Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI - Bilans stanja i Bilans uspeha

No description
by

Ksenija Milicevic

on 2 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FINANSIJSKI IZVEŠTAJI - Bilans stanja i Bilans uspeha

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI - Bilans stanja i Bilans uspeha
- Pojam i zadatak

- Set finansijskih izveštaja:
1)
Bilans stanja
,
2)
Bilans uspeha
,
3) Izveštaj o tokovima gotovine,
4) Izveštaj o promenama na kapitalu,
5) Napomene uz finansijske izveštaje,
6) Statistički aneks.

Finansijski izveštaji
Bilans stanja i bilans uspeha kod budžetskih korisnika
Bilans stanja i bilans uspeha kod banaka
Bilans
Bilans stanja i bilans uspeha za privredna društva
Bilans stanja
Bilans stanja
za aktivu
:
000000 - Nefinansijska imovina,
100000 - Finansijska imovina,
351000 - Vanbilansna aktiva.
za pasivu
:
200000 - Obaveze,
300000 - Kapital, utvrđivanje rezultata poslovanja i vanbilansna evidencija,
352000 - Vanbilansna pasiva
Bilans stanja
Bilans uspeha
Bilans uspeha
Bilans prihoda i rashoda
Obveznici sastavljanja izveštaja:
Pravna lica,
Druga pravna lica,
Preduzetnici
Ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica
Ne sastavljaju ih:
Preduzeca koja je pravno lice osnovalo u inostranstvu,
Korisnici budžetskih sredstava,
Stambene zadruge i
Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja
Dostavljanje APR
Rok za dostavljanje - 28.02.
Način dostavljanja
Nepravilnosti/Korekcija
Vrste
Forma
Pojam
Obrasci
Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijh izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,
Pravilnik o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja.
- pojam : Iskazuje imovinu preduzeća po obliku i izvorima na određeni dan
Pozicije aktive:
Stalna imovina,
Obrtna imovina,
Gubitak iznad visine kapitala,
Vanbilansna aktiva.
Stalna imovina
- Vek trajanja duži od godinu dana, tj. duži od jednog poslovnog ciklusa ukoliko on traje duže od 12 meseci.
Neuplaćeni upasani kapital,
Goodwill,
Nematerijalna ulaganja,
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva,
Dugoročni finansijski plasmani.
Neuplaćeni upisani kapital

Predstavlja iznos upisanih, a neuplaćenih akcija i iznos upisanih a neuplaćenih udela.
Goodwill
Predstavlja buduće ekonomske koristi stečene u poslovnoj kombinaciji.

Priznaje ga matično pravno lice u
konsolidovanim
izveštajima.

Ne amortizuje se; testira se na obezvređenje.
Nematerijalna ulaganja
- Nemonetarno sredstvo bez fizičke supstance.

Ulaganja u razvoj,
Koncesije, patenti, licence i slična prava,
Ostala nematerijalna ulaganja,
Nematerijalna ulaganja u pripremi,
Avansi za nematerijalna ulaganja.

Priznaje se po
nabavnoj vrednosti
.

Model nabavne vrednosti,
Model revalorizacije.
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Nekretnine, postrojenja i oprema,

Investicione nekretnine,

Biološka sredstva

Dugoročni finansijski plasmani
- Učešće u kapitalu i druge HOV raspoložive za prodaju, sa rokom dospeća preko godinu dana.

Učešća u kapitalu,

Ostali dugoročni finansijski plasmani.
Obrtna sredstva
Deo poslovnih sredstava preduzeća koja se u jednom ciklusu u celosti utroše i svu svoju vrednost prenose na nov proizvod. (novac, stvari i prava)

Zalihe,
Kratkoročna potraživanja,
plasmani i gotovina,
Odložena poreska sredstva.
Zalihe
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Odložena poreska sredstva
Nabavljena dobra koja se drže radi dalje prodaje, gotovi proizvodi i nedovršena proizvodnja, osnovni i pomoćni materijal namenjen za proizvodnju.

