Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

K-ETEN presentatie 05-09-10

vers voedsel op school
by

Giovanna Gomersbach

on 21 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of K-ETEN presentatie 05-09-10

BASIS SCHOLEN hebben te maken met taken, dagdelen, pauzes, leerkrachten, ouders, overblijven(TSO), Buitenschoolse Opvang (BSO), dagarrangementen beleid, brede school ontwikkelingen, continurooster ontwikkelingen, bioritmische wetenschap (.....) en al dan niet wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden, zoals zorgdragen voor welzijn en gezondheid.
Daarom is het enerzijds niet wenselijk dat er nog meer aandachtvragers en tijdverslinders bijkomen, maar anderzijds is het zaak om tot een gedegen invulling van de dagen en verantwoordelijkheden te komen.

Wij stellen een centrale vraag: Hoe kunnen jonge kinderen gezond en duurzaam verantwoord (op-)gevoed worden?
Hiervoor is het wenselijk dat de school en de kinderopvang en stichting K-ETEN interactie aangaan om de mogelijkheden te verkennen en antwoorden vorm te geven. Onze diensten zijn gericht op het helpen faciliteren en het begeleiden van benodigde processen en taken.

Een mooie kans ligt in het schooltuinieren en het onderhouden van een toegankelijke moestuin. Het liefst dichtbij of in het schoolgebouw, want het beleven van de kleuren, geuren en groeifasen zijn ook belangrijk, naast het leren zorgen voor, onderhouden van en vertrouwd raken met de natuur als voedselbron. Wat er groeit wordt verwerkt in de snacks en maaltijden.
Of dit nu in de ochtend is of een lunch betreft; er zijn legio mogelijkheden om op creatieve wijze de eigen oogst te verwerken.

De ontbrekende ingredienten kunnen worden besteld via de internet faciliteit die wij zullen aanbieden. Het mooie van dit systeem is dat het ontworpen wordt om snel, gemakkelijk en centraal te kunnen inkopen, waarbij de verantwoorde kwaliteit gegarandeerd is.
Ook concrete inspiratie wordt door ons verzorgd in de Zaai-Oogst-Menukalender die door stichting K-ETEN wordt samengesteld, in samenwerking met ervaren moestuiniers en culinaire experts.

Natuurlijk zijn er nog de personele invulling en de aanwezige opslag- en bereidings faciliteiten te organiseren of construeren. Ons netwerk is gericht op maatwerk. In overleg zullen ook deze aspecten beantwoord worden en vorm krijgen. Niet in de laatste plaats in de noodzakelijke samenwerking met de kinderopvang organisatie die betrokken is bij de school. Het voortgezet onderwijs bedient jongeren op weg naar een zelfstandig leven. De kennisontwikkeling van deze individuen dient samen te gaan met een groeiend bewustzijn van ieders aandeel in de maatschappij en de samenhang tussen deze twee uitersten; misschien wel de belangrijkste relatie in het duurzaam burgerschap. De vitale energie van een individu kan beter worden gevoed en constructiever worden benut door het toegankelijk maken van volwaardige voeding, het verspreiden van kennis over menszijn en communicatie en het maatschappelijk hoger waarderen van zorg en aandacht.

Deze filosofische insteek kan praktisch worden vormgegeven door aanpassingen in het schoolse systeem, richting integratie van gescheiden sectoren, waardering voor gezondheid, ruimte voor gedeelde maaltijden, tijd voor interactie en het delen van menseigen ervaringen.

Wij zouden graag zien dat het schoolgebouw een anker vormt in de hectiek van het dagelijks leven. Een plek met hart voor de passanten die jaren doorbrengen binnen die muren. Waar mensen naar waarde worden geschat. Een school kan dit doen door een keuken te bemensen waar met liefde maaltijden worden bereid; als een kloppend hart dat communiceert met de innerlijke mens. Hoe ver gezocht het ook lijkt; we hebben het nog steeds over de meest basale en primaire levensbehoeften van de mens. En als een leerling zich thuis kan voelen en zich gezien en gewaardeerd voelt, kun je er van uit gaan dat optimale voorwaarden voor ontplooing zijn gecreeerd.

Voor en door leerlingen; dat is ons ideaal. Onder leiding van een professional kunnen jonge mensen al doende leren wat er bij komt kijken om echt voedsel te verkrijgen, bereiden en delen met anderen. een aantal voortgezet onderwijs instellingen zijn bij uitstek geschikt voor een implementatie van vers bereid voedsel, omdat zij al een opleiding en keuken in huis hebben. √ Ω µ ¬ Voedsel staat tegenwoordig vooral in het teken van te veel en te weinig. Te veel kwalijke ingredienten t.o. een tekort aan noodzakelijke elementen. Alles is uit zijn verband getrokken en de balans is wereldwijd zoekgeraakt. Hier moet onze jeugd het noodgedwongen mee doen en het resultaat is onmiskenbaar: ook bij de jongsten slaan de voedselgerelateerde ziekten toe. De jeugd wordt in haar ontwikkeling bedreigd en we staan er bij en we kijken ernaar. Ons economisch systeem maakt het logisch dat de oplossing moet komen van het zo gezond mogelijk gecontrueerde supermarktassortiment, de symptoombestrijdende Farmaceutische industrie, de reparerende geneeskunde en het hulpverlenercircuit in de geestelijke gezondheidszorg. Zij moeten de ellende beheersen en reduceren. De media varen er ook wel bij en inmiddels is de wellness industrie de snelst groeiende economische sector. Allemaal werken zij aan symptoombestrijding, voorbijgaand aan de werkelijke waarde van de mens, als individu en als deel van het grotere geheel. Is dat economisch verantwoord, op de lange termijn? Is het geen teken aan de wand dat onze economische structuur in de huidige crisis door de mand is gevallen als het gaat om inhoud en werkelijke waarde? Hoe kunnen we nog langer ontkennen dat het een hier het ander in stand houd, met alle gevolgen, schade en kosten van dien? Ook onder de economen zijn er die de voordelen van de 'menselijke maat' onderschrijven. En bij het analyseren van de huidige crisis komt het ondergewaardeerde belang van kwetsbare individuen scherp in beeld.

Het actuele thema Crisis kan in verband gebracht worden met een interessant discussie-vraagstuk: in hoeverre is ook in dit kader sprake van een 'chicken game' (=niemand geeft toe, met als gevolg het slechtste resultaat). Is het gekkenwerk om je tegen de grote beloften van het neoliberale welvaartsstreven te keren en het gevestigde fundament van de vrije markt aan de orde te stellen? (Met de verbreiders en verkondigers in de vorm van supermarkten, marketing en mediageweld). Of is het hoe dan ook van levensbelang om te erkennen waar de marktwerking tekort schiet en te kijken naar wat voor welvaart er is bereikt? Het gevolg van 'welvaartsvoedsel' is een zieke natuur en zieke mensen. Zij zijn niet gelukkiger, niet gezonder en niet slanker dan voordat zij hun voeding via de supermarkten betrokken en hun waarheid uit de media haalden.

