Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oppimismotivaatio

Ihmettelijöiltä Pirjo, Ari, Tapio, Eija, Hannu ja Pia uutta ihmeteltävää
by

pia myllyaho

on 9 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oppimismotivaatio

Oppimismotivaatio
Motivointi
Score in French
käyttäytymisen tai toiminnan
taustalla vaikuttavia tekijöitä tai syitä,
jotka saavat yksilön
aloittamaan toiminnan ja
pitämään sitä yllä
Motivaatio
Wikipedia-yhteisö
TVT
kiinnostus
jalkapallo
kielitaito
pop-kulttuuri
uuden oppiminen ja tiedon
luominen tärkeintä
altruismi: tiedon jakaminen
kaikille
saada kuulua Wikipedian kehitysryhmään
flow
tutkiva oppiminen
itseohjautuvuus
tehtäväorientaatio
yhteisöllisyys
oppimisen kulttuuri ja asiantuntijuus
ihmettelijät-ryhmä
FLOW
Zimmermann
Yleistä motivaatiosta
- suht. stabiili osa vs. tilannekohtainen
- oppiainekohtainen vs. yleinen
- kognitiivisissa teorioissa keskeistä
oppijan oma tulkinta tilanteesta
Toiminta- ja tulkintatapoja
1. Illusorisen hohteen toimintatapa.
Onnistuminen -> myönteinen minäkäsitys ->
onnistumisen ennakoiminen -> tehtävään keskittymiseen ->
onnistuminen ja minää tukevat syypäätelmät.
2. Defensiivis-pessimistinen toimintatapa.
Onnistuminen -> realistinen minäkäsitys->
defenssinä vähäisiä odotuksia -> tehtävään keskittyminen ->onnistuminen
->realistisilla syypäätelmillä.
3. Opittu avuttomuus
Epäonnistuminen ->kielteiseen minäkäsitykseen. -> ennakoi
epäonnistumista -> passiivisesti välttelee tehtävän tekemistä.-> Epäonnistumista ei
selitetä minää tukevilla syypäätelmillä.
4. Itseä vahingoittava toimintatapa.
Epäonnistumiset -> kielteinen minäkäsitykseen ->
ennakoi epäonnistumista ->
defenssinään tekosyitä päonnistumiselle ->
tekee minää tukevia syypäätelmiä.
Vanhemmat
Arvot, kasvatustyyli,
tulkinnat arvoista.
Kaverit
Ikä
Tarpeet
Tilanne
Pätevyyden tunne
Autonomia
Sosiaalinen kiinnityminen
Opettaja
Oppiaine
Työtavat
Itsetunto
Kokemus välittämisestä
http://www.flickr.com/photos/creative_stock/5157525141/
Tietoisuuteen
saapuva informaatio
on tasapainossa
oman itsen kanssa.
Psyykkinen
entropia
Psyykkinen
entropia
tarkoittaa
tietoisuuden
epäjärjestystä.
luoda kouluista opettajien ja oppilaiden yhteisö, joka voi tehdä työtä, suunnitella ja päättää yhteisöllisesti ja lisätä oppimismotivaatiota.
Baytieh, Pfaffman 2010
Tehtävästrategiat
Huomion suuntaaminen
Metakognitiivinen tarkkailu
Flow
Suoritusvaihe
REFLEKTIO

Attribuutiot (syypäätelmät)
Itsearviointi
Tyytyväisyys
Toimintahyrrä
Edeltävä vaihe
Pystyvyysuskomukset
Kiinnostus/Arvostus
Tavoiteorientaatiot
Sisäinen/ulkoinen motiv.
Tavoitteet
Strategia
Motivaatio yhteisöllisessä oppimisessa
Sosiaalisesti jaettu metakognitio
rakentuu yhteisessä ajattelutoiminnossa

.
- opiskelijan tulkintoja aikaisemmista tilanteista
- selityksiä epäonnistuminen/onnistuminen
- kolme dimensiota:
kontrolloitavuus,
sisäinen vs. ulkoinen
pysyvä vs. muuttuva.
Syypäätelmät
- perinteisesti tutkittu:
lahjakkuus , yritys, tehtävän vaikeus ja onni.