Odmeravaju se prema nižoj vrednosti:
NV/CK
Neto ostvariva vrednost
Potraživanja,
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak,
Kratkoročni finansijski plasmani,
Gotovinski ekvivalenti i gotovina,
Porez na dodatu vrednost,
AVR.
Iznosi poreza na dobitak, nadoknadivi u budućim periodima, koji se odnose na:
odbitne privremene razlike,
neiskorišćene poreske gubitke prenete u naredni period,
neiskorišćeni poreski kredit preneti u naredni period.
Gubitak iznad visine kapitala
Nedostatak imovine, tj. pokazuje da pravno lice nema dovoljno sredstava da odgovori svojim obavezama.
Vanbilansna aktiva
Sredstva uzeta u zakup (osim lizinga),
Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje,
Komisiona roba,
Roba u konsignaciji,
Materijal na obradi i doradi,
Ostala sredstva koja nisu u vlasništvu pravnog lica
Pozicije pasive
Bilansna pasiva:
Osnovni i ostali kapital,
Neuplaćeni upisani kapital,
Rezerve,
Revalorizacione rezerve,
Nerealizovani dobici po osnovu hov raspoloživih za prodaju,
Nerealizovani gubici po osnovu hov raspoloživih za prodaju,
Neraspoređena dobit,
Gubitak (odbitna stavka),
Otkupljene sopstvene akcije (odbitna stavka),
Dugoročna rezervisanja,
Dugoročne obaveze,
Kratkoročne obaveze,
Odložene poreske obaveze,
Vanbilansna pasiva.
Osnovni i ostali kapital
Osnovni kapital društva je novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom.
Akcijski kapital,
Udeli društva sa ograničenom odgovornošću,
Ulozi,
Državni kapital,
Društveni kapital,
Zadružni udeli.
Neuplaćeni upisani kapital
Neuplaćene upisane akcije,
Neuplaćeni upisani udeli.
Rezerve
Emisiona premija,
Zakonske rezerve,
Statutarne i druge rezerve.
Revalorizacione rezerve
Odnose se na konkretnu imovinu i smanjuju se u slučaju obezvređenja imovine ili ukidaju u korist neraspoređene dobiti.
Nerealizovani dobici po osnovu hov raspoloživih za prodaju
Pozitivni efekti promene fer vrednosti dugoročnih hov raspoloživih za prodaju.
Nerealizovani gubici po osnovu hov raspoloživih za prodaju
Negativni efekti promene fer vrednosti dugoročnih hov raspoloživih za prodaju.
Neraspoređeni dobitak
Predstavlja kapital u iznosu koji nije raspoređen na dan sastavljanja bilansa.

Neraspoređeni dobitak ranijih godina,
Neraspoređeni dobitak tekuće godine.
Gubitak
Odbitna stavka kapitala.

Gubitak ranijih godina,
Gubitak tekuće godine.
Otkupljene sopstvene akcije
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana i u okviru kratkoročnih finansijskih plasmana.

Iskazuju se po nominalnoj vrednosti.
Dugoročna rezervisanja
Rezervisanja za troškove u garantnom roku,
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
Rezervisanja za troškove restrukturiranja,
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih,
Ostala dugoročna rezervisanja.
Dugorčne obaveze
Dugoročni krediti,
Ostale dugoročne obaveze.
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze,
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja.
Obaveze iz poslovanja,
Ostale kratkoročne obaveze,
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i javnih prihoda,
PVR.
Obaveze po osnovu poreza na dobitak.
Odložene poreske obaveze
Postiže se pomeranjem oporezivog dobitka iz tekućeg u naredni obračunski period.
- dvostruki efekat
Vanbilansna pasiva
Obeveze preduzeća po osnovu primljenih tuđih sredstava (zakup, obrada, komisiona prodaja)

Vanbilansna aktiva = Vanbilansna pasiva
Prikazuje prihode, rashode i rezultat (razlika ova dve elementa) preduzeća u određenom vremenskom periodu.
Odražava prinosni položaj preduzeća.


