Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cselekvéselméleti keret

Cselekvéselméleti keret
by

Syi

on 20 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cselekvéselméleti keret

norma
modalitás
a norma összetevői
modality
content
authority
subject
condition
occasion
sanction
norm(modality, content, authority, subject, condition, occasion, sanctioner)
norm(modality, content, promulgation, subject, condition, occasion, sanctioning)
tartalom
autoritás
címzett
feltételesség
körülmény
szankció
P-megengedő: ‘sebességkorlátozás feloldása’ tábla
F-tiltó: ‘fűre lépni tilos’ tábla
O-kötelező: ‘kötelező haladási irány’ közlekedési tábla
társadalmi cselekvésre vonatkozó kötelező és kívánatos előírás, melynek megsértését társadalmi szankció követi
a címzettnek két normacselekvési lehetősége van:
követi a normát (normakövető)
nem követi a normát (normasértő)
egy normához két cselekmény kapcsolódik:
norma (kibocsátó és címzett)
szankció (szankcionáló és címzett)
egy normához három cselekvés kapcsolódik:
normakibocsátás (múlt – megelőzi a normacselekvést)
normakövetés (jelen)
normaszankcionálás (jövő – követi a normacselekvést)
normaösszetevők lehetnek többjelentésűek:
cselekvés (aktus = normacselekvés, kibocsátás, szankcionálás)
cselekvő (ágens = címzett, kibocsátó, szankcionáló)
cselekmény (eredmény = normatartalom, szankció)
szankció nélkül nincs norma
a technikai „normák” nem normák
a technikai normák (használati utasítás, gyakorlati útmutató, kezelési szabályzat, főzési recept stb.) „előírásainak”megsértését nem követi társadalmi szankció
a technikai normák megsértésének következményeként a gyakorlati tevékenység sikertelen lesz
normatív megnyilatkozások és szükségszerűség
modális operátorok
deontikus logika
autoritás
kibocsátó
szankcionáló
szankció helyett használhatnánk a ‘társadami kontroll’ vagy az ‘ösztönzés’ kategoriáját, amely magába foglalná a pozitív ösztönzést is, de utóbbit nem lehetne mindig megvalósítani, ezért nem emelhetjük be a meghatározásba
a normába foglalt előírás a kívánt cselekvés lehetőségét állítja, nem a szükségszerűségét
a címzett és az autoritás megegyezik


a címzett és az autoritás eltér
belső lelkiismeret-furdalás
egy másik cselekvéshez/normához kötött feltétel teljesülése esetén aktiválódó norma (‘szemet szemért’ elv)


más cselekvéstől/normától függetlenül, önmagában aktiválódó norma (‘behajtani tilos’ tábla)
a címzettre vonatkozik


