razdelitev bibliografskega opisa člankov po območjih.
Pomembni kulturni javni zavodi, ki izvajajo naloge iz 2. in 16. člena Zakona o knjižničarstvu, so splošne knjižnice. Knjižnično mrežo v Republiki Sloveniji sestavlja 58 slovenskih splošnih knjižnic, od tega jih je deset osrednjih območnih knjižnic (območne).
12. septembra 2003 je stopil v veljavo še Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, ki ureja financiranje in kadre za izvajanje štirih posebnih nalog območnih knjižnic.
Osrednje območne knjižnice, v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu, strokovno povezujejo splošne knjižnice v deset knjižničnih območnih mrež z namenom zagotavljanja koordiniranega razvijanja knjižnične dejavnosti na območju.

V ta namen izvajajo štiri posebne naloge:
1. zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva ter informacij,
2. nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z območja,
3. koordiniranje zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje,
4. usmerjanje izločenega gradiva s svojega območja.
Osrednje območne knjižnice koordiniramo, povezujemo in usmerjamo delo splošnih knjižnic na območjih.

Prepoznavamo potrebe svojih območij in skrbimo za krepitev identitete.

Nova spoznanja in dognanja knjižničarske stroke izmenjujemo s kolegi iz tujine in jih posredujemo tako knjižnicam kot drugim kulturnim ustanovam.

Soustvarjamo takšen nacionalni knjižnični sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enoten in enakopraven dostop do informacij.


Osrednje območne knjižnice spodbujamo razvoj splošnih knjižnic na območju in podpiramo njihovo raznolikost. S skupnimi projekti razvijamo nove dejavnosti in rešujemo skupne probleme.

Delamo timsko, večplastno in odprto komuniciramo, koordiniramo in vodimo nacionalne in mednarodne projekte. Smo nosilci napredka na področju uvajanja novih tehnologij, informacijske in bralne pismenosti ter procesa vseživljenjskega učenja.

Območnost v Sloveniji je v evropskem okolju vzorčni model organiziranosti splošnih knjižnic.

Poslanstvo
Vizija
Sredstva pristojnega ministrstva v vsem desetletnem obdobju zadoščajo za zaposlitev od 1,5 do 2 EPZ, po Pravilniku osrednjih območnih knjižnic pa naj bi bili zaposleni vsaj trije strokovni delavci z najmanj univerzitetno izobrazbo in z ustreznimi izkušnjami za izvajanje dejavnosti na področjih bibliografske obdelave gradiva in posredovanju informacij, svetovanja pri organizaciji knjižnične mreže, organizaciji in vzdrževanju računalniškega sistema ter koordinaciji domoznanske dejavnosti in izločanja gradiva.

Število strokovnih delavcev za posamezno posebno nalogo mora vsaka območna knjižnica opredeliti v aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest (19. člen Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah).
Obalno-kraško
Goriško
Osrednjeslovensko
Dolenjsko
Celjsko
Koroško
Štajersko
Pomursko
Gorenjsko
KOROŠKI
BIOGRAFSKI
LEKSIKON
Za ogled Kamrinih vsebin v evropski digitalni knjižnici, klikni na logotip Europeane.
Digitalna knjižnica Slovenije prinaša v vaš dom, na delovno mesto, univerzo ali šolo pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranimo v slovenskih knjižnicah. Hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil.
Knjižnična gradiva, ki so jih osrednje območne knjižnice digitalizirale in prispevale na dLib (za pregled gradiva posameznega območja klikni na logotip osrednje območne knjižnice).
Besedilo: Milena Bon, Milena Doberšek, Aleš Klemen, Luana Malec, Andreja Videc
Uredila in oblikovala: Luana Malec
Jezikovni pregled: Magdalena Svetina Terčon

Koper, september 2013

Osrednje območne knjižnice
Osrednje območne knjižnice
Osrednje območne knjižnice
Stanje knjižnične dejavnosti po območjih v letu 2012
Kazalci knjižnične dejavnosti po območjih v letu 2012
Vir: BibSiSt in SURS, 2013 ((http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php). Legenda: i.e. - inventarne enote
Vir: BibSiSt in SURS, 2013 ((http://bibsist.nuk.uni-lj.si/kazalci/kazalci_spl.php). Legenda: KZ - knjižnična zbirka,
p. u. - potencialni uporabnik, i. e. - inventarne enote, modra - najvišja vrednost, rdeča - najnižja vrednost

