Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wettelijke en ethische aspecten

No description
by

Joeri Vermeulen

on 18 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wettelijke en ethische aspecten

Wettelijke en ethische aspecten van de beroepsuitoefening
Inleiding in de beroepsethiek
Beroepsethiek
'De vroedvrouw handelt op een ethisch verantwoorde wijze binnen de grenzen van de deontologie en de wetgeving'
Doelstellingen
• De verschillende componenten die het
beroep
van de vroedvrouw bepalen (wetgeving, WHO, ICM, beroepsprofiel) omschrijven en situeren
• Kan de verschillende
visies
op verloskunde, de beroepsuitoefening van de vroedvrouwen en onze opleidingsvisie omschrijven en situeren
• Kan de functies,
activiteiten
, de beroepscontext en het werkterrein van de vroedvrouw omschrijven en situeren
• Kan de verschillende
overlegstructuren
waarin de vroedvrouwen vertegenwoordigd zijn omschrijven en situeren
• Kan de
wettelijke
aspecten van het beroepsgeheim /de wet op de patiëntenrechten/de euthanasie/orgaandonatie/ abortus/hulpverleningsplicht/gezondheidsberoepen/Europese richtlijn 2005/36/EC/betreffende het beroep van vv omschrijven, situeren en kritisch benaderen
• Kan het KB betreffende de lijst van technisch verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van handelingen die door een arts aan de beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd omschrijven, situeren en kritisch benaderen
• Kan de wettelijke aspecten van de normen waaraan een functie voor regionale perinatale zorg moet voldoen om te worden erkend omschrijven, situeren en kritisch benaderen
• Kan de basisprincipes van de
ethiek
, van de begrippen waarden, normen, verantwoordelijkheid, de Universele verklaring van de rechten van de mens, ethische commissies omschrijven, situeren en kritisch benaderen
• Kan de basisbegrippen die gehanteerd worden in de biomedische ethiek omschrijven, situeren en kritisch benaderen

Learning outcomes en GI
LO 5: Ethiek en wetgeving
Handelt op ethisch verantwoorde wijze binnen een de grenzen van de deontologie en wetgeving.
Gedragsindicatoren:
5.1 Bekijkt en analyseert situaties vanuit een juridisch kader en handelt binnen dit kader
5.2 Reflecteert vanuit een ethisch referentiekader over situaties en handelt volgens een gefundeerd standpunt
5.3 Verdedigt het welzijn van de vrouw binnen het wettelijk en ethisch kader

LO 9: Professionalisering
Werkt aan permanente profilering van het beroep en de professionalisering via het voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren en door het volgen van vormingsinitiatieven. Reflecteert op de eigen praktijk en verwerkt deze reflecties in het professioneel handelen.
Gedragsindicatoren:
9.3 Profileert zich correct als vroedvrouw binnen de maatschappij

Toetsing
Schriftelijk
Open en gesloten vragen

Studiebegeleiding
Op aanvraag
Vragen, opmerkingen, suggesties in verband met dit opleidingsonderdeel kunnen gesteld worden aan de docent
Na de les, na afspraak of eventueel ook via mail, binnen de week zal hierop worden geantwoord.

joeri.vermeulen@ehb.be

Trajectbegeleider Campus Jette
Studiebegeleider Campus Jette
Studiebegeleiding: http://campusjette.ehb.be/studie-punt

Beroepsgeheim
Historiek
Verschillende soorten geheimen
Wat valt ondere het beroepsgeheim?
Wie valt onder het beroepsgeheim?
Wettelijke uitzonderingen
Patiëntenrechten
Inleiding
Voor wie is de wet bestemd en in welke situatie?
De 7 rechten van de patiënt
•een kwaliteitsvolle dienstverlening
•de vrije keuze van de zorgverstrekker
•het recht op informatie
•toestemming
•het medisch dossier
•bescherming van de persoonlijke levenssfeer
•een beroep op bemiddeling
Wat als de patiënt zijn rechten niet kan uitoefenen?