a kibocsátóra vagy a szankcionálóra
vonatkozik


a szankcionáló szankcionálójára
vonatkozik
célracionális
„’Közösségnek’ nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést . . . a résztvevők szubjektíve átérzett (érzelmi-indulati vagy tradicionális) összetartozásán alapuló beállítódás jellemzi.”
„’Társulásnak’ nevezzük a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést racionálisan (érték- vagy célracionálisan) motivált érdekkiegyenlítődésen vagy ugyanígy motivált érdekkapcsolódáson alapuló beállítottság jellemzi.”
a mérlegelő, racionális beállítódáson alapuló harc résztvevőit ellenfeleknek tekintjük
a nem-mérlegelő, nem-racionális beállítódáson alapuló alapuló harc résztvevőit ellenségeknek tekintjük
Megbotozzák a maláj anyát, mert 2007-ben ivott egy sört
Ego
Alter
Ego-izmus = önzés
közösség
ellenség
társulás
ellenfél
mérlegelő
nem-mérlegelő
érzelmi
egoista
altruista
Alter-izmus = önzetlenség
versengés, verseny, dezertálás
együttműködés
interszubjektív
vitatható
lexikografikus preferencia
egyéni
tudat
reciprocitás
társadalmi szerep
szervezet
fegyelem
norma
ideológia
"Bizonyos minimális engedelmeskedni akarás – tehát az engedelmeskedéshez fűződő (külső vagy belső) érdek – minden igazi uralmi viszonyhoz hozzátartozik." [Max Weber, 221.o.]
hatalom
uralom
szimbolikus rendszerek (érték, norma, tudás, hit)
társadalmi gyakorlatok, praxisok
tárgyi környezet
kollektív cselekvés
társadalmi javak
hozzájárulás dilemma
részesedés dilemma
fogyasztásból
kizárható
versengő fogyasztás
(private goods)
autó, kenyér, ruha, családi ház
(club goods)
lakótelepi kábeltévé, társasházi portás
(commons)
köztér, közlegelő, tengeri halállomány
közjavak
privát javak
klubjavak
nyilvános javak
fogyasztásból
nem zárható ki
(excudable)
materiális jószág
(non-excludable)
információs jószág
(non-rivalry)
(rivalry)
nem versengő fogyasztás
szelektív ösztönző
(szankció)
rutinszerű
értékracionális
archimédeszi preferencia
tényítélet
értékítélet
szubjektív
nem-vitathatató
nyelvi megnyilatkozások
érvényesség
cselekvésbefolyásolás
véleménybefolyásolás
világra való vonatkozás
hitelesség
igazság
helyesség
érvényességigény
érvényességvizsgálat
társadalmi dilemma
játékelmélet
kommunikáció
altruizmus
egoizmus
erős
gyenge
mártír
önkéntes
kizsákmányoló
haszonleső
vezér
mártírjáték
önkéntesjáték
vezérjáték
fogolydilemma
gyáva nyúl játék
3,3
4,1
1,4
2,2
erős
gyenge
könnyű
3,3
4,2
2,4
1,1
3,3
1,4
4,1
2,2
3,3
2,4
4,2
1,1
2,2
3,4
4,3
1,1
cselekvésbefolyásolás
a hatalom fogalma magába foglalja egyfelől az akaratkonfliktus, másfelől az akaratérvényesítés mozzanatát
jog
állam
legitim erőszak-alkalmazás
szuverenitás
hatalompotenciál
Ego
Alter
akarat
érzelem
tudás
attitűd
hit
racionalitás
tudat
kollektív
tudat
jutalom
büntetés
véleménybefolyásolás
"Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú parancsnak
megadható személyek engedelmeskedni fognak."
[Max Weber]