Onze kennis- en prestatiegerichte maatschappij is zodanig eenzijdig gericht op functionaliteit en economische belangen, dat voedsel een ondergeschoven kindje is geworden en voedselvoorziening verworden is tot een last. Geen tijd en ruimte voor inhoudgerichte, levenskwaliteit verhogende en contactbevorderende bezigheden. Dit cultuurverschijnsel betekent een verarming van het dagelijks leven, een groeiende hoeveelheid verdwaalde kinderen en volwassenen en zij herbergt de oorzaak van de toevloed aan levensbedreigende welvaartsziekten.
Het is goed om te zien dat het Voedingscentrum 'De gezondeschoolkantine' aan het introduceren is, maar er komt meer bij kijken. Waar de levensmiddelenindustrie een te grote vinger in de pap heeft, verwordt het menselijk organisme tot volgzame consument. deze dient zich vooral aan te passen aan het grootschalige aanbod in levenloze, kunstmatige, geprefabriceerde substanties.
En het is natuurlijk ook goed dat de overheid actief Duurzaam Onderwijs promoot, met het oog op het burgerschap en het milieu van morgen. Maar er is meer nodig. Een duurzame wereld gebaseerd op ziekmakende primaire processen en mensen die niet naar waarde worden geschat is utopisch. Er zijn duurzame mensen nodig.
Het milieuvraagstuk komt in deze context regelmatig naar voren. Aan de ene kant een op zichzelf staand, groot, zwaar en breed onderwerp, anderzijds onmiskenbaar rechtstreeks verbonden met onze eetgewoonten en voedselpatronen. Onder andere in de open brief aan Al Gore en de boeken van Michael Pollan staat veel informatie over dit verband. Waarbij ook allerlei aanbevelingen gericht aan de consument en aan beleidsmakers. Voor ons is het aanknopingspunt dat meer kleinschalige lokale voedselproductie en een herwaardering van allerlei duurzaam geproduceerde landbouwgewassen en traditionele recepten van groot belang zijn. De manier dus om duurzaam onderwijs een ervaringsrijk gehalte te geven.

Wat nu?
Laten we beginnen bij het begin en we beginnen met de mens in ere te herstellen. Jonge mensen voorzien van wat zij nodig hebben om volwaardig te ontwikkelen is een primaire taak. Voedsel is de basis en verbindt de mens met de hemel en de aarde; waar de mens oorspronkelijk en onlosmakelijk uit is opgebouwd. De ideologien die de indurk wekken dat dit niet zo is en die onze denkwijze zodanig hebben beinvloedt dat mensen zich verheven voelen boven de alomtegenwoordige natuur, hun eigen innerlijke natuur en vaak ook boven hun medemens, zijn schadelijk gebleken voor de mensheid en de aarde.
Hierbij is het van primair belang dat begrippen als 'de aarde' en 'gezondheid' of 'natuur' als eigen worden beleefd. Niet als iets losstaands,
ver weg en geassocieerd met moeizaan, problematisch en willekeurig.

Nu we er weer van doordrongen raken dat wij als individuen op geen enkele wijze los staan van het grotere geheel, kunnen wij zien waar de natuurlijke verbanden zijn verbroken, met alle gevolgen van dien. Om die echter te kunnen herstellen dienen wij ons waardebesef onder de loep te nemen, om tot de conclusie te komen dat wij het menszijn hebben uitgehold en van intrinsieke waarde hebben ontdaan. De kroon op de schepping en evolutie is opgedeeld in sectoren en belangen, in plaats van te worden gerespecteerd als een schitterend samenspel van materiele en immateriele krachten, creerende energien, inhoud en vorm. Dit soort creaturen hebben wij echter wel nodig om de toekomst vorm te geven; een toekomstige wereld die meer lijkt op bestaande idealen dan dan de werkelijkheid waar wij nu in moeten overleven. Het conceptuele gehalte van dit project verkrijgt zijn waarde door de directe verbinding met de voeten op en de handen in de aarde.
De aarde die ons draagt, voedt en opneemt in haar systeem.
Deze band is principieel wederkerig; eenzijdigheid verstoord de balans en heeft een ziekmakend effect.
Het zinvolle van dit streven ligt in de verbinding van visie en beleid met de volwassenen van morgen en de aarde in haar geheel.
Door nu de aandacht te richten op de korte termijn; dag na dag.

Want, om op de logische toer te blijven, eten is een vast en belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het is essentieel voor de gezondheid en compleet welzijn. De erkenning van deze feiten is een voorwaarde om tijd en ruimte te maken om hier mee bezig te zijn.
Door fysiek een keuken te integreren in schoolgebouwen en de leerlingen te betrekken bij de voorbereiding van volwaardige maaltijden,
ontstaat er ervaring en kennis, vanuit een betrokken beleving van dit aspect van mens-zijn.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat deze activiteit het hart van de instelling vormt, waardoor er een (2e) thuisgevoel kan ontstaan.
Een anker misschien, in de dynamiek van de dagelijkse hectiek.
Bovenal ligt het in de verantwoordelijkheid van een instelling waar mensen dag na dag zijn overgeleverd aan de aanwezige faciliteiten.
Zo wordt eten weer een natuurlijk gegeven dat er mag zijn, met alle voordelen vandien. Deze zijn legio en niet alleen gericht op welzijn.
Het is aantoonbaar economisch zinvol; constructief voor de lokale en biologische agrarische sector, positief en effectief qua gezondheid, productitiviteit, maatschappelijke kostenbeheersing en internationale concurrentie. Pardon? Ja, dit laatste mag gezegd worden, als men bedenkt
dat dit in de lijn ligt van de koers die Obama met Amerika wenst te volgen. En als men luistert naar de wereldlijke ttijdgeest die roept om visie, constructieve leiding en vruchtbare inititatieven.

Op 10 februari 2009 stond er in de krant een lezenswaardig artikel dat de huidige crisis koppelt aan de noodzaak tot investeren in onderwijs.
Wat er in dit kader uit springt, is dat er gesteld werd dat bestaande scholen verbouwd en nieuwe scholen gebouwd moeten worden, om de leerlingen beter aan te sluiten op de huidige werkelijkheid. Wat echter niet ter sprake kwam , is dat er dan ook gelijktijdig voorzieningen kunnen worden getroffen voor het bereiden en verstrekken van vers voedsel. Dus niet alleen draadloze computertijdperk verbindingen, maar ook een rechtstreekse vebinding met de wezenlijke basis van het dagelijks leven. Er is nu eenmaal geen menswaardig leven zonder eten, drinken, menselijk contact en contact met de natuurlijke omgeving. Blijkt maar weer dat de tijd rijp is voor een constructieve hervorming van het schoolse leven.
Maar dan inclusief de integratie van die aspecten die nog helemaal niet aan bod zijn gekomen tijdens de strijd tussen het Traditionele- en het Nieuwe Leren; de verwaarloosde universele / natuurkundige waarheden en wetmatigheden en het essentieel menselijke.

Uiteraard is er geen sprake van een teruggang naar prehistorische toestanden of een ontkenning van ontwikkelingen rond de moderne mens.
Wel worden verloren gegane waardevolle aspecten eigentijds geherintroduceerd, Een herwaardering van traditionele wijsheden en cultureel erfgoed brengt meerdere voordelen met zich mee. De verbroken natuurlijke schakel wordt hersteld en de kunstmatige ketting aan externe commerciele belangen wordt verbroken. Zodat mensen weer op zichzelf leren vertrouwen bij het maken van dagelijkse keuzes. Hiervoor is fundamentele informatievoorziening nodig en ook het onderhouden van natuurlijke intelligentievormen.

