Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

No description
by

screen Mr.7!!!

on 15 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Гаалийн байгууллага
дор дурьдсан нөхцөлд
мэдүүлэгчийг оролцуулалгүй шалгалтийг явуулж болно
1.БТХ-ийг гаалийн хилээр оруулхад хийх хяналт, шалгалт
Баримт бичигийн нягтлан шалгах
2. Бараа тээврийн хэрэгсэлийг гаргах үед хийх гаалийн хяналт шалгалт
Бараа тээврийн хэрэгсэлийн шалгалт
ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх БТХ-д хийх хяналт шалгалт
1. БТХ-ийг гаалийн хилээр оруулхад хийх хяналт, шалгалт
2. БТХ-ийг гаалийн хилээр гаргахад хийх хяналт, шалгалт
3. ОУ-ийр дамжин өнгөрүүлэх бараанд хийх гаалийн хяналт шалгалт
Бараа, Тээврийн Хэрэгсэлийг
Гаалийн Хилээр Нэвтрүүлсэн
ГААЛИЙН ХЯНАЛТ
ЭХЛЭНЭ
ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛСЭН
ГАРГАСАН
Богино Хугацаанд
гаалийн хилээр нэвтүүлэх бараа
Байгалийн гамшиг аваар осол гархад нэн шаардлагатай бараа
Амьд амьтан,
түргэн муудах бараа
Радио
цацраг идэвхит бодис
Олон нийтийн мэдээлэлийн хэрэгсэл
УИХ, Дээд шүүх-н хаягаар
ГНТ-т оруулж гаргаж байгаа тусгай ачаа
Мэдүүлэгийг өгснөөс хойш заасан хугацаанд ирээгүй бол
Улсын аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, хүний эхүүл мэнд, ан амьтан, ургамал, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлс, хуучины олдворын эд зүйлсд аюулгүй учрах буюу хойшлуулашгүй нөхцөл байдал үүссэн нөхцөлд
Барааг олон улсын буухай шууданд илгээх шаардлага гарсан
ХУГАЦАА
30 мин дотор
БТХ-г гаалийн замаар тээвэрлэсэн дэлхийн гаалийн байгууллагын албан ёсны гишүүн байгууллагад тээвэрлэгч, бараа эзэмшигч БТХ-г хяналтын талбайд оруулснаас хойш
1 цагийн өмнө
Тээврийн хэргэслийг гаалийн хилээр оруулхаас
\вагон, автобус, нисэх онгоц г.м\
Мэдүүлэгч дараах 3 хэлбэрээр
гаальд мэдүүлж болно
Бичгээр
Худалдааны бараа эргэлт, зорчигчийн харилцаа, гаалийн хууль тогтоомжид заасаны дагуу явагдах бөгөөд батлагдсан маягтын дагуу авна
Амаар
Худалдааны бус зорчигчийн харилцаа,
олон улсын шуудан илгээмж
Электрон сүлжээ
Худалдааны бараа
ГУБ бичиг баримтийн бүрдүүлэлтийн байдлыг дараах байдлаар шалгана
Мэдүүлэгчин сонгосон бүрлүүлэлтийг горимд шаардагдах бичиг баримт бүрэн эсэхийг, түүнд байгаа мэдээлэл нь гаалийн шалгал хийх шаардлага хангаж байгаа, тэдгээр нь хүчин төгөлдөр, засвар өөрчлөлт орсон байдал, тамга тэмдэг гарын үсэг хүчинтэй эсэхийг шалгана
Гаалийн бүрдүүлэлтэнд өгсөн бичиг баримтанд буй мэдээллийг хооронд нь тулган зөрчилтэй эсэхийг тогтооно
Гаалийн мэдүүлгийн үнэн зөвийг хүснэгт тус бүрээр холбогдох бичиг баримттай тулган шалгана.
Гаалийн болон бусад албан татвар
Хураамжийн ногдуулалт барагдуулалтыг татварын тооцоо хийсэн ГУБ нягтлан шалгана.
Шалгаад татварын нийт дүнг бичиж хувийн тэмдэгээ дарж баталгаажуулан бараа олгох зөвшөөрлийн хуудсанд гарын үсэг зурна
Гаалийн болон бусад албан татвараас чөлөөлсөн татварын төлбөрийг хойшлуулсан тухай гаалийн мэдүүлэгчийн хүснэгтэд татварын тооцоо хариуцсан ГУБ тэмдэглэл хийнэ
Татварын тооцоо хариуцсан ГУБ мэдүүлэгчийн хүснэгтэд дугаар тавьж бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэнэ.
Гаалийн бичиг баримтийг шалгаж дууссан талаар шалгалт хийсэн ГУБ мэдэгдэхэд ГУАБ-гч БТХ-ийг шалгах
2с доошгүй ГУБ-ийг томилно
Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд гаалийн хяналт шалгалт хариуцсан эсвэл хяналтийн талбай хариуцсан ГУАБ шалгалтанд оролцож болно
