Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of n

No description
by

baysaa baasan

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of n

Удирдагч: Г. Гантулга /МВА, ММНБ, ТИНБ/
Магистрант: Б. Баясгалан Групп компанийн санхүүгийн тайлагналд тулгамдаж буй зарим асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам Topic I think this is about facts! I think this is about feelings! I think this is about data! Different
perspectives СЭДВИЙН ҮНДЭСЛЭЛ Компанийн тухай хууль НББ-ийн тухай хууль ROSC үнэлгээний тайлан:
- Охин компанийнхаа хяналтын багцыг эзэмшдэг монголын групп компаниуд НББОУС 27-г дагаж мөрддөггүй.
- Монгол улсын санхүүгийн тайлагналын байдал чанарын хувьд болон хугацааны хувьд ноцтой алдаатай байгаа, бүртгэлийн ажилтнуудын ур чадвар тааруу, хөрөнгө оруулагчид нь СТОУС-д нийцсэн санхүүгийн мэдээллийг шаарддаггүйгээс компаниуд санхүүгийн тайлангаа олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргахгүй байна. - Монголын компанийн засаглалын кодекс
- Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал Ач холбогдол: - Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагуудаас зээл авах, зээлийн эрх нээлгэхэд хялбар болно.
- Хөрөнгө оруулагчдад группын санхүүгийн байдлын талаарх ерөнхий мэдээллийг өгч чадна.
- Удирдлагуудад байгууллагын үйл ажиллагааг бүхэлд нь дүгнэж, үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөөг боловсруулахад ашиглагдана.
- Гүйцэтгэх удирдлагын ажлыг дүгнэх шалгуур болно. - Хууль, эрх зүйн зохицуулалт
- Мэргэжилтэн, хүний нөөц Судалгааны ажлын зорилго: Групп компаниудын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд тулгарч буй зарим асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлж нягтлан бодох бүртгэлийн арга зүй, зөвлөмж боловсруулахад оршино. Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн хөтөлбөрийг СТОУС-тай харьцуулах нь. СТОУС Сургалт - Хяналттай болох
- Худалдан авалтын арга
- Гүүдвил хүлээн зөвшөөрөх арга ялгаа ДҮГНЭЛТ - Монголын их, дээд сургуульд заагдаж буй АШНББ хичээлийн хөтөлбөр нь СТОУС-ийн агуулгыг бүрэн хамарч чадахгүй байна.
- Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг стандартад заасан аргын дагуу бэлтгэж байгаа боловч бүрэн заагдахгүй байна.
- Стандартад заасан нэгтгэлийн горимын дагуу нэгтгэлийг хийж байна. Бизнесийн нэгдлийн нэгтгэлийн үе шатны үндсэн ойлголтуудыг судлах нь. - Болзошгүй өр төлбөр
- Орлогын албан татвар
- Ажилчдын тэтгэвэр, тэтгэмж
- Нөхөн төлөх хөрөнгө
- Дахин худалдан авч эзэмших Тусдаа болон нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх олон улсын туршлага, хууль эрх зүйн зохицуулалтууд УНГАР ИСПАНИ ХӨРӨНГӨ ЦЭВЭР ОРЛОГО АЖИЛЛАГСДЫН ТОО HUF 2,7 тэрбум
( 10 сая евро) HUF 4 тэрбум
( 15 сая евро) 250-аас давсан байх 11.4 сая евро 22.8 сая евро 250-аас давсан байх Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах аж ахуйн нэгжүүд: - Олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага
- Том аж ахуйн нэгж, байгууллага косово 4 сая евро 2 сая евро 50-аас их байх - Хөрөнгийн зах зээлд бүртгэлтэй
- Санхүүгийн байгууллагууд
- Ажиллагсдын тоо
- Жилийн орлого ДҮГНЭЛТ - Олон улсад олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий байгууллага, том болон жижиг, дунд аж ахуйн нэгжүүдийг тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг болох нь харагдаж байна.
- Дэлхийн улс орнууд ихэвчлэн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах компаниудад тавигдах шаардлага болон түүнээс чөлөөлөгдөх нөхцлийг хуулиараа зохицуулж өгдөг байна.
- Улс орнуудын хувьд тусдаа болон нэгтгэсэн санхүүгийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах хугацаа нь харьцангуй уян хатан ба хяналтыг сайн тавьж байна. МОНГОЛ УЛСАД НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА,
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН - Засгийн газрын нэгжүүдэд зориулсан
- Удирдлагад зориулсан
- Бусад хэрэглэгчдэд зориулсан - ААНОАТ-ын шатлалтай түвшин;
- Үйл ажиллагааны цар хүрээгээ томруулах мөн олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулах, хэт нүсэр бүтцээс татгалзахын тулд;
- Компанийн засаглал сайн хэрэгжээгүй учраас эрх мэдлээ хөрөнгөн дээрээ суурилан хуваарилдаг; ГРУПП КОМПАНИ ҮҮСЧ БУЙ ШАЛТГААН: Групп компани гэж:
Толгой компани болон түүний бүх охин компаниуд - Бизнесийн нэгдлийн тухай ойлголтууд;
- Холбогдох НББОУС, СТОУС-ууд;
- Олон улсын хууль эрх зүйн зохицуулалтууд;
- Монгол улсын хууль эрх зүйн зохицуулалтууд; - Ярилцлагын арга Олон улсын хууль эрх зүйн зохицуулалтыг өөрийн орны хууль эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулах нь ДАНИ УЛС Дараах шалгууруудыг хангасан хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, хөрөнгө оруулалтын сан, төрийн эзэмшилтэй компаниуд, санхүүгийн институт, том компаниуд байна.