Zelfkennis is een bijkomend voordeel; van niet te onderschatten waarde in de kunst van het leven.
Om nog een aantal positieve gevolgen te noemen: de biologische diversiteit van gewassen, multiculturele acceptatie, zintuiglijke ontwikkeling
(zoals smaakontwikkeling en algemene gevoeligheid; contra 'afstomping'), bewustzijnsontwikkeling, momenten van rust en ontspanning,
veelzijdige persoonlijkheidsontwikkeling, contactmogelijkheden, zelfredzaamheid, integrale economie, balans tussen stad en land, balans tussen computer-/techno-/digitaal tijdperk en natuurlijk leven en misschien zelfs een opleving voor de zieltogende studierichting natuur en techniek
en/of een nieuwe opleiding die de richtingen Keuken & Groen combineert... Voedsel maakt het leven mogelijk en draaglijk. Het eten van voedsel raakt zoveel aspecten van ons bestaan, dat het logisch is dat je als mens een relatie met voedsel nodig hebt. Deze relatie verbindt je met jezelf, met anderen en met moeder natuur. Het lijkt een onontkoombaar gegeven dat jonge mensen van nu hun rechtmatige plek in de voedselketen zijn kwijtgeraakt en dat het culturele gezag over hun voeding en welzijn in commerciele handen is gevallen. Daarbij moeten zij het hoofd bieden aan de onafzienbare hoeveelheid informatie, mogelijkheden en eisen van deze tijd. Waar gaan zij hun houvast vinden? Hoe gaan zij richting en koers bepalen? Kunnen zij enige mate van zelfredzaamheid ontwikkelen als zij hun natuurlijke bronnen niet verstaan? VISIE
Hieronder een schets van de logica achter deze oproep om op beleidsniveau een visie in de wereld te zetten die recht doet aan de behoefte aan en de noodzaak van deze zelfde visie; de mens het recht toe te kennen zijn inherente band met de natuur in stand te houden en te onderkennen dat dit het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid impliceert. Deze visie wordt gevoed door de tijdgeest en geeft gehoor aan een oplossingsgerichte manier van leven en een economisch verantwoorde wijze van koers geven aan de maatschappij van morgen. Men noemt dit 'duurzame ontwikkeling'.
Voedselvoorziening en regeren hebben met elkaar gemeen dat het om lange termijn visie en dagelijkse praktijk gaat. In dit kader moet duidelijk worden dat het besluit wel of niet verantwoording te nemen voor de voedselvoorziening van onze jeugd, neerkomt op wel of niet investeren in een gezond klimaat; geestelijk en lichamelijk, menselijk en milieutechnisch. Investeren in ons maatschappelijke kapitaal; de mensen zelf. Het genereren van een duurzame mens als basis voor de duurzame wereld waar alom op wordt ingezet.

Waarom is dit logica?
Zoals het logisch is dat een organisme niet gezond kan blijven als het zich voedt met zieke dieren en gewassen, is het ook op de vingers na te tellen dat kinderen die geen besef hebben van het functioneren van hun lichaam en geest of van hun relatie met de omgeving het contact verliezen met natuurlijke competenties en vaardigheden om zichzelf in stand te houden, te groeien en te bloeien.
Dit contact met de eigen binnenwereld en de buitenwereld is nodig voor het vormen van een kompas in de veelheid om ons te heen. Dit besef van innerlijk houvast dient aan de ene kant, voor zover al aanwezig in stand gehouden te worden en anderzijds gevoed en aangeleerd te worden.
We komen hier op het vlak van bewustzijn, heel belangrijk, maar het begint met zintuiglijke gevoeligheid en ruimte en tijd om te mogen (be-)leven. N PRAKTIJK ∫ ∆ ∑ ∫√Ω∂∑¬ Lichamelijke Gezondheid <=> Geestelijke Gezondheid ACTUEEL SCHOLEN ACTUEEL VOEDSEL LOGISTIEK PROJECTEN PARTNERS ACTIVITEITEN VITALITEIT = proces & resultaat Stichting K-ETEN legt de link tussen kind, maatschappij en welzijn; verse en volwaardige voeding heeft daarbij een sleutelfunctie.

Vooropgesteld dat lichamelijke en geestelijke gezondheid dezelfde menselijke medaille betreffen en wetend dat de mens een onderdeel is van de levende natuur, streeft K-ETEN naar het bijeenbrengen van alle betrokkenen die ervoor kunnen en willen zorgen dat wij volwaardige voeding de rechtmatige plek in het dagelijks leven toekennen. Het is tijd om te erkennen dat mensen meer zijn dan functionele economische eenheden en onze kinderen te behoeden voor een ontzield bestaan; door hen in staat te stellen de gevoeligheid voor hun natuurlijke menselijke behoeften intact te laten. Door wezensvreemde levensmiddelen te verstrekken in plaats van echt voedsel, worden zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid ondermijnd. Er zijn inmiddels legio bewijzen c.q. wetenschappelijke onderzoeken alsook schrikbarende symptoom- verschijnselen voorhanden, ter onderbouwing van deze stelling. Kinderen brengen dagen, maanden, jaren door in scholen; instellingen die daarom de verantwoordelijkheid voor het welzijn van deze leerlingen op zich dienen te nemen. Deze taak heeft verregaande consequenties, maar impliceert tegelijkertijd een mooie kans. Namelijk de gelegenheid te investeren in een duurzaam perspectief. In het werkelijke kapitaal van morgen; onze jongere generaties. Voedsel vormt en geeft inhoud aan de directe relatie met het leven, de aarde en het menszijn zelf. Preventieve zorg voor het behoud van gezondheid is geen luxe meer, maar broodnodig in de strijd tegen de aftakeling van alles wat ons lief is en onze aandacht nodig heeft.

Door te kiezen voor voeden in plaats van vullen geven wij gehoor aan het algemene onbehagen, dat wordt weg geconsumeerd, met name door eetgedrag. Door jonge mensen te leren vertrouwd te zijn met de bronnen van hun gezondheid en door hen een goede verstandhouding aan te leren met hun natuurlijke omgeving en het milieu van de aarde, kunnen zij bewuster kiezen en creeer je indirect een betere balans tussen vraag en aanbod.
Dit is de basis voor de algemeen geaccepteerde doelstelling; een duurzame samenleving.
Deze begint bij en is afhankelijk van een 'duurzame mens'. Een mens die weet hoe welzijn voelt en die zich zelfredzaamheid eigen weet te maken. Deze mens is in een ontwikkelingsfase. De huidige stand van zaken is het resultaat van waardebepalingen en keuzes die, zacht uitgedrukt, tot het tegenovergestelde van een duurzame wereld leiden.

Dankzij voortschreidend inzicht kan gezegd worden dat kinderen recht hebben op contact met hun natuur, met natuurlijk voedsel en op een omgeving die het belang hiervan inziet. Door mensen de kans te geven zichzelf te (leren) voeden op een lichaams- en geestvriendelijke wijze wordt de basis gelegd voor een mens, die niet van zichzelf vervreemd raakt en vervolgens verward rond dwaalt in de wereldlijke overvloed, zonder kompas. De basis voor dit praktijkgerichte concept is de bewuste keuze voor een fundamentele benadering van wereldwijde problemen zoals de pijnlijke en chronische voedselgerelateerde ziekten, de desastreuze milieuproblematiek en de kostbare geestelijke gezondheid. Het verlies aan geld, energie en levenskracht is onbetaalbaar. De aanpak van deze problemen via opgewaardeerde industriele levensmiddelen op basis van een nutritionistische ideologie en geneeskundige ontwikkelingen zijn niet duurzaam en verre van effectief. Zij zijn gebaseerd op handel, economisch gewin en de korte termijn. Verdere uitholling van menselijke waardigheid en universele waarden door reductionisme en commercialisering moet worden voorkomen. Een preventieve insteek is geboden.

