Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Modyul 6: Karapatan at Tungkulin

No description
by

Sonja Andria Mabanta Fenomeno

on 23 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Modyul 6: Karapatan at Tungkulin

Modyul 6: Karapatan at Tungkulin
TAO po ?
Ang salitang tao ay nagpapakita ng pagbibigay halaga
sa tao. Ang pagkatao ayon kay Dr. Manuel Dy sa kaniyang artikulong, ang pagtuturo ng pilosopiya sa K to 12 edukasyon

sa pagpapakatao ay pagiging sino ng tao at ang sarili ay
persona ba binubuo sa iba't ibang kamalayan.
Karapatang Pantao
Ito ay prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kaniyang kapwa at sa dignidad niya bilang tao.
may mga konseho na bumuo ng UDHR (universal declaration of Human rights) noong 1946
Mayroong 30 artikulong nakapaloob dito.
Tumutukoy sa kung ano ang nararapat o dapat para sa isang nilalalang o bagay.
Artikulo 1
Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y
pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.

Kamalayang :
mag-isip
makiramdam
kumilos
mag-wika
Ang tao ay may malalalim na kahulugan at pinagmulan . Halaga ng tao ay nasa kaniyang dignidad bilang isang nilikha ng Diyos.
Artikulo 17
1. Ang bawat tao'y may karapatang mag-angkin ng ari-
arian nangmag-isa gayon din na kasama ng iba.

2. Walang sino mang aalisan ng kanyang ari-arian nang
walang katwiran.

Artikulo 24
Ang bawat tao'y may karapatan sa pamamahin-
ga at paglilibang, kasama ang mga makatwirang
pagtatakda ng mga oras ng paggawa at may
sahod sa mga pana-panahong pista opisyal
Bukod doon ay mayroon ding Peace and Human rights advocates. Isa dito si Pope John Paul II na nagpahayag na :
Ang karapatang mabuhay ay siyang saligan upang maisakatuparan ang iba't ibang karapatang pantao.
Karaptan
Halimbawa ng organisasyon na nagpapahalaga sa karapatan:
PAWS (Philippine Animal Welfare Society)
Nangngalaga sa karapatang pang hayop. Itinataguyod ang pangngalaga sa hayop at paglikha ng batas na may kaakibat na parusa sa mga taong lalabag.
Tungkuling Makatao
Ilan sa mga na mungkahi ng mga konho ng InterAction tungkol sa tungkulin ng tao:1. Ang bawat tao, hindi alintana ang kasarian, pinagmulan, katayuan sa lipunan, wika, edad, relihiyon, nasyonalidad, ay may pananagutan na pakitunguhan ang lahat ng tao sa makataong pamamaraan

2. Ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagsumikapang pangalagaan ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili at kapuwa.

3. Ang bawat tao ay may pananagutang kumilos nang may integridad, katapatan at pagkamakatarungan

4.Ang lahat ng tao ay may pananagutan na magsalita at kumilos nang may katapatan
Ang karapatang Pantao na kaloob ng mga banal na nilalang ay hindi pansarili lamang
Paglabag sa karapatang pantao

- Ito ang hindi pagsunod sa nararapat na nababalewala ang dapat gawin na tama, kaya't may mga taong nasasaktan at nahihirapan ; Ilan ay mga paglabag:
1. Pagpatay sa sanggol
2. Pag-abuso sa mga bata
a. Pagmamaltrato
b. sapilitang paggawa ng krimen
3. diskriminasyon at kaharasan sa kababaihan
4. pagwawalang bahala sa may kapansanan
5. diskriminasyong pangkasarian
6. Pagbenta/ pagkalakal sa tao
7. Pagkamkam ng lupa
8. Galit sa ibang lahi.
9. Terrorismo.
Kalayaan at katwiran:
Ang tao bilang tao ay may kalayaan. Nalalabag ng tao ang mga ito kung nilalabag nila ang karapatang pantao. Likas din sa tao ang maging malaya, kaya't nagagawa natin ang mga bagay na gusto natin.
Ang pagpapasya kung ano ang nararapat gampanan sa mga tungkulin ay dala ng kaloob na karapatang pantao. Ngunit tandaan na may mga batas na kinakailangang sundin ng lipunan
Ang Diyos ay ang nagbigay sa bawat indibidwal ng kalayaan at katwiran.
Ang Kalayaan at katwiran ay nakaugat sa puso ng taokaya kailangang ito ay palaguin at lingain upang magkaroon ng saysay ang karapatang pantao.
Nalalabag lamang ito dahil rin sa di tamang paggamit at sobra-sobrang kalayaan at pangangangatwiran.
May Pananagutan o tungkulin ka sa lipunan na itong kinagagalawan at kinabibilangan.
THE END !

salamat sa pakikinig...

By: Sonja Andria Mabanta
9-Morgan
Ang bawat karapatan ng isang tao ay mayroong katumbas na pananagutan.
ang pananagutan o tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao.
InterAction council, isang independent at pandaigdigang samahan na naglalayong patatagin ang pandaigdigang pagdadamayan.
Full transcript