Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SKOSO jaarverslag 2013

No description
by

Saus! Digitale Producties

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SKOSO jaarverslag 2013


De ontwikkeling van een professionele cultuur is binnen SKOSO speerpunt van beleid.

In een dergelijke cultuur werken alle individuen optimaal samen aan het realiseren van de doelen van de organisatie, het verbeteren van de kwaliteit en doorvoeren van vernieuwingen. Ieder neemt daarbij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen functioneren, maar ook voor de organisatie als geheel.

Een professionele cultuur zet mensen in hun kracht
“SKOSO is een ambitieuze en professionele organisatie, die zich ten doel stelt om op haar basisscholen op geïnspireerde wijze onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen en daarbij de totale ontwikkeling van kinderen te bevorderen.“
“Reflectie op het eigen handelen, vanuit verbinding met de organisatie groeien en talenten benutten, draagt bij aan de kwaliteit op onze scholen en levert veerkrachtige professionals op!“

Daarbij willen we aandacht geven aan samenwerken en leren in de teams. Naast feedback geven en ontvangen op zakelijke effectiviteit (resultaat), is feedback op sociale effectiviteit (hoe goed werk je samen?) een voorwaarde.

In de organisatie willen we naar een cultuur van denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dan ligt de nadruk op wat er al wel is, men complimenteert elkaar daarmee en gaat na wat de volgende stap is om verder te komen. Er wordt gestaag gewerkt aan verbetering, de nadruk ligt op kwaliteit. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk en professionele ontwikkeling. Zij laten ‘persoonlijk leiderschap’ zien in hun stijl van werken.


In 2013 heeft de professionele cultuur een impuls gekregen door het traject ‘Bouwstenen en Bruggenbouwers’.


• SKOSO heeft voor alle scholen een professionaliserings-traject ‘Bouwstenen en Bruggenbouwers’ uitgevoerd. Het doel is een professionele cultuur en beroepshouding te bevorderen.
• Het informele leren op de scholen door collegiale consultatie en intervisie heeft een krachtige impuls gekregen.
• Startende leerkrachten worden intensief begeleid door middel van intervisie en individuele coaching.
• Coaching wordt in toenemende mate preventief in plaats van curatief ingezet
• Teamleden van scholen volgen ook individuele scholing en/of teamscholing. Directeuren gebruiken een kenniskaart om in beeld te brengen welke expertise in hun team aanwezig is, dan wel ontbreekt. Daarop kan dan scholing worden ingezet.
• Vrijwel alle directeuren hebben zich inmiddels geregistreerd in het Schoolleidersregister.
• Leerkrachten hebben kennisgemaakt met de Onderwijscoöperatie en laten zich in toenemende mate registreren.
De kwaliteit van het personeel is voorwaardelijk om goede opbrengsten te bereiken.
SKOSO heeft daarin het afgelopen jaar fors geïnvesteerd door het aanbieden van mogelijkheden tot scholing, coaching, audits en intervisie. SKOSO hanteert voor haar kwaliteitsbeleid het INK-managementmodel.


Het leveren van goede kwaliteit is onze ‘core business’.
Deze kwaliteit moet zichtbaar zijn in de onderwijs-opbrengsten. We kijken dan niet alleen naar de eindopbrengsten maar ook naar de tussenopbrengsten. Ook het welbevinden van leerlingen is van groot belang en moet zichtbaar zijn in het leerling-volgsysteem. Een goede school doet meer dan goede opbrengsten realiseren op cognitieve
vaardigheden.


Kwaliteitsontwikkeling
Audit vs.
Visitatie

Schoolspiegel
Bestuurs-
bezoeken

Audit
- Documentanalyse
- Opbrengstenanalyse op basis
van toezichtkader inspectie
- Klassenbezoeken
- Interview met directeur, managementteam en intern begeleider
- Concept-rapportage
Besturen in het primair onderwijs kiezen steeds vaker voor vormen van auditing en visitatie. In beide gevallen wordt de organisatie (school of bestuur) een spiegel voorgehouden.

In geval van auditing wordt de organisatie een spiegel voorgehouden op basis van de eigen normen van de organisatie. Auditoren
zijn ‘kritische vrienden’.
Een audit is verbonden
aan feedback.
In geval van visitatie wordt de organisatie (school of bestuur) een spiegel voorgehouden op basis van externe normen (bijvoorbeeld inspectie-
normen). Visitatie is
verbonden aan
toetsing en controle.
De Schoolspiegel is bedoeld om het bestuur en directeur een beeld te verschaffen over de mate waarin de school ‘in control’ is. Soms zijn de leeropbrengsten de aanleiding en wil men snel een analyse op het beleidsterrein onderwijs. Steeds meer besturen, waaronder SKOSO, kiezen er echter voor álle scholen met een regelmaat van bijvoorbeeld eens per vier jaar door een externe instantie, niet zijnde de inspectie, te laten visiteren.