„ . . . célszerű az uralom fajtáit a rájuk jellemző legitimitásigény szerint megkülönböztetni. . . . Itt az a mérvadó, hogy maga az uralom milyenfajta legitimitásra tart igényt, és saját legitimitásigénye releváns mértékben érvényesül-e . . . ”
[Max Weber]
kultúra
társadalmi konstrukció
cselekvés
Alter be akarja csukni az ablakot, de Ego megakadályozza azt
Alter nem akarja becsukni az ablakot, de Ego becsukatja vele
eredmény:
Alter becsukja az ablakot
eredmény:
Alter nem csukja be az ablakot
pozitív hatalom
negatív hatalom
társadalmi szerep
komplementaritás
Alter be akarja csukni az ablakot, de Ego megakadályozza azt
Alter nem akarja becsukni az ablakot, de Ego becsukatja vele
eredmény:
Alter becsukja az ablakot
eredmény:
Alter nem csukja be az ablakot
pozitív uralom
negatív uralom
államhatár
politika
Ego akarata
Alter cselekvése
Alter akarata
hatalomforrás
Ego megfogalmaz-e legitimitásigényt?
Ego akarata
Alter cselekvése
Alter akarata
akarategyezés
Ego akarata
Alter cselekvése
Alter akarata
akaratkonfliktus
Ego akarata
Alter cselekvése
Alter akarata
akaratkonfliktus
1)
2)
3)
5)
4)
i) Alter nem teszi meg A-t
ii) Alter nem teszi meg A-t
iii) Alter megteszi A-t
iiii) Alter megteszi A-t
Ego legitimitásigénye
Alter igényvizsgálata
Ego másodrendű akarata: Alter fogadja el jogosnak Ego legitimitásigényét
Ego elsőrendű akarata: Alter cselekedje A-t
megegyezik-e Ego és Alter akarata?
Alter elsőrendű akarata: Alter ne cselekedje A-t
Alter másodrendű akarata: Alter elfogadja-e jogosnak Ego legitimitásigényét?
Alter érvényesnek tartja-e Ego legitimitásigényét?
igen
igen
nem
nem
igen
nem
Ego akarata
Alter cselekvése
Alter akarata
akaratkonfliktus
Ego hatalmi igénye
Alter hatalmi vizsgálata
Ego másodrendű akarata: Alter fogadja el Ego hatalmi fölényének
Ego elsőrendű akarata: Alter cselekedje A-t
Alter elsőrendű akarata: Alter ne cselekedje A-t
Alter másodrendű akarata: Alter elfogadja-e jogosnak Ego hatalmi fölényét?
Alter elfogadja-e Ego hatalmi fölényét?
igen
nem
elsőrendű akarat
másodrendű akarat
beszédaktus
lokúció, illokúció, perlokúció
elsőrendű cselekvés
másodrendű cselekvés
hatalom: nincs engedelmeskedni akarás
uralom: van engedelmeskedni akarás
legitimitás
két cselekvő között kialakuló interdependens jogok és kötelezettségek összekapcsolódása
Alter másodrendű akarata = Alter engedelmeskedni akar Ego parancsának
jegyszedő
néző
rendőr
autóvezető
be kell engednie a nézőt, ha az megfelel a belépési szabályoknak
kötelezettség
jogosultság
joga van bemenni, ha megfelel a belépési szabályoknak
jogosultság
kötelezettség
amikor kérik tőle, akkor oda kell adnia a jegyét
meg kell mutatnia a táskáját ellenőrzésre
tilos bemennie, ha nem felel meg a szabályoknak
a nézőnek van jegye
nincs kitiltva stb.
belépési szabályok
egy cselekvőre vonatkozó jogok és kötelezettségek rendszere
tanár
hallgató
kötelezettség
jogosultság
jogosultság
kötelezettség
kötelezettség
jogosultság
jogosultság
kötelezettség
zárthelyit irathat a hallgatókkal