- Цэвэр орлого 5 тэрбум DKK (ойролцоогоор 670 сая евро),
- 2500 болон түүнээс дээш ажиллагсадтай,
- Нийт хөрөнгийн хэмжээ 5 тэрбум DKK Испани улсын хуулиар олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий байгууллагын тухай албан ёсоор тодорхойлсон тодорхойлолт байхгүй.

- Олон нийтийн хяналтанд байдаг байгууллагууд;
- Хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй;
- Жилийн 30 сая еврогоос давсан орлоготой; ИСПАНИ УЛС БОСТВАН УЛС  - Хөрөнгө нь Р 5 саяаас их (700 мянга ам. доллар);
- Орлого нь Р10 саяаас их (1,4 сая ам.доллар);
- Бостван улсын Нягтлан Бодогчдын Институтээс тодорхойлсон Олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагууд; Манай орны хувьд олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээдэг байгууллагуудыг хуульчлан тогтоогүй. ТОМ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА - Нийт хөрөнгө
- Жилийн орлого
- Жилийн дундаж ажиллагсад
•Амстердам болон гадаад улсын хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй;
•ААНОАТ, НӨАТ болон ажиллагсдын татварын жинэлсэн дундаж нь 25 сая еврогоос их байх;
•Гадаадын толгой компани болон ААНОАТ, НӨАТ ба ажиллагсдын татварын жинэлсэн дундаж нь 12,5 сая еврогоос их байх;
•Доод тал нь 5 гадаадын охин компанитай мөн ААНОАТ, НӨАТ ба ажиллагсдын татварын жинэлсэн дундаж нь 12,5 сая еврогоос их байх; гэх мэт. НИДЕРЛАНД УЛС 1.Дараах 3 шалгуурын 1-ээс хэтрээгүй жижиг компаниуд;
•Нийт хөрөнгө нь 4,840,000 евро,
•Орлого нь 9,680,000 евро
•Жилийн дундаж ажилчид нь 50.
2.Дээрх 1-р хэсэгт заасан 3 шалгуурын доод тал нь 2-оос хэтэрсэн байх боловч дараах 3 шалгуурын нэгээс хэтрэхгүй байх дунд хэмжээний компаниуд;
•Нийт хөрөнгө нь 19,250,000 евро,
•Орлого нь 38,500,000 евро,
•Жилийн дундаж ажилчид нь 250.
3.Дээрх 2-р хэсэгт заасан 3 шалгуурын доод тал нь 2-оос хэтэрсэн байж болох том компаниуд; ГЕРМАН УЛС Манай улсын хувьд том, дунд, жижиг аж ахуйн нэгжийг ангилсан ангилал байхгүй. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ТУШААХ ХУГАЦАА ЮГОСЛАВ УЛС КОСОВО УЛС БОСНИА
ГЕРЗЕГОВИНА УЛС АОУС-ын дагуу аудитлагдсан байх ёстой бөгөөд холбогдох эрх бүхий байгууллагад 6-р сарын 30-ны дотор тушаана. Өмнөх жилийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаа эрх бүхий байгууллагад тушаах ёстой ба тайлант жилийн эхний гурван календар сарын сүүлчийн өдрөөс хэтрэхгүй байх. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг Бүртгэлийн газарт 3-р сараас хэтрэлгүй тушаах ёстой. МОНГОЛ УЛС Нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж, байгууллага улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 25, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаана. ДҮГНЭЛТ - Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэж, толилуулах хууль эрх зүйн зохицуулалтуудыг нарийн болгох.