SKOSO heeft er in het kader van het project Monitoring en Verantwoording voor gekozen om de externe visitatie (niet zijnde het inspectiebezoek) te laten uitvoeren door de KPC Groep.
Instrumenten, zoals bijv. een 360-graden feedback, worden op maat ingebouwd in de Schoolspiegel.


Externe visitatie
‘Doe de goede dingen en doe de dingen goed’ is het leidend motief in onze aanpak.
- Terugkoppeling naar directeur/opdrachtgever
- Eindrapportage
De rapportage geeft een overzicht van sterke punten, maar ook van risicofactoren en verbeterpunten waarmee de school aan de slag kan, om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.
"De rapportage van de Schoolspiegel geeft een duidelijke beschrijving van de sterke punten van de school, maar ook van de ontwikkelpunten. De rapportage geeft ons goede informatie om de geplande onderwijskundige ontwikkelingen met een duidelijke focus te realiseren in de schoolpraktijk. Ik zou alle scholen de Schoolspiegel aanbevelen."
Onderwijskundig
beleid
SKOSO hecht er grote waarde aan dat alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking en kinderen die meerbegaafd of getalenteerd zijn, zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijsaanbod krijgen, dat optimaal ten dienste staat van hun individuele ontwikkeling.

SKOSO acht het investeren in programma’s voor sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Daarom dienen de scholen van SKOSO zich zodanig te ontwikkelen dat zij vrijwel alle leerlingen die zich aanmelden kunnen plaatsen en naar onderwijsbehoefte op maat kunnen bedienen. Daarvoor is het nodig de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van klassenmanagement en instructie te vergroten door te werken aan een professionele cultuur.

Binnen het nieuw te vormen samenwerkingsverband Passend Onderwijs 30.06, wil SKOSO samen met haar partners ook expertise benutten om de gewenste onderwijsdoelen te bereiken.
De scholen van SKOSO kunnen binnen de bestuurlijke kaders hun onderwijsontwikkeling vormgeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Bij het onderwijsaanbod zal in toenemende mate gebruik gemaakt gaan worden van elektronische leeromgevingen en tablets.


De 1-Zorgroute is een landelijke onderwijsontwikkeling, geïnitieerd door het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. De 1-Zorgroute beschrijft de stappen en beslismomenten in onderlinge afstemming, die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, op schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband gezet zijn.

De 1-Zorgroute past in Passend Onderwijs en de Zorgplicht. Alle ingrediënten en handreikingen die voorwaardelijk zijn voor het bieden van een passend onderwijszorgarrangement voor iedere leerling zijn opgenomen in de route.

Project 1-Zorgroute:
Samen onderwijs passend maken
Op bestuursniveau heeft SKOSO deze ontwikkeling verder uitgezet op de 7 scholen met als opdracht de implementatie van minimaal 2 vakgebieden volgens de uitgangspunten van de 1-Zorgroute (doel voor eind 2014).
• Handelingsgericht werken met groepsplannen vanuit het ontwikkelingsperspectief van elke leerling.
• Maatwerk per school, zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande werkwijzen.
• Optimale afstemming met en tussen alle verantwoordelijke partners in de keten van onderwijs en zorg.
• Leerkrachten centraal.
Wij vinden het belangrijk om de didactiek te blijven ontwikkelen en te verbeteren, met als uitgangspunt niet de leerstof, maar het kind met zijn/haar mogelijkheden.
Daarom hebben wij met het hele team gekozen voor een onderwijsaanpak, die de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen vergroot en aansluit bij hun mogelijkheden. Al jaren hebben we ons klassenmanagement ingericht volgens de principes van het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Binnen dit model wordt Structureel Coöperatief Leren (SCL) toegepast.

Structureel Coöperatief Leren (SCL) op basisschool De Sprongh
Kinderen leren de benodigde vaardigheden d.m.v. T-kaarten, waarop ze samen bedenken wat er nodig is om de vaardigheid te leren. In de onderbouw worden basisvaardigheden aangeleerd, in bovenbouw vaardigheden voor gevorderden.
• De leerlingen brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen.
• De leerlingen leren bewuster en meer geconcentreerd door interactie met elkaar en een groter gevoel van betrokkenheid. Dit levert hogere leerprestaties
op.
• Het bevordert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
• De leerlingen worden uitgerust voor een toekomst waarin ze veel zelfstandig in teamverband zullen werken en leven.
Wij zijn trots op....onze investering in gesprekken met kinderen.

