Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi Sociaal Domein

presentatie van Maayke
by

maayke kleinjan

on 5 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi Sociaal Domein

Hervorming van het sociaal domein
drie decentralisaties

Noodzaak: Financiele houdbaarheid van de zorg op de lange termijn

Brede beweging van decentralisatie van taken van rijk naar gemeenten

Transformatie van verzorgingsstaat naar participatiestaat
Tot slot
Waarom worden er taken van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld?

Het huidige zorgstelsel is niet langer financieel houdbaar, mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen en worden meer zelf verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg
De kwaliteit van zorg wordt beter door niet alle (zorg-) vragen vanuit een medische invalshoek op te lossen
Gemeenten staan dicht bij mensen en kunnen dus bij uitstek ondersteuning en zorg op maat bieden
Transitie AWBZ
Welke taken worden vanaf 2015 van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld?

Begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer (-25% budget; nu ongeveer 280 clienten)
Persoonlijke verzorging (-15% budget; nu inventarisatie naar omvang)
Samenhang op het sociaal domein in:
Eigen verantwoordelijkheid: inzetten van eigen kracht, regie over je eigen leven, sociale netwerken benutten
Als hulp nodig is: maatwerk, dicht bij mensen
1 plan, 1 gezin en 1 regisseur
Nieuwe rollen en flexibiliteit
Regionale samenwerkings-structuur
Nieuwe ontwikkelingen (Zorgakkoord):
Meest kwetsbare mensen blijven in de nieuwe kern-AWBZ
Korting budget Hulp bij de huishouding minder fors (-40% ipv -75%); wordt onderdeel van breed ondersteuningspakket
Hulp bij de huishouding in 2014 intact: rekening voor gemeenten
middelen voor de Wijkverpleegkundige: verbinding sociale en medische domein (via ZvW)
er komt een maatwerkvoorziening inkomensondersteuning (via Wmo of BB)
50 miljoen landelijk voor sociale wijkteams (gemeenten)
Met wie werken we samen?

Lokaal: samenwerking met eerste en tweedelijns organisaties (b.v. zorgaanbieders, welzijns-organisaties, huisartsen, maatschappelijk werk) en Wmo clientenraad

Regionaal: regionale structuur & gezamenlijke visievorming en uitwerking met de Meierijgemeenten, met als uitgangspunt zorg zo dicht mogelijk om mensen heen organiseren
Noodzaak en kern
van de hervormingen
Participatiewet
Transitie Jeugd
Regionale visie
Meierijgemeenten
Regionale visie:
Naar vermogen meedoen
Zoveel mogelijk vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid
Zolang mogelijk regie op vinden van oplossingen
Principe van wederkerigheid
Gemeenten stimuleren de mogelijkheden van mensen

Wanneer blijkt dat inwoners niet (meer) op eigen kracht kunnen meedoen, kunnen zij rekenen op ondersteuning van hun zelfredzaamheid, een (professioneel) vangnet met algemene en collectieve voorzieningen in het gewone leven en in de eerste lijn en, indien noodzakelijk, individuele (maatwerk)oplossingen.
Hoe gaan we vernieuwen en hervormen en waar moeten nog keuzes worden gemaakt?

Houding en gedrag bij inwoners, aanbieders en gemeente (Hoe gaan we facilteren?)
Toegang tot het nieuwe begeleidingsaanbod (Hoe integraal gaan we dit doen?)
Aanbieders uitdagen om te vernieuwen en een ander soort ondersteuningsaanbod te gaan doen
Inkoop waarbij wordt uitgegaan van resultaten (Wat betekent dit voor bv budgetbewaking?)
Meer inzetten van informele (niet-professionele) vormen van begeleiding (Wat is onze rol daarin?)
Meer inzetten van algemene en collectieve voorzieningen voor begeleiding in het gewone leven en de eerste lijn (Hoe gaan we dit vormgeven?)
1. Hoe organiseren we de toegang en de toeleiding?
2. Overgangsperiode of ‘big bang in 2015’?
3. Hoe gaan we de inkoop organiseren? (sturen op resultaat, lokaal/regionaal, budgetbewaking?)
4. Hoe gaan we de verandering in houding en gedrag faciliteren?
5. Hoe gaan we informelere vormen van begeleiding vormgeven?
Tactische keuzes
Wat gaat er veranderen en waarom?
WWB, Wajong en WSW worden grotendeels samengevoegd
1 Regeling voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt
Ontschot en ongedeeld budget

Waarom deze verandering?
Iedereen doet zo volwaardig mogelijk mee, als het kan op de reguliere arbeidsmarkt.
Daarnaast moet worden bezuinigd

Welke taken?

