Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ

No description
by

Ayşe Eda Açıkyıldız

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ

LENFATİK SİSTEM
Lenfatik sistem; lenfa, lenfositler, lenf damarları, lenf nodları, tonsiller, dalak ve thymus bezinden oluşur
LENFATİK SİSTEM ANATOMİSİ
Lenfatik sistemin 3 ana fonksiyonu vardır. Bunlar:
1- Dokuların sıvı dengesinin ayarlanmasına yardım eder. Her gün yaklaşık 30 litre sıvı kan kapillerinden hücreler arası (Intraceluler aralık) bölgeye geçiş yapar. Bunun 27 litresi tekrar kan kapillerlerine geri döner. Hücreler arası sahada kalan yaklaşık 3 litrelik sıvı, lenf kapillerlerindeki lenfa'dır. Lenfa, lenf damarları yolu ile venöz sisteme taşınarak dolaşım sistemine geri döner.
2- Lenfatik sistem, immun sistemin bir parçası olarak da tanımlanabilir. Vücudumuzda dalak ve böbrek'ler kanı süzerken, lenf nodları'da lenfa'yı süzme görevini yürütürek mikroorganizma ve diğer yabancı maddelerin temizlenmesini sağlarlar
3- Sindirim sisteminden yağların ve diğer besinlerin emilmesine yardım eder. İnce bağırsaklarda bu işi yapan özel lenf damarlarına lactacel denir. Emülsiyon şeklindeki yağlar, lactacel'lerden emilerek lenf damarları yolu ile dolaşım sistemine katılır. Emülsiyon şeklindeki yağlardan oluşan süte benzeyen bulanık sıvıya chylus denir.
1. Lenfa
Kan kapillerlerinden, hücrelerarası sahaya geçen ve ordanda lenf damarlarına geçerek dolaşan sıvıdır. Vücudun çeşitli bölgelerinden gelen lenf sıvısının hücresel ve kimyasal içeriği farklıdır. En farklı lenfa bağırsaklardan gelen chylus'tur. Genel olarak lenfanın yapısı plazmaya benzer. İçinde en fazla su bulunmasına karşın, kandan hücreler arası sahaya geçen iyonlar, gazlar, besin maddeleri ve bazı proteinler de yer alır. Ayrıca, bunlara ek olarak lenfada hormonlar, enzimler ve kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan hücre atıklarıda bulunur. Lenfa, lenf nodlarında süzülme sırasında yapısı ve içeriği değişir.
2. Lenfositler
Lenfositlerin kök hücreleri kemik iliğindeki pluripotent kök hücrelerinden çıkarlar. Bunların bir bölümü kemik iliğinde olgunlaşır. Bunlara B-lenfositler denir. Büyük bölümü timusa giderek burada T-lenfositleri şeklinde gelişim gösterirler. Lenfositler periferik lenfoid organlarda gerekli immun yanıtı hazırlarlar
3. Lenf Damarları

3.1. Lenf kapillerleri
:Hücreler arası sahada kan kapillerlerinin yanında bulunurlar. Başlangıç kısımları kapalıdır.Lenf kapillerlerinin çapı, kan kapillerlerine göre daha geniştir (Şekil 3). Lenf kapillerlerinin duvarı sadece endotel tabakasından oluşmaktadır. Achering filamentleri çevre dokulardaki endotel hücrelerinin lenfatiklerinin birbirine bağlar ve lenfanın lenfatik kanallara giriş hızını kontrol eder. Ödem esnasında bu filamentler gerilince şişer ve böylece endotel hücrelerinin arası açılırak genişler.

3.2. Lenf damarları
Lenf kapillerleri birbirlerine yaklaşarak lenf damarlarını meydana getirirler. Lenf damarları, venlerin yapısına benzer özellikler göstermelerine karşın, birçok kapakçıkları ve çok ince duvar yapıları ile venlerden ayrılırlar. Lenf nodları vücudun belli bölgelerinde lokalize olmuş ve lenf damarlarının arasında bağlantıları sağlayan küçük ara istasyonlardır. Lenf damarları birbirleri ile anastomaz yapar ve çapları gittikçe büyür
Lenf damarlarının daha geniş çaplı ve daha uzun olan bölümlerine lenfatik
trunkus
(
Lenf kökleri
) denir. Lenfatik trunkuslar içlerindeki lenf sıvısını daha geniş lumenli olan
lenfatik ductuslar
a aktarır.
Vücudumuzda
1.Ductus lymphaticus
dexter
(Ductus thoracicus dexter) 2.Ductus lymphaticus
sinister
(Ductus thoracicus)
olmak üzere iki ana lenf kanalı vardır.
1.Ductus lymphaticus dexter
Truncus jugularis dexter
: Baş ve boynun sağ yarısının lenf sıvısını,
Truncus subclavius dexter
: Sağ üst ekstremitenin lenf sıvısını,
Truncus bronchomediastinalis dexter
: Thorax'ın sağ tarafının, sağ akciğerin, kalbin sağ tarafının ve karaciğerin üst yüzünün bir bölümünün lenf sıvısını alır.
Ductus lymphaticus sinister
;
Truncus lumbalis dexter/sinister
Truncus intestinales
Truncus bronchomediastinalis sinister
Truncus jugularis sinister
Truncus subclavius sinister

Ductus lymphaticus sinister (Ductus thoracicus)
Lenfatik sistemin ana toplayıcı ductusudur . Baş, boyun ve thoraksın sol tarafını, sol üst ekstremiteyi, her iki alt ekstremiteyi, karın ve pelvis içi organların lenf sıvısını alır. Sol angulus venosusa açılır.Erişkinlerde 2. lumbal vertebra hizasından boyun köküne kadar uzanır. Diaphragmadaki hiatus aorticustan geçer
4. Lenf Nodları
:
Lenf nodları fasülye veya böbreğe benzer şekilde olup, içinden geçen lenfayı süzer. İmmun sistemde görev alan T ve B lenfositleri, makrofajlar ve antijen sunan dendritik hücreleri vardır. Lenf nodları lenf damarlarının yolları üzerindedir. Özellikle Regio cervicale, R. axillare, ve R. İnguinale ile abdominal bölgede çok miktarda bulunurlar
5. Baş ve Boyun Bölgesi
Başın lenf nodülleri
1. Nodi lymphatici occipitales
2. Nodi lymphatici mastoidei
3. Nodi lymphatici parotidei superficiales
4. Nodi lymphatici parotidei profundi
5. Nodi lymphatici faciales
6. Nodi lymphatici linguales
7.Nodi lymphatici retropharyngeales

Boynun lenf nodülleri
1. Nodi lymphatici submandibulares
2. Nodi lymphatici submentales
3. Nodi lymphatici cervicales anteriores
4. Nodi lymphatici cervicales laterales

Thoraks Bölgesi:
Thoraks'ın lenf nodülleri
Thoraks duvarının lenf nodülleri
Thoraks kavitesinin lenf nodülleri
Thoraks bölgesinin klinik anatomisi

Karın ve Pelvis Bölgesi
Karın ve pelvis bölgesinin lenf nodülleri
Karın ve pelvisin duvarının lenf nodülleri
Karın ve pelvisin prietal lenf nodülleri

Tonsilla
Dalak
Timüs
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

THANK YOU FOR ATTENTİON!
Full transcript