Euthanasie bij kinderen/jongeren/psychiatrische patiënten/dementerende patiënten?
Aanvraag
Wilsverklaring
Vertrouwenspersoon
Toestemming
Weigeren door familie/arts
Orgaandonatie
Donors kunnen levend of overleden zijn
Overleden
Hart beating
Non hart beating
Levend
Vaststelling van de dood
Toelating?
Wilsverklaring
Donatie
Anonimiteit

Abortus
Hulpverleningsplicht
Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Gecoördineerde Wet 10 mei 2015
Kine
Uitoefening van het beroep van vroedvrouw
KB 1/2/1991 en 8/6/2007
Erkenning van de beroepskwalificaties 2005/36/EC
2013/55/EC
'Verloskundige'
Duur vooropleiding
Duur opleiding
Kennis
Minimum toegang tot verschillende domeinen
Normen waaraan een functie van regionale perinatale zorg moet voldoen
P* omvat MIC/NIC

Voorwaarden
-Dienst voor genet consult
-Labo 24/24
-Radiol 24/24
-Prentat dienst waar 24/24 echo/CTG/bloedgasanalyse/prenatale diagnos
-Functies zoals pneume, nefro, oftalmo
-Procedure IU transport
-Staf: MIC eigen vv, min. 2 vv 24/24
Omschrijving vh beroep van vroedvrouw
Medisch beroep

Bevoegdheden

Eigen verantwoordelijk
Definitie van midwifery (WHO)
Midwifery encompasses
care of women
during pregnancy, labour, and the postpartum period, as well as care of the
newborn

It includes measures aimed at preventing health problems in pregnancy, the detection of abnormal conditions, the procurement of medical assistance when necessary, and the execution of emergency measures in the absence of medical help
Internationale definitie van de vroedvrouw (ICM)
A midwife is a person who has successfully completed a midwifery
education
program that is fully recognized in the country where it is located and that is based on the
ICM
Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the framework of the ICM Global Standards for Midwifery Education, who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use the title ‘midwife’ and who demonstrates
competency
in the practice of midwifery.
Titel van vroedvrouw
Titel- en beroepsbescherming
Betekenis
Verleden
Europees
Visie van de opleiding vroedkunde EhB op het beroep van vroedvrouw
De normale zwangerschap, bevalling, kraambed en de gezonde neonaat vormen de
niche
van de vroedvrouw. Binnen deze niche moet zij excellent zijn, en evidence based zorgen verlenen.

Uitgangspunt is dat het vroedkundig handelen geïnspireerd is vanuit een
holistische
visie. De vroedvrouw is zich bewust van de verantwoordelijkheden en de plaats die de vroedvrouw in de gezondheidszorg opneemt.

De opleiding staat de visie voor dat zwangerschap en bevalling
normale
fysiologische gebeurtenissen zijn. Doorheen hun ganse opleiding worden studenten gestimuleerd een verantwoorde verloskundige visie te verwerven waarbij het verloskundig handelen centraal staat.

Daarnaast is er in de opleiding ruime aandacht voor situaties met een
verhoogd
risico. Bij de pathologische zwangerschap, partus en de prenatale diagnostiek werken vroedvrouwen in een multidisciplinaire context.


Fysiologisch en medisch model in de verloskunde
Medisch model

Fysiologisch model

Normaal in retrospectief Normaal tot het vaststellen van pathologie
De zwangerschap is belangrijk als pathologie Elke zwangerschap is uniek, zwangerschap als ‘life-event’
Preventie van fysieke verwikkelingen Preventie van fysieke en psychosociale verwikkelingen
Eerder beperkte informatie en inspraak Brede informatie
De arts voert het medisch beleid Beslissingen worden mee door de toekomstige ouders genomen
(inspraak, informed consent, geboorteplan)
Outcome maat: gezonde baby en moeder Outcome maat: gezonde baby en moeder en tevredenheid op
psychosociaal en familiaal gebied
Beschrijving van het beroep van vroedvrouw volgens het beroepsprofiel
Op
eigen
verantwoordelijkheid de normale zwangerschap te begeleiden, normale bevallingen te verrichten en de zorg voor de gezonde moeder en de gezonde pasgeborene op zich te nemen.

In de bedreigde voortplanting
ondersteunt
zij/hij de medische specialisten in een assisterende/aanvullende functie.

De vroedvrouw speelt een belangrijke rol in de gezondheidsvoorlichting en begeleiding,.

Zij/hij geeft
voorlichting
omtrent de menselijke voortplanting, begeleidt het voortplantingsproces en bereidt voor op het ouderschap.

