Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kompania AgroCom

No description
by

Tringa Emini

on 28 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kompania AgroCom

Historiku
Bilanci i gjendjes
Analiza horizontale dhe vertikale

2.Treguesit e menaxhimit te mjeteve apo aktivitetit
1.Treguesit e Likuiditetit


Raportet e menaxhimit te mjeteve matin se me qfare efektiviteti menaxhohen mjetet e firmesNe baze te treguesve te likuiditetit mundemi te shikojme se subjekti afarist a mund ti perballoj detyrimet e saj kur u vjen afati i shlyrjes.
Kompania AgroCom
Pasqyra e te ardhurave
a) Likuiditeti rrjedhes
Raporti rrjedhes eshte raporti i mjeteve rrjedhese ndaj detyrimeve rrjedhese.Ai tregon se sa mire jane mbuluar detyrimet me afat te shkurter te cilat duhet paguar brenda vitit.Raporti 2.0 tregon qe kompania ka ne dispozicion 2 euro pasuri rrjedhese per çdo 1 euro detyrime afatshkurter.

Raporti rrjedhes=Mjetet rrjedhese/detyrimet rrjedhese

Raporti i rrjedhes 2012= 544721/211261=
2.58
Raporti rrjedhes 2013=698687/263040=
2.66

b)Raporti i shpejte
kalkulohet duke zvogluar mjetet rrjedhese per shumen e stoqeve, duke i pjestuar ato me detyrimet rrjedhese.Meqenese stoqet nuk jane nje mjet korrent shume likuid,prova acide i perjashton stoqet nga mjetet rrjedhese.

Raporti i shpejte=Mjetet rrjedhese-stoqet/detyrimet rrjedhese
raporti i shpejte 2012=544721-42627/211261 =
2.37
raporti i shpejte 2013=698687-176987/263040=
1.98

b)qarkullimi i pasurise se tereshishme
=Shitje/pasuria e teresishme

qarkullimi i pasurise se teresishme 2012 =764271/948855 = 0.81here

qarkullimi i pasurise se teresishme 2013 = 768099/1057403 = 0.73 here

c)qarkullimi i pasurise rrjedhese =Shitjet/pasuria rrjedhese
qarkullimi i pasurise rrjedhese 2012 =764271/544721 =
1.40here
qarkullimi i pasurise rrjedhese 2013 =768099/698687 =
1.10 here

Raportet e qarkullimit
2.1.Raportet e qarkullimit
Jane tregues mjaft te rendesishem te shpejtesise se kthimit ne para te mjeteve te nderrmarjes .Sa me shpejt qe kompania qarkullon mallin e saj dhe llogarite e arketueshme,aq me shpejt ajo siguron parate dhe e rrit likuiditetin e saj.

a)Qarkullimi i stoqeve= Shitjet/Stoqet

Qarkullimi i stoqeve 2012=764271/42627
= 17.93here

Qarkullimi i stoqeve2013=768099/176987
= 4.34here
2.2.Raporti i kthimit nga mjetet neto

Sherben si mates i madhesise se biznesit.Ai mat efektivitetin e perdorimit te mjeteve per te gjeneruar shitjet dhe mund te perdoret per strategjine e biznesit lidhur me qarkullimin margjinal

qarkullimi i mjeteve neto=Shitjet/mjetet totale-detyrimet rrjedhese

qarkullimi i mjeteve neto 2012=764271/948855-211261 =1.04 here
qarkullimi i mjeteve neto 2013=768099/1057403-263040 =0.97 here

2.4.Raporti i qarkullimit te pasurise se qendrueshme

Mat se me cfare efektiviteti perdor firma pajisjet dhe ndertesat e saj

Qarkullimi i mjeteve fikse= Shitjet/mjetet fikse neto

qarkullimi i mjeteve fikse2012=764271/404134 = 1.89here

qarkullimi i mjeteve fikse2013=768099/358716 = 2.14here


2.3. Periudha mesatare e arketimit

Perdoret per te vlersuar arketimin.Koeficineti i qarkullimit te llogarive te arketueshme tregon kohezgjatjen mesatare gjate se ciles firma do te pret arketimin e pageses pasi ta kete shitur mallin,perkatesisht tregon se ne cfare intervali kohor arketohen gjate vitit.

