Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

150915 Sessió tutoria: NOFC ges

No description
by

Pedro Díaz Pérez

on 13 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 150915 Sessió tutoria: NOFC ges

Estructura organitzativa de govern
Claustre de professorat
Normes
de Convivència (I)
Alumnat
CFA Martorell
NOFC
Normes d'organització i funcionament de centre
Normes de convivència (II)
Les NOFC recullen l'estructura organitzativa del centre i en concreta les normes de funcionament.
El seu objectiu és regular la vida interna del centre i establir el funcionament i les relacions de tots els sectors que formen part de la comunitat educativa, garantint-ne els drets que els atorga la legislació i recollint-ne els deures.
Consell escolar
Nota:

Aquesta presentació NO és un document exhaustiu, el document aprovat està a la vostra disposició en el Suro Virtual de l'Alumnat
NOFC
4.4. DRETS de l'alumnat
4.5. DEURES de l'alumnat
8. Normes d'us
9. Normes per a la realització de les proves
12. Conductes contraries a les normes de convivència

Article 21 de la Llei d'Educació de Catalunya
Drets dels alumnes
1.
Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.
2.
Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:
a)
Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b)
Accedir a la formació permanent.
c)
Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
d)
Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e)
Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
f)
Ésser educats en la responsabilitat.
g)
Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
h)
Ésser educats en el discurs audiovisual.
i)
Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j)
Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
k)
Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l)
Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m)
Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n)
Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o)
Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.
En el CFA Martorell s'entén el dret a la llibertat d’expressió de l'alumnat com el dret que té l'alumnat a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.
Article 22 de la Llei d'Educació de Catalunya
Deures dels alumnes
1.
Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
a
) Assistir a classe.
b)
Participar en les activitats educatives del centre.
c)
Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
d)
Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
2.
Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a)
Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b)
Complir les normes de convivència del centre.
c)
Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d)
Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e)
Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

En el
CFA Martorell
es prioritzaran, entre d'altres, els següents deures de l'alumnat:
a)
Deure de respecte als altres. L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.
b)
Deure d’estudi.
b1.

L’estudi és un deure bàsic
de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.
b2.
Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:
·
Assistir a classe
, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.
·
Realitzar les tasques
encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.
·
Respectar l’exercici del dret a l’estudi
i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.
c)
Deure de
respectar les normes de convivència
del capítol V de les NOFC.
8.1. Ús de les instal·lacions
Per a poder desenvolupar el procés d'ensenyament i aprenentatge cal un bon ús de les instal·lacions del centre amb una finalitat educativa. Per aquest motiu queda totalment prohibit per a l'alumnat:
·
Beure i menjar dins de totes les aules.
Tampoc es poden tenir a sobre de les taules líquids o aliments
.
·
Utilitzar mòbils, tauletes o d'altres dispositius tecnològics a l'aula.
Aquests dispositius han d'estar en silenci i no poden estar sobre les taules.
·
Només en el cas que el professorat de l'aula autoritzi expressament l'ús d'algun d'aquests dispositius per a realitzar alguna activitat docent l'alumnat en podrà fer ús.
·
Tampoc està permès carregar els dispositius tecnològics en les instal·lacions del centre.

8.2. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics
Atès el caràcter del CFA Martorell com a centre públic de formació de persones adultes, els serveis que s'hi presten s'utilitzaran únicament per a finalitats educatives.
Entre d'altres, no es consideren finalitats educatives:
·
Escoltar música amb auriculars.
·
Visitar pàgines web no relacionades directament amb alguna activitat proposada pel professorat. En cas de dubte l'alumnat consultarà al professorat encarregat en aquell moment de l'aula la conveniència o no de l'ús d'una pàgina web determinada.
·
L'ús de les xarxes socials només està permès en el cas que el professorat de l'aula ho autoritzi expressament.
Igualment, l'estudiant es compromet a no perjudicar directament o indirectament o posar en perill el bon funcionament dels sistemes informàtics i els recursos tecnològics del centre.
9.1. Assistència mínima
L'assistència mínima real per a tenir dret a realitzar les proves establertes en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat serà del 50%.

9.2. Realització de proves escrites fora de la data prevista (Alumnat de GES i PPACGFS)
L'alumnat que per un motiu justificat (documentalment o que el professor/a ho consideri) no pugi realitzar una prova escrita la farà quan el professor/a ho consideri convenient:
·
En una data i hora que comunicarà a l'alumnat.
·
A la vegada que una de les proves que quedin per realitzar.
·
En la recuperació final.

9.3. Baixa de un mòdul de GES
L'alumnat pot renunciar a la matrícula d'un mòdul en el que s'ha inscrit fins a dues setmanes després de l'inici del trimestre.
En acabar aquest termini si l'alumnat no fa el mòdul se li considerarà cursat i avaluat amb una nota d'1.

En el
CFA Martorell
es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
a)
Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
a1.
La no assistència durant deu dies lectius consecutius sense justificació comportarà la baixa de l'alumne, a qui prèviament s'haurà notificat que la seva vacant per absentisme continuat no justificat podrà ser ocupada per una persona en llista espera. Aquesta notificació es pot fer mitjançant circulars informatives.
Es considera assistència regular un mínim del 50% de les hores lectives al llarg dels deu dies lectius.
a2
. El no ser avaluat d’alguna assignatura o mòdul, per no disposar d’un mínim del 50% d’assistència a l’assignatura o mòdul, comportarà la baixa de l’alumne.
a3.
Puntualitat. L'alumnat que arribi per primera o segona vegada a classe una vegada començada l'activitat lectiva pel professorat, podrà entrar a classe però no podrà signar el full d'assistència.
L'alumnat que arribi per tercera vegada, o successives vegades, començada l'activitat lectiva pel professorat NO podrà entrar a classe.
Com a excepció als apartats anteriors es contemplarà el cas que l'alumnat prèviament posi en coneixement de la tutora o el tutor una situació concreta (per exemple horaris laborals o obligacions familiars) i la tutora o el tutor ho consideri convenient pel procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat.
b)
Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar, sempre que no constitueixin falta segons l’article 37 de la LEC.
c)
Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
c1.
No disposar del material didàctic indicat pel professorat per a poder seguir l'activitat lectiva amb normalitat.
c2.
No realitzar, sense motiu justificat, les proves planificades dins de l'ensenyament.
c3.
No realitzar, al llarg d'un període de dues setmanes, en alguna matèria i/o mòdul les activitats (deures, tasques,...) proposades pel professorat per a seguir l'activitat lectiva.
c4.
No seguir la recomanació de la tutora o el tutor per cursar i/o realitzar una classe de reforç, tutoria, etc. per millorar la qualitat del seu aprenentatge.
d)
Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar, sempre que no constitueixin falta segons l’article 37 de la LEC.
e)
El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències o del material o dels equipaments del centre, o del les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa.
f)
La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar, sempre que no constitueixin falta segons l’article 37 de la LEC.
g)
Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta segons l’article 37 de la LEC (apartat 14.1).
Full transcript