Autonome
oordeel- en beslissingsbevoegdheid inzake de normale verloskunde.

Functies en kwalificaties van de vroedvrouw
• Begeleidt en bewaakt autonoom en globaal de
gezonde
vrouwen en pasgeborenen vanaf de bevruchting , voor, tijdens en na de geboorte en bevordert de integratie van het gezin
• In het verloskundig-medisch domein en het neonatologisch-medisch domein begeleidt de vroedvrouw de vrouw en het kind in verhoogde risico situaties, in
samenwerking
met en verwijzen naar gynaecologen, neonatologen en andere specialisten. In het domein van de reproductieve geneeskunde voert ze de haar toevertrouwde medische handelingen uit en is zij actief betrokken bij de pre en postnatale opvolging van moeder en kind
• Situeert de vrouw in haar
familiale
en
sociale
context. Zij herkent psychosociale crisissituaties. Zij begeleidt koppels met vruchtbaarheidsproblemen tijdens de medische behandeling
• Een taak in de
seksuele
en relationele vorming van jongeren. Zij stimuleert en bevordert de gezondheid van de vrouw, de moeder, het kind en het gezin. Zij informeert koppels met vruchtbaarheidsproblemen
• Neemt haar verantwoordelijkheid op voor de
organisatie
van haar werk, alsook voor haar werkdomein. Zij werkt als actief lid samen in de hele structuur
• Neemt actief deel aan de bewaking en de bevordering van de
kwaliteit
van zorg en draagt bij tot de ontwikkeling ervan

Situering van het beroep van vroedvrouw
Wat is dat een vroedvrouw, ....?
Enkele stellingen ondersteunen de visie op de vroedvrouw, ontwikkeld aan de EhB

“De vroedvrouw als bewaker van de fysiologie”

“De natuur als het kan, techniek als het moet”

“All women need a midwife, some women need a doctor too, …”
Beroepscontext van de vroedvrouw
Intramuraal

• Raadplegingen; prenatale diagnose, medische beeldvorming, verloskunde, fertiliteit, erfelijkheidsdiagnostiek, voorbereiding op het ouderschap
• Hospitalisatie; pre-, per- en postnataal, normale, laag- en hoogrisico verloskunde, fertiliteit
• Daghospitalisatie, normale laagrisico verloskunde, fertiliteit
• Bevallingskwartier, normale, laagrisico en hoogrisico verloskunde
• Operatieafdeling, obstetrie, fertiliteit
• Neonatale diensten, laag- en hoogrisico pasgeborenen (n* en NIC diensten)
• Centra voor Leerlingenbegeleiding
• Lijn- en of staffunctie in een organisatie

Extramuraal

• Voorbereiding op het ouderschap
• Gezinsplanning
• Prenatale raadpleging
• Bevalling aan huis
Kraambezoek aan huis
Fysieke en perineale postpartum reëducatie
Hogescholen/universiteiten

Participatie van vroedvrouwen in diverse overlegorganen
Beroepsverenigingen (VBOV, UPSfB, AFSfC, BMA)
Federale raad voor vroedvrouwen
SPE
RIZIV
ICM
EMA
Wettelijke bepalingen
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers,
vroedvrouwen
en alle
andere
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in
rechte
(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen
verplicht
die geheimen bekend te maken, worden
gestraft
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank
Beroepsgeheim
Wettelijke uitzonderingen
Art 458 BSWB
Patiëntenrechten

Patiëntenrechten
http://www.patientrights.be.FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
http://www.health.belgium.be
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
E-mail info@health.fgov.be.Federale

Ombudsdienst Patiëntenrechten
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Patientrights/index.htm?fodnlang=nl
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
-1060 Brussel
België
E-mail Sylvie.Gryson@health.fgov.be.