Veza bilansa stanja i bilansa uspeha.


Prihodi > Rashodi A1 > A0
Prihodi < Rashodi A1 < A0
Načela relevantna za procenjivanje elemenata BU
Rashodi - Načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu (načelo uzročnosti).

Prihodi - Princip realizacije.

Načelo impariteta
Prihodi
Poslovni prihodi,
Finansijski prihodi,
Ostali prihodi,
Dobitak poslovanja koje se obustavlja (ne iskazuje se posebno u BU)
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje,
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe,
Povećanje ili smanjenje vrednosti učinaka,
Ostali poslovni prihodi.

Prihodi od prodaje
Prihodi od prodaje robe,
Prihodi od prodaje porizvoda i usluga.

Priznaju se po FER vrednosti primljenih ili potraživanih naknada.
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe:
nematerijalna ulaganja,
osnovna sredstva,
materijal i rezervni delovi,
reprezentacija.
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe.
Povećanje ili smanjenje vrednosti učinaka
Povećanje vrednosti učinaka - A1 > A0

Smanjenje vrednosti učinaka - A1 < A0

U BU se uvek upisuje neto iznos povećanja/smanjenja.
Ostali poslovni prihodi
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.
Drugi poslovni prihodi:
prihodi od zakupnine,
prihodi od članarine,
prihodi od tantijema i licencnih naknada,
ostali poslovni prihodi.
Finansijski prihodi
Prihodi od:
kamata,
kursnih razlika,
dividendi (učešća u dobitku),
efekata valutne kluzule,
drugih osnova.
Ostali prihodi
Ostali prihodi

Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine.
Ostali prihodi
dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme,
dobici od prodaje bioloških sredstava,
dobici od prodaje učešća i dugoročnih hov,
dobici od prodaje materijala,
viškovi,
naplaćena otpisana potraživanja,
prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,
prihodi od smanjenja obaveza,
prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja,
ostali nepomenuti prihodi.
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine
bioloških sredstava,
nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postojenja, opreme
dugoročnih finansijskih plasmana i hov raspoloživih za prodaju,
zaliha,
potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana,
ostale imovine.
Dobitak poslovanja koje se obustavlja
Dobitak poslovanja koje se obustavlja,

Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina.

Napomena: Za dobitke poslovanja koje se obustavlja nije predviđena posebna bilansna pozicija, već se oni prebijaju sa rashodima.
Rashodi
Poslovni rashodi,
Finansijski rashodi,
Ostali rashodi,
Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina.
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe,
Troškovi materijala,
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi,
Troškovi amortizacije i rezervisanja,
Ostali poslovni rashodi.
Troškovi materijala
Troškovi materijala za izradu:
troškovi osnovnog i pomoćnog materijala,
kalo, rastur, kvar i lom (direktno u CK),
troškovi alata i inventara čiji je rok do godinu dana (direktno u CK).
Troškovi ostalog (režijskog) materijala:
materijala, rezervnih delova i alata inventara za tekuće i investiciono održavanje nekretnine, postrojenja i opreme,
materijala za servisiranje i popravke proizvoda u garantnom roku,
kancelarijskog materijala,
ostali režijski materijal.
Troškovi goriva i energije.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi zarada i naknada zarada,
Troškovi naknada po ugovorima,
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora.
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Troškovi amortizacije:
nematerijalnih ulaganja,
osnovnih sredstava.
Troškovi rezervisanja:
rezervisanje za garantni rok,
rezervisanje za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (zemljišta i suma),
rezervisanje za zadržane kaucije i depozite,
rezervisanje za troškove restrukturiranja,
rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih.
Ostali poslovni rashodi
Troškovi proizvodnih usluga,