Ondernemers met visie profiteren van de benodigde veranderingen en lucratieve kansen op relatief korte termijn. Maar mettertijd zal blijken dat investeren in de lange termijn, met een gezonde mens en aarde als uitgangspunt, de echte economische uitdaging is. Het nog niet becijferde rendement komt toe aan alle aspecten van het leven en een grotere hoeveelheid mensen dan nu het geval is. Hier kunnen en moeten wij nu mee beginnen; de tijd is rijp.

Onze informatiebronnen en de tijdgeest geven aan dat er veel nationale en internationale initiatieven tot leven komen die een praktische uitvoering betekenen van de behoefte de band met de natuur te herstellen. Deze initiatieven spelen zich af op beleidsniveau en op burgerniveau. In dit kader wordt de informatie toegespitst op voeding en kinderen; al mag gaandeweg blijken dat dit niet los gezien kan worden van andere aspecten van het maatschappelijke, sociaal culturele en natuurlijke leven. Deze initiatieven werken dus zowel bottom-up als bottom-down.
Het is zaak deze praktijken samen te brengen en optimaal met elkaar te verbinden. a. Beleid vormgeven
b. Scholen en Maatwerk
c. Bemensing
d. Lesaanbod en schoolritme
f. Afstemming op omgeving & interactie
g. Logistiek


a.
De visie die bestaat in beleidskringen moet vertaald worden naar de praktijk door ondernemers, deskundigen en gelijkgestemden. De overheden dienen de bestaande en opkomende initiatieven te stimuleren, te faciliteren en betrokkenheid te tonen bij deze ontwikkeling. Vanuit het veld is het zaak te lobbyen bij de juiste mensen en partijen en beschikbare subsidiegelden te benutten waar nodig en waar mogelijk. Deze gelden zijn vooral bedoeld voor het aanvankelijk faciliteren, waarbij gezocht moet worden naar economisch bestaansrecht. Duidelijk is dat de kosten gaan voor de baten, maar het vooralsnog onderschatte rendement dient nog onderzocht en aangetoond te worden.

b.
Het is de bedoeling dat scholen worden benaderd, geinspireerd en aangezet, om met behulp van maatwerk deze ontwikkeling te verwerkelijken. Omdat niet van scholen verwacht kan worden er nog meer taken bij te nemen, moeten zij kunnen beschikken over een optimale ondersteuning. Dit kan in de vorm van uitbesteding van de praktische implementatie aan deskundigen.
Wanneer scholen uit eigen initiatief en welbegrepen eigenbeland ( concurrentiepositie) hun instelling openstellen voor de kwalitatieve verbeteringen, dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld pasklare oplossingen in te kopen. Op maat uitgewerkte concepten en de verkrijgbaarheid van een een handboek werken drempelverlagend. Concrete ondersteuning kan beginnen bij een fysieke implementatie en/of verbouwing, maar kan ook beperkt blijven tot het bereikbaar maken van logistieke voorzieningen of het aandragen van gekwalificeerde arbeidskrachten.

Wij werken aan een netwerk van mensen en bedrijven die gemotiveerd en deskundig inzetbaar zijn op het gebied van duurzame voedselvoorziening en bereiding, ambachten in verschillende sectoren, integrale landbouw, onderwijsontwikkeling, kinderopvang, arbeidsgerelateerde zaken, ......

c.
Bemensing van de keuken en de eventuele tuingrond kan ingevuld worden door arbeidskracten die ingehuurd worden en zichzelf terug verdienen. De maaltijden zijn niet gratis, maar worden ook niet met winst weggezet. Er zijn meerdere argumenten om hier afgestudeerde studenten voor aan te trekken; van de kokschool en de landbouwschool en/of andere praktijkscholen, voor de voedselbereiding en de tuinbewerking. Indien mogelijk worden deze geassisteerd door leerlingen via hun leerplan.
De keukenbrigade wordt opgebouwd uit: een professional + nieuwe kracht/afgestudeerde +/of stagiere +/of vrijwilliger +/of leerling.
Niet minder interessant is het om te onderzoeken hoe volwassenen uit andere culturen hun vaardigheden en competenties kunnen inzetten. Niet alleen het samen eten werkt verbroederend, maar ook het samen bereiden geeft een wij-gevoel. Onze belangstelling gaat ook uit naar herintegratie trajecten voor jongeren die zonder diploma en/of huisvesting moeten functioneren.

d.
Bekeken moet worden welke leerlingen op welke wijze bij het proces van voedselvoorziening betrokken worden. Door deze activiteiten te integreren in een vak over gezondheid of lessen lichamelijke verzorging en/of levenskunst wordt het een vanzelfsprekend onderdeel van de algemene ontwikkeling. Dit beantwoord ook aan de huidige realiteit, waarin zelfstandig levende individuen niet meer vanzelfsprekend verzorgd worden door een moederlijke figuur.

Van groot belang is de synergie tussen al de hier aangedragen wensen en ontwikkelingen en de werkzaamheden van de BSO
en TSO. Ook zijn er knelpunten op te lossen zoals ten aanzien van het schoolritme, dat weinig tot geen ruimte biedt voor eetpraktijken, rust en ontspanning en het toepassen van wetenschappelijke kennis over het bio-ritme van kinderen.

e.
De afsteming is tweeleding en heeft betrekking op de voorfase: leveringen aan de keuken, de mate van zelfvoorziening (kan
beperkt zijn tot kiemen, kruiden en/of kippen) en op de 'nafase'; het resultaat c.q. rendement. Dit betekent in eerste instantie concreet; de bereide maaltijden.
Maar het verkregen voedsel kan een verderstrekkende functie hebben. In het kader van de ontwikkelingen die leiden tot zogenaamde 'brede scholen' en de maatschappelijke behoefte voorzieningen te treffen voor leerlingen en ouders gedurende de tijd tussen school en huis, kan het wenselijk zijn de buurtfunctie van scholen te versterken. Dit kan heel goed door voedselvoorziening; onder begeleiding bereid door leerlingen en beschikbare ouders, voor werkende ouders die aanschuiven voor de maaltijd. Dit is niet allen ontlastend voor de laatsten, maar bevorderd ook onderling contact en betrokkenheid, niet in de laatste plaats tussen verschillende culturen. f.
In de 'voorfase' is het belang van een goed logistiek netwerk aan de orde. De mate van zelfvoorziening is per locatie verschillend
en afhankelijk van de hoeveelheid grond, de professionele bewerking en de continuiteit in mogelijke aanplant / de seizoenen. Deze
zelfvoorziening is mede hierdoor van ondergeschikt belang; het heeft meer een educatief karakter. Naast een minimale opslag van houdbare waren, als volwaardig basisvoedsel of ter aanvulling/ondersteuning van een smakelijke maaltijd, dient de toevoer van voldoende ingredienten voor verse maaltijden geregeld worden. Dit kan door afspraken met lokale, (duurzaam producerende) bedrijven. Het leveranciersaanbod bouwt zich vanaf de basis (de school) op; de eigen tuin; de omringende bedrijven; interregionale bedrijven; internationale bedrijven. Deze laatsten slechts voor de aanvoer van regionale en ambachtelijke specialiteiten, die een authentiek gerecht mogelijk maken.

Om de praktijk te faciliteren zal ook gedacht worden aan externe cateraars/horecaexploitanten, afhankelijk van de voorwaarden en de schaalgrootte. V I S I E KERN Stichting K-ETEN staat voor het bevorderen en begeleiden van de benodigde veranderingen die leiden tot
het bereiden en eten van vers en duurzaam geproduceerd voedsel in scholen en instelllingen. Door kennis
en ervaring m.b.t. kwalitatieve voeding te integreren in het dagelijks leven c.q. schoolritme, kunnen kinderen
zich fysiek en geestelijk volwaardig ontwikkelen. Dit is impliciet verbonden met de ontwikkeling van bewustzijn;
zowel van eigen lichaam en gezondheid als van de menselijke relatie met zijn omgeving.