Getuigenis voor de rechtbank
Aangifte van infectieziekten
Aangifte van geboorte
Aangifte van misdrijven
Euthanasie
Introductie
Abortus
Abortus
'Abortus is strafbaar tenzij, ...'
Voorwaarden
Termijn
1 week wachttijd
Noodtoestand
Uitzondering na 14 w amenorroe
Verwijzing
De ingreep
Maatschappelijk debat
Verzuimdelict
Deontologische verplichting voor arts
Slachtoffer is in 'groot gevaar'
Betrokkene heeft zelf de toestand vastgesteld
Dilemma's
Geneeskunde-Arstenijbereidkunde
Verpleegkunde
Vroedvrouw
Hulpverlener-Ambulanciers
Paramedische beroepen
Eigen verantwoordelijkheid toezicht op ....
Definitie normale bevalling
Nodige schikkingen om onnodige verwikkelingen te vermijden
Verloskundig dossier
Materiaal
Zwangeren aanzetten tot onderzoek
Risico's opsporen
Gedurende partus mag
Verboden
Maternele of neonatale sterfte
Permanente bijscholing
Aanpassingen 2007 Medewerking bij anaesthesie
Voorbereiding OH dosis
Toediening
Anesth plaatst EA
Anesth blijft beschikbaar ged EA
Anesth test EA
Specifiek observatieblad
'Terugtrekken' catheter op medisch voorschrift
Coördinatie van 7 beroepen
Priviledged professions
Main
Vrij verkeer
Patientenveiligheid
Profesional card
Alert system

Annex 5

Studieprogramma
Vakken
Kwantitatieve eisen/quota
Membership



Austria
Bosnia Hercegovina (O)
Belgium
Croatia (O)
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYR Macedonia (O) Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Norway (A)
The Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland (A)
United Kingdom



Membership



Austria
Bosnia Hercegovina (O)
Belgium
Croatia (O)
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYR Macedonia (O) Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Norway (A)
The Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland (A)
United Kingdom



Membership



Austria
Bosnia Hercegovina (O)
Belgium
Croatia (O)
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYR Macedonia (O) Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Norway (A)
The Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland (A)
United Kingdom



Programme d’etudes des SF
Enseignement théorique et technique
Matières de base (anatomie, physiologie, bactériologie, pharmacologie, psychologie, pédagogie, …)
Matières spécifiques aux activités de SF (embryologie, grossesse, accouchement, suites de couches, préparation a l’ accouchement, …)
Enseignement pratique et clinique
Quantitative! (au moins 40 accouchements, 100 examens prénatals, surveillance et soins 40 parturientes, ….
Titres de formation de SF



Directive 2005/36/CE – Annexe 5

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010


Minimale standaarden voor de opleiding en beroepsuitoefening vd vv
Up to date informatie verstrekken
De ontwikkeling en de implementatie van de wetgeving op Europees vlak beïnvloeden
Beroepsorganisaties van vv in Europa ondersteunen

Doelstellingen van EMA

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

10

Moeten zwangeren naar een arts in uw land?

6.5.201

Les SF en EU ont eu beaucoup d’avantages grâce à cette législation (années 80) et même aujourd’hui
(Groupe de travail à l’ assemblée générale à Stockholm 2010 et Firenze 2012
Emancipatoire pour les SF)
Des étalons minimaux sur l’ éducation et pratiques des SF
Relaté à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Reconnaissance automatique-Free movement des professions UE (7 professions privilèges)
Commission Européenne: Evaluation de la Directive est prévu 2010 -2012 (engagement de l’EMA en collaboration avec NEMIR)


Directive 2005/36/CE

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Les Etats Membres veillent a ce que les SF soient au moins habilitées aux activités visées ci-après et a les exercer :
Pratiquer l’ accouchement normal, y compris l’épisiotomie et en cas d’ urgence, pratiquer l’ accouchement par le siège
Déceler chez la mère ou l’ enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’ un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’ imposent en l’absence du médecin, notamment l’ extraction manuelle du placenta, éventuellement suivi de la révision utérine manuelle
Examiner le nouveau-né et en prendre soin, …
Prendre soin de la parturiente, surveiller les suites des couches, …



Directive 2005/36/CE – Article 42,
Exercice des activités professionnelle de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Les Etats Membres veillent a ce que les SF soient au moins habilitées aux activités visées ci-après et a les exercer :
Assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
Diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires a la surveillance de l ’ évolution de la grossesse normale;
Prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse a risque;
Etablir un programme de préparation des futurs parents a leur rôle et les conseiller en matière d’ hygiène et d’ alimentation, assurer la préparation complète a l’ accouchement
Assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés


Directive 2005/36/CE – Article 42,
Exercice des activités professionnelle de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Le reconnaissance automatique s’ils satisfont a l’un des critères suivants

