Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AHLAK FELSEFESİ

No description
by

bilaloğlu nejla

on 19 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AHLAK FELSEFESİ

AHLAK FELSEFESİ
ETİK
İnsanların kişisel ve toplumsal yaşamdaki ahlaki eylemlere ilişkin sorunlarını inceleyen felsefe öğretisi.
İYİ
Herhangi bir amaca ulaştıran, bir amaç için uygun ve başarılı olan, insanın kendisini tam anlamıyla gerçekleştirmesine yardım eden, diğer insanlar için de yararlı olandır.
TEMEL KAVRAMLARI
*Ahlak
*Etik
*İyi
*Kötü
*Özgürlük
*Erdem
*Ahlaki Sorumluluk
*Vicdan
*Ahlaki Norm
*Ahlak Yasası
*Ahlaki Değer Yargısı
AHLAK
Belli bir dönemde, belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış kurallarının ve ilkelerin toplamıdır.
Etik ve Ahlak Ayrımı
Etik, ahlakın bilgisidir ve ''ahlak bilimi'' olarak karşımıza çıkar. Ahlaki kurallar koyar ancak yargıda bulunmaz.
KÖTÜ
İradeli olarak yapılan, ahlaki kurallara ve iyiye aykırı olan; mutluluğa ulaşmayı engelleyen davranışın özelliği.
ÖZGÜRLÜK
Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi irade ve düşüncelerine dayanarak karar vermesidir.
ERDEM
İradenin iyiye yönlendirilmesi
AHLAKİ SORUMLULUK
Kişinin, kendi ahlaki eylemlerinin ya da kendi yetki alanına giren ahlakla ilgili herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi.
VİCDAN
İnsanın kendini yargılama gücü.
AHLAKİ NORM
Toplum düzenini sağlayan, cezası kınama ve ayıplama olan yazısız kurallardır.
AHLAKİ DEĞER
Alçakgönüllülük, hoşgörü ve kahramanlık gibi ''iyi değeri'' dir.
DEĞER YARGILARI
Olay ve seçimler karşısında verilen iyi ve kötüyü ifade eden yargılar
AHLAK YASASI
Ahlak eylemlerini belirleyen, kendine uyulması ahlak açısından gerekli olan, genel geçerliliği bulunan kurallar.
AHLAKİ KARAR
Ahlaki kurallara özgürce uymak ve sonucunu üstlenmek doğrultusunda verilen karar.
AHLAKİ EYLEM
Ahlaki kararlar doğrultusundaki davranışlar.
AHLAKİ YARGININ ÖZELLİKLERİ
*Yapılması istenen eylemi bildirir.
*Herkes için ortak, değişmez yargılar değildir.
*Değişkendir.
AHLAK ALANINDA ÖZGÜRLÜK
*Fatalizm(Kadercilik)
; evrenin ve insanın önceden belirlenmiş olduğunu ve insanlarca değiştirilemeyeceğini savunan görüştür. İnsanlara hiç bir alanda özgürlük tanımaz.
*İndeterminist Görüş
; ahlaki alanda özgürlüğü kabul ederek ahlaki tercihleri belirleyen hiçbir neden yoktur der.
*Liberteryanizm
; bireyin doğuştan getirdiği yaşama hakkı, inanç ve vicdan özgürlüğüne önem verir. Kişiler bireysel ahlaki ilkeler oluşturabilir.
*Determinist Görüş
;
ahlak alanında özgürlüğün bulunmadığını savunur.


*Otodeterminizm
;
İnsanın özgür olabilmesini, sağlam bir kişilik oluşturabilmesine bağlayan görüş.

AHLAKİ EYLEMİN AMACI NEDİR?
Bu soruya verilebilecek farklı yanıtlar vardır.
*Mutluluk
(Demokritos)
*Dinginlik
(Epikuros)
*Haz
(Aristippos)
*Fayda
(Mill)
*Ödev
(Kant)
*Tanrı Sevgisi

Mutlulukçu Görüş

İnsan eylemlerinin son hedefinin mutluluk olduğunu savunur.
Dinginlik
Bazı düşünürlere göre ahlaki eylemin amacı dinginliktir.
Hazcılık
İnsanın doğuştan bencil olduğunu savunan görüştür.
Fayda
Ahlaki eylemin amacının fayda olduğunu savunurlar.
Ödev
Kant ahlaki eylemin amacının ödev olduğunu savunmuştur.
Tanrı Sevgisi
Evrensel dinlerde ahlaki eylemin amacı Tanrı sevgisidir.Bu sevgiye, dinsel dogmalara uygun davranarak ulaşılabilir.

Evrensel Ahlak Yasasının Varlığı Kabul Edenler
*
İdealizm
*
Rasyonalizm
*
Tasavvuf
*
Toplumsal Faydacılık
EVRENSEL AHLAKİ İLKELER VAR MIDIR?
Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler
*
Mutlulukçu Görüş
*
Hazcılık
*
Anarşizm
*
Faydacılık
UYGULAMALI ETİK ALANLARI
*Meslek Etiği
; Meslek yaşamındaki davranışlarla ilgili
*Çevre Etiği
; İnsan ve doğanın değeri ile ilgili.
*Biyoetik
; Tıp ve biyolojinin sonuçlarının sorunlarıyla ilgili.
*Siyaset Etiği
; Toplumların yönetim biçimleriyle ilgili.
*Bilgi ve Enformasyon Etiği
; Bilişim teknolojilerinin etik kullanımıyla ilgili.
KAYNAKLAR
*
Aristoteles, Nikomakos'a Etik
*
Aşan Emine, Ortaöğretim Felsefe Kitabı
*
Cevizci Ahmet, Felsefe Sözlüğü
*
Cevizci Ahmet, Felsefeye Giriş
*
Kant, Pratik Aklın Eleştirisi
*
Uludağ Süleyman, Felsefe-Din İlişkisi
Full transcript