Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүүхдийн эрхийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого

No description
by

tuya ny

on 4 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүүхдийн эрхийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого

Хүүхэд хамгааллын нэр
томъёоны тодорхойлолтууд

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО
Хүүхэд хамгаалал
Хүүхэд хамгааллын бодлого
Хүүхдийн үндсэн эрх
Хүүхдийн хамгаалуулах эрх
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд
Онцгой нөхцөлд байгаа хүүхэд
Хүүхдийг үл хайхрах
Хүүхдийг мөлжих
Хүчирхийлэл
Хүүхэд хамгаалал???
Хэнийг хамгаалах?
Хэн хамгаалах?
Яаж хамгаалах?
ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ
Хамгаалал шаардлагатай Зорилтот бүлгүүд
Нийт хүүхэд
Ядуу өрхийн хүүхдэд зориулсан нөхцөлт бус мөнгөн тэтгэмж
ХБХ-дэд зориулсан нөхөн сэргээх болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ
Хүчирхийлэл, дарамт, бэлгийн мөлжлөг, хүнд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд зориулсан мэргэжлийн болон кэйс үйлчилгээ
Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүд
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан ХХ-ын бодлого,үйл ажиллагаа
Хүүхэд бүрт чиглэсэн хүүхэд хамгааллын суурь бодлого
- Хүүхэд бүрт тохирсон нийгмийн таатай орчин, суурь боловсрол, эрүүл байх
- Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын менежмент
ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ
Хамгаалал шаардлагатай Зорилтот бүлгүүд
Нийт хүүхэд
Ядуу өрхийн хүүхдэд зориулсан нөхцөлт бус мөнгөн тэтгэмж
ХБХ-дэд зориулсан нөхөн сэргээх болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ
Хүчирхийлэл, дарамт, бэлгийн мөлжлөг, хүнд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд зориулсан мэргэжлийн болон кэйс үйлчилгээ
Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүд
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан ХХ-ын бодлого,үйл ажиллагаа
Хүүхэд бүрт чиглэсэн хүүхэд хамгааллын суурь бодлого
- Хүүхэд бүрт тохирсон нийгмийн таатай орчин, суурь боловсрол, эрүүл байх
- Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын менежмент
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан ХХ-ын бодлого, үйл ажиллагаа
Хүүхэд бүрт чиглэсэн хүүхэд хамгааллын суурь үйлчилгээ
Хүүхэд бүрт тохирсон нийгмийн таатай орчин, суурь боловсрол, эрүүл мэнд
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын менежмент
Ядуу өрхийн хүүхдэд зориулсан нөхцөлт бус мөнгөн тэтгэмж
ХБХ-дэд зориулсан нөхөн сэргээх болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ
Хүчирхийлэл, дарамт, бэлгийн мөлжлөг, хүнд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдэд зориулсан мэргэжлийн болон кейс үйлчилгээ
Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүд
Нийт хүүхэд
Хамгаалал шаардлагатай зорилтот бүлгүүд