Välttämättä opiskelija ei
attributoi näihin ( Brophy, 2005)
Syypäätelmät vaikuttavat mm.
itsepystyvyyteen ja
tavoiteorientaatioihin
Pystyvyysuskomukset
Esim. itsepystyvyysuskomus (self-efficacy, Bandura). Uskomus siitä, pystyykö oppija
suoriutumaan tehtävästä.
Mitkä vaikuttavat?

- opiskelijan aikaisemmat suoritukset
- muiden suoritukset
- kannustus
- fysiologiset vihjeet
Mihin vaikuttaa?
- tavoitteiden asettamiseen
- sitkeyteen vastoinkäymisissä
- yrittämisen määrään
Tavoiteorientaatiot
Paljon teorioita, esim:
Oppimis- vs suoritusorientaatio (Dweck, Elliot 1983), persoonallisuuspsykologinen näkökulma
Hallinta- vs suoritusorientaatio (Ames 1992), sosiaalipsykologinen näkökulma
Tehtävä- vs ego-orientaatio (Nicholls 1984)
Syynä useisiin teorioihin on myös tutkimusmenetelmä.
Oppimisorientaatio (vrt. sisäinen motivaatio)
Suoritusorientaatio (vrt. ulkoinen motivaatio)
Välttämisorientaatio

Yhteyksiä:
Luokan orientaatioon,
käsityksiin osaamisesta,
pinta- vs syväoppiminen,
opitun yhdistäminen aikaisempaan
Metakognitiivinen tietoisuus
mahdollistaa ajattelun ja
oppimisprosessin kontrolloinnin
ja itsesäätelyn.

Metakognitio on erityisen
tärkeää oppimisen kannalta,
koska se vaikuttaa opitun hankkimiseen,
ymmärtämiseen, säilyttämiseen
ja soveltamiseen.
Flow-kokemus on tila, jossa jonkin asian tekeminen muuttuu automaattiseksi, ajan taju katoaa, ja merkityksellistä on vain tekeminen.
metakognitio
Metakognitio tarkoittaa yksilön kykyä tiedostaa, valvoa ja säädellä ajattelunsa toimintoja.
Motivaatio vaikuttaa
Menestymiseen - jopa lahjakkuutta enemmän
Itsetuntoon
Oppimiseen
Motivaatio syntyy
Onnistumisen kokemuksista mielekkäissä tehtävissä.

Olennaista on myös kiinnostuneisuus, autonomisuus, sosiaalisuus, kiireettömyys,
prosessikeskeisyys sekä avoin
ja arvostava vuorovaikutus.
ryhmässä
toisista riippuvainen,
itsesäätöinen toimija, jolla on
metakognitiivisia taitoja
yksilö
dynaaminen jatkuvasti kehittyvä
haasteellinen sosiaalinen systeemi
Ryhmä:
Yksilön tavoitteita:
saada kuulua ryhmään
toteuttaa ryhmän tehtäviä
saada asema ryhmässä
sosiaalisten suhteiden luominen
miellyttää opettajaa ja muita oppilaita

mm. Järvelä, Volet, Järvenoja 2010
- ryhmään sitoutumisen ja ryhmässä osallistumisen prosessi
- tilanteeseen sitoutunut, dynaaminen
- muuttuu toiminnan aikana

Järvelä, Volet, Järvenoja 2010
Tulevaisuuden visio:
Avoimia kysymyksiä:
Miten motivaatio syntyy ryhmässä?
Miten ryhmän jäsen valitsee toimintatapansa?
Miten ryhmän jäsenet lisäävät yhteistä
motivaatiota ja kognitiivista toimintaa?

Järvelä, Volet, Järvenoja 2010
+ antaa mahdollisuuden kehittää erilaisia oppimistehtäviä
+ tukee parhaimmaillaan syvä oppimista
+ tuo oppilaan arkeen uutta

- uusi teknologia voi viedä olennaisesta kiinnostunut muuhun asiaa
- osa oppilaista kokee sen myös haasteeksi
TVT:n hyödyt ja haitat
Full transcript