rászólhat a hallgatóra, hogy ne beszélgessen
felszólíthatja a hallgatót, hogy válaszoljon a tanár kérdéseire
zárthelyit ír, ha a tanár felszólítja

be kell fejeznie a beszélgetést, ha a tanár rászól
válaszolnia kell a tanár kérdéseire (ha tud)
elkérheti a néző jegyét, bérletét, pártoló igazolványát
átkutathatja a néző táskáját, hogy nem visz-e be alkoholt, petárdát
joga van nem kitiltani a nézőt, ha az nem felel meg a szabályoknak
megállíthatja az autóst közúti ellenőrzés céljából
elkérheti az autóvezető hivatalos iratait (forgalmi, jogosítvány, személyi)
megfújathatja az alkoholszondát az autóvezetővel
meg kell tartania az előadását a hallgatók számára
meghallgathatja a tanár előadását
vissza kell adnia az autós okmányait, ha mindent rendben talált
visszakérheti az okmányait a rendőrtől az intézkedés után
meg kell állnia az autójával, ha a rendőr leinti őt
meg kell mutatnia a rendőr által kért okmányokat
meg kell fújnia az alkoholszondát
Ego első- és másodrendű akarata egyaránt teljesül
Alter elsőrendű akarata nem teljesül, másodrendű akarata teljesül
Alter másodrendű akarata = Alter nem akar engedelmeskedni Ego parancsának
Ego első- és másodrendű akarata egyaránt teljesül
Alter első- és másodrendű akarata sem teljesül
Ego első- és másodrendű akarata sem teljesül
Alter első- és másodrendű akarata egyaránt teljesül
Ego elsőrendű akarata teljesül
Alter elsőrendű akarata teljesül
„Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély.”
[Max Weber]
sir David Ross, Talcott Parsons, Alvin W. Gouldner
„De azáltal, hogy az embereknek . . . az önérdeken alapuló érintkezése kezd kialakulni és elterjedni a társadalomban, nem szűnik meg teljesen az érintkezésnek ama nemesebb formá ja sem, mely abban áll, hogy az emberek baráti szívességet tesznek egymásnak. Változatlanul szolgálatára lehetek azoknak, akiket szeretek vagy közelebbről ismerek, noha nem remélek semmi előnyt a magam számára; és ők is hasonlóképpen viszonozhatják ezt, minden hátsó gondolat nélkül, csupán azért, hogy meghálálják múltbeli szolgálataimat.” [Hume]
„Kap j meg engem
Adj oda engem
Ha odaadsz,
újból megkapsz.”
[Mauss]
hatalomgyakorlás
katolikusok aránya
legitim erőszak-alkalmazás
monopóliumával rendelkező
igazgatási szervezet adott határok között
szervezet
„Szervezetnek nevezünk egy kifelé szabályokkal korlátozott vagy zárt társadalmi kapcsolatot akkor, ha a kapcsolat rendjének betartását az biztosítja, hogy bizonyos emberek – egy vezető, esetleg az igazgatásban résztvevők csoportja, s az utóbbiaknak normális körülmények között esetleg képviseleti hatalmuk is van – arra specializálták a viselkedésüket, hogy érvényt szerezzenek a rendnek.” [Web87, 72-73]
zárt társadalmi kapcsolat
szervezet
erkölcsi norma
konvencionális norma
jogi norma
külső közösségi helytelenítés (ítélkezés, exkommunikáció)
külső erőszak-alkalmazás (fenyegetés, pénzbírság)
a normasértést erőszak-alkalmazással szankcionáló norma
History Timeline of World Religions and its Founders
szervezeti hierarchia
választási algoritmusok
választási rendszerek
szaktudás (döntéselőkészítés)
fegyelem (döntésvégrehajtás)
csúcspozíció-deficit
bürokrácia
társadalmi szervezetek
pártrendszer
pártvezér
pártprogram
ideológia
népszavazás
logisztikai gondok
anyagi gondok
motivációs deficit
szaktudáshiány
párt
nyilvánosság
civiltársadalom
hatalmi ágak
kormányzás
bíráskodás
törvényhozás
államforma
demokrácia
közvetlen demokrácia
közvetett demokrácia
képviseleti demokrácia
diktatúra
hatalomkorlátozási technikák
Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme (a szabadság kis körei)
hatalomkoncentrálódás
társadalmi választások elmélete
hatalmi ágak elválasztása
testületi elv
önkormányzatiság
horizontális hatalommegosztás
szavazótestület
döntéshozó testület
vétótestület
vertikális hatalommegosztás
jogalkotói autoritás birtoklása, önrendelkezés
média
nem hatalmi ág
„Csoportcselekvésre ilyen körülmények közepette csupán olyan ösztönzők révén kerülhet sor, amelyek – a kollektív javaktól eltérően – nem megkülönböztetés nélkül a csoport egészére, hanem szelektíve, a csoporthoz tartozó egyes individuumokra hatnak. A szóban forgó ösztönzőknek ’szelektív ösztönzőknek’ kell lenniük, mivel csak így nyílik mód arra, hogy másként kezeljék azokat, akik nem csatlakoznak a csoport érdekében tevékenykedő szervezethez, vagy nem működnek közre más módon a csoportérdek realizálásában, mint azokat, akik megteszik ezt.” [Ols97, 54-55]
ki állítja elő a nyilvános javakat?
ki milyen arányban vehet a közjavakból?
a kollektív tudatba került interdependens individuális cselekvések rendszere, amelyben az egyéni döntések együttesen, egymástól kölcsönösen függő módon határozzák meg a társadalmi kapcsolat végeredményét, és erről a résztvevőknek kölcsönös tudása van
univerzalizmus („promiszkuis altruizmus”)

patriotizmus (hazafiság)
tribalizmus (törzsiség)
kronizmus („bajtársiság”)
familiarizmus („családiság”)
"individualizmus" („egyéni-ség”)