1.МУ-ын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого 2004
2.МУ-ын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого - 2008
3. МУ-ын Засгийн газрын 4 жилийн хугацааны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Эрх зүйн орчин:
1.Гэр бүлийн тухай хууль - 1999
Эцэг эх, хүүхдийн хоорондын харилцаа: эрх үүрэг, эцэг эх байх эрхийг хязгаарлах, хасах, тэжээн тэтгэх, тэтгүүлэх эрх үүрэг
Хүүхэд үрчлэлт
Асран хамгаалах, харгалзан дэмжих
Гэр бүл, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад төр засгийн удирдлагууд, иргэдийн үүрэг
2.Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль - 1996
Хүүхдийн эрх:
амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох
Хүүхдийн журамт үүрэг
Хүүхдийн эрхийг хамгаалахад төр, засгийн удирдлагуудын хэрэгжүүлэх бүрэн эрх, үүрэг
ИТХ-ын хэрэгжүүлэх бүрэн эрх
Үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
Иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллах
Засаг даргын үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Засаг даргын хэрэгжүүлэх бүрэн эрх
Хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах
Онцгой болон хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах
Хүүхдийг төрийн асрамжинд авах шийдвэр гаргах
Хараа хяналтгүй хүүхдийг хамгаалах
Нийгмийн ажилтны үйл ажиллагааг дэмжих, арга зүйн удирдлагаар хангах
Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үүрэг
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг
Хүүхдэд үзүүлэх нийгмийн халамж, үйлчилгээ
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын чиг үүрэг
Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл, түүний чиг үүрэг
Хүүхэд хамгааллын асуудлаарх бүтэц, тогтолцоо
1. Ерөнхий сайдаар ахлуулсан Хүүхдийн төлөө Үндэсний зөвлөл ажилладаг.
2.Хүүхдийн асуудал нь Шадар сайдын эрхлэх асуудалд багтана.
3.Салбарын яамд
4. Хүүхдийн төлөө газар - Үндэсний хэмжээний хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
4. Хүүхдийн төлөө хэлтэс - Орон нутгийн хэмжээний хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.
Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичгүүд:
Хүүхэд хөгжил, хамгааллыг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр /2002-2010 он/
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оролцоог дэмжих дэд хөтөлбөр /2006 он/
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр /2012-2016/
Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх дунд хугацааны стратеги /2012-2015 он/
Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги /2012он/
Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр /2006 он/
Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгааллын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих стандарт
Хүний хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагаа:
Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага - МУ-ын стандарт /2008 он/
Хүүхдийг гэрээр асрамжлах болон хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага - МУ-ын стандарт /2011 он/
Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагаа:
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны үйл ажиллагаа:
Хүүхэд хамгааллын тулгамдсан асуудлууд:
Ядуурал
Архидалт
Гэр бүл салалт /гэр бүлийн задрал/
Хараа хяналтгүй хүүхдүүд
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүд
Садан төрлийн бэлгийн мөлжлөгт өртсөн хүүхдүүд
Гэр бүлийн болон бусад хүчирхийллийн хохирогч хүүхдүүд
Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхэд анхаарах зүйлс:
НҮБ нь зөвхөн мэдээлэл авах бус мэдээлэл өгөх зорилготой.
Гэрт нь очиж, нөхцөл байдлыг заавал үзнэ.
Гэр бүлийн бүх гишүүдтэй уулзахыг эрмэлзэнэ.
Тухайн гэр бүлийг сайн мэддэг хөрш, найз гэх мэт хүмүүстэй шаардлагатай бол уулзана.
Тухайн хүүхдийн болон гэр бүлийн давуу тал, сул талыг олж мэдэхийг эрмэлзэнэ.
Үйлчилгээг төлөвлөх
Үйлчлүүлэгчийн талаарх дүр зургийг гаргах
Төлөвлөгөө боловсруулах
Шаардлагатай үйлчилгээг тодорхойлох
Нийгмийн үйлчилгээнд холбон зуулчлах
Хүүхдийг шаардлагатай үйлчилгээнд холбон зуулчлах
/боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ г.м/
Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төрлүүд
Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу авах тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт
Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
Гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээ
Эцэг эхэд чиглэсэн үйлчилгээ
Гэрээр үзүүлэх үйлчилгээ
Гэр- төвийн үйлчилгээ
Нийгмийн үйлчилгээнд холбон зуулчлахад анхаарах зүйлс:
Шаардлагатай үйлчилгээг тодорхойлох
Үйлчилгээ үзүүлэгчид баг болж хамтран ажиллах
Нөөц боломжийн эх үүсвэрийг сонгох
Явцыг үнэлэх
Үйл явцын тэмдэглэл хөтлөх
Гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээ:
Нийгмийн ажилтан гэр бүлийн итгэлийг олж, гэр бүлтэй хамтран ажиллах нь маш чухал
Тухайн гэр бүлийн давуу тал, нөөц бололцоог олж харахын тулд гэр бүлийн гишүүдтэй уулзаж ярилцах хэрэгтэй.
Дараахь үйлчилгээг үзүүлж болно:
Бичиг баримттай болоход туслах
Гэр орон, түлээ түлшний дэмжлэг
Эмнэлгийн үйлчилгээнд хамруулах
Хоол хүнсний тусламж үзүүлэх
Сэтгэл зүйн дэмжлэг
Үйлчилгээ үзүүлэх, холбон зуулчлахад Засаг даргын оролцоо
Тухайн хүүхдийн эцэг эх, гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж өгөх
Нийгмийн ажилтан болон хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
Холбогдох байгууллагаар асуудлыг шийдвэрлүүлэх
Хүүхдийн хууль зүйн хороо
Стандарт
Олон нийтийн санаачилага
ХБХ-ийн дэд хөтөлбөр
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.
1.Эрх нь зөрчигдөж болзошгүй хүүхэд
2. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд
3.Онцгой байдалд байгаа хүүхэд
4. .....................
1.Эцэг эх
2.Багш нар
3.Эмч нар
4.Нийгмийн ажилтнууд
5.Цагдаагийн ажилтнууд
6.Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд
7.Иргэд
1.Бодлого, хөтөлбөр
2.Хууль тогтоомж
3.Хөрөнгө нөөц
4.Боловсон хүчин
5. .....................
... small
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд эцэг эхийн тэгш оролцоог хангахад чиглэсэн гэр бүлд үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ.
Хүүхэд гэр бүлдээ эрүүл энх, сайн сайхан амьдрах таатай нөхцөлийг хангана.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийг нийгэм, хамт олны дунд төлөвшүүлэх таатай орчинг бүрдүүлнэ.
Хүүхдийг үл хайхрах, хаях, доромжлох, хүчирхийлэх, хэрцгийлэх, гэмт хэрэг, садар самууны зорилгоор ашиглах, татан оруулах, дамжуулах худалдах зэрэг болзошгүй аюулаас хамгаална.
Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгана.
Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан нийгмийн цогц үйлчилгээг бий болгоно. Гэр бүлд түшиглэсэн, хүүхдийн оролцоонд тулгуурласаг халамж, асрамжийн үйлчилгээг төрөөс урамшуулан дэмжинэ.
Өнчин хүүхдийг гэр бүлийн нөхцөлд өсч хөгжих бололцоогоор хангасан үрчлэгч, асрамжлагч, халамжлагч гэр бүлийг урамшуулан дэмжинэ.
Гэр бүл бат бэх байх, үр хүүхэд аюулгүй орчинд эрүүл өсч, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амаа өсгөх бодлого баримтална.
Бүтэн өнчин, хаягдмал, гэр бүлээсээ дайжсан, хараа хяналтгүй хүүхдийг гэр бүлд, эсхүл гэр бүлтэй нь дүйцэхүйц халамжийн таатай орчинд өсгөж хүмүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Монгол Улсын нэгдэн орсон НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн Конвенцийг бүрэн хэрэгжүүлж мөрдүүлнэ.
Асран халамжлах хүнгүй, бүтэн болон хагас өнчин, хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг төрийн анхаарал халамжид авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээг хөгжүүлнэ.
Хүүхдийг дамлан худалдах, тэднээр аюултай нөхцөлд, албадан хөдөлмөр хийлгэх, тэднийг бэлгийн мөлжлөг болон бусад хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглах зэрэг хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгана.
3.Боловсролын тухай багц хууль - 2007
Суралцагчийн эрхүүд: ...
Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийг хөгжүүлэх
Хүүхэд хамгааллын цаашдын зорилт:
Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх
Үйлчилгээг төлөвлөх
Хэрэгжүүлэх
Full transcript