Uitkeringsverstrekking als het niet anders kan
Re-integratie naar een zo regulier mogelijke arbeidsplek

Wie krijgt daarmee te maken?
Mensen die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien
Jongeren die niet blijvend en niet volledig arbeidsongeschikt zijn
Mensen die aangewezen zijn op beschut werk
Regionale samenwerking

Historische samenwerking, Werkplein, Sociale Werkvoorziening en re-integratie
Integrale Werkgeversbenadering
Voorbereiding met zes Meierij gemeenten (Boxtel, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Sint-Oedenrode)
Arbeidsmarktregioniveau

Gevolgen voor de P-wet naar aanleiding van het sociaal akkoord

Geleidelijk invoeren structurele hervormingen, opschorting invoering P-wet naar 1 janauri 2015
Gezamelijke aanpak werkgevers en werknemers van de begeleiding naar werk voor mensen met een beperking
Tijdelijke contracten beperken tot tijdelijke werkzaamheden
Betere toegang tot scholing
Oprichting op regionaal niveau van werkbedrijven door sociale partners en gemeenten
Geen quotumregeling arbeidsgehandicapten/ garantstelling werkgevers voor banen tbv mensen met een arbeidsbeperking, aanvullend ook de overheid
Extra inspanning voor ouderen en jongeren
Sectorale plannen tbv behoud van werkgelegenheid

Nadere uitwerking Sociaal akkoord door de Sociale partners en de VNG, namens de gemeenten.
Welke keuzes liggen voor?

Wie is/wordt verantwoordelijk voor:
rechtmatigheid?
re-integratie?
beschut werken?
Hoe geven we uitvoering aan de integrale werkgeversbenadering?
Wat zijn de landelijk uitgangspunten?

Het realiseren van een transitie en transformatie
Van verdeelde verantwoordelijkheid, naar 1 verantwoordelijke, de gemeente
Eenvoudiger jeugdstelsel wat beter aansluit bij de eigen kracht en sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers
Om dit mogelijk te maken is er een nieuwe wet in voorbereiding, de jeugdwet
Wat wordt er gedecentraliseerd?
Provinciale jeugdzorg
Jeugd Geestelijke Gezond- heidszorg, GGZ
Jeugd Licht Verstandelijk Beperkt, LVB, zorg
Gesloten jeugdzorg
Jeugdbescherming

Met de jeugdwet is vanaf 2017 een efficiencytaakstelling van € 450 mln. structureel gemoeid. In het zorgakkoord is beschreven dat het deel jeugd GGZ geoormerkt wordt.
Jeugd GGZ

In 2009 waren er in
Sint-Oedenrode circa 267
jeugdigen die gebruik
maakte van GGZ
zorg.
Provinciale jeugdzorg
vrijwilligkader.

In heel 2011 maakte circa 65 jeugdigen gebruik van provinciale jeugd en opvoedhulp.
Jeugd LVB,

In 2012 waren er circa
22 jeugdigen in
Sint-Oedenrode
met een indicatie
jeugd LVB
Provinciale zorg

Eind 2011 zitten er 11 jeugdigen in jeugdbescherming
en 3 in de jeugd-
reclassering
We doen dit niet alleen maar samen met:
- 20 gemeenten in de regio Noordoost Brabant.
- Het jeugdveld, Welzijnsinstellingen, Centrum Jeugd en Gezin, GGZ instellingen, LVB instellingen, provinciale jeugdzorg aanbieders, huisartsen, clientenraden en onderwijs.
Regionale visie
Noordoost-Brabant
Welke uitgangspunten staan centraal binnen de regionale visie?