De missie van de stichting is gebaseerd en gericht op het genereren van een 'duurzame mens'.
Uitgangsgedachte hierbij is dat mensen contact met de (eigen) natuur dienen te behouden en waar nodig
herstellen. Dit is de basis voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving.
De kwaliteit en beschikbaarheid van vers en duurzaam voedsel speelt hierin een strategische sleutelrol.
De impact bereikt zowel persoonlijke als sociale en mondiale levensaspecten.

Om de doelstelling te verwezenlijken richten wij de aandacht op de volgende activiteiten: aansluiting zoeken
bij en /of coordineren van bestaande initiatieven en ontwikkelingen; vorming van een deskundig netwerk met
daadkrachtige partners; verspreiden van relevante informatie; het faciliteren en opstarten van projecten voor/
in/met scholen, kinderopvang en instellingen; ontwikkeling van protocollen en lesmateriaal. Prioriteit ligt bij
het ontwikkelen van synergie tussen beleid, scholen, instellingen, kinderopvang, tuinen, lokale producenten,
seizoensaanbod, keukens, opleidingen, lesmateriaal en arbeidskrachten/medewerkers. Hiervoor is het van
belang bestaande ervaringen te verzamelen en evalueren, knelpunten te analyseren en op te lossen;
logistieke vraagstukken te beantwoorden en maatwerk concepten te genereren om geinteresseerde scholen
en instellingen te ondersteunen en ontlasten. Context & Aandachtspunten Tot zover, uit de gedachtenpan van Giovanna Gomersbach (april 2009) zie ook: www.visie-in-voeding.nl Er lopen verschillende lijnen door elkaar heen en dit is tekenend en kenmerkend voor het hele onderwerp VOEDSEL. Het raakt alle deelaspecten van het leven en het maakt niet uit of je het economisch, filosofisch, spriritueel of wetenschappelijk bekijkt. Voeding is een waardevolle sleutel en opent de deur naar de toekomst, van binnen naar buiten. Waarschijnlijk doordat het hart, de andere sleutel tot kwalitatief leven, zich kenbaar maakt. Door de wetenschap van het hart actief bij beleidsvoering te betrekken, kan een wezenlijke omslag in ons huidige denken bewerkstelligd worden.
"Where the heart starts thinking, things start to materialize".

Scholing en educatie is een publieke taak die behartigd dient te worden door onze regering. Men mag evenwel beseffen dat de politieke leiders ook ouders zijn. En dat de kinderen van nu de nieuwe ouders, leraren, ondernemers en beleidmakers zullen zijn.
De taak van scholen roept regelmatig discussie op.
Als je er van uit gaat dat het leven van kinderen niet in tijdseenheden opgeknipt kan worden omdat de levensaspecten continu doorstromen, kun je stellen dat scholen er zijn om mensen educatie te verschaffen; niet alleen over de buitenwereld, maar ook over hun eigen mens zijn. Lichamelijk en geestelijk. En vooral over hoe deze domeinen zich tot elkaar verhouden.
Dit gaat verder dan een op een cito toets gebaseerde toekomstplanning. Het gaat hier om het startkapitaal en het basismateriaal waar de opgroeiende mens het mee moet gaan doen. Daarmee vindt hij/zij wat aansluit bij hem/haar. Iedereen heeft een innerlijk kompas nodig en kinderen moeten geholpen worden dit te vinden en te koesteren.
Dit is een recht om te beschermen, want het is helaas a-commercieel en zal indien mogelijk onteigend worden.
En niet in de laatste plaats, vormen scholen de schakel tussen het opgroeien van kinderen en het betreden van de wereld op eigen kracht; ook hier hebben zij een sleutelfunctie. I N L E I D I N G CONCEPT SLEUTEL FUNCTIE VOEDINGsBODEM Goed eten is een leer proces... Idee Plan Actie Er zijn vier knoppen:
1. Knop geeft een totaal overzicht
2. De presentatie wordt beeldscherm vullend
3. De pijl naar links = een stap terug
4. De pijl naar rechts = een stap vooruit

& Bestuur MET DE MUIS in alle richtingen
en zoom in en uit met de scroll knop... Gebruiksaanwijzing SLEUTELWOORDEN preventie & gezondheid
vers & puur & natuur
korte & lange termijn
duurzaam & bewustzijn SLEUTEL FUNCTIE milieu
gezondheid
cultuur
landbouw
economie Deze presentatie website is ontstaan i.s.m. PortalToYourDreams.
Bij het samenstellen werken wij zo zorgvuldig mogelijk en wij hechten waarde aan het actualiseren van gegevens. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden verschijnen. Dit kan ook voorkomen wanneer onze verwijzingen naar andere informatiebronnen worden gevolgd. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen of eventuele schade n.a.l.v. foute berichtgeving of onjuistheden anderszins.

Wij werken aan informatieverstrekking en facilitering. Hetgeen via onze website wordt aangeboden mag worden aangewend voor verder gebruik in educatieve zin en/of in duurzame context,
indien er sprake is van bronvermelding.

Stichting K-ETEN disclaimer CNEI; 'constante nooit eindigende verbetering', is een mooi principe. Daarom vragen wij een ieder die de tijd en ruimte neemt en iets wil delen, om met ons interactie aan te gaan. Onze contactgegevens staan hieronder en wij kijken uit naar jouw inbreng, uw inzicht en jullie meningen.. Interactie UI UIT SCHOLEN Maatwerk
Basis school
Voortgezet onderwijs
TSO & BSO VOEDSEL PARTNERS kansen & voordelen M t MAATWERK betekent aansluitend, goed passend, uitgaand van de klant.
Het maatwerk dat wij beschikbaar willen maken voor scholen komt voort uit een deskundig netwerk van professionals en organisaties die samenwerken.
Zij worden ingeschakeld daar waar de behoefte is en hebben als doel de school te ontlasten en ondersteunen in de implementatie en uitvoering van de vers bereide voedselvoorziening.
Deskundigen als docenten, ekologische moestuinier -/ hoveniers, economen, koks, stagebegeleiders, vrijwilligerscoordinatoren, bedrijfs- en organisatiedeskundigen, subsidiekenners, duurzaamheids experts en gelieerde initiatiefnemers..
En organisaties of bedrijven zoals (semi-) overheden, kinderopvang, leveranciers, personele voorzieningen en aannemers..
Wij coordineren, bemiddelen en begeleiden de interactie tussen het netwerk en de instelling en zijn daarmee het centrale aanspreekpunt.
In de button over onze partners ziet u met wie wij al kunnen en willen werken.

Het maakt natuurlijk een groot verschil of het uitgangspunt een lagere school of een middelbare school betreft. En of die school of instelling over een keuken beschikt of ruimte heeft voor een moestuin. Of de kinderen al schooltuinieren of de jongeren opgeleid worden in de richting van Groen of Horeca. De weg kan kort of lang zijn en meer of minder kostbaar, maar het doel is helder: het verzorgen van vers voedsel in instellingen waarbinnen kinderen hele dagen doorbrengen. We houden het oog op kwaliteit van leven en het economisch rendement; op korte en lange termijn.