Formation TP d’où moins trois ans
Formation de TP d’au moins 2 ans ou 3600 heures subordonnée a la possession d’un titre de formation d’ infirmier responsable des soins généraux





Directive 2005/36/CE – Article 41,
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Bijdragen aan de algemene en reproductieve gezondheid van vrouwen en de pasgeborenen
Ondersteunen van het statuut, professiolanitiet en de praktijk van de vv
EMA is een intermediair tussen de EC, DE Raad van Europa en andere Europese instellingen

Visie de l‘ EMA

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

9

2008/2009 Via gedelegeerden van van beroepsorganisaties in EMA
Participatie van 29 landen
Enkele resultaten, …


Onderzoek naar prenatale zorgen in Europa

6.5.201

10

Moeten zwangeren naar een arts in uw land?

6.5.201

Les Etats Membres veillent a ce que les SF soient au moins habilitées aux activités visées ci-après et a les exercer :
Pratiquer l’ accouchement normal, y compris l’épisiotomie et en cas d’ urgence, pratiquer l’ accouchement par le siège
Déceler chez la mère ou l’ enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’ un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’ imposent en l’absence du médecin, notamment l’ extraction manuelle du placenta, éventuellement suivi de la révision utérine manuelle
Examiner le nouveau-né et en prendre soin, …
Prendre soin de la parturiente, surveiller les suites des couches, …



Directive 2005/36/CE – Article 42,
Exercice des activités professionnelle de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

9

2008/2009 Via gedelegeerden van van beroepsorganisaties in EMA
Participatie van 29 landen
Enkele resultaten, …


Onderzoek naar prenatale zorgen in Europa

6.5.201

Les SF en EU ont eu beaucoup d’avantages grâce à cette législation (années 80) et même aujourd’hui
(Groupe de travail à l’ assemblée générale à Stockholm 2010 et Firenze 2012
Emancipatoire pour les SF)
Des étalons minimaux sur l’ éducation et pratiques des SF
Relaté à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Reconnaissance automatique-Free movement des professions UE (7 professions privilèges)
Commission Européenne: Evaluation de la Directive est prévu 2010 -2012 (engagement de l’EMA en collaboration avec NEMIR)


Directive 2005/36/CE

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Les Etats Membres veillent a ce que les SF soient au moins habilitées aux activités visées ci-après et a les exercer :
Assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
Diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires a la surveillance de l ’ évolution de la grossesse normale;
Prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse a risque;
Etablir un programme de préparation des futurs parents a leur rôle et les conseiller en matière d’ hygiène et d’ alimentation, assurer la préparation complète a l’ accouchement
Assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés


Directive 2005/36/CE – Article 42,
Exercice des activités professionnelle de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Le reconnaissance automatique s’ils satisfont a l’un des critères suivants

Formation TP d’où moins trois ans
Formation de TP d’au moins 2 ans ou 3600 heures subordonnée a la possession d’un titre de formation d’ infirmier responsable des soins généraux





Directive 2005/36/CE – Article 41,
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de SF

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Bijdragen aan de algemene en reproductieve gezondheid van vrouwen en de pasgeborenen
Ondersteunen van het statuut, professiolanitiet en de praktijk van de vv
EMA is een intermediair tussen de EC, DE Raad van Europa en andere Europese instellingen

Visie de l‘ EMA

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

11

Hebben zwangeren de keuze voor hun prenatale zorgen tussen de vv/gyn/ha?

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.201

Programme d’etudes des SF
Enseignement théorique et technique
Matières de base (anatomie, physiologie, bactériologie, pharmacologie, psychologie, pédagogie, …)
Matières spécifiques aux activités de SF (embryologie, grossesse, accouchement, suites de couches, préparation a l’ accouchement, …)
Enseignement pratique et clinique
Quantitative! (au moins 40 accouchements, 100 examens prénatals, surveillance et soins 40 parturientes, ….
Titres de formation de SF



Directive 2005/36/CE – Annexe 5

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010


Minimale standaarden voor de opleiding en beroepsuitoefening vd vv
Up to date informatie verstrekken
De ontwikkeling en de implementatie van de wetgeving op Europees vlak beïnvloeden
Beroepsorganisaties van vv in Europa ondersteunen

Doelstellingen van EMA

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Italy – regional guidelines and global WHO but also individual BC’s

National guidelines – Germany/UK/Ireland/ Netherlands quality policies (standards UK)

Switzerland – each BC has their own and is seen as the preferred option for them
? Health system varies in regions

Some countries are in process to develop national guidelines


Guidelines/Standards/Protocols

Do you have standards and/or guidelines for the work in the Birth Centres/Houses?