- Het bieden van een positieve basis in de lokale samenleving, met veel informele steun van sociale netwerken en algemene voorzieningen.

- Een samenhangende zorgstructuur voor het signaleren en aanpakken van problemen die erop is gericht de opvoeding niet over te nemen maar zoveel mogelijk te versterken.

Dit alles is erop gericht dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen aan de samenleving.
Tactische keuzes


Transitiebestendig Centrum Jeugd en Gezin
Toegang en indicatie
Veiligheid kind / gezin
Budgettaire verantwoordelijkheid en PGB
Regionale samenwerking
Vaststellen regionale
visies Jeugd en AWBZ
najaar
2013
In gesprek met
nulde en eerstelijns
organisaties en clientenraden;
voorbereiding tactische keuzes
2014
juni
2013
Thema avond raad tactische keuzes
Uitwerken in wet- en regelgeving;
praktische
voorbereiding
1 januari 2015
Directe aanleiding voor deze thema-avond:

Vaststellen regionale visies & richting meegeven aan de tactische keuzes
dec. 2013/
jan. 2014
najaar
2013
Vaststellen tactische keuzes
Provinciale zorg.

In 2011 heeft bureau
jeugdzorg 28 zorg-
meldingen ontvangen.

En is er 7 keer gemeld
bij het AMK.
De actualiteit
'Illusie dat gezinsdrama's te allen tijde te voorkomen zijn', volkskrant
Jeugdzorg was betrokken bij gezin vermiste kinderen, Telegraaf
'We horen nooit hoeveel drama's Jeugdzorg heeft voorkomen', volkskrant column
'Wat ons overkwam, lag niet aan Jeugdzorg', volkskrant opinie
Vader, werkeloos, moeder werkt, zoon van 6 jaar oud en dochter van 3 jaar oud. Gezin is bekend met schulden, dit zorgt voor spanningen in het gezin. Zoon gaat naar basisonderwijs, dochter gaat naar de peuteropvang. Zoon heeft moeite om op school mee te komen met leeftijdsgenoten. De leerkracht heeft dit gesignaleerd en besproken met het schoolmaatschappelijk werk. Dochter heeft moeite met haar spraak. Dit is door het consultatiebureau gesignaleerd. Moeder is hiervoor door verwezen naar een logopedist.
Toekomstige werkwijze
Hulpverleners die dicht bij het gezin staan gaan in gesprek met het gezin.
Wat zijn de mogelijkheden van het gezin en de omgeving.
Bij welke onderdelen moet het gezin ondersteund worden. Hoe kan dit zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo snel mogelijk.
Zij komen samen met het gezin tot 1 plan met 1 regisseur
Expertise wordt ingeroepen indien nodig.
Huidige werkwijze
Veel instanties zijn betrokken
Ieder verdiept zich in de situatie maar doet uiteindelijk zijn eigen ding.
Situatie wordt besproken in casusoverleg
Diverse personen spreken hun zorgen uit.
Gezin wordt uiteindelijk doorverwezen naar 2e lijnszorg.
Zij doen eerst een intake en starten vervolgens met gespecialiseerde zorg.
De beweging in de praktijk
Nieuwe ontwikkelingen (het zorgakkoord).
De financiering van de langdurige zorg gaat er als volgt uitzien:

Mensen moeten langer thuis blijven wonen
Eerst zelf met hun sociale omgeving een oplossing zoeken (in het 'gewone leven')
Ondersteuning: Wmo (gemeenten)
Zorg, verpleging aan huis: Zvw (zorgverzekeraars)
Er blijft een kern-AWBZ over voor zware zorg voor ouderen en gehandicapten in een instelling
Zorg staat prominent in de (media)aandacht (maatschappelijk debat):

- fraude in de zorg
- zelf betalen van je oudedagvoorziening (opeten van je huis)
- verplichte mantelzorg
- onrust en ontslag bij thuiszorgorganisaties
Full transcript