Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zbatime te matematikes ne fizike

No description
by

Armena Troshani

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zbatime te matematikes ne fizike

Punuan :
Fuqitë me eksponent pozitiv ose negative
Fuqitë e dhjetës janë një veprim matematikor që përdoret edhe në fizikëkur kemi të bëjmë me vlera shumë të mëdha ose shumë të vogla. Fuqia e dhjetësnuk përdoret vetëm në fizik, por edhe në kimi, biologji e shkenca të tjera.
Shembuj të përdorimit të fuqive të dhjetës janë:


Vektorët
Një vektor është një mjet matematik që paraqitet grafikisht me një segmenttë orientuar, i cili në fizikë paraqet një zhvendosje. Gjatësia e segmentit tregon madhësinë e vektorit ose të zhvendosjes që kryen trupi, drejtimi jepet nga drejtëza mbi të cilën ndodhet segmenti, ndërsa kahu nga shigjeta. Për të mbledhurdy vektorë edhe në fizikë, ashtu si në matematike, përdoret metoda e paralelogramit ose e trekëndëshit, n.q.s vektorët kanë drejtime të njëjta madhësitë e tyre mblidhen si numra të thjeshtë. Edhe diferenca e vektorëve kryhet po në tënjëjtën mënyrë si në fizikë ashtu edhe në matematikë, vektorit të parë i mblidhet e kundërta e vektorit të dytë. Në fizikë të gjitha madhësitë që sillen si zhvendosje quhen madhësi vektoriale ose vektorë.
Ligji orar i lëvizjes së njëtrajtshme: s=vt

Grafiku i hapësirës në lidhje me kohën
Ligji orar i lëvizjes drejtvizore njëtrajtësisht të përshpejtuar ose ngadalesuar
Zbatime te matematikes ne fizike
Lidhja e matematikës me fizikën
Matematikën me fizikën e lidhin një sërë formulash qe shërbejnë përgjetjen e vlerave të madhësive fizike (shpejtësia, rruga e përshkuar, masa, nxitimi,pesha, forca gravitacionale, forcat bashkevepruese). Këto formula kërkojnë përdorimin e veprimeve matematikore ( si faktorizime,shumëzime,pjesëtime,mbledhje, zbritje). Gjithashtu fizika vë në përdorim të gjitha format e grafikëve.
Rrumbullakosja e një mumri
Edhe rrumbullakosja e numrave si një veprim matematik përdoret nëfizikë. Zakonisht numrat i rrumbullakosim në me një shifër dhjetore, dy ose treshifra dhjetore. P.sh, 3.74621~ 3.746; 2.4187~2.42; 6.35~6.4.
Gabimi absolut dhe relativ
Edhe gabimi absolute dhe relative janë gjithashtu instrumente të matematikës, të cilat përdoren në fizikë.Kur një matje e një madhësie përsëritet herë pas here, shohim se janë përftuar vlera të ndryshme, prandaj kuptojmë se ndodhin gabime në matje.Gabimi absolute është gjysmediferenca e përftuar midis vlerës maksimaledhe asaj minimale:

gabimi absolut=vlera max - vlera min
2

Njohja e gabimit absolute në një matje nuk na jep informacione në lidhjeme shkallën e saktësisë me të cilën është bërë matja.
Prandaj për të përcaktuar nëse një matje është e saktë, përdoret gabimi relative dha gabimi në përqindje.
Gabim relativ është raporti midis gabimit absolut dhe vlerës mesatare:

gabimi relativ=gabimi absolut
vlera mesatare

Ndërsa gabimi në përqindje është i barabartë me gabimin absolute të shumëzuar me 100 dhe të shprehur me %.
Shumë madhësi fizike janë të tipit vektorial:shpejtësia, nxitimi, forca e kështu me radhë.(ndërsa adhësitë që nuk janë vektorë quhenskalare dhekarakterizohen nga një numër i ndjekur nga një njësi matëse).
Rasti kur trupi ka përshkuar një rrugë fillimisht, drejtëza nuk del nga origjina
Grafiku i shpejtësisë në lidhje me kohën.
Grafiku i shpejtësisë në lidhje me kohën.
(është i formës x=y)
Grafiku i hapësirës në lidhje me kohën, është një parabolë.