Periudha mesatare e arketimit= Kerkesat e arketueshme/(shitjet/360)

Periudha mesatare e arketimit 2012=347479/(764271/360) =163.68 dite

Periudha mesatare e arketimit 2013=350553/(768099/360) =164.30 dite

Raporti i kthimit nga mjetet neto
Periudha mesatare e arketimit
Raporti i qarkullimit te pasurise se qendrueshme
2.5.Raporti i qarkullimit te mjeteve totale
Mat shfrytezimin apo qarkullimin e te gjitha mjeteve te firmes dhe tregon se sa kompania mban mjetet per cdo euro te gjeneruar si arketim

Qarkullimi total i mjeteve=Shitjet/mjetet totale

Qarkullimi total i mjeteve 2012=764271/948855 = 0.81here

Qarkullimi total i mjeteve 2013=768099/1057403 = 0.73 here

Raporti i qarkullimit te mjeteve totale
Raportet e profitabilitetit
Raportet e profitabilitetit matin efektet e kombinuara te likuiditetit,menaxhimit te mjeteve dhe borxhit ne rezultatin e firmes.Keto raporte tregojne se sa jane te bazuara vendimet te cilat firma i ka marre per investime
4.1.Raport i Profitit margjinal bruto

Tregon perqindjen e fituar nga te ardhurat e shitjes pasi qe malli ka arritur te konsumatori
Profiti margjinal bruto=(Profiti bruto/shitjet) x100

Profiti margjinal bruto 2012=(300306/764271)x100
=39.29

Profiti margjinal bruto 2013=(176470/768099)x100 =22.97

4.2.Raporti i profitit margjinal neto
Llogaritet duke pjestuar te ardhurat neto me shitjet.Permes kesaj perfitojme fitmin neto te realizuar nga shitja e realizuar.

Profiti margjinal neto=(te ardhurat neto/shitjet ) x100
Profiti margjinal neto 2012=
(-883217/64271) x100=-11.56%
Profiti margjinal neto 2013=
(-465387/68099 )x100=-6.06%

Raportet e profitabilitetit
3.RAPORTET E BORXHIT
Raportet e borxhit matin perdorimin e borxhit financiar nga firma.Keto raporte tregojne se si ka operuar nderrmarja me perdorimin e borxhit si burim te financimit, si ne raport me burimet e tjera ashtu edhe me riskun,pra tregon se me cfare perqindje ka financuar borxhi mjetet e ndermarjes.
4.3.Raporti baze i fitimit

Shpreh nivelin e aftesise se mjeteve per te krijuar te ardhura para se ne kete te ndikojne tatimet dhe interesat. Kjo eshte e rendesishme per te krahasuar firmat me gjendje te ndryshme te tatimeve dhe shkalle te ndryshme te borxhit.

Raporti baze i fitmit=(EBIT/mjetet totale ) x100

Raporti baze i fitmit 2012= (-88321/948855) x100
= -9.31%
Raporti baze i fitmit2013=(-46538/1057403) x100
=-4.40%

4.4.Raporti i kthimit nga mjetet totale
Raporti i kthimit nga mjetet totale mat te ardhurat neto ne raport me mjetet totale.Ai tregon kthimin nga te gjitha mjetet e firmes pasi te jene paguar interesat dhe tatimet.

Raporti i kthimit nga mjetet totale=Te ardhurat netomjetet totale x100

Raporti i kthimit nga mjetet totale 2012 =(-88321948855) x100 =-9.31
Raporti i kthimit nga mjetet totale 2013= -465381057403 x100=-4.40

3.1.Raporti i borxheve totale ndaj mjeteve totale


Mat fondet totale te siguruara nga kreditoret.Borxhi total perfshin detyrimet afatshkurtera dhe ato afatgjata.

Norma e borxhit=(borxhi total/mjetet totale )x100

Norma e borxhit 2012=(-623578/948855)x100= -65.72%

Norma e borxhit 2013=(-571799/1057403) x100= -54.07%

3.2RAPORTI I BORXHIT MBI KAPITALIN E VET
raporti i borxhit mbi kapitalin e vet mat raportin ndermjet borxhit total dhe kapitali te vet pronareve

Raporti i borxhit mbi kapitalin e vet=Borxhi total/Totali i kapitalit

Raporti i borxhit mbi kapitalin e vet 2012=-6235781/572433 = -0.40
Raporti i borxhit mbi kapitalin e vet 2013=-5717991/629202 = -0.35

Ju faleminderit për vëmendje!
Kandidat:
Gent Zhitija,Tringa Emini
Diora Gjonbalaj ,Natyrë Bruçi.
Mentor:
Prof.Dr.Hysen Ismajli
Ass.Mc.Vlora Prenaj
LËNDA: Analiza e pasqyrave financiare
Punim praktik
Analiza financiare e kompanise AGRO COM

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI EKONOMIK
DEGA: Banka, Financa dhe Kontabilitet