..onze onderwijsinhoudelijke samenwerking met Kinderopvangorganisatie De Verbinding, waarbij kleuters en peuters samen spelen en leerkrachten en leidsters samen scholing volgen voor een eenduidige aanpak van ons woordenschatonderwijs.
..onze nieuwe rekenmethode, de blijvende aandacht voor effectieve instructie, tablets in elke groep en onze vernieuwde taakbrief helpen ons om steeds beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Visual tablet met som er op?
..ons nieuwe rapport, waarbij uniformiteit m.b.t. beoordelen en normeren centraal stond. Het eerste rapportgesprek is grotendeels gewijd aan Welbevinden en Betrokkenheid, middels Zien, ons leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
- De renovatie van het gebouw heeft een fijne leer- en werkplek voor kinderen en ouders opgeleverd.

Wij zijn trots op..
- BS Eerschot is op weg naar een professionele en academische basisschool; we kijken kritisch naar onze opbrengsten (trends) en naar onszelf (audits).
- We stellen ons voortdurend de vraag of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen.
- We werken toe naar eigenaarschap voor leren en ontwikkelen bij leerlingen en leerkracht.
- We zijn er voor alle kinderen: de verschillen in aanleg, karakter, hulpvragen of behoefte aan ruimte zijn juist onze uitdaging!
Naast vele onderwijskundige ontwikkelingen zijn we in 2013 erg druk geweest met het opnieuw inrichten van de speelplaats. We hebben geluisterd naar de ideeën en wensen van de kinderen. Op basis daarvan is een ontwerp gemaakt en zijn we hard aan het werk gegaan met vele vrijwilligers. Met deze hulp en hulp in de vorm van sponsoring is de speelplaats bijna klaar!
Ook onze school heeft in 2013 verschillende ontwikkelingen doorgemaakt:
ICT-training (brons, zilver, goud)
Begrijpend lezen (CED-workshops)
Woordenschat en begrijpend luisteren (Masterclass)
Coachingstraject t.a.v. betrokkenheid en welbevinden

Deskundigheidsbevordering
Training ontwikkelings-gerichte ondersteuning voor management
Impuls kwaliteitszorg mede dankzij het gebruik van Parnassys
Wij vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling. Daarom stellen we hoge doelen en kijken we buiten de grenzen. We geloven in ervarend leren, met verwondering als sleutelwoord.

We hebben bij onze schoolontwikkeling de volgende accenten gelegd:


Veel aandacht voor scholing, bijvoorbeeld op het gebied van co-teaching, beeld-denken en Passend Onderwijs.
We starten iedere dag met een kwartiertje lezen. De kinderen mogen zelf leesboeken, tijdschriften of stripverhalen meebrengen. Maandelijks worden er boeken in de bibliotheek gehaald.

We zijn gestart met de methode Lezen In Beeld. We zoeken naar samenhang met de andere vakgebieden. Wat betreft de leerkrachtvaardigheden heeft het aspect modeling onze specifieke aandacht.
Extra aandacht voor de excellente leerlingen. De stappen van signaleren, diagnosticeren, compacten en het werken met levelwerk of andere arrangementen zijn geïmplementeerd.
Meerbegaafdheid
Begrijpend lezen
Technisch lezen

We verkeren in een voorbereidende fase, waarin de drie pijlers samen leven, samen werken en zelfstandig leren centraal staan. We voeren zelf de regie over de projecten. Het betrekken van maatschappelijke organisaties vormt een wezenlijk onderdeel van het lesaanbod.
We implementeerden o.a. de rekenmethode De Wereld In Getallen. Dit sluit perfect aan bij de 1-Zorgroute.
Veiligheid in en om de school. We zijn super trots op het behalen van het label!
Personeel
BVL
Nieuwe methodes
Jeelo (Je eigen leeromgeving)
St. Antonius van Padua
Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS) is een effectieve, preventieve instructiemethodiek voor lezen en spelling. Vaardigheden die we graag verder willen verbeteren.Volgens ZLKLS zijn niet intelligentie of achtergrond de oorzaak van lees- en spellingachterstand, maar de instructiemethodiek. Daarom schrijft de methode voor:

