Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska språkets historia

No description
by

ida backe

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska språkets historia

800-1225
-800
1225-1526
1526-1732
1732-1900
1900-
Urnordiska
Runsvenska
Fornsvenska
Äldre nysvenska
Yngre nysvenska
Nusvenska
Urnordiska
I princip samma språk i hela Norden
Runstenar
Kung Harald Hårfager (enade Norge)
Olika lagar i olika landskap

Sverige kristnades => vi får ett NYTT skriftspråk!

Hansan

Latin, grekiska, tyska
Fornsvenska
Äldre nysvenska
”Vanligt” folk kunde oftast inte läsa och ägde inga böcker.

Sverige gick ur den katolska kyrkan

Latinet ersattes allt mer av svenskan i kyrkorna

Gustav Vasa lät översätta bibeln till svenska och den trycktes upp => norm för svenskan

Boktryckarkonsten ledde till att stavning och grammatik började regleras för att få ett mer enhetligt språk.

Tryckerierna blev fler och hade sina egna regler => stor oreda
Altare
Offer
Latin
Kyrka
Biskop
Grekiska
Skräddare
Borgmästare
Stad
Räkning
Tyska
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3315&artikel=4455970
Lysna på Klassikern i P1 om Äldre Västgötalagen
Nämn något som lagen reglerar och förklara vad det innebär.
Runsvenska
Runstenar = minnesstenar (ej gravstenar)

Sverige är det runstenstätaste landet i världen!

ca 3000 stenar kvar

Runalfabete med 16 tecken = futharken
Futharken
Ingen vet var runorna kommer ifrån. Men många forskare tror att de har sitt ursprung i det latinska alfabetet.

Känner du till något runtecken?
Runalfabetet (futharken)
Okunskapen om runornas ursprung har bl.a. lett till att odemokratiska grupper har använt runorna och den nordiska mytologin för att romantiseraden nordiska historien i syfte att höja nordbor och germaner över andra folk.

Känner du till något runtecken eller något ur den nordiska mytologin som har använts av odemokratiska rörelser? Ge exempel.

Varför framstår runorna och den nordiska mytologin som lockande för vissa grupper tror du?

Hur kan man bemöta att motiv ur den nordiska mytologin används på ett negativt sätt?
Runtecken
Tyrrunan, efter den fornnodiska guden Tyr, står för kamp och seger. Runan användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas av några av de mest militanta nazistiska organisationerna. I Sverige hittar man tyrrunan i Svenska motståndsrörelsens logotyp.
Länk:
http://skola.expo.se/symbollexikon.html
Svenska Akademien
Svenska Akademien bildas 1786 för att skapa ordning i språket (grammatik + ordbok).

1:a utgåvan av SAOL 1874

1. Jämför
SAOL
och
SAOB
: Välj ett ord som börjar på A-T. (
Om du har svårt att välja, så slå upp 'bli' i SAOL och 'bliva' i SAOB
).

2. Vilka uppgifter får du i de två ordböckerna? Vad står det i ordböckerna om ordets betydelse?

3. På vilket sätt skiljer sig böckerna åt?
SAOB
är en historisk ordbok, d.v.s. den innehåller även ord som inte längre är i bruk. Den omfattar svenska skriftspråket från 1521 till idag. Beskriver ords betydelse, betydelseutveckling, uttal, böjning och etymologi.
SAOL
innehåller enbart nusvenska ord och ger uppgifter om stavning, uttal, böjning och i vissa fall betydelse.
Lånord
Många lånord kom under 1400- och 1500-talen från Tyskland. Ofta handlade de om militärlivet.