Produktet me cilesi te larte te kesaj fabrike jane:
• Ushqimi i gatshem,miell per gjedhe,viça,dele e pulari.
• Ushqim te peletuar
• Miser,grure,soje dhe bersi luledielli e panxhari
• Premikse te gatshme te firmes gjermane “Schaumann”
• Ushqim te koncentruar per peshq,e cila filloi ne vitin 2012.
“Agro Com”, perveç produkteve te gatshme sipas recetave te firmes Schaumann,ofron edhe lende te pare e koncentrate qe klientet te mund te bejne perzierjen sipas recetave te tyre.
Agro Com sh.p.k eshte themeluar ne vitin 2007 si rezultat i privatizimit te ndermarrjes shoqerore “Fabrika e ushqimit te kafsheve” ne Fushe Kosove.Kjo kompani eshte specializuar ne prodhimin e ushqimit te kafsheve ne bashkepunim te plote me teknologet e firmes gjermane “Schaumann”.
“AgroCom” eshte nen menaxhimin e nje stafi te ri profesional i perbere nga eksperte dhe teknologe gjermane.
Ne vitin 2008,kjo kompani beri nje investim te madh duke instaluar nje linje teknologjike gjermane prej 350ton/dite.Investimi i planifikuar ne dy vitet e ardhshme perfundon me fabriken e re 400 ton/dite dhe silosi i depozitimit te dritherit prej 25,000 tonesh,dhe ky investim do te arrije shumen prej 10 miliona eurosh.
Fabrika e ushqimit te kafsheve eshte fabrike moderne me teknologji,disipline dhe korrektesi gjermane.


Analiza vertikale:
Tek pasuria rrotulluse verehet nje rritje ne vitin 2013 rreth 8.86% ne krahasim me vitin 2012 .
Ndersa pasuria e qendrueshme eshte zvogluar nga 42.6 ne 33.92.
Detyrimet afatshkurtera ne vitin 2013 jane rritur ndersa ato afatgjata jane zvogluar poashtu edhe fitimi i humur eshte zvogluar nga -9.3% ne -4.4%
Fitimi bruto eshte zvogluar nga 39.29% ne 22.97 %

Analiza horizontale –Komenti

Analiza horizontale e kompanise AgroCom tregon ndryshimet gjate periudhes kohore 2012-2013.
Ndryshimet ne mes dy viteve jane treguar pergjithesisht ne euro dhe ne perqindje.
Pasuria rrotulluese gjate dy viteve 2012-2013 ka ndryshuar me rritje me vlere prej 153,966 apo 28 %.
Kjo rritje 28% eshte ndikuar ne pergjithesi nga rritja e stoqeve rreth 134,360 ,
Poashtu jane rritur depozitat ne banke llogarit e arketueshme te cilat mund te paraqesin edhe rrezik per firmen e cila mund te jete futur ne borxhe te keqija.
Ndersa paraja eshte zvogluar rreth 57% apo 3,468Euro ky indikator eshte i keq per nje biznes jolikuid dhe jo te sukseshem .
Sa i perket pasurise te qendrueshme firma kryesisht ka zvoglim te pasurise se qendrueshme ne shume prej 45,418 apo 11 %..si rezultat kryesor i rritjes se amortizimit ne vlere prej 38%.
I gjith aktivi dhe pasivi i bilancit te gjendjes gjate periudhes dy vjeqare eshte rritur per 11 % apo 108,548 Euro.
Detyrimet afatshkurtera te kompanise gjate vitit 2013 jane rritur shume prej 51,779 euro apo 24%.
Detyrimet afatgjata kane mbetur te njejta (834,839) . Kapitali eshte rritur ..
dhe firma kryesisht vazhdon te punoj ne humbje ne krahasim me vitin e kalum ku humbja ishte (88,321) ne vitin 2013 humbja eshte zvogluar per 47% apo 41,783.
Fitimi bruto i kompanise ne vitin 2013 eshte zvogluar rreth 41.24%
Firma zhvillon veprimtarin me humbje ne dy vitet, por ne vitin e dyte humbja eshte zvogluar ne krahasim me vitin paraprak.

ANALIZA HORIZONTALE E BILANCIT TE GJENDJES
ANALIZA VERTIKALE E BILANCIT TE GJENDJES
PASQYRA E TE ARDHURAVE
PASQYRA NE FORM HORIZONTALE
PJESMARRJA E KOMPONENTEVE NE TE HYRA NGA SHITJA
SHUMA E RRITJES (ZGOGLIMIT) SE PASURISE QARKULLUESE DHE FIKSE
GENT ZHITIJA
VAZHDON,

DIORA GJONBALAJ
VAZHDON,

TRINGA EMINI
VAZHDON,

NATYRË BRUCI
Full transcript