- Хуулинд олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий байгууллага, том болон дунд, жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж, хуульчлан оруулах хэрэгтэй байна.
- СТОУС-г практикт хэрэглэх тайлбар, заавар, аргачлал, гарын авлагыг гаргах шаардлагатай байна. - Дэлхийн улс орнууд ихэвчлэн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргах компаниудад тавигдах шалгуур үзүүлэлт болон түүнээс чөлөөлөгдөх нөхцлийг хуулиараа зохицуулж өгдөг.
- Улс орнуудын хувьд санхүүгийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах хугацаа нь харьцангуй уян хатан ба түүнийг хүлээн авах байгууллага нь тодорхой байна.
- Олон улсад олон нийтийн ашиг сонирхол бүхий байгууллага, том, дунд болон жижиг аж ахуйн нэгжийг тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлт нь нийтлэг байна. Сургалтын төлөвлөгөөнд хийсэн шинжилгээ ОУВС, Дэлхийн Банкнаас хамтран хийсэн ROSC үнэлгээний тайланд ...“монголын их дээд сургуульд НББ, аудит судлаж буй оюутнууд СТОУС, АОУС-ын талаар хангалттай мэдлэг олж авч чаддаггүй. НББ-ийн хичээлийн хөтөлбөр нь аудит, ёс зүйн дүрэм, СТОУС, АОУС, тэдгээрийн өөрчлөлтийг бүрэн хамарч чадахгүй байна” гэж дүгнэжээ. - "Санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл” хичээлийн хөтөлбөрийн одоогийн агуулгаар бизнесийн нэгдлийн талаарх ойлголтуудыг СТОУС-ын дагуу хангалттай, бүрэн хэмжээнд хүргэж чадахгүй байна. Энэ нь бизнесийн нэгдлийн тухай ойлголтыг авч үздэг хичээлийн цаг болон хичээлийн агуулгад эзэлж байгаа хэмжээ нь хангалттай бус байгаатай холбоотой юм. ДҮГНЭЛТ Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд анхаарах зүйлс: ЗӨВЛӨМЖ ЗӨВЛӨМЖ - Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн одоогийн агуулгад буй нөхөрлөлийн бүртгэл, төв компани ба салбарын бүртгэл зэрэг нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаас бусад сэдвийг хамарсан “санхүүгийн ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл” , нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан болон бизнесийн нэгдлийн тухай ойлголтыг тусад нь “Корпорацийн нягтлан бодох бүртгэл” хичээл болгож заах хэрэгтэй.
- ААНОАТ-ын тухай хуулийг НББ-ийн тухай хууль болон СТОУС-тай нийцүүлж, үр дүнтэйгээр уялдуулан өөрчлөх хэрэгтэй байна.
Full transcript