Nematerijalni troškovi.
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi usluga na izradi učinaka,
Troškovi transportnih usluga,
Troškovi usluga održavanja,
Troškovi zakupnina,
Troškovi sajmova,
Troškovi reklama i propagande,
Troškovi istraživanja,
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju,
Troškovi ostalih usluga.
Nematerijalni troškovi
Troškovi neproizvodnih usluga,
Troškovi reprezentacije,
Troškovi premije osiguranja,
Troškovi platnog prometa,
Troškovi članarina,
Troškovi poreza,
Troškovi doprinosa,
Ostali nematerijalni troškovi.
Finansijski rashodi
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima,
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima,
Rashodi kamata,
Negativne kursne razlike,
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule,
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela,
Ostali finansijski rashodi.
Ostali rashodi
Ostali rashodi,

Rahodi po osnovu obezvređenja imovine.
Ostali rashodi
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme,
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava,
Gubici po osnovu prodaje učešća u kaptalu i hov,
Gubici od prodaje materijala,
Manjkovi,
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi,
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja,
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe,
Ostali nepomenuti rashodi.
Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
Bioloških sredstava,
Nematerijalnih ulaganja,
Nekretnina, postrojenja i opreme,
Dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hov raspoloživih za prodaju,
Zaliha materijala i robe,
Potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana,
Ostale imovine.
Aktiva:

Gotovina i depoziti,
HOV,
Zajmovi (plasmani),
Ostala imovina

Pasiva:
Depoziti,
Uzeti zajmovi (obaveze),
Sopstveni kapital

Prihodi:
Prihodi od kamata,
Prihodi od dividendi,
Prihodi od naknada i provizija,
Dobici po osnovu prodaje HOV,
Dobici po osnovu povećanja fer vrednosti HOV, stalne i investicione imovine,
Rashodi:
Rashodi od kamata,
Rashodi od naknada i provizija,
Gubici od prodaje HOV,
Gubici po osnovu pada fer vrednosti HOV,
Gubici na plasmanima i avansima,
Gubici na osnovu obezvredjenja ulaganja,
Opšti i administrativni rashodi
Utvrđivanje rezultata
Metoda ukupnih troškova
Metoda troškova prodatih učinaka
Zakonski korisnici budžetskih sredstava:
direktni korisnici,
indirektni korisnici.
Završni račun čine sledeći obrasci:
Obrazac 1 - Bilans stanja,
Obrazac 2 - Bilans prihoda i rashoda,
Obrazac 3 - Izveštaj o izdacima za nabavku nefinansijske imovine i primawima od prodaje nefinansijske imovine,
Obrazac 4 - Bilans finansiranja,
Obrazac 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta.
Priprema za sastavljanje završnog računa
Usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem,
Usklađivanje glavne knige sa dnevnikom, kao i pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom,
Usaglašavanje stanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na dan 31.12.,
Izvršiti obračun ispravke vrednosti (amortizacije) nefinansijske imovine i iskazati je na teret kapitala,
Pripremiti finansijske izveštaje (završni račun) u skladu sa principom gotovinske osnove,
Uskladiti stanje doznačenih sredstava između korisnika budžetskih sredstava.
Svođenje na gotovinsku osnovu!

Evidentiranje transakcija i ostalih događaja
u trenutku kada se gotovinska sredstva prime, odnosno isplate.

Neutrošena sredstva se vraćaju u budžet
do isteka fiskalne godine.
Podaci se preuzimaju iz glavne knjige, sa klasa:
700000 - Tekući prihodi,
800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine,
400000 - Tekući rashodi,
500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu
7 + 8 > 4 + 5
suficit
7 + 8 < 4 + 5
deficit
bilanx - libra

Formalno obeležje:
dvostrani pregled,
ravnoteža obeju strana.
troškovi po vrstama
prihodi od prodaje + povećanje vr. zaliha
- smanjenje vr. zaliha
prihodi od prodaje gotovih proizvoda,
troškovi sadržani u tim proizvodima
Utvrđivanje rezultata - jedan od osnovnih ciljeva računovodstva.


Metode za obračun rezultata:
metoda ukupnih troškova,
metoda troškova prodatih učinaka.

Razlika je samo u poslovnom rezultatu.
Full transcript