Alle verzamelde kennis en opgedane ervaringen worden gebundeld in een Handboek, waardoor de stichting zichzelf als het goed is t.z.t. overbodig zal maken.. MAATWERK Associatief.. voeding, voedsel, vulling, eten, drinken, informatie, frequentie, liefde, welzijn, gezondheid, lichaam, geest, natuur, milieu, water, lucht, zintuigen, voelen, ervaren, beleven, vitaliteit, bloei, ontwikkeling, regeneratie, creativiteit, wonderen, technologie, wensen, dromen, utopie, waarheden, overheden, burger, mens-zijn, kind zijn, rechten, plichten, verantwoordelijkheden, woorden, actie, doen, zijn, laten gebeuren, faciliteren, beloven, belonen, oorzaak-gevolg, consequenties, economie, hokjesgeest, en-en, toekomst, geld, waarde, waardering, erkenning, basis, aarde, holisme, biologie, psychologie, filosofie, ethiek, benoemen, behouden, nemen, geven, eenheid, worden, kunnen, creeeren, scheppen, schoonheid, binnen, buiten, werkelijkheid, realiteit, honger, welvaartsziekte, leven en dood.. LOGISTIEK In de voedselvoorziening keten komen een hoop logistieke processen samen. En dan denken we al gauw aan grootschaligheid. Maar op kleine schaal bezien, zijn dezelfde processen gaande en afhankelijk van de kwaliteitseisen die men stelt, verlopen ook deze meer of minder snel, soepel en doeltreffend.

Logistieke processen die met de maaltijd van doen hebben lopen van de plant naar het bord en van olijf naar fles of pot. Of zit hem in het traject tussen een te plaatsen stagiair / afstudeerder naar de keuken van een chef. Ook het plaatsen van een bestelling tot aan de levering of de samenwerking van betrokken partijen vallen onder het begrip logistiek. Het gaat om communicatie, samenwerken en doelen bereiken.

Dus al deze aspecten hebben aandacht nodig van een praktisch ingesteld team van betrokken partijen; met het oog op het ultieme doel: een dagelijkse h-eerlijke verse voedzame gezellige gezamenlijke betaalbare toegankelijke maaltijd.
Vlak overigens een tussendoortje of de broodmaaltijd niet uit.. ook die kunnen met gemak lekker en verantwoord zijn.. Zorg en aandacht zijn de ingredienten die het verschil maken, want zij geleiden ieder traject, waardoor kwaliteit kan ontstaan.

In het bestuur van K-ETEN huist jarenlange ervaring met het inkopen en distribueren van ambachtelijke producenten en niche producten. Wij weten alles over het verbinden van procucent en consument en het vermarkten van ambachtelijke productie. Ook herbergen wij vakkennis op het gebied van kwalitatieve ingredienten en horeca, de wereld keuken en natuurvoeding.

Goed materiaal en gereedschap zijn natuurlijk van invloed op goed verlopende logistiek. In dit verband wordt gewerkt aan het maken van een internet bestelfaciliteit, een zaai-oogst-menukalender en een Handboek.

Logistieke Partners waar wij mij zullen samenwerken zijn vermeld in de button PARTNERS. Maak gebruik van een verkorte rondleiding
via de grote knop 'More' in de rechterhoek...
en dan 'Autoplay'.. Tip: Echt vers (levend) voedsel is voor stedelingen een luxe artikel geworden. Bijna een elitaire aangelegenheid, toegankelijk voor mensen die de weg weten naar boerenmarkten en naar top restaurants.

Wij willen zorgen dat hier verandering in komt, door de lijn van producent naar consument kort te houden. Van het land naar de kinderen op school is een haalbaar traject. Mits hiervoor wordt gekozen en de praktische hindernissen genomen worden. De kortzichtige associaties die hier meestal op volgen zijn: 'daar is geen tijd voor' / 'daar is geen geld voor'. De beoogde verandering en omschakeling vraagt om een kijk op de werkelijke kosten en ook het werkelijke rendement inclusief besparingen, op de langere termijn. 'denken en werken met menselijke maat' Wij zoeken vrijwilligers voor het onderhoud van schooltuinen in de vakanties. Er valt te bewateren en controleren of alles goed gaat. Soms zijn er ook dieren te verzorgen en meestal valt er ook te oogsten..(!)
Momenteel gaat het om locaties in Haarlem en Santpoort-Noord. GKM3: Wij werken nu aan de constructie van een nieuwe opleiding i.s.m. een innovatief (V)MBO
samenwerkingsverband, waarbinnen groen en horeca integreren. Door kennis en ervaring
op deze terreinen aan elkaar te verbinden en op een kwalitatief op een hedendaags niveau
te brengen, ontstaat er een mooi beroepsprofiel. Het schept bij jongeren in opleiding meer bewustzijn en een implementatie van de kennis over relaties tussen mens en omgeving en
tussen natuur en gezondheid; duurzaam van grond tot mond, aangenaam, lekker en gezond.. Stichting K-ETEN heeft een veelheid aan taken en een aantal doelen, waarvoor onderzoek en rapportages nodig zijn. Hiermee ontstaat een prima gelegenheid voor afstudeerders (voeding en dietiek, onderwijskunde, pedagogiek, communicatie, ...) om een mooi en zinnig project uit te voeren. In het kader van De Week van de Smaak 2010 bieden wij Inspirience KoOK-dagen aan scholen ter introductie van vers eten op school, in de vorm van een dag-arrangement. Geinteresseerden kunnen kiezen uit een vers bereide lunch (warm, indien facilitair mogelijk) of workshops naar keuze. Ook een combinatie kan besproken worden. Stichting K-ETEN en Jamie Oliver lijken steeds meer 2 handen op 1 (volwaardig gevoede) buik. Tijd voor verse voeding, voor kinderen op scholen, ter bevordering van gezondheid en levenskwaliteit; een essentiele verantwoordelijkheid van de volwassen maatschappij..
Jamie heeft nu (mei 2010) de Ted prijs gewonnen en veroverd de harten in Amerika als een vleesgeworden engel.. Kijk en luister naar zijn bevlogen speech: http://www.tedprize.org/jamie-oliver/ Klik 1 x op een item/zin/woord
en het verschijnt centraal in focus.. Tip2: locavoren .. biogonaal voedsel .. bewust,
van grond
tot mond 'de kracht van deze strategie zit in het integrale karakter' De gewenste paradigmaverschuiving richting duurzaamheid in het denken van moderne mensen en de hieruit volgende veranderingen in consumptie- en gedragspatronen zal zich voornamelijk afspelen op onbewust niveau. Daarom is beginnen bij het begin; bij de jongsten onder ons en m.b.t. basisbehoeften van essentieel belang. Met de paplepel ingieten noemt men dit in de volksmond. Dit principe van internalisering wordt bespeeld en uitgemolken door marketeteers en de media, maar kan natuurlijk ook in positieve zin en op niet commerciele wijze benut worden. ontwikkelingpsychologie & het onbewuste ..'aandacht voor goed eten in het curriculum van scholen'.. ..'regionale voedselstrategie'.. OVERHEID CONSUMENT MILIEU Verander de voedsel industrie economie naar menselijke maat
duurzaamheid
multi niche constructie beleid & regelgeving koop gedrag bedrijfsvoering & -strategie Statuten http://portaltoyourdreams.com PROJECTEN http://greenwish.nl Stichting K-ETEN is een uiting van de tijdgeest; ook zichtbaar in de maatschappelijke trend die voedsel herwaardeerd. Zowel vanuit het veld als vanuit beleid onstaan allerlei initiatieven en projecten, die werken naar een gemeenschappelijk doel: verbetering van consumptiegedrag en meer synergie tussen stad en land; mens en natuur. Want dit komt het milieu, de gezondheid, het groen, het sociaal-culturele leven en de landbouw ten goede. Het is gunstig voor deze ontwikkelingen dat de overheid binnen haar beleidsthema's bottum-up initiativen waardeert en stimuleert, waardoor deze kostbare energie wordt benut en op afstand kan worden gestuurd in de gemeenschappelijke richting; een duurzame maatschappij. VOORBEELDEN van initiatiefnemers en projecten:

