Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BÀI THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

No description
by

Nguyễn Hà

on 26 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BÀI THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

VỊ TRÍ,
TÍNH CHẤT
PHÁP LÝ
CHỨC NĂNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
BÀI THUYẾT TRÌNH
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN

Chủ đề:
Thành viên trong nhóm:
1. Nguyễn Hà Phương
2. Trịnh Thị Vân
3. Nguyễn Minh Hương
4. Đào Duy Đức
5. Nguyễn Đỗ Tuấn
6. Nguyễn Trọng Hùng
7. Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc
8. Phương Đình Tuấn
9. Đỗ Minh Hồng
10. Trần Nguyễn Hà My
11, Nguyễn Lan Chi
12, Phan Văn Thái
13, Lê Nguyễn Minh Hằng
14, Nguyễn Thị Hải Hà
15, Dương Quỳnh Trang

Theo quy định tại điều 119 Hiến pháp hiện hành,
"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên".
Vị trí:
Tính chất
- Hội đồng nhân dân là cơ quan duy nhất ở địa phương do cử tri ở địa phương trực tiếp bầu ra.
- Hội đồng nhân dân là đại diện tiêu biểu nhất cho tiếng nói và trí tuệ tập thể của nhân dân địa phương.
Tính đại diện cho
nhân dân địa phương:
Tính quyền lực
nhà nước ở địa phương:
- Hội đồng nhân dân là cơ quan được nhân dân trực tiếp giao quyền để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương.
- Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
- Hội đồng nhân dân thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương thành những chủ trương, biện pháp có tính thi hành bắt buộc ở địa phương.
Chức năng quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương trong phạm vi thẩm quyền.
Chức năng giám sát
việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương.
Các chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và được quy định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bân nhân dân năm 2003.
Theo Hiến pháp hiện hành, Hội đồng nhân dân được thành lập ở 3 cấp:
-Hội đồng nhân dân cấp tình
-Hội đồng nhân dân cấp huyện
-Hội đồng nhân dân cấp xã
Hiện nay, nhà nước ta đang thí điểm bỏ bớt Hội đồng nhân dân cấp huyện tại một số địa phương.
Số lượng đại biểu
Hội đồng nhân dân:
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có từ 50 đến 85 đại biểu (TP.Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có tổng số dân trên 3 triệu người được bầu không quá 95 đại biểu).
- Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ 30 đến 40 đại biểu.
- Hội đồng nhân dân cấp xã có từ 25 đến 35 đại biểu.
Các cơ quan của Hội đồng nhân dân:
+ Thường trực Hội đồng nhân dân bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy viên thường trực (riêng Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân) do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quản đảm bảo việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện còn thành lập các ban (các cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân):
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành lập 3 ban: Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách và Ban văn hóa xã hội. Những địa phương có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống có thể thành lập thêm Ban dân tộc.
- Hội đồng nhân dân cấp huyện thành lập 2 ban: Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội
- Kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu nhất của Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân họp mỗi năm 2 kỳ, được gọi là những kỳ họp thường lệ. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân có thể họp bất thường.
-Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân có quyền ban hành nghị quyết.
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Trong lĩnh vực kinh tế
Quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về: Phát triển kinh tế- xã hội, sử dụng đất đai, phát triển ngành, xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn trong phạm vi quản lý:
- Quyết.định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới và cơ chế khuyến khích phát triển các ngành sản xuất, chuyển đồi cơ cấu kinh tế và phát triển các thành phần kinh tế ở địa phương;
- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán, thu chi ngân sách địa phương và phàn bổ dự toán ngân sách cấp thành phố; phê chuẩn quyết toán và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương,..quyết định các chủ trương, biện pháp triền khai và giám sát việc thực hiện ngân sách địa phương;
- Quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở đa phương theo quy định của Luật.Ngân sách; Quyết định thu phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy động vốn theo quy định của Pháp luật; Quyết định phương án quản lý, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở địa phương và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại.
Trong lĩnh vực giáo dục, y tế,
xã hội, văn hóa, thông tin, TDTT
- Quyết định chủ trương và biện pháp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, TDTT, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, thực hiện phân bổ dân cư, tổ chức đời sống và quản lý dân cư;
- Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, dạy nghề, mạng lưới khám chữa bệnh;
- Quyết định các biện pháp đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện cho các hoạt động giáo dục và.đào tạo, văn hóa thông tin, TDTT, các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; biện pháp giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thanh thiếu niên và nhi đồng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giáo dục truyền thống đạo đức, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc; các biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; các biện pháp thực hiện chế độ chính sách đốt với các đối tượng thuộcdiện chính sách xã hội.
Trong lĩnh vực khoa học,
công nghệ, tài nguyên và môi trường
Quyết định các chủ trương và biện pháp phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; các biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, nguồn nước và tài nguyên trong lòng đất; các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; các biện pháp thực hiện những quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm tại địa phương
Trong lĩnh vực quốc phòng,
an ninh trật tự an toàn xã hội, trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và thi hành pháp luật
Quyết định các biện pháp thực hiện kết hợp quốc phòng; an rinh với kinh tế và xây dựng lực lượng dự bị động viên ở địa phương; các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, phòng và chống tội phạm; các biện pháp thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật, bảo vệ và bảo hộ những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ở địa phương
Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND, Trưởng, phó và ủy viên các ban của HĐND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu HĐND và chấp nhận việc đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu;
- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
- Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn của UBND cấp thành phố, quận, huyện; Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp; Quyết định tổng biên chế sự sự nghiệp ở phương; thông qua tổng biên chế hành chính của địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Quyết định chính sách thu hút và một số chế độ khuyến khích đối với cán bộ công chức trên địa bàn phù...hợp với yêu cầu và khả năng ngân sách địa phương; Quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của Chính phủ.
- Thông qua đề án thành lập mới , nhập , chia và điều chỉnh địa giới hành chính để đề nghị cấp trên quyết định; Quyết định đặt tên, đổi tên đường phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của UBND cùng cấp, Nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp quận, huyện;
- Giải tán HĐND cấp huyện và phê chuẩn Nghị quyết của HĐND cấp huyện về việc giải tán HĐND cấp xã trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật
Full transcript