egoizmus
ismétlődő társadalmi kapcsolatokban, egymást nem ismerő emberek között megnyilvánuló, viszonzási láncon keresztül érvényesülő reciprocitás
indirekt reciprocitás
indirekt reciprocitás feltételei között a cselekvők múltbeli tevékenysége alapján, valamely értékelési szabály szerint, a közösség által kialakított értékjelzés, amely befolyásolja a többiek támogatási, kooperálási hajlandóságát
reputáció
direkt reciprocitás
ismétlődő társadalmi kapcsolatokban, egymást ismerő emberek között megnyilvánuló, közvetlen viszonzáson keresztül érvényesülő reciprocitás
tartós társadalmi kapcsolatban összekapcsolódó cselekvésekre vonatkozó jogok és kötelezettségek kölcsönösségen alapuló, időben eltolt viszonzási rendszere
1.
2.
3.
4.
„Egy cowboy és egy indián találkozik a prérin. Az indián mutatóujját a cowboyra szegezi. Az válaszul felemeli szétterpesztett mutatóujját és középső ujját. Az indián az arca előtt összekulcsolja a kezét. Erre a cowboy lazán int a jobb kezével. Mindketten továbblovagolnak.
A cowboy hazaér és meséli a feleségének: »Képzeld, találkoztam ma egy rézbőrűvel. Megfenyegetett a mutatóujjával, hogy lelő. Akkor én a kezemmel azt jeleztem az indiánnak, hogy én kétszer lövöm le. És mivel nyomban kegyelmet kért tőlem, értésére adtam, tűnjön el.«
Néhány mérfölddel nyugatabbra, a wigwamban az indián azt meséli az asszonyának: »Képzeld, találkoztam ma egy sápadtarcúval. Megkérdeztem, ’hogy hívnak?’ Mire ő azt mondta: ’Kecske.’ Erre megkérdeztem: ’Hegyi kecske?’, ő pedig azt válaszolta: ’Nem, folyami kecske.’«” [Föl07]
cselekvésbefolyásolás
mwali, Trobriand szigetek
Trobriand Islands Map with Kula Trade Circuit
http://showcase.unis.org/class/anthro/IBS_Anthro_2002.html
Sitka Potlach (Tlingit Indianer, 1904 Potlatch in Sitka, Alaska.) Quelle: http://www.library.state.ak.us/hist/cent/020-0055.jpg[2]
http://www.lai.at/web/oeku/cp/theogrundlagen/theogrundlagen-full.html
a nyelv mint konvenció
AI and the Future of Human Morality
http://selfawaresystems.com/2009/02/18/talk-on-ai-and-the-future-of-human-morality/
érték
preferencia
archimédeszi preferencia
lexikografikus preferencia
elsőrendű norma

másodrendű norma


harmadrendű norma
autonóm norma

heteronóm norma
hipotetikus norma


kategorikus norma
1
10
101
11
110
111
112
12
120
121
122
2
20
21
211
22
221
3
30
31
311
312
32
321
1
2
3
4
...
10
11
12
...
20
21
22
23
...
30
31
32
...
110
111
112
...
120
121
preferencialogika
1 2 3


10 11 12 20 21 22 30 31 32


100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 210 211 221 222 300 301 310 311 312 320 321
Huszonkét emberrel akart végezni egy diák
státus
előítéletek
A David Nutt bristoli farmakológus professzor vezette bizottság három szempont szerint határozta meg a különféle kábítószerek, az alkohol és a dohányzás ártalmasságát. A vizsgált szempontok az egészségkárosítás, a függés kialakulása és a társadalmi következmények voltak. Az ezek alapján összeállított lista szerint a leginkább veszélyes szerek a heroin és a kokain. Az alkohol az 5., a dohányzás a 9. helyen szerepel, megelőzve a 11. marihuánát, a 14. LSD-t és a felsorolás végén, a 18. helyen kullogó ecstasyt.
Egy tavaly év végén elhangzott előadásában Nutt kifejtette, hogy a kutatás fényében aránytalan a könnyűdrogok használatát törvénysértésnek tekinteni, miközben a károsabb alkoholfogyasztás és a dohányzás legális tevékenység. Nutt szerint az egészségre ártalmas és függőséget okozó anyagok elleni harcra fordított forrásokat – a megelőzésre és a gyógyításra fordított összegeket – a tudományos tények, nem pedig a társadalmi előítéletek alapján kellene elosztani. Az alkoholt például nagyobb adóval kell sújtani, és tovább kell szigorítani az ittas vezetésért járó büntetést, hogy ezzel is csökkentsük az italozás káros következményeit.
látomás
hallomás
tudomás
hit
vélekedés
tudás
érzés
vélemény
"mindenkinek egy hasa van"
(public good)
honvédelem, tévéadás, levegő, világítótorony, közbiztonság
magjátékok

