Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Planificació Estratégica de Plans Locals de Joventut

No description
by

Adrià Pagès-Mimó

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Planificació Estratégica de Plans Locals de Joventut

Adrià Pagès-Mimó (DACS-UAB)
Què és planificar?
IDENTIFICACIÓ DEL CONTEXT
Diagnòstic
Disseny de plans
Planificar constitueix un procés mediador entre el present i el futur. Des d'un punt de vista aplicat, consisteix en l’assignació de recursos, sovint escassos, a múltiples objectius de desenvolupament.

De manera pràctica, és un procés per a identificar la realitat existent, visualitzar la situació/escenari desitjat, i formular els objectius, accions i recursos que condueixen a la situació desitjada
Legislació i normativa que afecta el PLJ

Suport de l'equip de Govern per al desenvolupament del PLJ

Consens municipal per a l'elaboració del pla, tant de forces polítiques com de la població

Será viable el PLJ a llarg termini?
Cap on anem? (Objectius)
seguiment del pla

Avaluació final...

DIAGNÒSTIC PLA SEGÜENT
Planificació Estratègica de plans Locals de joventut
PASSOS DE LA PLANIFICACIÓ
Analitzar la realitat del context on ens trobem

Pensar en un futur destijable (objectius)

Preveure accions i passos per a la consecució dels objectius proposats

Identificar els recursos necessaris (i disponibles!) per a realitzar les accions

Preveure l'avaluació de procesos i resultats
Voluntat política de l'equip de govern

Necessitats percebudes pels tècnics de serveis

Necessitats manifestades pels joves i la resta de població

Recursos disponibles al municipi

Entitats, associacions i col·lectius de la població
Imagine...
Fomentar la participació dels joves

Establir estratègies per a satisfer les necessitats diagnosticades

Oferir recursos per al ple desenvolupament dels joves

Disposar d'unes línies estratègiques de futur per a guiar el treball dels tècnics municipals en l'àmbit de les polítiques de joventut
Atenció!!
Buscar la coherència entre allò desitjat i les possibilitats d'assolir-ho

Identificar els professionals que han d'intervenir-hi (treball interdepartamental i interserveis)

Obrir el municipi als pobles veïns, la comarca, la provincia, la comunitat i al món
Mantinguem la calma...
Quan parlem de recursos no parlem única-ment de €

Es tracta d'identificar els recursos disponibles a l'entorn

Analitzem possibilitats de col·laboració amb entitats públiques i privades

Busquem la col·laboració dels joves!
Avaluar? Si tot just comencem!?
L'avaluació no ha de ser un procés final

Cal definir de bon començament els indicadors que ens permetran fer un seguiment del PLJ

Tots els implicats en el pla han de participar de l'avaluació

El PLJ ha de ser flexible per atendre necessitast sobrevingudes
DAIGNOSTICAR
adria.pages@uab.cat
Condicionants legals
Llei 33/2010 de polítiques de joventut de Catalunya

Pla Nacional de Catalunya 2010-2020 (PNJCat)

Concreció de les polítiques municipals de joventut
Cal que considerem....
Tenir el suport polític abans d'iniciar el disseny del PLJ

Vincular el PLJ a les línies polítiques de l'equip de govern

Fer de pont entre les necessitats manifestades pels joves i l'equip de govern

Ser assertiu quan plantejem la proposta a l'equip de govern
Diferents municipis, diferents models
Participació entesa com a informació, no s'assegura el consens

Participació entesa com a consulta, nivell de consens baix

Participació entesa com a decisió, nivell de consens alt
Què volem diagnosticar?
Qui ens pot donar informació?
Com els la podem "treure"?
Quina informació necessitem?
NO PAS TOT!!!!
Necessitats dels joves del municipi
Oferta de serveis que oferim
Capacitat per a oferir nous serveis
Qui pot col·laborar en el desenvolupament del pla
En definitiva, un DAFO!
Dades d'ús dels diferents equipaments i serveis del municipi
Necessitats expresades pels joves
Línies mestres de la política de joventut plantejada per l'equip de govern
Dades demogràfiques del municipi (IDESCAT)
Valoracions del tècnics dels diferents serveis ofertats
Totes les que es necessitin... però no pas més
de les necessàries!!
Fem un Triangle!!
Qui tè la informació clau?
Informe d'avaluació del PLJ anterior
Tècnics d'altres serveis de l'ajuntament
El JOVES!
Membres dels centres Educatius
Les entitats i associacions del municipi
Membres dels equipaments
Prestadors de serveis externalitzats
Experts externs al municipi
Qüestionaris
Entrevistes
Grups de Discusió
Anàlisis documental
Individuals o grupals
Bases de dades
etc... Etc.. eTc... EtC....
Com el farem?
Els bons objectius són...
eSpecífics
Mesurables amb indicadors
Assolibles
Realistes
Temporals
Equip Coordinador
Comissions Especialitzades
Qui el compon?
Quines funcions té?
Regidor/a competent

Responsable tècnic de joventut

Representant de la Comissió Local Joventut

Expert en polítiques de joventut

Un representant per cada comissió especialitzada
Elaborar i Valorar el DAFO
Plantejar els objectius estratègics
Coordinador el procés de disseny
Delegar i Supervisar el treball de les Comissions Especialtizades
Quines comissions?
Quines funcions?
Tantes com eixos volguem treballar...
Educació
Ocupació
Salut
Habitatge
Cohesió Social
Mobilitat
Informació Participació
Etc...
Validen els objectius estratègics
Plantegen els objectius operatius i específics
Plantegen els programes i projectes
Contrasten les seves propostes amb les entitats específiques
Calendaritzen les seves activitats
Qui la compon?
Tècnic del servei específic, que forma part de la Coordinació
Joves d'entitats i associacions relacionades
Experts sobre el tema
Membres d'entitats, clubs i institucions
Com l'estructurem?
PROJECTES
PROGRAMES
ACTIVITATS
Analitzem Exemples!
Què hem de considerar
Recursos humans
Recursos Econòmics
Col·laboracions possibles
Agents clau per a l'èxit
Equipaments disponibles
AVALUEM!!
Definim indicadors...
% de participació
% de demandes a les que s'ha respost
% de reducció de conductes antisocials
% d'increment d'activitats esportives
% de satisfacció amb els serveis
% de desviació del pressupost
Una possible estructura...
Introducció
Bases generals
La missió
Objectius generals
Principis Bàsics
Diagnòstic (DAFO)
Recursos Disponibles
Disseny d'eixos de treball
Avaluació i seguiment
PROXIMITAT

INTEGRITAT

QUALITAT

INTERDEPARTAMENTALITAT

INTERINSTITUCIONALITAT

PARTICIPACIÓ JUVENIL

....
Coordinació

Objectius generals

Objectius específics

Programes d'actuació

Activitats específiques

Recursos implicats

Agents participants
Què ha d'incloure cada eix...
COHERÈNCIA
INTERNA
- Es relacionen amb els objectius
- Permeten valorar de forma sistemàtica la utilitat del què fem
- Si no es vincula a un objectiu, no és un bon indicador
- Cal definir com recollirem les dades
- Cal marcar la nostra referència: teòrica (comparació amb la previsió feta o real (comparació amb l'any anteiror)
- Exemples:
Full transcript