Political – most existing health system only recognise hospital based health care delivery

Legislation – commonly

No health care outside institutions
Mix of private and national health care integrated BCs

Numbers even in countries that have BCs may reflect the level of commitment to them




Further explanation


Do you have midwife-led birth centres/houses in your country?

2012

EMA onderzoek aangaande geboortecentra/-huizen in Europa

Mag de vrouw in arbeid kiezen?
(analgesie, eten, drinken, skin to skin, mobiliteit, bevallingshouding)

Wie mag in het ZH diagnosticeren of de vrouw in arbeid is?

Kan men de plaats van geboorte kiezen?

2

Moeten zwangeren naar een arts in uw land?

6.5.201

If yes, how many birth centres/ houses do you have in your country?

Er is minder variatie in Europa aangaande intrapartale zorgen door vv
De plaats van de bevalling is bepalend voor de zorgen (ZH, thuis, geboortehuis)
Omdat de verantwoordelijkheden van de vv in de pn-zorgen gelimiteerd is in sommige landen, hebben de vv er gn ervaring mee
Dus is het moeilijk voor studenten om de nodige competenties te verwerven



Conclusie

Belgium
Greece
Slovakia
Latvia

Wie doet meestal de normale bevallingen in de ZH?

Enkele besluiten
De pn-periode is verschillend gedefinieerd in de verschillende landen (10 d -12 m)
Vergelijken is hierdoor moeiljik
In bepaalde landen worden pn-zorgen niet uitgevoerd door een vv
Familieplanning (contraceptie) is een verantwoordelijkheid van de vv, maar dit aspect van wordt bijna niet toegepast door vv in Europa

Postnatale zorgen in Europa

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Postnatale zorgen in Europa

2009/2010 : enquête bij de beroepsorganisaties die lid zijn van EMA

25 landen



34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010


Omdat de verantwoordelijkheden van de vv in de pn-zorgen gelimiteerd is in sommige landen,
hebben de vv er gn ervaring mee
Dus is het moeilijk voor studenten om de nodige competenties te verwerven
Wanneer vv uit die landen mobiel zijn in Europa, en in een ander land gaan werken kan dit implicaties hebben op de pat.veiligheid


Prenatale zorgen in Europa

6.5.2010

Enkele besluiten
Er zijn verschillend gezondheidszorgsystemen in Europa (privé, publiek, combiantie)
Dit beïnvloed ook de organisatie van de pn-zorgen
Hierdoor hebben zwangeren in Europa niet dezelfde toegang tot pn-zorgen


Prenatale zorgen in Europa

6.5.2010

7

Voorbereiding van de toekomstige ouders

6.5.201

6

Mag de vv volgende zaken doen?

34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.201

4

Mogen zwangeren zich alleen laten volgen door een vv?

34th Symposium Croatian Midwives Association

Malta
Slovakia
Slovenia

Mag de vv een episiotomie hechten?

In your country are midwives allowed to perform an episiotomy?

Mag de vv een episiotomie doen?

Mag de vv de toestand van de foetus in utero nagaan ged de arbeid?

Mag de vv de bevalling autonoom doen?


2010 enquête bij de beroepsorganisaties die lid zijn van EMA
24 landen
Enkele resultaten, …









Intrapartale zorgen in Europa








34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

Postnatale zorgen in Europa

Omdat de verantwoordelijkheden van de vv in de pn-zorgen gelimiteerd is in sommige landen,
hebben de vv er gn ervaring mee
Dus is het moeilijk voor studenten om de nodige competenties te verwerven
Wanneer vv uit die landen mobiel zijn in Europa, en in een ander land gaan werken kan dit implicaties hebben op de pat.veiligheid



34th Symposium Croatian Midwives Association

6.5.2010

5

Mag de vv een zwangerschap vaststellen?

