Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Regimul juridic al TIC

Ghid, editia a II-a, revizuita
by

Corina Voda

on 10 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Regimul juridic al TIC

Denumirea
întreprinderilor ce formează în limba de stat, în sensul scrierii cu caractere latine. Firma poate fi utilizată şi în calitate de emblemă comercială, în condiţia înregistrării acesteia.
Crearea unei afaceri TIC
Regimul plasării investiţiilor;
Crearea unei afaceri TIC;
Licenţierea;
Protecţia datelor cu caracter personal;
Repatrierea mijloacelor băneşti;
Certificarea conformităţii produselor;
Reglementarea relaţiilor de muncă;
Protecţia proprietăţii intectuale;
Impozitarea;
Asigurarea concurenţei loiale;
Procedura achiziţiilor publice;
Contractele încheiate cu consumatorii;
Soluţionarea litigiilor.
Regimul plasării investiţiilor
Investitorii fac investiţii numai în
monedă
naţională, cei străini - şi în valută.
Doar
filialele
întreprinderilor nerezidente pot desfăşura activitate economică. Filiale şi
reprezentanţele
altor tipuri de întreprinderi nu sunt persoane juridice.
Investiţiile nu pot fi expropriate.
Acordurile de promovare şi protejare a investiţiilor oferă de regulă condiţii mai favorabile de protecţie a investiţiilor decât cele prevăzute de legislaţie.
Din 2011, Moldova este parte a ICSID, angajându-se astfel să recunoască şi să execute deciziile arbitrale emise de CIRDI.
Actual:
Condiţii de licenţiere
ANRCETI:
utilizarea
frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate
de importanţă statală
, inclusiv a produselor program.

CCA:
activitatea de
emisie
pentru difuzarea serviciilor de programare pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decât cele radioelectrice terestre.

Autorizare:
ANRCETI - autorizare generală
CCA - Autorizaţia de retransmisie
SIS - Autorizaţii şi avize
Sancţiuni administrative;
Decizie pv încetarea încălcării și remediere;
Suspendarea activităţii;
Revocarea licenţei şi autorizaţiei generale
.
!!!
control judiciar - adresare în 3 zile, hotârâre în 5 zile
Sancţiuni?
Protecţia datelor cu caracter personal
Nume, data naşterii, adresa de domiciliu, adresa electronică, adresa IP, etc.
Prelucrare în cadrul unui sistem de evidenţă.
Important:

consimțământul
și informarea subiectului datelor;
notificarea
CNPDCP înainte de a prelucra date;
verificarea
prealabilă a operațiunilor cu riscuri speciale (art.24(2), L.133/2011, ex. date colectate prin Internet/e-mesagerie) și de transmitere transfrontalieră;
autorizarea
operaţiunilor.
Politica de confidenţialitate:
principiul furnizării voluntare;
faptul şi scopul colectării;
terţii care beneficiază de acces la datele personale;
drepturile utilizatorilor.
Atribuţiile CNPDCP:
monitorizarea respectării legislaţiei;
efectuarea controlului legalităţii;
constatarea contravenţiilor;
sesizarea organelor de drept.
Repatrierea mijloacelor băneşti / mărfurilor / serviciilor
DA
NU
export de mărfuri; prestări de servicii şi lucrări; operaţiuni şi tranzacţii externe în conturi deschise la băncile licenţiate din RM.
întreţinerea obiectelor şi utilajalui de producţie situat pe teritoriul altei ţări;
asigurarea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor cetăţeni ai RM, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altei ţări;
grevarea cu gaj a obiectelor în contractele de leasing până la finele acţiunii contractului;
efectuarea în străinătate a investiţiilor directe.

0,1% din suma mijloacelor nerepatriate per zi calendaristică de întârziere, dar nu mai mult de 40% din suma nerepatriată.
reducere de 50% a sancţiunilor, în cazul respectării condiţiilor:
a) stingere a 50% din suma amenzii;
b) prezintă documente confirmative SFS.
Sancţiuni:
Nota Bene:
Conformitatea produselor

declaraţia de conformitate;
certificatul de conformitate;
marca de identificare şi evidenţă OC TIP.
Reglementări anterioare:
Aspecte generale
Aspecte specifice
Relaţii cu p.fizice
CIM
Contract prestări servicii PF
Contract prestări servicii ÎI
Contract prestări servicii patentă
Contract de autor
Salariu - monedă naţională;
Angajare străini - ANOFM / ghişeul unic / dreptul la muncă / permisul de şedere;
Clauze CIM: mobilitate, confidenţialitate, formare profesională, neconcurenţă;
Detaşare vs Deplasare;
Demisie vs Concediere.
modificări - legile 52/2016 și 205/2015 (proiect investițional, majorare volum)
Proprietate intelectuală
Dreptul de autor asupra software: din momentul creării, fără notificare sau înregistrare.

