Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ner

No description
by

elena koceva

on 6 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ner

DIENCEPHALON(СРЕДЕН МОЗОК)
ВОВЕД
Нервниот систем е органски систем кој претставува целина од нервните елементи во животинското тело: невроните, нервите и нервните ткива.
НЕРВЕН ЦЕНТАР
Нервниот центар се дефинира како збир од повеќе неврони кои учествуваат во остварување на некоја определена рефлексна активност.
RHOMBENCEPHALON(ЗАДЕН МОЗОК)
ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН СИСТЕМ(ЦНС)

Централниот нервен систем кај ‘рбетниците е составен од повеќе делови: ‘рбетен мозок (Medulla spinalis) и черепен мозок (Encephalon или cerebrum).

НЕРВНИ ЦЕНТРИ

Черепниот мозок претставува виш нервен центар сместен во черепот.
Составен е од :
*преден мозок (prosencephalon)
*среден мозок(mesencephalon)
*заден мозок(rhombencephalon)

ГОЛЕМ МОЗОК
-форма на ореова јатка
-најмногу еволуирал прогресивно
-во него сместени се првата и втората мозочна комора
-поделен на две хемисфери, поврзани меѓусебно со corpus callosum

МЕЃУМОЗОК
-сместен помеѓу десната и левата хемисфера на големиот мозок
-третата мозочна комора
-thalamus, metathalamus, epithalamus, subthalamus, hypothalamus


СРЕДЕН МОЗОК

-лежи меѓу мостот-понсот и меѓумозокот
-изграден од црвеното јадро(nucleus rubber) и црната супстанца(substantia nigra)

ПРОДОЛЖЕН МОЗОК
-Продолжениот мозок е дел од задниот мозок кој се протега од ‘рбетниот мозок до мозочниот мост(pons).
-вкрстување на моторните нервни патишта, и тоа оние нервни влакна од десната хемисфера одат во левата, и обратно
-На предниот дел се надоврзува мостот на Вароли
-четвртата мозочна комора.
-центарот за дишење,работата на срцето,регулација на крвниот притисок,кашлица и кивање.
МАЛ МОЗОК
-Се наоѓа зад понсот и продолжениот мозок
-Составен е од 2 странични делови лева и десна хемисфера и средшен дел кој се вика црв(vermis).
-Во сивата маса се наоѓаат центрите за автоматско регулирање на волевите и полуволевите движења,центрите за регулација на мускулниот тонус при разни положби и ставови на телото и центрите за вестибуларна рамнотежа на телото.
Двата дела на ЦНС имаат слична градба: oд надвор се обвиткани со три мозочни обвивки(meninges), внатрешна мека (pia mater), средна пајажинеста (arachnoidea) и цврста обвивка (dua mater), распоредени под коските на черепот.Исто така нервното ткиво е претставено со сива маса(невроцити и дендрити) и бела маса(аксони).
PROSENCEPHALON(ПРЕДЕН МОЗОК)
THALAMUS
-најголема сива маса на меѓумозокот
-учествува во координацијата и начинот на вршење на автоматските движења,одржување на телесната рамнотежа и мускулниот тонус

Enteric
Division

Parasympathetic
Division

Sympathetic
Division

Automatic
Nervous System

Peripheral Nervous
System

Somatic Nervous
System

Hierarchy of Nervous Systems:

HYPOTHALAMUS
Хипоталамусот е најважен дел на меѓумозокот кој се наоѓа под предниот дел на таламусот.Со петелка(нерво-хипофизарна дршка) е поврзан со хипофизата.Ја контролира температурата на телото,глад,жед,социјализацијата,поспаноста.
EPITHALAMUS
Епиталамусот е најмал дел на меѓумозокот.Најважен негов дел е епифизата која претставува ендокрина жлезда која лачи мелатонин.
Nucleus rubber при различни ставови и движења на телото ги ускладува контракциите на различн мускулни групи.

Substantia nigra припаѓа на екстрапирамидалниот систем и учествува во регулирањето на споредните движења кои секогаш ги пратат волевите движења.
`РБЕТЕН МОЗОК(MEDULLA SPINALIS)
-`Рбетниот мозок како дел од ЦНС во целост се наоѓа во `рбетниот канал
-Делот од `рбетниот мозок кој одговара на еден пар спинални нерви се вика сегмент на `рбетниот мозок(31 сегмњнт)
-Изграден е од сива и бела маса
-Во средината на `рбетниот мозок се содржи централен канал кој преку `рбетномозочна течност комуницира со четрите мозочни комори(празнини) во черепниот мозок.
РЕФЛЕКСИ
-Активноста на нервните центри се остварува преку рефлексни реакции
-рефлексот претставува несвесна реакција на ефекторот при дразнње на рецепторот
-поделени се на: безусловни(стекнати) и условни(стекнати)
-настануваат во пониско организираните делови од ЦНС
-спаѓаат:пателарниот рефлекс,рефлексот на ахиловата тетива,абдоминалниот рефлекс.
УСЛОВНИ РЕФКЕСИ
-индивидуални рефлексни реакции кои настануваат во текот на животот преку повеќекратно повторување на дразбата или вежбање
-поврзани со активноста на кората на големиот мозок
-условено од безусловните
-два антагонистички процеси на дразнење и процеси на инхибиција
-навики
-ако не се повторуваат по некое време можат да згаснат


РЕФЛЕКСЕН ЛАК

-нервниот пат по кој се движи нервниот имплус од рецепторот до ефекторот
-се состои од 5 елементи:рецептори,сензитивни нерви(качувачки),синапса,моторен нерв(слегувачки),контракција на ефекторот
-рецептивно поле на рефлексот
-инстинктот

ВИДОВИ ИНСТИНКТИ
-одбранбени:корнеален,пупиларен,на дијафрагма и градни мускули
-ориентациони:лавиринтни,акустични
-врзани за исхраната:за лачење на дигестивни сокови,цицање и голтање,дефекација,микција
-полови:ејакулација
Безусловни рефлески
Full transcript