• Alle leerlingen krijgen tegelijk instructie (kort en vaak)
• De leerlingen krijgen een denkkader geboden
• Tijdens lezen, auditief synthetiseren: Niet r-oo-s maar rrroooosss
• Elke dag een auditief dictee
• Eerder geleerde categorieën komen regelmatig terug in het dictee
• Lezen en spellen worden in samenhang aangeboden
• Kennis van de leerkracht is heel erg belangrijk
• Door de hele school dezelfde “spellingtaal” spreken
De kracht van de juiste instructie
ZLKLS is naast elke methode te gebruiken en werkt ook goed met de 1-zorgroute.
De ontwikkelaar José Schraven heeft uitleg gegeven over hoe we kunnen uitbreiden
naar de hogere groepen. We kunnen ons invoeringsplan afmaken én gaan uitvoeren.‘Het werken met ZLKLS is intensief, maar de resultaten zijn een mooie beloning voor de kinderen én voor de leerkracht!’
Hoe gaan we nu verder?

SKOSO vindt het belangrijk dat de school een centrale rol speelt bij maatschappelijke ontwikkelingen in de omgeving van de school.


SKOSO stelt zich daarbij ten doel dat in iedere wijk en kerkdorp een educatief cluster of Kindcentrum tot stand komt, waarin behalve basisonderwijs, ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en andere activiteiten zijn ondergebracht of samenwerken. Daar dienen voor alle kinderen van 0-13 jaar en hun ouders arrangementen te worden aangeboden van bijvoorbeeld 07.30 – 18.30 uur gedurende hele gehele jaar.


Brede schoolontwikkeling
‘Wij zoeken structurele samenwerking met andere partners op het terrein van opvang en educatie.’
2013
Ontwikkelingen in
In dit jaarverslag van SKOSO over 2013 blikken we terug op het afgelopen jaar.
Welkom!
Professionele cultuur
In 2013 gaven we onze professionele cultuur een boost met het project ‘Bouwstenen en Bruggenbouwers’

Kwaliteitsontwikkeling
Om optimale kwaliteit te waarborgen, houden we onze scholen een spiegel voor

Onderwijskundig beleid
Met de 1-Zorgroute maken we samen onderwijs passend

Onze scholen
Iedere school vertelt over de hoogtepunten van het afgelopen jaar

Samen met de gemeente werkten we ook dit jaar aan de realisatie van brede scholen

Educatief netwerk/
brede schoolontwikkeling
Ook op deze resultaten zijn we trots
Cijfers

Vooruitblik
2014/2015

We gaan onze kennis komend jaar nog meer delen, vermenigvuldigen en verbinden

Kengetallen
We hebben zin in een nieuw jaar, omdat we onze kennis nog meer gaan delen, vermenigvuldigen en verbinden met elkaar.
Bij de beleidsontwikkelingen die de komende jaren op de rol staan dient het strategisch beleidsplan 2011-2015 ‘Delen is vermenigvuldigen’ als kader. De speerpunten die in 2014 verder worden uitgewerkt, hebben betrekking op de volgende domeinen:

1. Passend onderwijs/Maatwerk
2. Medewerkers in hun kracht
3. Opbrengstgericht werken
4. Educatief netwerk
5. Kwaliteitsontwikkeling.


Het uitgangspunt is om deze vijf speerpunten van ons beleidsplan nog beter met elkaar te verbinden. Dat doen we door:

• Focussen op Passend Onderwijs.
• Werken volgens de 1-Zorgroute en met moderne digitale leermiddelen zoals tablets.
• Investeren in een professionele leergemeenschap en het bevorderen van het informele leren op de werkvloer.
• Investeren in onze toekomstige personeelsleden, door een aantal van onze scholen te ontwikkelen van opleidingsschool tot keurmerkschool richting academische basisschool.
• Opbrengstgericht werken op alle niveaus.
• Samenwerken met educatieve partners in de brede school.

We zien uit naar een jaar dat zich zal kenmerken door het zoeken naar verbinding op alle niveaus. Leren is immers het meest krachtig als het gebeurt in daadwerkelijke verbinding met elkaar.
Odaschool
Ellie Bosmans, directeur bs. Franciscus
Bezoek SKOSO.NL voor een uitgebreide versie van ons jaarverslag
SKOSO
hecht eraan dat zoveel mogelijk personeelsleden (>80%) worden ingezet voor de groepen en daar slagen we nog steeds in.
SKOSO
kent met een gemiddelde van 3% al jarenlang een laag ziekteverzuimpercentage en daar zijn we trots op.
Met een nettoresultaat van € 150.000,- zijn we erg tevreden. Met dank aan de overheid voor extra middelen.
Alle scholen hebben het basisarrangement.
Full transcript