Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VASUSTA YHTEINEN SUUNTA

No description
by

Pipsa Murto

on 3 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VASUSTA YHTEINEN SUUNTA

VARHAISKASVATUKSEN AJANKOHTAISIA HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA
designed by Péter Puklus for Prezi
VARHAISKASVATUSLAKI
Lain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on:
Varhaiskasvatusuunnitelma
vasupohjainen työväline
KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSENA YHTEINEN KASVATUSNÄKEMYS
työvälineeksi kasvattajan omatunto
1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;
2) tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;
3) toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset;
4) varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;
5) turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;
6) antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;
7) tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;
8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;
9) varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;
10) toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.
Finlex 2016

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Laki edellyttää, että jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattava tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen vanhempien tai muiden huoltajien kanssa. Päiväkodeissa sen laatimisesta vastaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö. Lapsen mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen voivat osallistua lapsen kehitystä ja oppimista tukevat muut viranomaiset, asiantuntijat ja muut tarvittavat tahot.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Tätä useammin se on tarkistettava, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.
Finlex 2016
Lapsen ja perheen osallisuus ja vaikuttaminen

Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla.
Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
Lapsille ja heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.
Finlex 2016
KASVATTAJAN PEDAGOGINEN TOIMINTA
OPPIMIS-
YMPÄRISTÖ
"Ei se mitä tehdään, vaan miten tehdään..."
lapsilähtöisyys
havainnointi
arjen tilanteiden ja lasten kiinnostuksenkohteiden hyödyntäminen
aikuisen rooli leikin mahdollistajana, sen alkuun saattajana ja rikastajana
herkkyyskausien tukeminen
yksilöllisyys
lasten osallisuus
pienryhmätoiminta

aikuisen esimerkki, omalla toiminnalla motivointi
sanoittaminen
havainnollistaminen
riittävästi toistoja

sosiaaliset taidot
aikuisten malli
dialogin merkitys
yhteisöllisyys
tasa-arvoisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
vertaisoppiminen
leikkitaulu (leikkikartta) työvälineenä

Itseluottamuksen tukeminen
lapseen keskittyminen
sanattoman viestinnän merkitys
oman ajattelun tukeminen
lapsen itseluottamus ja turvallinen suhde aikuiseen ovat edellytyksiä oppimiselle
lasten osallisuus
onnistumisista iloitseminen ja epäonnistumisten hyväksyminen

Yhteisöllisyys
yhtenäinen toiminta
tiedottaminen ja tiedonsiirto
yhteistyö ryhmien ja yksiköiden välillä
moniammatillisuus
verkostoituminen

Ammatillisuus
aikuinen esimerkkinä
turvallisuus
yksilöllinen huomiointi
erilaiset kulttuurit ja vakaumukset

Työssä onnistumista
tukevia tekijöitä
kiireettömyys
kohtaaminen
aito läsnäolo
ennakkoluulottomuus
tilannetaju

mallintaminen
lasten tarpeet
omatoimisuuden tukeminen
mahdollisuus leikkiin ja liikkumiseen, myös välillä riehumiseen
välineet ja materiaalit lasten saataville
erilaiset oppimistavat
muunneltavuus
erilaisten ryhmien monipuolinen toiminta
tilanjakomahdollisuus
tilojen tarjottava lapselle kokeiltavaa ja ihmeteltävää, mahdollisuuksia erilaisiin elämyksiin
oppimistilanteiden hyödyntäminen luontevasti
turvallisuus
turvallisuussuunnittelu
jatkuva arviointi
esteettisyys
läpäisyperiaate
siisteys
ympäristön arvostaminen ja siitä huolehtiminen

ergonomia
työssä asetuttava lapsen tasolle
työskentelyasennot
kalusteiden sovelluttava sekä lapsille että aikuisille
valaistus ja akustiikka

Kestävä kehitys
ekologisuus hankinnoissa
lelujen ja välineiden laadukkuus ja kestävyys

lähiympäristö
ympäristön tutkiminen
lähiympäristön ja luonnon aktiivinen hyödyntäminen

• lomake kasvattajana toimimisen ja oppimisympäristön arviointiin
• ammatillisen reflektion väline
• syntyi hankkeen aineiston analyysilla
• voidaan käyttää esimerkiksi perehdyttämisessä tai keskustelun ohjaajana kehityskeskusteluissa
kuinka haasteisiin voidaan vastata?
rakenteiden ja työtapojen kyseenalaistaminen ja uudelleen-suunnittelu
pienryhmä-toiminta
suunnittelu
toiminta
työvuorot
tiedonkulku ja tietoisuus kokonaisuudesta
yhteisöllisyys
tiedonkulku
koko talon toimintaan tutustuminen
kiitos :)
TALLENNE ON TEHTY LAMK:N VARHAISKASVATUKSEN OPINTOIHIN 2016
LASTENTARHANOPETTAJA JA YAMK-OPISKELIJA PIPSA MURTO
Pipsa Murto
2016
Full transcript