БТХ-д шалгалт хийхээр томиолгдсон ГУБ гаалийн мэдээллийг бусад баримт бичигтэй хүснэгт бүрээр тулган шалгана.
Бичиг баримтийн бүрдүүлэлт дутуу алдаатай, засвартай байх тохиолдолд шалгалт хийхээс татгалзаж энэ тухайгаа ГУАБ –д мэдэгдэн шалшалтийг буцааж болно.
Гаалийн хяналт шалгалт хийхээс өмнө
Мэдүүлэгчийг тээврийн
хэргэслийг нуувч болгон ашиглаж болзошгүй эд анги, зай хөндийг шалгана
Шаардлагатай бол тээврийн хэргэслийн
эд ангийг задлаж шалгана.
Гаалийн хилээр оруулах бараа мэдүүлэгтэй тохирч байгаа эсэхээ түүний дотороос барааны нэр төрөл ангилалт, зориулалт, жин, тоо хэмжээг нарийвчлан шалгах болон сонгон шалгалт хийж болно
Барааг шалгахдаа түүний хайрцаг сав, баглаа боодлыг онгойлгох мөн түүнчлэн ГХШ-ийн техник багаж хэрэгсэл, эрэлч нохойг ашиглаж болно.
Гаалийн хилээр гаргах барааг мэдүүлэгч гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ
Гаалийн хилээр гаргах БТХ нь гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үес гүний гаалийн хяналтанд орно
Гаалийн бичиг баримтын шалгалтыг хийхдээ гаалийн хилээр оруулахтай адил баримтыг бүрдүүлнэ
Гаалийн байгууллагад мэдүүлж бичиг баримтын шалгалт хийгдсэн БТХ-г гаалийн байгууллагын зөвшөөрөл гаалийн мэдүүлгийг үндэслэн гаалийн хяналтын талбайд оруулна.
Гаалийн хяналтын талбайд оруулсан БТХ-ийг гаалийн хяналтын талбай хариуцсан ГУАБ бүртгэж оруулна.
Гаалийн түр агуулхад оруулахаар бол тээврийн баримт бичиг дээр гаалийн түр агуулхад шилжүүлэв гэсэн тэмдэг дарна
Экспортын гаалийн татвартай мэдээлэлтэй БТХ болон шаардлагатай гэж үзсэн бусад тохиолдолд ГУАБ гаалийн шалгалтанд оруулна
Гаалийн байгууллагад мэдээлж гаалийн хяналтын талбайд орсон БТХ-ийг шалгах явцад мэдүүлэгчийн хүсэлтээр гаалийн хяналтын бүсээс буцаан гаргахыг хориглоно.
Гаалийн шалгалт хийж зөрчил илрээгүй нөхцөлд
БТХ-ийн онцлогоос шалтгаалан лац ломбоны аль тохирохыг сонгон хэрэглэж мэдүүлгийн хүснэгтэд тэмдгэлнэ.
БТХ-ийг шалгасан ГУБ гаалийн мэдүүлэгт гаалийн хяналтанд байгаа гэж тэмдэг дарж гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн огноог бичиж гарын үсэг зуран хувийн дугаар бүхий тэмдгийг хяналтын тэмдгийн баруун доод буланд тод дарна.
Гаалийн шалгалт хийсэн
ГУБ шалгалт дуусан тухай
ГХШ хариуцсан ГУАБ-д мэдэгдэнэ.
ГХШ хийсэн ГУБ гаалийн мэдүүлгийг холбогдох бичиг баримтийн хамт бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУАБ-д өгч мэдүүлэгт хаалт хийлгэнэ
Улсын хилээр гаргах БТХ-д тэдгээриййн дагалдах бичиг баримт нь хилийн гаалийн байгууллагын хяналтанд орох хүртэл гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн гүний гаалийн байгууллагын хяналтанд байна
БТХ-ийг гаалийн хяналтын талбайд ирмэгц тээвэрлэгтэй хамтран гаалийн тээвэрлэгчийн тээвэрлэсэн барааны лац ломбыг тулган шалгаж БТХ-ийн дагалдах бичиг баримтын бүртгэлд орно
Энэ үес БТХ хилийн гаалийн байгууллагын хяналтанд орно.
БТХ-ийн гаалийн битүүмжлэл гэмтсэн, шаардлагатай гэсэн тохиолдолд хилийн гаалийн байгууллага БТХ-д шалгалт хийнэ.
Гаалийн шалгалтаар зөрчил илрээгүй , Гүний Гаалийн Байгууллагын битүүмжлэл гэмтээгүй Хилийн Гаалийн Байгууллага БТХ-ийг шалгах шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд гаалийн бүрдүүлэлтэнд хамаарах хяналтын гүйцэтгэсэн хүснэгтэд дарж огноо бичиж хувийн дугаар бүхий тэмдгээ дарна
ГУБ гаалийн бүрдүүлэлт хийж дууссан талаар ГУАБ мэдэгдэнэ. ГУАБ нь БТХ-ийг улсын хилээр гаргах эсэх талаар зөвшөөрөл олгоно.
3. Бараа тээврийн хэрэгсэлийг дамжин өнгөрүүлэх үед хийх гаалийн хяналт шалгалт
Full transcript