1

2008/2009 Via gedelegeerden van van beroepsorganisaties in EMA
Participatie van 29 landen
Enkele resultaten, …


Onderzoek naar prenatale zorgen in Europa

6.5.201

3

Hebben zwangeren de keuze voor hun prenatale zorgen tussen de vv/gyn/ha?

6.5.201

Pediater bij bevalling

-Maternele omstandigheden onafh zs
Diabetes, AHT, z van Crohn, alc, drugs, epilepsie, ...

-Maternele v erwikkelingen
PE, HELLP, abruptio plac, instrumentele bevalling, ....

-Foetale oorzaken
Prematuriteit, IUGR, meerling, ...
Wetenschappelijke, technologische evoluties
Economische impact
Demografie
Onduidelijkheid
Tegenstrijdigheid
Onvoorspelbaarheid

Meer complexiteit
Definitie
Studie van menselijke houdingen en gedragingen die eruit voortvloeien miv overtuigingen en theorieën die aan de grondslag liggen
Universele rechten van de mens
Recht op leven
Verbod op martelen en slavernij
Recht op vrijheid
Geen straf zonder wet
Recht op privacy
Vrijheid van gedacht en geweten
Vrijheid van meningsuiting
Verbod op discriminatie
...
Plaats van bevalling
Ethisch denken wordt gevormd door
Gemeenschapsnormen
Levenbeschouwelijke normen
Beroepsnormen
Instellingsnormen
Opvoeding, ervaringen, probleemoplossend vermogen
Beroepsnormen
Code of Ethics
International Confederation of Midwives
Relaties met anderen
Partnership
Informed decision
Empowerment
Samenwerken met anderen
Praktijk
Respect voor culturen, maar eliminatie negatieve praktijken inv cultuur
Ev based
Antwoord bieden op ps, fys, emot en spirituele noden
Rolmodel
Verantwoordelijkheid
Vertrouwelijkheid, privacy
Verantwoordelijkheid eigen daden
Weigeren te handelen als moreel bezwaar
Tegengaan inbreuken tegen de mensenrechten
Wettelijk verplicht
GH,, vpk, apotheek, jurist, HA, ethicus
Advies
Eth aspecten vd zorg
Beslissingen over individuele gevallen
Protocollen ivm experimenten op mensen en reproductief menselijk materiaal
Biomedische ethiek
Constante reflectie over handelingen die ons voor een morele keuze stelt
Meer morele dilemma's


Waarden in beroepen GEZ
Rechtvaardigheid
Medemenselijkheid
Gelijkwaardigheid
Waarachtigheid
Solidariteit
Respect
Principes in de bio-ethiek
Weldoen
Niet schaden
Autonomie
Rechtvaardigheid
Beoefening van de homeopathie
4% is in 2008 naar homeopaat gegaan (gezh enquete, KCE schat 6%)

340 homeopathen in B, 75%GH, 3.5% vpk, 20 % geen opl


Nood aan wettelijk kader
Artsen, tandartsen en vroedvrouwen
HP enkel als aanvulling op beroep
Diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs (600u th 200u pr)
bij de Minister van Volksgezondheid registr
Getuigenis voor de rechtbank
Na dagvaarding
Na getuigeneed
Weigeren kan als niet onder BG valt
Aangifte van besmettelijke ziekten en SOA
Maatschappij beschermen

Hoger algemeen belang-De VG

Aangifte adhv de lijst door gezhinspecteur MIN VG of arts
Aangife van geboorte
Elke burger wordt bij zijn geboorte ingeschreven in het geboorteregister van de gemeente/stad waar hij geboren is. Dit is een verplichting sinds 1792.
Registratie van geboorte gebeurt via kennisgeving en via aangifte.

Kennisgeving gebeurt uiterlijk de eerst volgende werkdag
Wanneer bevalling in het ziekenhuis: kennisgeving door persoon die leiding heeft van de inrichting of door zijn afgevaardigde
Wanneer bevalling elders: kennisgeving door diegene die aanwezig was bij de bevalling: geneesheer, vroedvrouw of door de persoon in wiens huis de bevalling plaats vond.

