Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La unió de Tarragona amb la mar

La unió de Tarragona amb la mar
by

Ferran Mora López

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La unió de Tarragona amb la mar

LA UNIÓ DE TARRAGONA AMB LA MAR
Alumne: Ferran Mora López
Introducció
Justificació
Objectiu
Metodologia
Història del Balcó del Mediterrani
Projectes anteriors
Comunicacions actuals
Explicació del projecte
Ubicacio
Disseny
Construcció
Materials
Maquinària
Conclusions
Càlculs
Relació amb la ciutat

Projecte creatiu

Benefici pels ciutadans
Connexió Balcó del Mediterrani amb Platja del Miracle
Recerca bibliografica


Estudi de construccions similars sobre el terreny
1890 - Ramon Salas Ricomà proposà una escalinata fins la Platja del Miracle.
1889 - 1890 , Col·locació de la barana

Pertany a l'arquitecte Ramon Salas Ricomà
1917 - L'enginyer Tomàs Brull Sabater ideà un ascensor i el soterrament de les vies ferroviàries.
1932 - Una empresa italiana presentà un telefèric.
1988 - Arquitecte Luis Carlos Merelo i associacions reprenen la idea d'un telefèric.
1991 - Arqutecte Antonio Fernández Ordóñez proposà unes passarel·les i escales.

1998 - L'ajuntament presentà la unió Balcó-Platja mitjançant dos ascensors.
2003 - Arquitecte Ricardo Bofill projectà una passarel·la amb un ascensor
Recoregut 1
Recorregut 2
Sonda de perforació
Excavadores
Formigoneres i bombes de formigó
Vehicles de transport
Grues autopropulsades
Formigó:

Formigó armat

Formigó pretesat
fonaments, pilars
bigues, plaques alveolars
Gràcies per la vostra atenció
Ubicació escollida:
Ubicacions descartades:
Esquematització de la corba
Placa alveolar
Cotes en cm
Biga
Pilar
Disseny final
Tram del vial
Ampliament del passeig:
1. Preparació del terreny
2. Construcció
3. Condicionaments
1.1 Assajos geologics per analitzar el subsòl als llocs a construïr.
1.2 Anivellament del terreny per facilitar els accessos a l'obra.
1.3 Fonamentació de formigó armat per als pilars utilitzant el sistema de sabata aïllada.
2.1 Construcció de pilars ''in-situ'' mitjançant encofrats.


2.2 Col·locació de les bigues. Dues entre pilar i pilar.


2.3 Col·locació de les plaques alveolars transversalment a les bigues i les juntes de dilatació a les alcaçes dels pilars.
3.1 Col·locació de la barana3.2 Enrajolat del tot el vial3.3 Col·locació de mobiliari urbà ( bancs, fanals, arbres, etc.
Superficie total del vial
Plaques alveolars
Pilars
Bigues
Dades inicials:
Amplada del vial = 10 metres
Recorregut total = 110 metres

S = 10 m • 110 m = 1100 m

S = 1100 m
2
2
TOTAL
TOTAL
Dades inicials:
Pes: 348 kg./m. lineal
Llargària de cada placa = 4,40 metres
Distància entre pilars = 27,5 metres

Pes de cada placa = P = 348 kg./m. lineal • 4,40 m = 1531,2 kg

1531,2 kg • 9,8 = 15005,76 N = 15 KN

P = 15 KN

Nº de plaques entre pilars =


Nº total de plaques del vial = 23 · 4 segments = 92 plaques
P
P
27,5 m / 1,2 m = 23 plaques
Dades inicials:
Llum de cada biga: 27,5 metres
Pes específic formigó de construcció: 2,2 Tones/metre

Area total de la secció = A = A1 − A2 + A3 + 2 • A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9A = A1 − A2 + A3 + 2 • A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9 ;
3600 − 200 + 150 + 2 • 3900 + 1500 + 820 + 20 + 37,5 + 800 ;

A = 14527,5 cm / 10000 = 1,45275 m

A = 1,45275 m
T
T
T
T
2
2
2
3
Volum de la biga = V = L • A

V = 27,5 m • 1,45275 m = 39,95 m

V = 39,95 m


Pes total de la biga: P = V • PEspecífic

P = 39,95 m3 • 2,2 tones/m = 87,89 tones
P = 87,89 tones • 9,8 = 861,322 KN

P = 861,322 KN
T
2
3
3
B
B
B
B
3
Calculs orientatius previs per calcular el pes màxim de cada placa:
Suposant 9 persones de 75 Kg cadascuna per m .

9 • 75 Kg = 675 Kg ; 675 Kg • 9,8 = 6615 N/m = 6,62 KN/m

6,62 KN/m • 2 = 14 KN/m2

Consultant la grafica de sobrecarga d'us de cada placa s'observa que no hi ha problema a l'hora de soportar pes.
2
2
2
2
Pes total ( P ):
El pes total a suportar per cada pilar serà el resultat de la suma de dos bigues (2 · P ) i les vint-i-tres plaques (P ) que hi ha entre les dos bigues. També se sumarà el pes del mobilari urbà que es considerarà un 10% del pes total.

P = 23 • P = 23 • 15 KN = 345 KN

P = 1,1 • ( 2P + P ) = 1,1• ( 2 • 861,322 KN + 345 KN) = 2274,4 KN

P = 2274,4 KN


Seccions dels pilars:
Secció superior total necessaria per aguantar el pes total:
σ = P /S ; S = P /σ
Considerant un valor de coeficient de resistència a la compressió: σ = 3920 N/cm

S = 2274400 N / 3920 N/cm = 580,20 cm

S = 580,2 cm
B
TP
TP
P
T
T
T
TP
B
T
ST
ST
T
2
ST
ST
2
2
2
Projecte que soluciona el probema d'accessibilitat a la platja.

Contrucció d'un vial peatonal.
El projecte que he elaborat intenta salvar els impediments que van sofrir projectes anteriors.


Projecte beneficios i atractiu per la ciutat.


Possible solució per a una mancaça que pateix la ciutat.
VISTA D'UN TRAM DEL VIAL AMB SECCIÓ TRANSVERSAL
Full transcript