aszimmetrikus kétszereplős játékok

többszereplős játékok

többalternatívás játékok

ismételt játékok

direkt reciprocitás játékok

indirekt reciprocitás játékok

erős reciprocitás játékok

nem-szigorúan rendezett játékok
cselekvés vs. állapot vs. szándék
Garret Hardin
Azért nevezik ezt a rendezést lexikografikus rendezésnek, mert a szavak ábécé szerinti sorrendjét is ilyen logika szerint alakítjuk ki. Az 'a' betűvel kezdődő szavakat előbbre tartjuk a többinél, de köztük még nem tudunk sorrendet kialakítani (tehát az 'a' betűs szavak között ,,döntetlen'' van). A rendezés teljessé tételéhez az kell, hogy vegyük a szavak következő betűjét, és aszerint soroljuk tovább a szavakat. Lehet, hogy már ekkor sikeresen el tudunk minden szót rendezni. Ha mégsem, akkor venni kell a szavak harmadik betűjét és így tovább. Ezzel a módszerrel minden szót sorba tudunk állítani, mert minden egyes szóra igaz, hogy valahányadik betűje esetén már különbözni fog az összes többi szótól.
hasznosság
pénzért mindent megvehetsz
eladó az egész világ
van az a pénz, amiért korpás a hajam
értékhierarchia
értékracionalitás
célracionalitás
magasabbrendű fogalmak logikája
interdependens helyzetek
preferenciamátrix
kooperálás
dezertálás
evolúciós játékok
stratégiák
tit for tat
értékelési rendszerek
a szankció antinómiája
önzetlenségelméletek
diszkriminatív
altruizmus
irányultság, motiváció
„ha a társadalmi cselekvésben ténylegesen van valamilyen esély valamilyen szabályszerű beállítódásra, és ezt az esélyt az emberek adott körén belül csupán a tényleges gyakorlás biztosítja”
szokás
érdek
„a cselekvést az határozza meg, hogy a cselekvő milyen viselkedést vár a külvilág tárgyaitól és más emberektől, és mennyiben képes e várakozásokat mint ’feltételeket’, vagy mint ’eszközöket’ fölhasználni arra, hogy saját, racionálisan kiválaszott és mérlegelt céljait sikeresen elérje”
„a cselekvést egy meghatározott magatartásnak – pusztán mint olyannak, függetlenül attól, hogy sikeres-e – a feltétlen etikai, esztétikai, vallási vagy bármilyen más néven nevezendő önértékébe vetett tudatos hit határozza meg”
„ha tényleges indulatok és érzelmi állapotok . . . határozzák meg a cselekvést”
„ha meggyökeresedett szokások határozzák meg a cselekvést”
rendezés