Aangifte van de geboorte
Door de vader en/of de moeder < 15 dagen na geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

Indien deze zich onthouden dan wordt dit gedaan door de persoon die de leiding heeft van de instelling of zijn afgevaardigde of door de persoon die aanwezig was bij de geboorte

Na de geboorteaangifte wordt geboortacte opgesteld

Aangifte van misdrijven
Artsen mogen beroepsgeheim doorbreken bij huiselijk geweld
01/03/2013 om 22:01 door gjs | Bron: Belga

Artsen en hulpverleners kunnen voortaan gevallen van partnergeweld melden aan het gerecht zonder hun beroepsgeheim te schenden. De
zwijgplicht
wordt via een wetsverandering omgezet in
spreekrecht
.
Vroeger waren artsen en hulpverleners gebonden aan beroepsgeheim wanneer ze geconfronteerd werden met partnergeweld. Ze konden de betrokkenen hoogstens aanraden om hulp te zoeken. Nu liggen de papieren anders. De zwijgplicht verandert in spreekrecht wanneer partnergeweld vermoed of vastgesteld wordt. De patiënt hoeft daar zelfs
niet
mee in te stemmen.

‘Het betekent concreet dat bijvoorbeeld een huisarts een afweging zal moeten maken hoe hij het best op partnergeweld kan reageren', zegt professor Liesbeth Stevens van de Leuvense universiteit op Radio 1. ‘Hij kan het trachten op te lossen met slachtoffer en dader of oordelen dat het niet meer mogelijk is en externe hulp vragen door naar het gerecht te stappen.'

Eén vrouw op de zeven is in ons land slachtoffer van partnergeweld. Slechts een kleine minderheid van de slachtoffers durft of wilt klacht indienen.

‘Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is enorm verheugd met de wetsverandering', zegt directeur Michel Pasteel. ‘Het is een nieuw instrument ter bescherming van de slachtoffers van partnergeweld en een belangrijk signaal voor de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen partnergeweld.'


De directie van het UZ Gasthuisberg, waar vicepremier Yves Leterme wordt verzorgd na zijn maagbloeding, heeft een medewerker ontslagen omdat die het medisch dossier van Leterme heeft geraadpleegd zonder toestemming.

Het informaticasysteem van het Leuvense UZ laat de directie toe na te gaan wie welke dossiers raadpleegt. "Als hoofdgeneesheer heb ik de
verantwoordelijkheid
om het medisch geheim van de patiënten te garanderen", vertelt professor en hoofdgeneesheer Frank Rademakers.

"Daarom kijk ik bij patiënten met 'een
hoog aandachtsgehalte
' na wie de dossiers raadpleegt. Ook voor eigen personeel dat wordt opgenomen, geldt die procedure." Zo ontdekte hij dat een medewerker zonder geldige reden het dossier van Leterme had bekeken. Over wie het gaat, wil de professor niet kwijt.

Vaststaat dat het geen arts of verpleger is. De medewerker zou het dossier alvast niet gekopieerd hebben om het aan de hoogste bieder te verkopen, benadrukt Rademakers.

"Van kopiëren was geen sprake, ook dat is traceerbaar. Maar het feit dat de medewerker na het voorval ontslagen is, wijst erop dat het niet om een alleenstaand feit gaat." Meer details wou Rademakers daarover niet kwijt. CD&V-vicepremier Yves Leterme ligt vandaag al elf dagen in het UZ in Leuven. Hij herstelt er van een ernstige interne maag-darmbloeding. Het herstel van Leterme verloopt echter naar wens. Afgelopen weekend werd de mededeling verspreid dat hij nog deze week het ziekenhuis zal mogen verlaten.
Medewerker Gasthuisberg ontslagen na inkijken medisch dossier Yves Leterme
Overeenkomstig
art. 458 Strafwetboek zijn
geneesheren en alle personen die in
het kader van hun beroep of staat kennis
krijgen van geheimen, verplicht
om deze geheimen niet openbaar te
maken. Studenten vallen
uit hoofde van hun staat onder het
beroepsgeheim.
Vb kindermishandeling, verwaarlozing, incest, aanranding, mishandeling
E-birth
Elektronische kennisgeving van een geboorte door de zorgverstrekker aan de Burgerlijke Stand

Elektronische verzending van de statistische gegevens naar de gemeenschappen

Twee toepassingen:
eBirth Medical voor zorgverstrekkers;
eBirth City voor de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind is geboren


Definitie
Voorwaarden
Wat is geen euthanasie?
Ethische commissie
Relaties met anderen

Praktijk

Verantwoordelijkheid

Full transcript