Natuur- en Milieu educatie
Boerderij educatie
Stadsboerderijen
Stad & Land
Buurtmoestuinen
Proeftuin Amsterdam
Groene cateraars
Square feet gardening
Streekproducten
Stad zoekt Boer
Foodprint
Media aandacht voor voedselthema's
Publieksacties Het Molenduin.. Proeftuin Amsterdam staat voor
de ontwikkeling van voedselbewustzijn in
de MetropoolRegio Amsterdam (MRA).
Stichting K-ETEN wenst dit concept uit te
dragen in de Provincie Noord Holland. De
regionale benadering maakt de ervaringen
en kennis toegankelijk en geschikt
voor andere provincies De consument van tegenwoordig emancipeert en is zich steeds bewuster van milieuvriendelijkheid en eerlijke arbeidsverhoudingen, waardoor een voorkeur ontstaat voor kleinschalige nichemarkt producten. Deze trend zal alleen maar sterker worden in de komende jaren. Zeker als ook de producenten emanciperen, door zich bewuster te worden van hun kracht in de voedselketen.

De voedselketen wordt door deze bewegingen zowel van onderaf als van bovenaf beïnvloed. De natuurvoedingswinkels blijven groeien in aantal en oppervlakte. Wettelijke regelgeving in het kader van de vergroenende maatschappij zal toenemen. De internationale voedselketen zal niet rendabel kunnen blijven zonder op deze trends in te spelen. Het ligt in de lijn dat er een toekomst weggelegd voor voedselbedrijven die lokale producenten financieren en de afzet van niche producten zullen faciliteren.

Het internationale voedselvervoer via luchthavens en de grootschalige opslag in diepvriescontainers en -loodsen zal zo sterk kunnen verminderen. En grote vrachtwagens hoeven niet meer zo massaal vele duizenden kilometers te rijden met levensmiddelen die zijn geproduceerd in mega fabrieken.

Kleinschaligheid is het nieuwe credo. Regionale producten zullen een vooraanstaande plaats krijgen binnen ons voedselpatroon. Het is aan de wetgevers om een grote rol te spelen in dit veranderingsproces. Aansluitend bij het gesignaleerde consumentengedrag kunnen er op korte termijn richtlijnen worden geformuleerd die deze ontwikkeling richting lokale productiesystemen stimuleert en die waar nodig huidige ongewenste systemen beperken. En het is aan de levensmiddelenproducente en -distributeurs om uit welbegrepen eigenbelang voorop te lopen in deze ontwikkelingen. Hierbij is o.a. een economische implementatie van een diepgaand begrip van wederkerigheid aan de orde.

Deze verandering zal een enorm positief effect hebben op de kwaliteit van ons voedsel en onnodige belasting van de voedselhandel op het milieu drastisch reduceren.
Stichting K-ETEN ondersteunt deze ontwikkeling in de praktijk, door het lokale aanbod te verwerken in het voedselaanbod aan schoolgaande kinderen, door relevante relaties en verbanden op tafel te leggen en door een verbindende schakel te vormen tussen consumenten en agrariërs, burgers en overheid. http://hollandidact.nl In Santpoort Noord heeft Het Molenduin sinds mei 2009 moestuinen aangelegd.
De leerlingen denken en werken mee en hebben zelfs een irrigatiesysteem bedacht en gemaakt.
Het geheel en de planten zien er nu al prachtig uit en de ontwikkelingen rondom het schoolgebouw gaan door .
K-ETEN wenst hier aan bij te dragen, door de samenwerking tussen groen/tuin en kok/keuken te bevorderen; een open dag c.q. buurtfeest mee te organiseren voor het werven van vrijwillige steun en uiteindelijk te komen tot een verse maaltijden voorziening binnen schooltijd. overleg met Rick Mulder van Versman
over de aanvoer van biologische lokale producten aan de aangesloten scholen en instellingen.. . betrokkenheid.. Er is een parallelle ontwikkeling zichtbaar; aangaande een explosieve groei in het aantal buurtmoestuinen en volkstuinen enerzijds en het gegroeide voedselbewusztijn in scholen en instellingen anderzijds. De eerste ontstaan in samenwerking tussen bewoners, woningbouwverenigingen, aanverwante organisaties en beleidsmedewerkers. En er zijn steeds meer scholen die moestuinen aanleggen en natuur- en milieueducatie meer tot leven brengen in en rond schooltuinen; ook weer toegejuichd door (semi-)overheden. Beide bewegingen kunnen naar elkaar toe groeien.
Tegelijkertijd staat de relatie Stad & Land volop in de belangstelling, alsook het bestaan van streekproducten en stadslandbouw.
K-ETEN volgt de trends en analyseert levende tendensen met het oog op de gemene delers (bijvoorbeeld voedsel als communicatiemiddel), om synergie en positieve kruisbestuiving te ondersteunen. Voortgezet Onderwijs Iedereen weet dat in 'het buitenland' veelal wel schoolmaaltijden worden verzorgd. De Franse menukaarten op scholen zijn een prachtig voorbeeld. Een kwestie van cultuur? De stad Rome vormt een lichtend voorbeeld in de recente ontwikkelingen in voedselbeleid t.a.v. scholen. Het stadsbestuur staat model voor het bewust kiezen en zorgdragen voor duurzame en gezonde voedselvoorzieningen. MENSELIJK KAPITAAL Het Sterren College bouwt momenteel aan een prachtige nieuwe locatie in Haarlem Noord. Het gebouw wordt heel bijzonder door een integraal karakter en de aanleg van moestuinen. In nauw overleg met de vakdocenten Groen en Horeca mogen wij meedenken aan een vernieuwende impuls aan deze afdelingen. De gezamenlijke aandacht is gericht op onderlinge samenwerking binnen de afdelingen, afstemming van de tuin en de keuken op het seizoensaanbod, inpassing van een structureel excursieprogramma en een optimale aansluiting met de omgeving door afzetmogelijkheden en vrijwilligersbijdragen. In samenwerking met Hollandidact en Greenwish en vakdocenten werken wij aan een nieuw (intersectoraal) programma voor het VMBO/MBO, vooralsnog de GKM2 genoemd. Dit project is in de orientatiefase en in concept geformuleerd. Het is nu van essentieel belang aansluiting te vinden met de juiste partners. De Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO)
terminologie dateert eigenlijk uit een denkwijze uit het einde van de vorige eeuw, gebaseerd op de toen gangbare gezinssituatie.
De huidige ontwikkelingen vragen om een nieuwe begripsvorming, die recht doet aan de behoefte aan de integratie van functionele en vrije tijd , zoals in Brede Scholen. Er is ook een ontwikkeling zichtbaar in de koppeling van onderwijs en buurtvoorzieningen, te vangen in de term Brede Buurt Onderwijs.

Vers voedsel bereiden kan hierbinnen een natuurlijke rol spelen, met meerdere denkbare voordelen, voor leerlingen en ouders,
maar ook voor buurtbewoners en de gemeenschap.

