Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үндэсний тооцооны систем

No description
by

Dooyo Dooyo

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үндэсний тооцооны систем

Үндэсний эдийн засгийн үйл
ажиллагааг хэмжихдээ ҮНБ, ДНБ,
ҮЦБ, ҮО гэх мэт олон
үзүүлэлтүүдийг хэрэглэдэг. Эдгээр
үзүүлэлтүүдийг нийтэд нь
Үндэсний тооцооны систем
гэж нэрлэнэ.


Үндэсний тооцооны
систем (тогтолцоо)
нь улс орны эдийн засгийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийг үнэлдэг олон
улсын стандарт юм.

Тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг нь
макро эдийн засгийн ҮНБ, ДНБ,
ҮЦБ, ҮО зэрэг үзүүлэлтүүд юм.
Үндэсний нийт
бүтээгдэхүүн
• Тодорхой хугацаанд, голдуу нэг
жилд, тухайн үндэстний хийж
бүтээсэн эцсийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний мөнгөн дүнг
ҮНБ
гэнэ.
ҮНБ-ийг тооцох арга.
• Орлогын буюу хуваарилалтын
арга
• Эцсийн ашиглалтын буюу
зардлын арга
• Үйлдвэрлэийн буюу нэмэгдсэн
өртгөөр тооцох арга.
Үндэсний тооцооны систем

Үндэсний тооцооны үзүүлэлтүүд
ҮНБ, ДНБ, ҮЦБ, ҮО
ҮНБ-г орлого, зардал, нэмэгдсэн өртгийн аргаар тооцох нь
Нэрлэсэн ба бодит ҮНБ
Зардлаар тооцоолох нь


GNP=C+I+G+X

GNP
- Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн
C
- Хэрэглээ
I
- Хөрөнгө оруулалт
G
- Засгийн газрын зардал
X
- Цэвэр экспорт
Орлогоор тооцох нь

Y=W+R+I+P

Y
- Үндэсний нийт орлого
W
- Цалин
R
- Рент
I
- Хүү
P
- Ашиг
Нэмэгдсэн өртгөөр тооцох

• Тухайн улс орны нутаг дэвсгэр дээр гадаад дотоодын харьяатуудаар үйлдвэрлэгдсэн нэмэлт өртгийн нийлбэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

• Тодорхой хугацаанд, голдуу нэг
жилд тухайн улсын хил
хязгаарын дотор хийж бүтээсэн
эцсийн бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний мөнгөн дүнг ДНБ
гэнэ
GIP=GNP-X

GIP
- дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
GNP
-үндэсний нийт бүтээгдэхүүн
X-
цэвэр экспорт

Үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн

ҮНБ-ээс капиталын элэгдлийн
шимтгэлийг хасаад
ҮЦБ
гардаг.

NNP=GNP-A
A
- элэгдэл
GNP
- ҮНБ
Үндэсний орлого

ҮЦБ-ээс бизнесийн шууд бус
татварыг хасаад
ҮО
гарна.


ҮО=ҮЦБ-ШБТах
ҮНБ нь бодит ба нэрлэсэн
хэмжүүрүүдтэй байна
Үйлдвэрлэгдсэн бараа, үйлчилгээний
тоо хэмжээгээр ҮНБ-ийг тооцвол,
бодит ҮНБ
гэх ба үйлдвэрлэгдсэн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт
дүнг мөнгөн илэрхийллээр тооцвол
нэрлэсэн ҮНБ
гэнэ.
Нэрлэсэн ҮНБ

тухайн цаг хугацаанд үйлдвэрлэгдсэн бараа,
үйлчилгээний тоо хэмжээг
урсгал үнээр тооцно.
Бодит ҮНБ

үнийн өсөлт, үнийн
бууралтыг тооцон, тогтмол
үнийн түвшингээр тооцсон
үзүүлэлт юм.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Full transcript