Grafiku i shpejtësisë në lidhje me kohën në rastin kur trupi tashmë zotëron njëshpejtësi fillestare v0. (drejtëza nuk del nga origjina)
Lëvizja rrethore

Lëvizja rrethore është një shembull i përdorimit të matematikës, pasi përdoren njohuritë e matematikës mbi rrethin për të llogaritur karakteristikat e lëvizjes rrethore. Lëvizja rrethore e njëtrajtshme është ajo e njëpike që lëviz në një rreth me shpejtësi me madhësi konstante.
(T është perioda e lëvizjes)
Në lëvizjen rrethore gjithnjë është i pranishëm nxitimi, nxitimi qendërsynues, i cili gjendet me formulën:
Në lëvizjen rrethore numri i rrotullimeve që kryen pika në njësinë e kohës quhet frekuencë. Njësia matëse e frekuencës është Herz, i cili formohet nga përpjesëtimi:
1Hz=1 rrotullim
1 sekonde
Frekuenca dhe perioda kanë një lidhje matematikore më njëra-tjetrën:
fT=1

f=1/T
Gjithashtu matematika në këtë rast përdorët edhe për të shprehur shpejtësinë në varësi të frekuencës:
, por ne gjithastu dimë se:
f=1/T
nga kjo rrjedh se
( shpejtësia në varësi të frekuencës).
Edhe në fizikë kërkohet matja e këndëve për të përllogaritur karakteristikat elëvizjeve. Edhe sië e dimë matja e këndeve i përket matematikës. Këndet në fizikëmaten në radian.
Matja e këndeve
Radiani është njësia matëse e këndit qendror të mbyllur nga një hark i barabartë merrezen e rrethit.
Sipas matematikës
Në fizikë radiani përdoret për të matur shpejtësionë këndore, e cila është raportimidis këndit të përcaktuar nga rrezja me intervalin e kohës gjatë të cilitpërshkohet ky kënd nga rrezja.
Formula:
Përsëri duke përdorur matematikën jemi në gjendje të shprehim shpejtësinë meanë të shpejtësisë këndore:
Gjithashtu ekziston një lidhje matematike edhe midis nxitimit qendërsynues meshpejtësinë këndore:
Lëvizja harmonike
Shqyrtojmë një pikë P që zhvendoset me lëvizje rrethore të njëtrajtshme në një rreth me rreze r .tregojme me N projeksionin e P mbi diametër. Në këtë lëvizje nëse vijat e lakuara të përshkuara janë të barabarta,projeksionet nuk janë të barabartë. Pra lëvizja e projeksionit mbi diametër nuk është e njëtrajtshme.
Lëvizja e projeksionit, mbi një diametër, e një pike që zhvendoset me lëvizje rrethore të njëtrajtshme quhet lëvizje harmonike.
Formula për njehsimin e rrugës së kryer gjatë lëvizjes harmonike (ligji orar).:
Grafiku i lëvizjes harmonike
Lëvizja parabolike është lëvizja që kryen një trup në rënie përgjatë një trajektoreje të formës parabolike, si një sferë e cila rrotullohet në tryeze e më pas bie nga tryeza. Në këtë mënyrë sfera zhvendoset edhe horzontalisht edhe vertikalisht. Këto zhvendosje llogariten me formula që kërkojnë zbatimin e njohurive matematikore.
Lëvizja parabolike
Energjia kinetike relativistePuna ne lidhje me kohen dhe impulsin


Integrali
Derivati
Kuptimi kinematik
a) Derivati i pare i rruges ne lidhje me kohen, jep shpejtesine e çastit
b)Derivati i dyte ne lidhje me kohen jep nxitimin e çastit
Nje nder zbatimet kryesore te matematikes ne fizike eshte edhe trigonometria
Probleme
Nje statuje me lartesi 4 m qendron mbi nje kolone me lartesi 5.6 m. Ne çfare largese nga kolona duhet te qendroje nje person i gjate 1.6 m ne menyre qe te shohe statujen nen kendin me te madh?
Funksionet e sin dhe cos jane thelbesore per pershkrimin e fenomeneve periodike si valet zanore dhe rrezet e drites
Vijat e grades se dyte
Ne figure tregohen trajektoret e sateliteve artificiale. Shohim se duke u rritur shpejtesia e hedhjes horizontale trajektorja kalon nga faza ne faze nga rrethore ne eliptike dhe me tutje ne parabole e hiperbole si me poshte :
Armena Troshani
Antonion Pjetraj
Elidona Lisi
Gasper Kaçi
Orestjan Tuci
PROBLEMË
Dy djem binjake A dhe B ne moshen 20 vjec ndahen sepse binjaku B niset per nje udhetim ne yllin e larget qe ndodhet ne largesi 40 vite drite per te udhetuar kishte siguruar nje anije kozmike qe levizte me shpejtesi v= 0,99 C vit drite. Sa vjec do te jete secili prej binjakeve kur te takohen perseri ne toke.


Full transcript