Heel graag zouden wij in contact komen met mensen in de kinderopvang wereld om van gedachten te wisselen over de gesignaleerde ontwikkelingen en de professionele beleving hiervan.
Er is nogal wat gaande in het kader van opvang, schooltijden en invulling van dagprogramma's en buitenschoolse tijd. Het verband met Brede Scholen is ook nader te verkennen en natuurlijk de mate van openheid en samenwerkingsbereidheid.

Onze vragen zijn ook praktisch en concreet: zijn er wensen m.b.t. ondersteuning op het gebied van voeding; is er behoefte aan kooklessen; een kooklocatie; verse maaltijden; workshops voor volwassenen; schooltuinactiviteiten; gezondheidslessen; een excursieprogramma ??? http://www.sterrencollegehaarlem.nl http://www.proeftuin.amsterdam.nl http://pepinternational.nl "Een volwassene kan met moeite zijn voedingspatroon aanpassen. Je eet eigenlijk zoals je vanuit thuis geleerd hebt met een neiging tot voorkeur voor je eigen smaak. Als een volwassene (18+) voedingsleer krijgt zal deze slechts voor 8% zijn voedingspatroon aanpassen. Vandaar dat al de health magazines zo goed verkopen. Je leest het wel maar je doet het toch niet."

"Kinderen in de leeftijd van 3-8 jaar moeten eigenlijk alles al gegeten hebben wat ze in de rest van hun leven nodig hebben
en weten waarom zij dit doen. Dit kan dan verder op school tot
het 12e levensjaar goed onderbouwd worden."

"Als een kind weet waarom het wat eet zal het dat in de rest van het leven met zich meedragen. Per jaar eet een kind 1095 keer.
In Japan ontbijten de kinderen veelal alleen. Ouders al op weg naar het werk. Op school eten ze gemeenschappelijk en ’s avonds voor de tv met hun ouders. Dit zijn de momenten dat een kind door de ouders lesgegeven kan worden over voeding. (Als de ouders dit zouden weten). In de praktijk komt hier niets van terecht.
Dus zal het een programma moeten worden dat via de scholen
en TV en internet gecommuniceerd wordt."

"In de eerste levensjaren kan dat met liedjes geleerd worden, daarna met excursies naar supermarkten, boeren en tuinders en daarna met kooklessen. Ook de manier van eten, veel en goed kauwen, is belangrijk. Kauwen geeft een hersensignaal van vreugde. Hoe beter je kauwt des te positiever wordt je." SHOKU IKU dit is een stukje tekst, geleend uit CHEFFEN.NL, met een introducerende uitleg over Shoku Iku. Groene Vingers gezocht Het is tijd om een Blog aan te maken, want de ontwikkelingen staan niet stil. Vandaag een potentiele buurtmoestuin aangetroffen; eigenlijk bezit van een Vmbo. Er is een tekort aan arbeidskracht om de ruimte en de mogelijkheden vol te benutten. Hoe mooi zou het zijn als er helpende handen zouden komen, die zelf ook kunnen profiteren van deze bron van leer- en eetplezier. Wij maken hier werk van; vrijwilligers zullen worden ondersteund en beloond! Locatie: Haarlem Noord In Japanese, "shoku" means food and diet, and "iku" means education.
Generally, "Shokuiku" is defined as "Promotion of learning on the healthy diet from an early stage, in particular on the choice of foods, so as to secure the healthy living over the course of one's life". Een kwestie van cultuur of van keuzes? Basis scholen TSO & BSO Japan en Amerika vormen qua eetgewoonten voorbeelden van twee extremen:Japanners zijn over het algemeen
dunne mensen en de vrouwen worden gemiddeld het oudste ter wereld. In Amerika zijn mensen vaak erg dik
en staan 2/3e van de kinderen die na 2000 geboren zijn op de nominatie voor diabetes 2. Triodos: 390 266 019 KvK: 3434 1135 Triodos: 390 266 019

KvK: 34341135 Een zorgwekkende ontwikkeling is gaande in de invulling van de lunchpauze op basisscholen. Qua zorg en financiering is het al lang droevig gesteld met de voorzieningen, maar nu denkt men dit op te lossen door de lunchpauze bijna geheel te schrappen en over te gaan tot een continurooster van 8.00-14.00. Een kwartier eten in de klas met de leerkracht en daarna een kwartier luchten, zou moeten volstaan. De onderwijsinspectie is het hier echter niet mee eens en heeft ingegrepen. De pauze moet minimaal 3 kwartier omvatten; de speeltijd is 30 minuten geworden. Bovendien is men toevallig (?) op het idee gekomen om een digischerm met een speciaal aanbod aan programma's in het leven te roepen, om naar te kijken tijdens het eten!

Beide aspecten staan op zichzelf en de lengte van de pauze en de voorzieningen zijn ieder op zich een maatschappelijke discussie waard. Maar aan elkaar gekoppeld is het een enorm breed onderwerp. Het verbaasd dan ook niet in de kranten terug te lezen dat men al was begonnen met door levensmiddelenindustriëlen gesponsorde schooltelevisie, in enkele scholen..

Om te voorkomen dat schoolbesturen en commerciele buitenschoolse opvangorganisaties de dienst uitmaken, dienen ouders en leerkrachten alert te zijn
op de ontwikkelingen en te eisen dat de belangen van kinderen voorop worden gesteld..

Een en ander ligt in elkaars verlengde en de tendens is duidelijk.
Deze staat haaks op de beweging die stichting K-ETEN wil bevorderen; meer bewustzijn van = meer aandacht voor voedsel. Gerichte aandacht op de context van voedsel en ervaringsgerichte kennis zijn nodig voor en door kinderen.
Op voor hen geschikte tijden, want we hebben we het hier nog niet gehad over de invloed van het bioritme op de leerprestaties en het dagelijks welzijn.
Meer info hierover is te lezen in het dit rapport van het NIZW... >> zie bijlage KRACHTENVELD Mee Doen? Hier vind je informatie over activiteiten en wat er nu speelt.

Welke schakel ben jij? Onderzoeksopdrachten
voor Studenten Eten achter de buis, op school ?!? HEET VAN DE PERS: Giovanna naar Berkeley (VS) voor seminar van The Center of Ecoliteracy (23-25 juni 2010). Attribution - You must attribute the work in the manner specified by the author or licesnsor (but not in any way that suggest that they endorse you or your use of the work)

Share Alike - If you alter, transform, or build upon this work you may distribute the resulting work under the same, similar or a compatible license. Carl William Kerchmar
creator of prezi's: PortalToYourDreams.com Wat wij kinderen kunnen meegeven door verse voeding aan te bieden op school: levend voedsel
sociale vaardigheden
ervaringsgericht leren
meer zelfredzaamheid
zintuiglijke ontwikkeling
weerstand tegen obesitas
organische voedingsstoffen
onbewuste gewoontevorming
het goede voorbeeld t.a.v. zorg en aandacht
inzicht in de relatie eten ~ gezondheid
bevordering van hun spijsvertering
inspiratie voor vegetarische maaltijden
een breder referentiekader voor het maken van keuzes
aandacht voor de maaltijd als normaal onderdeel van de dag
een alternatief voor voedingsarme en calorierijke producten
contact met natuurlijke producten en vers bereide maaltijden
inbedding van de school in de omgeving bij gebruik van lokale (streek-)producten
besef van seizoenen, seizoensproducten en de geografische kenmerken van de locatie Al met al een basis voor eco-bewustzijn; een persoonlijke en gemeenschappelijke relatie met gezond voedsel en de natuurlijke omgeving. Berkeley! MIND SHIFT Ecological Literacy
Full transcript