Durata protecţiei: drepturi patrimoniale - timpul vieţii autorului şi timp de 70 de ani după deces; drepturi morale - nelimitat.
Opera de serviciu
angajator
vs
salariat
Clauze contractuale:
- programe elaborate anterior
angajării;
- transferul dreptului de autor;
- obligaţii de evidenţă;
-obligaţii posterioare.
Contractul de autor
cesiune
licenţă
exclusivă
neexclusivă
dacă nu este stipulat expres că licenţa este neexclusivă
dreptul care se transmite,
termenul de valabilitate,
terioriul de acţiune a dreptului,
cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fiecare tip de valorificare a operei,
condiţiile şi termenul de plată a remuneraţiei, ş.a.
Clauze contract de autor:
Documentul electronic şi semnătura

electronică
Comerţ electronic
lucrări, servicii şi bunuri ce pot fi înstrăinate.
persoane fizice şi juridice, statul.
Autorizări: nu este supus autorizării, nu se limitează la anumite categorii de obiecte.
momentul înregistrării de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.
comercializarea produselor program de importanţă statală.
Obiect:
Subiecţi:
Apariţia dreptului:
Licenţiere:
Comunicările electronice - putere juridică şi doveditoare a informaţiei scrise. Totalitatea comunicărilor electronice - contract electronic.
Impozitare
Venit impozabil - venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv (2016-11000 MDL).
Alte venituri decât veniturile salariale obţinute la locul de muncă se impozitează fără aplicarea scutirilor.
Concurenţa // practici anticoncurenţiale
acordurile anticoncurenţiale
abuzul de poziţie dominantă
acţiunile sau inacţiunile şi autorităţilor publice de restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei
discreditarea concurenţilor
instigarea la rezilierea contractului cu concurentul
obţinerea şi folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului
deturnarea clientelei concurentului
confuzia
concentrările economice
Încălcarea legislaţiei Concurenţei - plângerea adresată Consiliului Concurenţei (interes real şi legitim, probe, etc. )

Inspecţia efectuată de Consiliul Concurenţei - drepturi şi obligaţii. Antreprenori vs. inspectori.
Achiziţii publice
tratament egal
favorizarea operatorilor economici rezidenţi
transparenţă
1. Anunţ de intenţie
2. Anunţ de participare sau invitaţia de prezentare a ofertelor
3. Anunţ de atribuire a contractului de achiziţii publice
Proceduri:
licitaţie deschisă;
licitaţie limitată;
acord-cadru;
dialog competitiv;
proceduri negociate;
achiziţie dintr-o singură sursă;
cerere a ofertelor de preţuri;
sisteme dinamice de achiziţie;
licitaţie electronică.
Contestarea rezultatelor licitaţiei:
depunerea unei contestaţii argumentate;
decizia argumentată a Agenţiei;
instanţa de contencios competentă.
Regimul juridic al industriei
TIC

(Ghid, Ediţia a II-a, Revizuită)
În cele ce urmează, vom examina:
Legea ÎMM nr.179/2016, în vigoare - din 16.12.2016:
250 salariați; vânzări/active 50m lei; micro - 9/9, mică - 49/25;
primii 3 ani - control de stat consultativ, control fin-fiscal ulterior - o dată la 3 ani;
”think small” + ”one-in-one-out”;
legea bugetului + fonduri speciale (resp. MinEc (ODIMM) + APL);
garanții financiare (FGC), business angels (EUR 3k, 49%, ), stimulare platforme on-line crowdfunding;
firme-debutante (5f/a 18-35 ani): fără taxe înregistrare, FGC 80% credit (500k lei).
!!!
Au fost abolite:
interdicția muncii prin cumul a conducătorilor (cu excepția conducătorilor ÎS, incl municipale, sau cu capital majoritar de stat), din 18.12.2015;
capital social minim.
Actual:
datele criptate / "anonime" - exceptate de la aplicarea legislaţiei PDP;
Ordinul CNPDCP nr. 14 din 12.05.2014; drepturi şi obligaţii
Actual:
excluderea certificării obligatorii a echipamentelor radio şi terminale de telecomunicaţii;
excluderea altor mărci de conformitate decât marca de conformitate SM;
eliminarea autorizaţiei de import.
Actual:
combaterea salariilor în plic - sancţiuni dure;
excluderea cotei de imigrare în scop de muncă;
implementarea noului Clasificator al Ocupaţiilor;
adoptarea Legii privind bursele private, în vigoare din 1 ianuarie 2015;
problematica includerii clauzei de neconcurenţă în CIM.
4 ianuarie 2015 - intrarea în vigoare a noii Legi nr. 91/2014:
semnătura electronică simplă;
semnătura electronică avansată necalificată;
semnătura electronică avansată calificată: aceeaşi valoare juridică ca şi semnătura olografă.
Documentul electronic semnat cu semnătură electronică calificată produce aceleaşi efecte juridice ca şi documentul analogic pe suport de hârtie, autentificat cu semnătură olografă.
Avantaje:
integritatea şi confidenţialitatea transmiterii datelor.
Facilităţi:
Royalty:
Dificultăţi: riscul tratării plăţilor drept salarii
Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportatorul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Dificultăţi: Legea 1164/1997 neactualizată;
reţinere la sursa de plată de 12%
Contractele încheiate cu consumatorii
Protecţia consumatorilor: obligaţiile agenţilor economici;
Practici comerciale incorecte: practici înşelătoare şi practici agresive;
Clauzele contractuale abuzive: nenegociate, contravin bunei-credinţe, creează dezechilibru semnificativ;
Clauze contractuale standard;
Soluţionarea litigiilor
Contencios administrativ: caracteristici, procedură;
Acţiunea civilă + model cerere;
Procedura simplificată în ordonanţă;
Instituţia asigurării acţiunii;
Căile de atac;
Executarea silită;
Mijloace alternative: mediere, arbitraj
Legislaţia UE
Armonizarea cadrului juridic naţional:
"Pachetul Telecom" - 1,5-3 ani
Directiva privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de comunicaţii electronice - 1,5 ani
Directiva privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora - 1,5 ani
Directiva privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă - 3 ani
Directiva privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice - 1 an
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE.
ACTUAL:
Actual:
Această publicaţie a fost elaborată cu suportul Proiectului Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II), finanțat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID), precum şi al Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (ATIC).
Full transcript