rossz
patriotizmus
tribalizmus
familiarizmus
kronizmus
"individualizmus"
tényítélet
szerelem
barátság
osztálytárs
katonatárs
munkatárs
értékítélet
másodrendű cselekvés
másodrendű norma
harmadrendű cselekvés
harmadrendű norma
másodrendű akarat
másodrendű tudat
logikai antinómiák
hazugság
tanítvány
szívességbank
időbank
kaláka
szivárványgazdaság
hála
kölcsönösség, viszonzás
család
összekapcsolódó társadalmi szerepek együttese
legitimitás
világmagyarázó sémák
hazugság
nem-mérlegelő + altruista
mérlegelő + egoista
nem-mérlegelő + egoista
mérlegelő + altruista
vitális érték: erő, egészség
szellemi érték: tudás, kultúra, stílus, műveltség
vallási érték: böjt, áldozás, hit
logikai érték: igaz, téves, ellentmondó
matematikai érték:
esztétikai érték: szép, vonzó, kellemes
erkölcsi érték: - erkölcsi jó: erkölcsi értékeknek megfelelő szándékos
fanatizmus
_________________________
http://prezi.com/y-lte612bcp7/
_________________________
________________________
http://prezi.com/sfl8hlzdaktl/
erős reciprocitás
Dick Fosbury, Mexico, 1968
1968 előtt szokásos hasmánt technika
a hatalom és uralom különbsége
magasugrás
büntetőrúgás fociban
tudás, hit, magyarázat, világnézet
________________________________________________
__________________________
http://prezi.com/2ugi3afo3cxp/
__________________________
beállítódás
harc
kooperáció
fegyelem
_________________________
http://prezi.com/ye3r6lbsxy07/
_________________________
Max Weber
_________________________
http://prezi.com/u_6voyoxrri_/
_________________________
_________________________
http://prezi.com/ye3r6lbsxy07/
_________________________
megengedő norma
tiltó norma
kötelező norma
__________________________
http://prezi.com/uy97cs-o49uq/
__________________________
mágikus világkép
rítus, mítosz, mitikus világkép
Hess, C. és Ostrom, E.: Ideas, artifacts, and facilities: information as a common­pool resource. (Conference on the Public Domain). Law and Contemporary Problems, 111(135).
Landes, W.M., Posner, R.A.: An Economic Analysis of  Copyright Law. The Journal of Legal Studies, 18(2), 325­363.
Rose,  M.  (1988):  The  Author  as  Proprietor,  Donaldson-­V-­Becket  and   the  Genealogy  of  Modern  Authorship.  Representations(23),  51-­ 85.  
Rose, M.  (1993):  Authors  and  owners  :  the  invention  of  copyright.  Harvard   University  Press,  Cambridge,  Mass
Rose, M. (2002):  Copyright  and  Its  Metaphors.  UCLA  Law  Review,  50(1).  
Rose, M.­  (2003):  Nine-­tenths  of  the  law:  the  English  copyright  debates  and   the  rhetoric  of  the  public  domain.  (Conference  on  the  Public  Domain).  Law  and  Contemporary  Problems,  75(13).
könnyű
hős
hősjáték
2,2
4,3
3,4
1,1
Alter
„a cselekvést egy meghatározott maga-tartásnak – pusztán mint olyannak, füg-getlenül attól, hogy sikeres-e – a feltét-len etikai, esztétikai, vallási vagy bármi-lyen más néven nevezendo önértékébe vetett tudatos hit határozza meg”
beállítódás
archimédeszi
preferencia
Alter-izmus = önzetlenség
célracionális
lexikografikus
preferencia
„a cselekvést az határozza meg, hogy a cselekvő milyen viselkedést vár a külvilág tárgyaitól és más emberektől, és mennyi-ben képes e várakozásokat mint ’feltéte-leket’, vagy mint ’eszközöket’ fölhasználni arra, hogy saját, racionálisan kiválaszott és mérlegelt céljait sikeresen elérje”
nem-mérlegelő
rutinszerű
önértékkel bíró
Ego
Ego-izmus = önzés
„ha tényleges indulatok és érzelmi állapotok ... határozzák meg a cselekvést”
„ha meggyökeresedett szokások határozzák meg a cselekvést”
mérlegelő
értékracionális
önértékkel nem bíró
érzelmi
döntés
elsüllyedt költségek csapdája
elsüllyedt költségek tévedése (sunk-cost fallacy)
más néven a Concorde-effektus
pozitív reciprocitás
negatív recoprocitás
gyenge reciprocitás
komplementaritás vs. reciprocitás
komplementaritás vs. korrelativitás
habituális
nehezebben felismerhető jelenség, mert nincs külső eszköz (mint a normánál a szankció) hozzákapcsolva
olyan mint a vicc:
Bemegy a vevő a military shopba, és megkérdi:
- Terepszínű ruhájuk van?
- Van. De nem találjuk.
intencionalitás
norma, érték, hatalom, uralom, Ego, Alter
cselekvéselmélet
cselekvéselméleti keret
hatalom
uralom
norma
szerep
reciprocitás
altruizmus
egoizmus
közösség
társulás
szokás
játékelmélet
kollektív cselekvés
társadalmi jószág
érték
konfliktus
érzelem
közös figyelem, autizmus
https://www.facebook.com/ellentube/videos/485306741676916/
7
14
alapfogalmak | 1.zh. | játékelmélet | 2.zh.
cooperative eye hypothesis
albinó gorilla
fehér szemhéjú gorilla
színes és fehér szemhéjú főemlősök
humans possess larger width/height ratios (WHR)
the horizontal elongation of the human eye, rather than sclera color, more reliably distinguishes human from great ape eyes
eye of dog, tiger, eagle, snake, rat
https://www.facebook.com/amazingcreations143/videos/140276866535794/
Full transcript