Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Repetisjon av de monoteistiske religionene

No description
by

Ingrid Almås

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Repetisjon av de monoteistiske religionene

Repetisjon av de monoteistiske religionene
Jødedommen
Kristendommen
Islam
Opprinnelse og utbredelse
- Den eldste av de vestlige, monoteistiske religionene
- Abraham er stamfaren
- Jødene, eller israelsfolket, har bare hatt sitt eget land i korte perioder
- Tempelet i Jerusalem ødelagt av romerne i år 70
- Staten Israel opprettet i 1948
- Ca. 13.5 millioner jøder i verden. Flest i USA og Israel
- En jøde er en som har en jødisk mor eller
en som har konvertert til
jødedommen.
Hva tror jødene på?
- Sentrale områder som alle jøder kan være enige
om:
- Troen på én Gud. Gud kan ikke vise seg som noen annen gud, og kan heller ikke deles opp (godtar ikke treenighetslæren)
- Gud er skaperen av Universet, og alt er skapt med en hensikt. Mennesket skal streve for å opprettholde en god verden
- Gud er allmektig og allvitende. De hellige skriftene forteller om flere anledninger der Gud har grepet inn i menneskenes liv. Tanken om fri vilje er allikevel viktig.
- Gud er rettferdig og barmhjertig. Eks: Frigjøringen
fra slaveriet i Egypt
Hellige tekster
- Den jødiske bibelen kalles Tanach på hebraisk. Inneholder det samme som de kristnes gamle testamente, men i en annen rekkefølge.
- Tanach består av tre deler: Toraen, Profetene og Skriftene.
- Toraen: Den første hoveddelen i Tanach. Består av de fem Mosebøkene (som også finnes i de kristnes Bibel). Betyr "lære". Inneholder budene. (613)
- Talmud, den muntlige Tora: Forklaring av hvordan Toraen skal brukes i dagliglivet.
Siddur - bønneboka: Siddur betyr "ordning". Inneholder bønner og tekster som brukes i
gudstjenesten i synagogen eller i
hjemmet.
Gud i Bibelen
- Kristendommens Gud er mye det samme som jødedommens Gud
-
Hellig
: Gud er ren, opphøyd og majestetisk og i en absolutt særstilling.
-
Evig
: Gud er uten begynnelse og slutt. "Jeg er". Gud er tidløs og endeløs, kan ikke forandres.
-
Allmektig
: Ubegrensete muligheter, Guds kraft og styrke kjenner ingen grenser. Vet og ser alt.
-
Kjærlig
: Gud har en grenseløs kjærlighet til verden og menneskene. Kristne har et personlig forhold til Gud.

Annerledes
: Kan ikke beskrives med kjønn.

Skaper
: Gud har skapt alt.

Treenig
: Både tre og én. Ulike sider
ved Gud.

Bibelen
- Består av 66 bøker, delt inn i to hoveddeler, GT og NT
- GT inneholder 39 bøker og omhandler Gud og israelittene.
- NT handler om Jesus, disiplene hns og de første kristne
- I GT: 5 Mosebøker, 12 historiske bøker, 16 profetiske bøker, 6 poetiske bøker
I NT: 4 evangelier, Apostlenes gjerninger, brev, Johannes' åpenbaring
- Jesus var jøde og kjente de hellige skriftene i GT (samme som Tanach)
- For kristne handler GT om pakten mellom Gud og menneskene, mens NT
handler om at Jesus frelser verden.
- De 5 Mosebøkene
- Historiske bøker: Josva, Dommerne, Rut, Samuelsbøkene, Kongebøkene, Krønikebøkene
- Esra og Nehemja
- Ester
- De 4 store profetene: Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel
- De 12 små profetene: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja og Malaki
- Salmenes bok
- Høysangen
- Klagesangene
- Job
- Salomos ordspråk
- Forkynneren
Jesus
- Kristne tror at Jesus er Guds sønn, og at Gud sendte Jesus til verden for at han skulle dø for menneskens synder
- Kristne mener at Jesus er Messias, som var det GT kalte Frelseren som skulle komme
- Jesus talte om nestekjærlighet og tilgivelse. Forbilde til etterfølgelse.
- Jesus møtte ofte de som levde litt i utkanten av samfunnet: tiggere, prostituerte, syke osv. Møtte dem på deres steder og på deres nivå.
- Fortalte lignelser for å få fram budskapene sine. Eks: Den barmhjertige samaritan, Den
bortkomne sønnen
Opprinnelse og utbredelse
- Oppstod i Midtøsten på den arabiske halvøya på 600-tallet.
- Inntog i Europa på 700-tallet, i dag spredt over hele verden
- Den nest største verdensreligionen, og raskt voksende
- Islam betyr underkastelse eller overgivelse, altså å underkaste seg Guds vilje eller å overgi seg til Guds vilje.
- Islam lærer at Muhammed fikk sin første åpenbaring fra Gud i år 610 e.Kr.
Hva tror muslimer på?
- Mennesker som gjør sitt beste for å følge Guds vilje, kalles gudfryktige eller fromme
- Troen på én Gud
- Allah er navnet på Gud, og Allah er evig
- Allah er skaperen og opprettholderen av verden
- I Islam regner man med 99 navn for Gud, og disse er navn som fremhever ulike sider ved Guds vesen og egenskaper.
- Allah er allmektig og allvitende. Han er lovgiveren og han er kjærlighet. Ved å underkaste seg Guds vilje og tro på Han, vil alle være trygge.
- Muhammed som Guds sendebud
- Dommens dag og livet etter døden
- Koranen
Andre viktige ting
- De fem søylene: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, almissen og pilegrimsreisen. Plikter alle muslimer skal utføre.
- Bildeforbud, derfor mye kalgrafi og ornamentikk
- Den arabiske Koranen er ifølge islam en kopi av en bok som alltid har eksistert i himmelen
- Koranen nevner også Toraen (de fem Mosebøkene) som ble gitt til Moses (Musa), Salmene som ble gitt til David (Dawud) og Evangeliet som ble gitt til Jesus (Isa)
Annet viktig
- Pakten: Jødedommen fremmer tanken om at jødene er Guds utvalgte folk
- Troen på Messias: Jødene har også en tanke om en Messias som skal komme, fordi de mener at Jesus ikke var denne.
- Bildeforbud: Det skal ikke lages
bilder eller kunst av Gud.
Mye ornamentikk.
GT
(Ingrid Almås 2014)
Full transcript