Knjižnična dejavnost po območjih
Osrednje območne knjižnice
Rezultati raziskave med zaposlenimi v splošnih knjižnicah so pokazali, da posebne štiri naloge niso najbolj dobro poznane zaposlenim, kaj šele uporabnikom, ki bi v taki organizaciji knjižničnega sistema videli še večjo korist pri obiskovanju knjižnic in koriščenju storitev.
Cilj je torej večja prepoznavnost izvajanja teh nalog in dodana vrednost okoljem z izvajanjem le teh. Vsi deležniki morajo prepoznati koristi – dodano vrednost okolju, ki jih izvajanje štirih posebnih nalog prinaša vsem: knjižnicam in uporabnikom
(celotna raziskava na:
http://cezar.nuk.uni-lj.si/studije/index.php
).
Raziskava med zaposlenimi v splošnih knjižnicah
Pregled odprte problematike organiziranosti izvajanja posebnih nalog bo služil kot podlaga skupaj z ugotovitvami Raziskave (2013) in z že sprejeto strategijo razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2013-2020 (Slovenske splošne knjižnice za prihodnost, 2012). Čeprav Zakon o knjižnicah in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah izvajanje nalog območnih knjižnic dokaj jasno in natančno definirata, je še dovolj nejasnosti in neusklajenosti, ki se kažejo pri praktičnem izvajanju oziroma neizvajanju nalog območnih knjižnic. Oba dokumenta v praksi nista izpolnila vseh določb in pričakovanj: nista utrdila knjižničnega sistema in enakomernega razvoja ter pravice prebivalcev do demokratičnega dostopa do knjižničnih storitev in informacij.
Odprte problematike
V nadaljnjem desetletnem razvoju bo zato potrebna redefinicija organiziranosti in izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, tako v zakonodaji kot v praksi. Nova strategija osrednjih območnih knjižnic pa bo morala vsebovati povezovalne, svetovalne in inovativne strateške cilje, ki bodo izvajanje posebnih nalog osmislili za vse udeležence v sistemu in bodo v korist končnim uporabnikom.
Odprte problematike (2)
Osrednji nacionalni konzorcij slovenskih knjižnic za pridobivanje informacijskih virov.

Klikni za dostop.
dobreknjige.si
Mestna knjižnicaKranj
Mestna knjižnica Ljubljana
Knjižnica Mirana
Jarca Novo Mesto
Mariborska knjižnica
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Osrednja knjižnica Celje
Osrednja knjižnica
Srečka Vilharja Koper
Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Kliknite na logotip izbrane knjižnice za
dostop do njene domače spletne strani.
Območna mreža je določena v prilogi (Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji) Pravilnika o pogojih za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200388&stevilka=4079
).

Slika: Osrednje območne knjižnice z osrednjimi knjižnicami in pripadajočimi občinami v letu 2013
Mreža
vstopi
Za več informacij kliknite na logotip izbrane knjižnice.
Osrednje območne knjižnice s knjižničnimi območji
Mestna knjižnica Kranj
Informacije s pravnega, davčnega in
računovodsko-finančnega področja, zbrane na enem mestu. Portal ponuja najbolj kompletne in ažurne informacije glede slovenske in EU zakonodaje, sodne prakse slovenskih sodišč, nasvete in vzorce družinskega in podjetniškega pravnega priročnika, davčne in finančne nasvete in članke, dokumente DURS, več kot 1.000 davčno-finančnih obrazcev in še mnogo več.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Dolenjsko

Celjsko
Koroško

Štajersko

Pomursko

Spletni vir prinaša biografske podatke 34.000 vplivnih osebnosti v britanskem okolju in biografske podatke 100.000 zgodovinskih osebnosti iz vrst politikov, sodnikov, javnih uslužbencev, umetnosti, akademskega sveta …

Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Koroško

Je najuglednejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika v elektronski obliki. Obsega 600.000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo …
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Gorenjsko
Celjsko
Oxford Art Online je vstopna točka za iskanje po podatkovni zbirki Grove Art Online in drugih referenčnih virih s področja umetnosti. Grove Art Online je akademska umetnostna enciklopedija, ki pokriva vse vidike Zahodne in druge vizualne umetnosti – slikarstva. Vsebuje vseh 36 zvezkov publikacije The Dicitionary of Art z več kot 45.000 članki, ki jih je v zbirko prispevalo 6.700 akademikov iz 120 držav.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Obalno-kraško
Goriško
Gorenjsko
Koroško
Štajersko
Oxford Reference Online je obsežen vir enciklopedij, slovarjev in ostalega referenčnega gradiva, ki zajemajo celoten spekter človeškega znanja: splošno in jezikovno referenčno literaturo, umetnost, arhitekturo, biologijo, ekonomijo, računalništvo, okolje, prehranjevanje, splošne reference, zgodovino, pravo, lingvistiko, literaturo, matematiko, medicino, mitologijo, jezikoslovje, politiko, družbene znanosti, umetnosti …
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Obalno-kraško
Goriško
Gorenjsko
Celjsko
Koroško
Vključuje članke skoraj 3.000 mednarodnih časnikov ter povzetke in vsebinske sezname 5.000 periodičnih publikacij. Dostopne so naslednje podatkovne zbirke s polnimi besedili: Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Regional Business News, Newspaper Source, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, ERIC, Health Source: Consumer Edition, Clinical Pharmacology in Library, Information Science & Technology Abstract.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo za člane knjižnic na
vseh območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Fashion library je podatkovna zbirka s strokovnimi prispevki in multimedijskimi vsebinami s področja mode in oblačil s celotnega sveta. Vsebuje tudi Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion, elektronske knjige, slikovno gradivo in druge vire z modnega področja.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic
označenih območij (za dostop kliknite zeleno ikono)
Osrednjeslovensko
Encyclopedia Britanica Online Public Library Edition ponuja – poleg celotnega obsega tiskane različice z več kot 75.000 članki – še 166.000 najpomembnejših spletnih povezav, 29.000 slik in pojasnjevalnih zemljevidov, 1.700 računalniških animacij, video in avdio datotek. Poseben poudarek je na tudi na bogati zbirki zemljevidov v sklopu Svetovnega atlasa (World Atlas).
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Gorenjsko
Osrednjeslovensko
Goriško
Obalno-kraško
Dolenjsko
Štajersko
Naxos Music Library Jazz omogoča pretočno poslušanje jazz glasbe. Servis ima na voljo več kot 65.000 posnetkov iz več kot 7.000 glasbenih zgoščenk 12.000 izvajalcev.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Celjsko
Naxos Music Library je servis, ki omogoča poslušanje predvsem klasične glasbe – orkestralne, vokalne, oper ... pa tudi zabavne, jazz in etno glasbe. Servis vsebuje 1.244.500 posnetkov, pa tudi biografske podatke skladateljev in izvajalcev.

Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Celjsko
Spletni arhiv časopisa Večer omogoča dostop do gradiva (članki, besedila in druga avtorska dela).
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Gorenjsko
Celjsko
Koroško
Pomursko
Štajersko
Spodnjepodravsko
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic
označenih območij (za dostop kliknite zeleno ikono)
Osrednje območne knjižnice
GVIN.com omogoča celovit vpogled v poslovanje slovenskih podjetij, v njihova vodstva, v tržno dogajanje doma, v svetu
in po posameznih industrijskih panogah.
Na voljo so vam kakovostne in ažurne informacije iz različnih virov, urejene v pregleden spletni servis.
Obalno-kraško
Goriško
Osrednjeslovensko
Dolenjsko
Celjsko
Koroško
Spodnjepodravsko
Štajersko
Pravni informacijski portal IUS-INFO.HR je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov: zakonodaje, sodne prakse in pravne literature iz Republike Hrvaške.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Gorenjsko
Osrednjeslovensko
Štajersko
Spodnjepodravsko
Pravni informacijski portal IUS-INFO je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov: zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Vsebine so enotno urejene po ključnih predpisih, ki obravnavajo strokovna vprašanja, obenem pa so vsi dokumenti medsebojno povezani z drugimi sorodnimi dokumenti, strokovnimi članki, obrazci in pripomočki.
Osrednje območne knjižnice

Brezplačen dostop na daljavo za člane knjižnic na
označenih območjih (za dostop kliknite zeleno ikono)
Obalno-kraško
Goriško
Gorenjsko
Osrednjeslovensko
Štajersko
Spodnjepodravsko
Portal FinD-INFO povezuje zbirke podatkov, obrazcev in pripomočkov s področij financ, davkov in računovodstva.
Osrednje območne knjižnice
Brezplačen dostop na daljavo samo za člane knjižnic
označenih območij (za dostop kliknite zeleno ikono)
Obalno-kraško
Goriško
Gorenjsko
Osrednjeslovensko
Štajersko
Spodnjepodravsko
Lokalni projekti
Primeri dobrih praks
Projekt spletnih bralnih priporočil splošnih knjižničarjev Celjskega območja
Za dostop klikni PRIporočamo.
Stripoteka - Zbirka knjižnic Koroškega območja
Spoznati bližino - pregled domoznanskih
in specialnih zbirk v splošnih knjižnicah Osrednjeslovenskega območja
Za več informacij o projektu klikni naslovnico publikacije.

Tovarne propadajo - prijetni spomini ostajajo
Projekt zbiranja spominov splošnih knjižnic
Gorenjskega območja
Projekt Obalno-kraškega območja

Osrednje območne knjižnice
Knjižničarji in uporabniki na skupnem kolesarskem izletu od knjižnice do knjižnice.
Dobreknjige.si - spletni portal neodvisnih priporočil dobrih knjig ... zanesljiv, hiter, kvaliteten, ažuren, ... za vse, ki v poplavi literature iščete nekaj "res dobrega zase"
... dostopen od 8. februarja 2014!
Projekt uvajajo knjižnice Obalno-kraškega in Goriškega območja.
Bralna značka za odrasle splošnih
knjižnic Spodnjepodravskega,
Štajerskega in Dolenjskega območja
Maribor
Ptuj
Full transcript