Under 1600- och 1700-talen tar franskans inflytande på svenskan över efter tyskan. Detta tack vare kungens vurm för Frankrike. Ofta kom de franska orden in genom samhällets högre skikt, t.ex. hovet.
Språkpurister
Under 1700-talet började många slå vakt om svenskan och se ner på lånorden som kom då, d.v.s. i synnerhet franskan såg som ett hot mot det svenska språket.
Then Swänska Argus
Jag wet intet hwad rasande Dårskap hindrar oss derifrån: Språket är i sig sielf intet hårt som Tyskan, intet hopplåckat som Engelskan, intet upblåst som Spanskan, intet wekligt som Italienskan, intet obändigt som Pålskan, intet wildt som Ryskan, intet bräkande som Danskan etc. Det är Lent och likwäl Starkt, Rent och likwäl Rikt, Enfaldigt och likwäl Högt, Tappert och likwäl Läckert. Det är beqwämt och liufligt tll skaldekonst och obunden Skrifart, til Sång och Tahl, til Historier och Romaner, til alwarsamt och lustigt, til Kyrkor och Skådo-Spel, til predikningar och Argus.
Samtala om Dalins text:
Varför har Dalin de här fördomarna om olika språk, tror du? Vad menar han exempelvis med att tyskan är hård och spanskan är uppblåst?

Vilka fördomar känner du till om svenskan och andra språk? Varifrån kommer fördomarna?
http://folk.uio.no/arnet/
Hur lät urnordiskan?
Olof Dalin, 1733
Är svenskan färdig nu?
Utvecklingen går framåt, människan förändras och därmed även språket.

Under de senaste hundra åren har språkutvecklingen gått snabbare än någonsin. Varför, tror du?

Det har lett till att svenskan har utjämnats (en del dialekter har t.o.m. dött ut) och förenklats (t.ex. har vissa grammatiska former försvunnit). Skriftspråket har närmat sig talspråket.
Ett ordförråd i ständig förändring
Ord som rör äldre företeelser har försvunnit och nya tillkommit istället.

Använder du ord som 'fejdlysten' och 'mosterlig'? (stridslysten resp. beskyddande) Ord som få eller ingen använder tas bort ut ordlistan och nya läggs in, t.ex. raggare (1958), bredband (1999), svininfluensa (2009).

På samma sätt fungerar T9, mobilen ordlista.
Undersök
1. Börja med att diskutera vilka ord som saknas i mobilens ordlista. Skriv ner dem i en gemensam lista.

2. Varför tror saknas just de orden, tror ni? Redogör för er teori för resten av klassen.
Diskutera
1. Ord som kan uppfattas som kränkande eller förnedrande finns inte med i T9:s ordlista. Vad tycker du om det? Motivera.

2. Orden speglar, som sagt, samhället. I 2010 års T9 fanns ord som
självmordsbombare, Jesus, kondom, Presley, pung
och
kalsonger
men inte
världsfred, Buddha, p-piller, Jagger
och
trosor
. Vad säger det om T9:s värld?
Övning: Hur gammal är texten?
Källa s.305 i Svenska timmar
Text A
Medh fångarnas afsendandhe har jagh nu giördt begynnelse, till Elbingh ähro afskickadhe till 1500 mäst af alle Sachsiske Regementer, ock till Pommern dess lijkest 400 af konung Augustus gvarde och 260 Moscoviter (min kurs.), ock nästkommande wecka går resten af förberördhe gvarde. The af Cavalleriet, artilleri betiäntarne ock ChurPrintzenss gvarde, så att jagh alt effterhanden bekommer mehra frija hender. Styckorne ock Fahnorne har jagh för elacka wägar ännu qwar uthi Posen.
Text B
[...] sedan Kongl. Maj:ts General-Auditeurs-Embete til samma Krigs-Fiscals Embete hänwist den undersökning, som blifwit hållen, angående händelserne med Örlogs-Fregatten Venus wid det tilfälle den wordt af Rikets då warande Fiende äröfrad, Majoren och Riddaren Hanson, hwilken å nämde Fregatte ägt Chefskapet, måtte blifwa kallad at sig här infinna, på det förhållandet af det som ännu kan finnas outredt, närmare må blifwa updagadt.

Med bifallande af berörde anhållan, beslöt Kongl. Krigs-Hof-Rätten, at Majoren Hanson skulle til näst skeende sammnträde upkallas.
Text C
"Det finnes i hela verlden, ja öfverhufvud äfvon utom densamma, ingenting tänkbart, som utan inskränkning skulle kunna anses såsom godt, mer än allenast en god vilja". I dessa ord, med hvilka Kant börjar sin ''Grundläggning till sedernas metafysik", framträder grundtanken i hela hans eti- ska lärobyggnad. Om nemligen en vilja kan vara utan inskränkning god, så är dermed först och främst gifvet att det i sjelfva viljans begrepp eller väsende icke kan finnas något, som strider emot det goda.
Text D
Brukar ni också vara hängig och på dåligt humör efter semestern? Ofta beror det på de ändrade mattiderna och den ovana maten, ni får s.k. semestermage. Magens pH-värde (surhetsgrad) har rubbats, d.v.s. magen har bilvit sur.
Text E
Förekomsten av detta uttal är synnerligen växlande. Det är mycket vanligare hos pojkar än hos flickor och tycks tilltaga något i de högre skolklasserna. Sannolikt befinner sig detta dialektdrag på tillbakagång, verkligt typiska fall möter man ej så ofta. Röstfysiologiskt är ljudet otillfredställande, emedan det artikuleras för långt bakåt.
Uppgift: Gå på djupet
Du har nu fått en genomgång av olika epoker i språkhistorien. Här är några övergripande frågor:

1. Nämn något utmärkande för
varje epok.

2. Resonera kring epokernas namn;
varför kallas de som de gör, tror du?

3. Om hundra år är epoken "nusvenska" inte
nusvensk längre. Vad tror du att epoken kommer att kallas då? Utveckla och motivera ditt svar.

Lägg upp uppgiften på Schoolsoft.
Uppgift: Gå djupare
Du ska nu få fem smakprov på svenska från olika epoker. Lista med hjälp av stavning, ordval och former ut vilken tid texterna är skrivna. Välj bland följande årtal:

1706, 1791, 1877, 1939, 1953
Text A =
1706
(26 mars, Rehnskölds brev till Karl XII)

Text B = 1939

Text C = 1877 (5-7 september, Upsala universitets
fyrahundraårs jubelfest)

Text D = 1953

Text E = 1791 (1 juli, Protocoller i Krigs-Hof-Rätt)
FACIT
Hur svenskan blev svenska - och vad händer sedan?

Svenska ordLägg upp uppgiften på Schoolsoft.
Svenska ord
Ta hjälp av en ordbok, exempelvis
SAOB
(finns i digital from på adressen: http://g3.sprakdata.gu.se/saob),
Nationalencyklopedins Ordbok
eller Elof Hellquists
Svensk etymologisk

ordbok
(finns i digital form på Projekt Runeberg: http://runeberg.ord/svetym).

Vissa av orden i rött är s.k. arvord, alltså ord som är mycket gamla i svenskan och inte lånade. Ta reda på vilka av orden som är arvord och vilka som är lånord. Varifrån härstammar lånorden? Under vilken period har de lånats in? Varför har de lånats in i svenskan? - vilken funktion har de fyllt? Varför har de lånats in från just detta språk under just den perioden?
KUNSKAPSKRAV FÖR SPRÅKHISTORIA

SVENSKA 3
E
Eleven kan
översiktligt
redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
C
Eleven kan
utförligt
redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
A
Eleven kan
utförligt och
nyanserat
redogöra för
några aspekter av det svenska
språkets släktskapsförhållanden
och historiska utveckling.
Dessutom kan eleven
dra
relevanta generella
slutsatser
om språkförändring.
E
Eleven kan göra
enkla
reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.

C
Eleven kan göra
välgrundade
reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
A
Eleven kan göra
välgrundade och nyanserade
reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala
och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
KUNSKAPSKRAV FÖR SPRÅKHISTORIA

SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK 3
stad, bassäng, bärsärk, bra, pojke, toalett, blus, potatis, advokat, byrå, språk, replik, far, portvin, varg, grav, kalabalik, viking, fisk, gast, pjäxa, nyckel, durk, alkov, kutter, brosch
Fördjupa dig i svenska språkets historiska utveckling. Beskriv var svenskan kommer ifrån och vilka faktorer som har påverkat språket och gjort att det blivit till den svenska vi talar idag. Kom ihåg att ge exempel på olika faktorer.

Skriv också hur du tror att svenskan kommer att utvecklas. Bygg din argumentation på fakta.
Hur svenskan blev svenska
- och vad händer sedan?
E-A
E-C
Full transcript